สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสำโรง ๓
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อุไรรัมย์
 
1. นางกิตติรัตน์  บุญถนอม
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงนันธิชา   ใจภักดี
 
1. นางสาวนัจทภรณ์   ทองสันท์
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงสงกรานต์   ส่องสิงห์
 
1. นางสาววิลัยพร   วงชาลี
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายวุฒิภัทร  คงนิล
 
1. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงอนุธิดา  บุสภาค
 
1. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กหญิงกชามาศ  พุฒอุดม
 
1. นางสาวอารีพันธ์  ลัทธิวรรณ
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงพนิตพร  ทาทอง
 
1. นางสุเนตร  ไชยดี
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สายลาด
 
1. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงอัญชิสา  กาทอง
 
1. นางหทัยกาญจน์  แสนยามาศ
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 1. เด็กหญิงศิริวิภา  หมูนวงศ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ก้อนคำดี
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงไพริน  ทิพรักษา
 
1. นางสาวจิรภรณ์  ผาจ้ำ
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงปฑิตา  ดวงศรี
2. เด็กหญิงอริสา  บาลโคตรคุณ
 
1. นางสุเนตร  ไชยดี
2. นางเบญจมาศ  สัมปันนัง
 
13 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห่องขอน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วเนตร
2. เด็กชายอาทิตย์  ลาพรมมา
 
1. นางนิตยาภรณ์  โสมะมี
2. นางสุนันท์  ทีคำเกษ
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ละเลิศ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วงค์คำเหลา
 
1. นางสาวนฤมล  แก้ววงค์ษา
2. นายสมนึก   สายเวช
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กชายอภิชาติ  สืบสา
 
1. นางสาวอารีพันธ์  ลัทธิวรรณ
 
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อบอน 1. เด็กชายวัชรเดช  แสงศรีจันทร์
 
1. นางศุภิสรา  ชาจันทึก
 
17 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กชายวุฒิภัทร  สีดาอก
2. เด็กหญิงอัจจิมา  อุดมรัตน์
 
1. นางหทัยกาญจน์  แสนยามาศ
2. นางอรวรรณ  บำเรอพงษ์
 
18 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤชพล  ถิ่นดง
 
1. นางไพวรรณ  ถิ่นดง
 
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสวิตตา  กุลบุตรดี
 
1. นางทิพวรรณ  บุญนำ
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงพิจิตรา   สมลา
 
1. นางอัญชิสา   พระใหญ่
 
21 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงวนิษา  สุดยอด
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ทัดเทียม
 
1. นางขวัญใจ  บุญคูณ
 
22 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายทรงพล  สาริก
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดมาลี
 
1. นางสาวจิรภรณ์  ผาจ้ำ
2. นางรัตนาภรณ์  จันดาพืช
 
23 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงสุปราณี  บุรัสการ
 
1. นางอรวรรณ  บำเรอพงษ์
 
24 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อบอน 1. เด็กชายพีรทัช   ลูกอินทร
 
1. นางงศุภิสรา   ชาจันทึก
 
25 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายวีรภัทร  ทาหอม
 
1. นางพิมพร  วิวาสุข
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
26 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  น้อยวรรณะ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พวงทวี
 
1. นางประทัศสี  แสนทวีสุข
2. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
 
27 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนภาพร  ตาทุวัน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดาศรี
3. เด็กหญิงวทันยา  แสงแย้ม
 
1. นางประทัศสี  แสนทวีสุข
2. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
 
28 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กชายณัฐพล  ขันตี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยสนาม
 
1. นางทัศนียา  อรรคบุตร
2. นายสมศักดิ์  ศรีพนากุล
 
29 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1. เด็กชายศักดา  จุลทัศน์
2. เด็กชายสุทธินันท์  ลอดคคำทุย
 
1. นายสมัย  บุญนำ
2. นายเสวก  วงษ์สาลี
 
30 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กชายกิตติภณ  สินสมุทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วัญญะ
 
1. นางสาวศรศิริ  ศรีพรม
2. นายสุริยา  จันลุน
 
31 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กหญิงปริชาติ  กาทอง
2. เด็กหญิงวรัชยา  ปัดถาพิมพ์
3. เด็กหญิงสุปรีญา  ทาคำห่อ
 
1. นายจรัส  มาริกัน
2. นางสาวโสพิชญ์  ฤกษ์ใหญ่
 
32 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กชายทินภัทร  วงษาบุตร
2. เด็กชายอภิสร  หิตะ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จอมทรักษ์
2. นางสาวโสพิชญ์  ฤกษ์ใหญ่
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
33 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชนะคำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสภา
3. เด็กหญิงปนัชา  ปัดถาพิมพ์
4. เด็กหญิงวิยะดา  ยอดหอ
5. เด็กหญิงศศินันท์  จันดาบุตร
 
1. นางสาวชญานุช  ชาตะเคน
2. นางสมาพร  นิพขันธุ์
 
34 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กหญิงจิตนา  จันทร์ประทักษ์
2. เด็กหญิงพิราศลักษ์  วรรณโคตร
3. เด็กหญิงวนิศรา  นนทะเสน
4. เด็กหญิงวีรยา  อูปทอง
5. เด็กหญิงสุมินตา  ชาติสาย
 
1. นายจรัส  มาริกัน
2. นางชุติมา  ดวงมณี
 
35 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงดาริกา  อรศรี
2. เด็กหญิงพนิดา   บุญมางำ
3. เด็กหญิงพรภิมล   ปาทาคำ
4. เด็กหญิงพัชรีวรรณ   โคกประเสริฐ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ยาเลิศ
 
1. นางศรีสุภา   บุตรดาโจม
2. นางอัญชิสา   พระใหญ่
 
36 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงพัชริดา   วงศ์ศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา   สิงห์แจ่ม
3. เด็กหญิงสุจิรา   ประสงค์เสียง
4. เด็กหญิงสุพรรณษา   พลศิลป์
5. เด็กชายอดิศักดิ์   ศรีพรม
 
1. นางประกอบศรี   สิงหาศรี
2. นางศรีสุภา   บุตรดาโจม
 
37 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญมานันท์
 
1. นางจันทจร  บุตรแก้ว
 
38 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  กุลบุตรดี
 
1. นางเทียมจันทร์  พลบุบผา
 
39 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 1. เด็กหญิงคณิศร  ชูศักดิ์
2. เด็กชายจักรกาย  ชูศักดิ์
 
1. นางสาวขวัญฤดี  แก้วรักษา
2. นางสาวอภิสรา  โสภาภรณ์
 
40 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชนะชัย  ลุนศรี
2. เด็กหญิงพรนภัส  บุญช่วย
 
1. นางรัชนี  สุนิพันธ์
2. นางสาวอุไร  ขวัญรักษ์
 
41 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายประสิทธิ์ศักดิ์  คำแสนราช
2. เด็กหญิงศุภิสรา  โสภากุ
 
1. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
2. นางสาวอุไร  ขวัญรักษ์
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
42 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กชายคลังเงินตรา  ภูเลี่ยมคำ
2. เด็กชายชลธร  แสงชาติ
3. เด็กชายชัยประเสริฐ   ทำวันนา
4. เด็กชายธนากร   โยธาศิริ
5. เด็กชายธันวา  สิงห์แจ่ม
6. เด็กชายนราธิป  พิบาลวงศ์
7. เด็กชายปัณณธร  โชติพันธ์
8. เด็กชายสงกรานต์  ปิลกศิริ
9. เด็กชายสิรภพ  วัญญะ
10. เด็กชายอติเทพ  โคตรสารี
 
1. นายทองสุข  ศรีตะบุตร
2. นายนเรนทร์  บุญโสภา
3. นายสุริยา  จันลุน
 
43 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 1. เด็กหญิงพรไพริน  ป้อมภิทักษ์
2. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  คำแสนราช
 
1. นายทวีศักดิ์  พจมานเมธี
2. นางสาวพัชนี  สีทน
 
44 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   มรรควา
2. เด็กชายปัณณชัย   จูมสิมา
 
1. นางสุกัลยา   วรเนตร
2. นายสุรชัย   จันทรักษ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
45 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีคำทา
 
1. นางศรีอัมพร  สืบจันทา
 
46 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กชายธีรพล   พุดอุดม
 
1. นางธนภร   ญาณะรมย์
 
47 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กชายปฎิภาน   ใยสูบ
 
1. นางธนภร   ญาณะรมย์
 
48 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายพชร  กุลบุญญา
 
1. นางนิตยา  โคตรบุรี
 
49 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายปิติกร  ส่องศรีโรจน์
 
1. นางนิตยา  โคตรบุรี
 
50 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กชายธนภัทร   จูมสิมมา
 
1. นางธนภร   ญาณะรมย์
 
51 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ตาธุวัน
 
1. นางธนภร   ญาณะรมย์
 
52 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กชายกันต์กฤษณ์   ศรีละพรม
 
1. นางธนภร   ญาณะรมย์
 
53 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กชายภูริพัฒน์  สารีอาจ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  สุฤทธิ์
 
1. นางสาวศรศิริ  ศรีพรม
2. นางศรีอัมพร  สืบจันทา
 
54 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อบอน 1. เด็กหญิงชลดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงเขมนิจ  มาลีศรี
 
1. นางกุลรภัส  บุญทอง
2. นางธนาพร  แก้วพรหม
 
55 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญอาสา
 
1. นางธนภร   ญาณะรมย์
 
56 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กชายจิรายุ  แก้ววงษา
2. เด็กหญิงทิพย์ฤทัย  บุญค่ำชู
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มารัตน์
 
1. นางสาวกชพรรณ  ผาลา
2. นางสาวเพียงฤทัย  สีหาบุตร
 
57 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กชายธราเทพ  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงธิมาพร  พิมภา
3. เด็กหญิงสุธิมา  วิญญาณ
 
1. นางสาวกชพรรณ  ผาลา
2. นายสมศักดิ์  ศรีพนากุล
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
58 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1. เด็กชายธัญเทพ  เถาว์ทุมมา
 
1. นายเสวก  วงษ์สาลี
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอริสา  บุดดีภัก
 
1. นายเสวก  วงษ์สาลี
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กชายชัยมงคล  ลาพรหมมา
 
1. นางชุติมา  ดวงมณี
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กหญิงปนัสยา  ปัตถาพิมพ์
 
1. นางชุติมา  ดวงมณี
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กชายกษิตินาถ  บุญมาทน
 
1. นางสาวเพียงฤทัย  สีหาบุตร
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงนภัสรา  แก้วมะหา
 
1. นางสาวกชพรรณ  ผาลา
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวจิรภรณ์  ผาจ้ำ
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 1. เด็กชายพิทักษ์ศิลป์  ศรีพรม
 
1. นางสาวพัชนี  สีทน
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ภาลัง
 
1. นายเสวก  วงษ์สาลี
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
67 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ดวงภูธร
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สมคะเณย์
 
68 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงพาริซอน  บิดมอร์
 
1. นายกิติศักดิ์  ไชยดี
 
69 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงรดา   สีสุข
 
1. นางกชรัตน์   จันทร์งาม
 
70 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีทอง
 
1. นางอรอินทร์  รูปใหญ่
 
71 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ธรารักษ์
 
1. นางกชรัตน์   จันทร์งาม
 
72 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงณัฐฐพร   โสดาโคตร
2. เด็กหญิงศิริประภา   โสภากุ
 
1. นางสาวจตุพร  ภูขมัง
2. นางอัจฉราวรรณ  สมคะเณย์
 
73 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   บุดดีภักดิ์
2. เด็กหญิงสายทิพย์   สุวรรณพันธ์
 
1. นางกชรัตน์   จันทร์งาม
2. นางอัญชิสา   พระใหญ่
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
74 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กชายจิรบดี   เสนคำสอน
2. เด็กชายฐนกร   ซาเสน
3. เด็กชายณัฐพัฒน์   ป้อมพิทักษ์
4. เด็กชายทัตเทพ   มูลคำเหลา
5. เด็กชายประกายวิทย์   บุตรวงษ์
6. เด็กชายวรฉัตร   จันทร์วงษ์ราษ
 
1. นางชูใจ   ดำริห์
2. นางประกอบศรี   สิงหาศรี
3. นายสุรชัย   จันทรักษ์
 
75 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ก้อนคำบา
2. เด็กชายรุ่งเพชร   บัวหลาย
3. เด็กชายวิชชากร   สุคำ
4. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   พลศิลป์
5. เด็กชายอนุพงษ์   ตนนาชำ
6. เด็กชายโยธิน   สายชม
 
1. นางสาวจุฑามาศ   วิลาวรรณ
2. นางสาวพนิดา   ภูมีสวย
3. นายสุรชัย   จันทรักษ์
 
76 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายจิตรีภพ  ฟ้าเลื่อน
2. เด็กชายปริญญ์  แก้วสง่า
3. เด็กชายอนุพงษ์  ธรรมวัติ
 
1. นางจันทจร  บุตรแก้ว
2. นางพิมพร  วิวาสุข
 
77 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐดนัย  โสภากุล
2. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ศรีถาการ
3. เด็กหญิงสุภวดี  วงศ์คำกู๋
 
1. นางสาวจิรภรณ์  ผาจ้ำ
2. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
78 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงมุกดา  กิ่งบรรเทา
2. เด็กชายเมธา  สุวรรณ
 
1. นายพัฒนคิด  บุญเกิด
2. นางรำพึง  มลิวงค์
 
79 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  พัดทาบ
2. เด็กหญิงอารยา  ทองคำสิงห์
 
1. นางอรวรรณ  บำเรอพงษ์
2. นายเศรษฐพงษ์  แก่นแก้ว
 
80 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กชายนภัสกร  พรมสุ
2. เด็กชายอิษฎา   ชาชุมพร
 
1. นางสาววิลัยพร   วงชาลี
2. นางเขมิศรา   วงศ์ชาลี
 
81 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสนทอง
2. เด็กชายธีระวุฒิ  ทำมาทอง
 
1. นางอรวรรณ  บำเรอพงษ์
2. นายเศรษฐพงษ์  แก่นแก้ว
 
82 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำโฮม
2. เด็กชายนวพล  ดีโลนงาม
 
1. นางสาวกชพรรณ  ผาลา
2. นางอรวรรณ  บำเรอพงษ์
 
83 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พัดทาบ
2. เด็กชายถิรวัฒน์  แสงประจักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีพนากุล
2. นางอรวรรณ  บำเรอพงษ์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
84 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญมาทน
2. เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์ละคร
3. เด็กหญิงอริษา  ก้านทอง
 
1. นางสมาพร  นิพขันธุ์
2. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
 
85 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อบอน 1. เด็กหญิงธันยพร  แสงพฤกษ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  นามเหมย
3. เด็กชายภัคพล  ทำมาเกตุ
 
1. นางกุลรภัส  บุญทอง
2. นางศุภิสรา  ชาจันทึก
 
86 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 1. เด็กหญิงภารดี   คนพินิจ
2. เด็กหญิงมยุรี   ตาทุวัน
3. นางสาวมิณชญา   มาลุน
4. เด็กหญิงสิริวิมล   ปัดถาพิมพ์
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ   นามมาลี
6. เด็กหญิงอนุธิดา  ยอดมาลี
 
1. นางกชรัตน์   จันทร์งาม
2. นางศรีสุภา   บุตรดาโจม
3. นางอัญชิสา   พระใหญ่
 
87 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธิติกานต์   ชาภักดี
2. เด็กหญิงพรนัชชา  กุลบุตรดี
3. เด็กหญิงอรัญญา  สุขสุลี
 
1. นายวิเชียร  เกษศิริ
2. นายสุพจน์  ศรีบุตร
 
88 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพรม
2. เด็กหญิงกาญจนา  ถุงพลอย
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมี
 
1. นายสุรชัย  น้อยวรรณะ
2. นางสาวอภิสรา  โสภาภรณ์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
89 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายนรินทร์  หาวัน
2. เด็กหญิงอันนา  มีสง่า
3. เด็กหญิงอารยา  แก้วโยธา
 
1. นางสาวณภาภัช  ทองเพ็ญ
2. นางสาวสุภาภรณ์  ตรีรักษา
 
90 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 1. เด็กชายธีรโชติ  มาลีสี
2. เด็กหญิงปลิตา  อาระพงษ์
3. เด็กหญิงปัญญาพร  โสภาสา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ทำมาเกตุ
2. นางสาวนพรดา  ขันอัสวะ
 
รวม 90 181 139