หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 027 โรงเรียนบ้านกุดจับ 14 20 18
2 032 โรงเรียนบ้านข่า 8 12 10
3 044 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 30 67 44
4 045 โรงเรียนบ้านดงน้อย 15 23 20
5 046 โรงเรียนบ้านดงบัง 20 34 27
6 051 โรงเรียนบ้านดงหวาย 8 10 9
7 123 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 46 72 64
8 133 โรงเรียนบ้านหัวขัว 26 63 43
9 036 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 19 26 24
10 116 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 19 41 29
11 141 โรงเรียนภูมิพิชญ 45 98 73
12 148 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี 37 84 56
13 151 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 43 75 59
รวม 330 625 476
1101