หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 ศูนย์ 1 หนองฮี
2 ศูนย์ 10 เหนือเมืองเกษ
3 ศูนย์ 11 เมืองสระบุศย์
4 ศูนย์ 12 หมื่นถ่านแจ้งหน่อม
5 ศูนย์ 13 บูรพา
6 ศูนย์ 14 เมืองแสนทัพไทย
7 ศูนย์ 15 ลุ่มน้ำชี
8 ศูนย์ 16 โคกนาคำ
9 ศูนย์ 17 เมืองปทุมรัตต์
10 ศูนย์ 18 ปทุมบูรพา
11 ศูนย์ 19 เมืองสรวง
12 ศูนย์ 2 เมืองโพนทราย
13 ศูนย์ 3 เมืองศรีภูมิ
14 ศูนย์ 4 ดอกไม้นาใหญ่น้ำคำ
15 ศูนย์ 5 หินกองทุ่งหลวง
16 ศูนย์ 6 เมืองจำปาขัน
17 ศูนย์ 7 หัวหินช้างเผือก
18 ศูนย์ 8 เมืองเกษ
19 ศูนย์ 9 ทุ่งใหญ่