สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงประภัสสร  สมเดช
 
1. นางศิริวรรณ  อธิราช
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงรัตนวดี  ใจดี
 
1. นางสุมาลี  ธูปวงศ์
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โนแก้ว
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ชาหอมชื่น
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์   หมั่นยืน
 
1. นางภัทรดา  วงษ์นาม
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงโศภิตา  พุ่มพวง
 
1. นางสุมาลี  ธูปวงศ์
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สุวรรณรอด
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ชาหอมชื่น
 
7 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 1. เด็กหญิงวีราภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นายองอาจ  ดีรอด
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  กลางยศ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ชาหอมชื่น
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐธิตา  คลังอุดม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ชาหอมชื่น
 
10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดา 1. เด็กหญิงกวีตรานันท์  โพธิ์มนต์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  หล้าคอม
 
1. นางสาวภัชราพร  ธานีวรรณ
2. นางสาวเกวริน  นามา
 
11 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายวรรณวรรธก์  วงษ์นาม
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สนงัว
 
1. นายคุณัญญา  วงษ์นาม
2. นางสาวเหนือพร  ศรีเสน่ห์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
12 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงณปภา  ขันภักดี
 
1. นางศิริวรรณ  อธิราช
 
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนนกหอ (เพ็งแสนวิทยา) 1. เด็กชายธิติพงษ์  วงศ์ประพันธ์
 
1. นางไกรวิมล  โพธิ์บาย
 
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สมมีทรัพย์
 
1. นายจตุรงค์   ดวงภักดี
 
15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กชายณัฐกร  พันขันตรี
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัจชะ
 
16 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  วิเศษ
 
1. นายกันยฤทธิ์  สกุลการะเวก
 
17 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กชายนพพล  สมเพราะ
 
1. นายจิรพงศ์  ชนะสะแบง
 
18 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงธนพร  ตาดี
2. เด็กหญิงสุรภา  กิคอม
 
1. นายกันยฤทธิ์  สกุลการะเวก
2. นางสุรีรัตน์  จันทร์ศรีชา
 
19 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  วิระศรี
2. เด็กหญิงเนตรชนก  อาชีวะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกล้ารบ  เกษมรัตน์
2. นายจิรพงศ์  ชนะสะแบง
 
20 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์พล  หาญราชา
 
1. นายจิรพงศ์  ชนะสะแบง
 
21 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิ์นายม
 
1. นายจิรพงศ์  ชนะสะแบง
 
22 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พนิรัมย์
 
1. นางสาวณัฐชยาพร  โฆสิต
 
23 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กวนหลวง
 
1. นายกันยฤทธิ์  สกุลการะเวก
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
24 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กชายธนายุต  บุตรด้วง
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ภูษะกิจ
3. เด็กชายปิยพัทธ์  พิมพา
 
1. นางสาวณัฐชยาพร  โฆสิต
2. นางอรกัญญา  ขุนณะเสน
 
25 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนนกหอ (เพ็งแสนวิทยา) 1. เด็กชายกวีวัฒน์  จันทะศรี
2. เด็กชายปุริม  สิงห์สัตย์
 
1. นายธีระยุทร  ธีระสาร
2. นายสุริยา  สาระณา
 
26 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายคธาวุธ  กิระชาติ
2. เด็กชายภูดิศ  กาโยดม
 
1. นางสาวอรจิรา  เสนาโยธี
2. นางสาวเหนือพร  ศรีเสน่ห์
 
27 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชดาพร  ชาญชรา
2. เด็กชายพัชฏะ  ฤทธิ์นายม
3. เด็กหญิงอาทิตญา  นุยันรัมย์
 
1. นางดรุณี  คำมันตรี
2. นางวรางคนางค์  หาญดี
 
28 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดา 1. เด็กหญิงณัชชา   อาจมนตรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ   รอดบุญมา
3. เด็กหญิงวรรณนิษา   โพนบุตร
 
1. นายทศพล  นวนไชยดี
2. นายประทีป  หวางอุ้น
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
29 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงกิ่งมณี  บุญยวด
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พฤฒิสาร
4. เด็กหญิงพนิตพร  ยวนยงค์
5. เด็กหญิงวณิชยา  นาไฮ
 
1. นางสาวสายสุดา  เสียวเสียว
2. นางสาวอรัญญา  มลากัน
 
30 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนนกหอ (เพ็งแสนวิทยา) 1. เด็กชายจิรายุทร  โคบาล
2. เด็กชายธนวิทญ์  พันลำภักดิ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  เย็นเจริญ
4. เด็กหญิงอนัญพร  ธุนันทา
5. เด็กหญิงอริสา  ธุนันทา
 
1. นางทองเทียม  ศรีสร้างคอม
2. นางไกรวิมล  โพธิ์บาย
 
31 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงชนาภา  คำทะเนตร
2. เด็กหญิงชนิสรา  ไชยเดช
3. เด็กชายสรสิทธิ์  แก้วโสม
4. เด็กชายอัครเดช  ชามใหญ่
5. เด็กหญิงเนตรยา  พุทธช่วย
 
1. นางสาวอรัญญา  มลากัน
2. นางสาวเหนือพร   ศรีเสน่ห์
 
32 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม) 1. เด็กชายกิดาการ  สีโกทา
2. เด็กหญิงดวงฤดี  สร้างแก้ว
3. เด็กชายทนวัฒน์  โพนเวียง
4. เด็กหญิงทักษอร  ดวงดี
5. เด็กชายอรรถพร  พานไทย
 
1. นางภัทรดา  วงษ์นาม
2. นางอารมณ์  พวงระย้า
 
33 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์  บัวปัด
 
1. นางสาวอรัญญา  มลากัน
 
34 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงสุนิษา  ทุยโพธิ์ชัย
 
1. นางสาวอรัญญา  มลากัน
 
35 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม) 1. เด็กชายณัชนันท์   ขิระทาน
2. เด็กหญิงพิชชาญา   เนาวพันธ์
 
1. นางอัจฉรานาฎ  จำปาโพธิ์
2. นางอารมณ์  พวงระย้า
 
36 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดา 1. เด็กชายพีระพัฒน์   พวงจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา   เกรงขาม
 
1. นางฑิฆัมพร   ดวงภักดี
2. นางสาวปราณี  แท่นหิน
 
37 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  โพนสิงหฺ์
2. เด็กชายธวัล  หมั่นเหมาะ
 
1. นางพงษ์ทอง  ชนะบุญ
2. นายวิชัย  ประทุมวัตร์
 
38 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 1. เด็กหญิงชญานุตน์  พิลาวัลย์
2. เด็กหญิงธันวาพร  สังสีโว
3. เด็กหญิงปรีญาภา  คิดกิ่ง
4. เด็กหญิงพนิดา  หารินไสล
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เหนือคูเมือง
6. เด็กหญิงศรัญทร  การคิด
7. เด็กหญิงศศิภา  วงษ์ท้าว
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  สายศรี
9. เด็กหญิงสุภัสสร  เสมอเหมือน
10. เด็กหญิงแพรวา  ชัยมงคล
 
1. นายสุระนัย  ส่อนนาลา
2. นางสาวหงษ์คำ  พ่อค้าช้าง
3. นางสาวอรสา  สีหอมกลิ่น
 
39 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดา 1. เด็กหญิงกรพินท์  ศรีเนตร
2. เด็กหญิงกัณฐิ์ลดา   หวางอุ้น
3. เด็กหญิงพรชิตา   ศรีเนตร
4. เด็กหญิงพิลัดศิฎา   แดงน้อย
5. เด็กหญิงภักตร์ติมา   โคตรเทียม
6. เด็กหญิงร้อยตะวัน   พันธ์ดง
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  จักร์พิมพ์
8. เด็กหญิงศุภกานต์   รวมศิลป์
9. เด็กหญิงสุดาภรณ์   โพธิ์กัน
10. เด็กหญิงอรอมล   ผิวเหลือง
 
1. นายทศพล  นวนไชยดี
2. นางสาวอัยยาวีร์   พรมหีต
3. นางสาวเกวริน  นามา
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
40 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม) 1. เด็กชายชิตษนุพงศ์   อุดชุมนารี
2. เด็กหญิงญดาพร  สุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐฑิตา   ก่องขัน
4. เด็กหญิงวนิดา   เสียวเสียว
5. เด็กหญิงศิรินภา   ฆ้องลา
6. เด็กหญิงสุคลทิพย์   นันทขันธ์
7. เด็กหญิงสุภัสสรา   โพนธาตุ
8. เด็กหญิงอนันต์ญา   จิตพิศาล
9. เด็กหญิงอรพรรณ  อุระรื่น
10. เด็กหญิงอรอนงค์  สีโกทา
 
1. นายธนสาร  จันลาน
2. นางภัทรดา  วงษ์นาม
3. นางอารมณ์  พวงระย้า
 
41 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาลักษณ์  กับบุญ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  กลางยศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกล้ารบ  เกษมรัตน์
2. นายสุวิทย์  คำมันตรี
 
42 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดา 1. เด็กหญิงดลยา   บุญญะนิต
2. เด็กหญิงทัตพิชชา   จุลเนตร
 
1. นายทศพล  นวนไชยดี
2. นายประทีป  หวางอุ้น
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
43 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยฟอง 1. เด็กหญิงอริญชยา  ลุนจุนละ
 
1. นางสาวกนกอร  หนูยศ
 
44 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยฟอง 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญปก
 
1. นางสาวกนกอร  หนูยศ
 
45 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงประภัสสร  ทองตัน
 
1. นายโกวิทย์  โฆสิต
 
46 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กชายศตวรรษ  บัวแก้ว
 
1. นายอาคม  ศรีบุญเรือง
 
47 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  คำสิงห์
 
1. นายดวงใจ  โพธิ์บาย
 
48 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงอัจฉรา   นาทันตอง
2. เด็กชายเมียน  ชัย
 
1. นายคุณัญญา  วงษ์นาม
2. นางสุดใจ  รัตนมงคล
 
49 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  สาริสุทธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยเสนา
 
1. นายคุณัญญา  วงษ์นาม
2. นางสุดใจ  รัตนมงคล
 
50 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันหาชิน
2. เด็กหญิงจริยา  นาสีดา
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  เลิศและ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัจชะ
2. นางสุรีรัตน์  จันทร์ศรีชา
 
51 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงมาริษา  แซมตะขบ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ธานี
3. เด็กหญิงอิงฟ้า  อังคณา
 
1. นางประไพภัสสร์  ศรีสร้างคอม
2. นายอาคม  ศรีบุญเรือง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
52 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กชายพงศธร  ชามน้อย
 
1. นายอรรถชัย  นันทวิจิตร
 
53 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดา 1. เด็กหญิงบุญณดา   ขันติวงษ์
 
1. นางบุญเยี่ยม  ศรีอินทวงษ์
 
54 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 1. เด็กชายพีรพล  โฆสิต
 
1. นางสาวเมทินี  กองทรัพย์
 
55 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เหล่ากอเกตุ
 
1. นางสุรดา  ทองมูล
 
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยฟอง 1. เด็กหญิงเนตรดารา  ประสงค์โก
 
1. นางสาวกนกอร  หนูยศ
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
57 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กชายจักรกริช  ศรีคำภู
 
1. นางศิริวรรณ  อธิราช
 
58 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงเพชรอักษร  จันทะราช
 
1. นางสินีนาฏ  คำมันตรี
 
59 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดา 1. เด็กหญิงอินทราณี  คุณทา
 
1. นางสาวอัยยาวีร์   พรมหีต
 
60 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายกฤษณะ  เล็งไธสงค์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวปัด
 
1. นายคุณัญญา  วงษ์นาม
2. นางสาวเหนือพร  ศรีเสน่ห์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  สิงห์นารายณ์
2. เด็กชายบารมี   คลังอุดม
3. เด็กชายปรเมศร์  โพนธาตุ
4. เด็กชายวัชรกร   ฝอยทอง
5. เด็กชายวุฒิธิสิทธิ์  รัตนะ
6. เด็กชายศุภวิชญ์  หมั่นเหมาะ
 
1. นายประพันธ์  ยุนิลา
2. นายวันที  พันธ์บท
3. นายวิชัย  ประทุมวัตร์
 
62 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  มากเกื้อหนุน
2. เด็กชายนัฐวุฒิ   มากแก่น
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  สมเพราะ
4. เด็กชายสุทัศน์  เลือดสุพรรณ
5. เด็กชายอธิชา  ฤทธิ์นายม
6. เด็กชายอิศรา  ปุผาลา
 
1. นายประพันธ์  ยุนิลา
2. นายวันที  พันธ์บท
3. นายวิชัย  ประทุมวัตร์
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
63 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัต  รัตนทิพย์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  มุ่งโนนบ่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกล้ารบ  เกษมรัตน์
2. นายจิรพงศ์  ชนะสุะแบง
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
64 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะอาด 1. เด็กชายจิรเมธ   จันลาน
2. เด็กหญิงปิยกาญจน์  รัตนะ
3. เด็กหญิงรัชนี  อรรคพงษ์
 
1. นางวิไลทอง  ดงชมภู
2. นางสาวสิริฤดี  ดงชมภู
 
65 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 1. เด็กหญิงกชพร  จันทร
2. เด็กหญิงจิราพร  โพนธาตุ
3. เด็กหญิงณัฐชา  ถำวาปี
 
1. นางสนอง  ประกอบบัว
2. นางสาวเมทินี  กองทรัพย์
 
66 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ขิระทาน
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  คำพิสัย
3. เด็กชายเหรียญชัย  ชัยราช
 
1. นายลำดวน  นาโพธิ์
2. นางอรุณ  พฤฒิสาร
 
67 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  บลศรี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หาฝ่ายเหนือ
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  กุลวงศ์
 
1. นางวรางคนางค์  หาญดี
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีตระบุตร
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
68 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชมภูวิเศษ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  พันลำภักดิ์
3. เด็กหญิงรสา  สารทะนิน
 
1. นางดวงจันทร์  แก้วมณี
2. นางนิรันญา  ขิระทาน
 
69 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดา 1. เด็กหญิงกลณดา   จันทะสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิภาดา   หวางอุ้น
3. เด็กหญิงสุพรรษา   อำนวยการ
 
1. นางสาวปวีณา  สุทารัมย์
2. นางสาวเมทิวา   ศรีหาวงษ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
70 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงเณศรา  พระชัยบุญ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัจชะ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายกฤษฎา  ยามมา
2. เด็กหญิงนภารัตน์  สูตรไชย์
 
1. นางสาวอรัญญา  มลากัน
2. นางสาวเหนือพร  ศรีเสน่ห์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
72 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กชายอธิพงศ์  เหล่าฆ้อง
 
1. นางอรกัญญา  ขุนณะเสน
 
73 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กชายพงศธร  ชามน้อย
 
1. นางปราณี  ถีสูงเนิน
 
74 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  ก่องคำ
2. เด็กชายฐิติกร  บัวคอม
3. เด็กชายฐิตินนท์  ทองทา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์ด้วง
5. เด็กหญิงวนิดา  แก้วกิจการ
6. เด็กหญิงวิชญาดา  ขิปวัติ
7. เด็กชายอานุภาพ  สมสุข
 
1. นางบานเย็น  แสงจันทร์
2. นางปราณี  ถีสูงเนิน
3. นางยุพเรศ  วงษาหาร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายคธาวุธ  กิระชาติ
2. เด็กชายภัคพล  ประเสริฐศรี
3. เด็กชายเอกพล  บุญแต้ม
 
1. นายคุนัญญา  วงษ์นาม
2. นายสมัคร  พังน้อย
 
76 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ทุยโพธิ์ชัย
2. เด็กชายวรินทร  พันลำภักดิ์
3. เด็กชายศุทธสิน  ศรีหาวงษ์
 
1. นางยุพิน  เสียวเสียว
2. นายสุดใจ  รัตนมงคล
 
77 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายกฤษณะ  กาโยดม
2. เด็กชายจารุกร  ขัติยะวงษ์
3. เด็กชายยิ่งยศฐา  ศรีหาวงษ์
 
1. นางสาวอรจิรา  เสนาโยธี
2. นางสาวเหนือพร  ศรีเสน่ห์
 
78 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิยะนุช
2. เด็กหญิงอาวิสา  ศรีหาวงษ์
3. เด็กหญิงอินทร์ธุอร  ชาติคำ
 
1. นายสุดใจ  รัตนมงคล
2. นางสาวอรจิรา  เสนาโยธี
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
79 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โพนธาตุ
 
1. นายอาคม  ศรีบุญเรือง
 
รวม 79 184 126