หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 79 158 121
2 058 โรงเรียนบ้านท่าโสม 69 268 134
3 072 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 17 24 23
4 076 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 25 59 46
5 086 โรงเรียนบ้านน้ำทรง 10 15 14
6 134 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 66 91 86
7 060 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 20 44 28
8 091 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 39 75 64
9 117 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 18 30 26
10 154 โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม 16 28 23
11 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน 6 9 6
รวม 365 801 571
1372