สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุดดี
 
1. นางสาววิชุดา  สิงหพัฒน์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ใจแก้ว
 
1. นางปนัดดา   บัวตูม
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายกันตวิชญ์  พรมวงศ์
 
1. นางสาววิไลพร  เกษหอม
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นามวงษ์สา
 
1. นายสุรศักดิ์  จันทเขต
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 1. เด็กหญิงวรัตดา  ผลทวี
 
1. นางสาวศิริพร  แสนนาม
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงวราพร  ดอนโค
 
1. นางชนิดาภา  พาเรือง
 
7 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุนัฏฐา  จันทร์ดี
 
1. นางสาวภัทรวดี  ทิพทุรักษ์
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กหญิงนริศรา  พรมทอง
 
1. นางสาวกานต์มณี  ราชเสนา
 
9 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 1. เด็กหญิงธนัญญา  นาทอง
2. เด็กหญิงนันทิดา  ผลทวี
 
1. นายประยูร  คำจันทร์
2. นายสุริยพงษ์  สมเสนาะ
 
10 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายชาตรี  อ้วนล้ำ
2. เด็กหญิงรัชฎา  ชายงาม
 
1. นางสาวนิราพร  สมสุข
2. นางวรภรณ์  ถนอมลาภ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
11 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 1. เด็กหญิงศุภกร  ผลทวี
 
1. นางเยาว์  วงศ์คำ
 
12 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 1. เด็กหญิงวริศรา  สนธิเณร
 
1. นางมนธกาน  สาริกา
 
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  มุกดาดี
 
14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงวันทนาวดี  พันเอ็ด
 
1. นางสาวพรสุรินทร์  ภิญโญ
 
15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสิดานา  ป้องคำ
 
1. นางธนัญญา  แสนทวีสุข
 
16 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กชายอธิราช  จันทร์ดก
 
1. นางสาวมนัสชนก  แสงทอง
 
17 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายมนูศักดิ์  ธนูทอง
2. เด็กชายศรายุทธ  กลมดี
 
1. นางสาวนิราพร  สมสุข
2. นายเรียง  จันภิรักษ์
 
18 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายสหัสชัย  คงได้
2. เด็กชายสิโรตม์  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุกัญญา  มุกดาดี
 
19 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิกเทิง 1. เด็กหญิงวาสิตา  แย่งส่อง
 
1. นายทวีทรัพย์  บุรีรัตน์
 
20 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงอนุรักษ์  ป้องคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มุกดาดี
 
21 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิกเทิง 1. เด็กหญิงณิณชา  เพียรดี
 
1. นายทวีทรัพย์  บุรีรัตน์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
22 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สมสุข
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  พาเลียง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ดวงขันธ์
 
1. นางสาวชนพร  พิมพ์บุตร
2. นางสาววิมลรัตน์  สาพิราช
 
23 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพัชรา  ชนิวงศ์
2. เด็กชายภานุรุจ  สายแวว
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีโสภา
 
1. นางสาวปิมประภา  อ่อนแก้ว
2. นายไพทูลย์  จรลี
 
24 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิกเทิง 1. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์ศรีกุล
2. เด็กชายเจษฎา  พันผูก
 
1. นางฐานิตา  ทารพันธ์
2. นายสุริยา  แสนทวีสุข
 
25 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิกเทิง 1. เด็กชายธนา  มหาอินทร์
2. เด็กชายเตชิต  เสาะไทสง
 
1. นายทวีทรัพย์  บุรีรัตน์
2. นายพยัพ  พรเพชร
 
26 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายพงศธร  แสงทอง
2. เด็กชายไชยมงคล  สวัสดี
 
1. นายสันติ  เสาสูง
2. นายไพทูลย์  จรลี
 
27 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กหญิงนันทกานต์  เห็นจงชม
2. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วงษ์น้อย
 
1. นายนิติพงศ์  ศรีวงษ์ชัย
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
28 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีหาตา
2. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบูรณ์
3. เด็กหญิงศุภัศรา  จำปาสา
4. เด็กหญิงสรัลชนา  สายแวว
5. เด็กหญิงอารียา  พิลาแดง
 
1. นางสาววิไลพร  เกษหอม
2. นางสาวแสงดาว  ประพรม
 
29 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกมินตรา  ทองนุ่ม
2. เด็กหญิงธนัฏฐา  สุภโกศล
3. เด็กหญิงบุณยานุช  ป้องงาม
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงได้
5. เด็กหญิงเพ็ญธิชา  ป้องสุข
 
1. นางธนัญญา  แสนทวีสุข
2. นางสุกัญญา  มุกดาดี
 
30 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงณัฐชรียาภรณ์  พันธ์เพ็ง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีหาตา
3. เด็กหญิงปนิตา  ป้องคำ
4. เด็กหญิงรชยา  อัครสิริโรจน์
5. เด็กหญิงอารียา  พิลาแดง
 
1. นางสาวสุกัญญา  มุกดาดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพ  บัวลา
 
31 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบูรณ์
3. เด็กชายปัญญากร  อุปสรรค
4. เด็กหญิงสรัลชนา  สายแวว
5. เด็กหญิงสุภัศรา  จำปาสา
 
1. นายชวิศ  ศรีลาเคน
2. นายพรชัย  แสวพันธ์
 
32 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงอทิติยา  ฝาทอง
 
1. นางชนิดาภา  พาเรือง
 
33 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงชลลดา  สนธิเณร
 
1. นางสาวนิราพร  สมสุข
 
34 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ทองอาจ
 
1. นางสมคิด  วงค์ป้อม
2. นางสาวเจนจิรา  ชุรีกรณ์
 
35 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผิวเงินยวง
2. เด็กชายณิชภูมิ  แสงทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิมัด
2. นางสาวอาริตา  ทองอาจ
 
36 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พรมดี
2. เด็กชายภานวุฒิ  พันเอ็ด
 
1. นายพุทธา  สุขศรี
2. นางศิรินรัตน์  หงษ์ทอง
 
37 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงกลมลี  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงชุดา  เสาคำ
3. เด็กหญิงทัศนี  ภาเรือง
4. เด็กหญิงธารารัตน์  แตงอยู่สุข
5. เด็กหญิงมยุรา  วงศ์ศรีกุล
6. เด็กหญิงศุภานัน  บุญมั่น
7. เด็กหญิงสไบทอง  จันทน์หอม
8. เด็กหญิงอริสรา  โทสิงห์
9. เด็กหญิงอริสรา  ม่วงศรี
10. เด็กหญิงอารียา  สิงสถาน
 
1. นางปนัดดา   บัวตูม
2. นายประพล  บัวตูม
3. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
38 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงสุภานัน  บุญมั่น
2. เด็กหญิงอริสรา  โทสิงห์
 
1. นายประพล  บัวตูม
2. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
39 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กหญิงวรรณิษา  โนนแก้ว
2. เด็กหญิงศุภักสร  ชูก้าน
 
1. นายกังวาน  พิมพ์บุญมา
2. นางสาวจุฬารักษ์  ภูงามนิล
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
40 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงศิริพร  ทวีสุข
 
1. นายชวลิต  บุญศักดิ์
 
41 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กชายพสิษฐ์  รักโคตร
 
1. นางณชนก  ลำต้น
 
42 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ผิวเงินยวง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชุรีกรณ์
 
43 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กชายไก่ฟ้า  กำลังงาม
 
1. นายชวลิต  บุญศักดิ์
 
44 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กชายพีรศักดิ์  ทวีชาติ
 
1. นายชวลิต  บุญศักดิ์
 
45 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กชายวรากร  เทพบัวพา
 
1. นายชวลิต  บุญศักดิ์
 
46 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กชายเด่นชัย  พันธ์ทา
 
1. นายชวลิต  บุญศักดิ์
 
47 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงนภสร  ศิริกันไชย
2. เด็กหญิงสุรัตติกานต์  เกตุวัตร
 
1. นางธิชาพร  ใจมนต์
2. นางวัลรีย์  ทองเต็ม
 
48 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  ลอยนวล
2. เด็กหญิงอาริสา  สายแวว
 
1. นายกษิติ  แก้วทน
2. นางสาวทัศนีย์  สีส่วน
 
49 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปุยดา
2. เด็กหญิงพัชรา  ชนิวงษ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีดา
2. นายเอนก  เดชะคำภู
 
50 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สีก่ำ
 
1. นายกังวาน  พิมพ์บุญมา
 
51 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กชายบวรวงศ์  บุญมาทัด
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ต้นทอง
3. เด็กชายอรรณพ  สมสุข
 
1. นางนวลจันทร์  แตงอยู่สุข
 
52 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กชายกชมน  บุญชิต
2. เด็กชายกฤษฎาบดินทร์  รัตนวงษ์
3. เด็กชายชัยพร  สายป้อง
 
1. นายนิติพงศ์  ศรีวงษ์ชัย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
53 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กชายสุชาครีย์  แสงทอง
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
54 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุดดี
 
1. นายเชิดชัย  แสงวงษ์
 
55 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงอนัญญา  ปิ่นมณี
 
1. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กชายวิทวัส  วงษ์อินทร์
 
1. นายอรุณ  กุลวงษ์
 
57 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กชายสุชาครีย์  แสงทอง
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายธวัชชัย  ทัดศรี
 
1. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงรชยา  อัครสิริโรจน์
 
1. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พลพันธ์
 
1. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ยลสุข
 
1. นางวิรัตน์  กะทา
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สายแวว
 
1. นางสาวแสงดาว  ประพรม
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สายแวว
 
1. นางสาวแสงดาว  ประพรม
 
64 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงอภัสสร  ยุบลวัฒน์
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
65 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ   จตุรภัทรวงศ์
 
66 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญทน
 
1. นายกิติคุณ   จตุรภัทรวงศ์
 
67 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ   จตุรภัทรวงศ์
 
68 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญทน
 
1. นายกิติคุณ   จตุรภัทรวงศ์
 
69 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงศลิษา  ธรรมประโยชน์
 
1. นายกิติคุณ   จตุรภัทรวงศ์
 
70 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสวงทรัพย์
 
1. นายกิติคุณ   จตุรภัทรวงศ์
 
71 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกอหญ้า  จันทร์สุตะ
 
1. นายกิติคุณ   จตุรภัทรวงศ์
 
72 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำแสง
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
73 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำแสง
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
74 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ้นมณี
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
75 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงศิริฎาภรณ์  ชัยวงศ์
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
76 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกอหญ้า  จันทร์สุตะ
 
1. นายกิติคุณ   จตุรภัทรวงศ์
 
77 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ้นมณี
2. เด็กชายธัญญารัตน์  คำแสง
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำแสง
4. เด็กชายธีรพัฒน์  พื้นปูม
5. เด็กชายปรีชาวงศ์  สัตย์ซื่อ
6. เด็กหญิงศิริฎาภรณ์  ชัยวงศ์
7. เด็กหญิงอนัญญา  คงดี
8. เด็กหญิงอภัสสร  ยุบลวัฒน์
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
2. นางชญาดา   เสริมทรัพย์
3. นางสาวสุทธิลักณ์  เวชกามา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
78 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กชายกชมน  บุญชิต
2. เด็กชายกฤษฎาบดินทร์  รัตนวงษ์
3. เด็กหญิงจินดา  ขุ่ยภูมี
4. เด็กชายชัยพร  สายป้อง
5. เด็กชายธนวัฒน์  วัชรีรัตน์
6. เด็กหญิงนัฐนิชา  พรมทอง
7. เด็กชายนิวัฒน์  กำทรัพย์
8. เด็กหญิงลักขณา  กาญจนวงศ์
9. เด็กหญิงศุภาพิศช์  วงษ์น้อย
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริแพทย์
 
1. นายนิติพงศ์  ศรีวงษ์ชัย
2. นางศิริวิไล  จันทเขต
3. นายเสรี  เจริญราช
 
79 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  สมผิว
2. เด็กชายธีรเดช  จันทะเวช
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เครือวงศ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เฉลิมศรี
5. เด็กหญิงสุมิตรสา  ศรีชมภู
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิมัด
2. นางสาวอาริตา  ทองอาจ
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
80 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายยศพนธ์  วรรณหา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชุรีกรณ์
 
81 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงกชกร  ทองอ่อน
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชุรีกรณ์
 
82 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงอรัญญา  ป้องสิงห์
 
1. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
 
83 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงหอมจันทร์  สดหอม
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชุรีกรณ์
 
84 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงอนุรักษ์  ป้องคำ
 
1. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
 
85 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กชายธนกร  บุตรดี
2. เด็กชายสรวิชญ์  ท้าวมา
 
1. นางขนิษฐา  สมเสนาะ
2. นางสาวพรสวรรค์  จันสอน
 
86 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กหญิงชนาพร  รู้ยิ่ง
2. เด็กชายอธิราช  จันทร์ดก
 
1. นางสาวกานต์มณี  ราชเสนา
2. นางสาวจุฬารักษ์  ภูงามนิล
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
87 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นาสมใจ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์สถาน
3. เด็กชายถาวร  สดหอม
4. เด็กชายธีระชัย  งามสุข
5. เด็กชายพิทักติวงศ์  ทองอาจ
6. เด็กชายศักดา  พันธ์คำ
 
1. นางสาวนิราพร  สมสุข
2. นางวรภรณ์  ถนอมลาภ
3. นายเรียง  จันภิรักษ์
 
88 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กหญิงทิภาพร  อ่อนนวล
2. เด็กหญิงนิดาวรรณ  สายันต์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ชูบุญ
 
1. นางสาวกานต์มณี  ราชเสนา
2. นางสาวจุฬารักษ์  ภูงามนิล
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
89 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  มุ่งสิน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พินธุรักษ์
 
1. นายชวิศ  ศรีลาเคน
2. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
90 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กหญิงนิรชา  ทาวรรณ
2. เด็กชายสถาพร  ศรีแสง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  พันธ์คำ
2. นายศิวเทพ  พันธ์คำ
 
91 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไชยโอชะ
2. เด็กชายสิทธิโชค  พันธุกร
 
1. นายชวิศ  ศรีลาเคน
2. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
92 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายวัชรพล  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายสิริโชค  สมนาม
 
1. นายชวิศ  ศรีลาเคน
2. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
93 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กชายถิระยุทธ  สมผิว
2. เด็กชายรัฐชัย  บุญชิต
3. เด็กชายวราวัฐ  ทรัพย์มูล
 
1. นายกังวาน  พิมพ์บุญมา
2. นายสุพรรณ  มุระชีวะ
 
94 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กชายประจักรวรรษณ์  บัวเครือ
2. เด็กหญิงปัทมากรณ์  พันธ์ขาว
3. เด็กชายอุดร  ราชเสนา
 
1. นางสาวกานต์มณี  ราชเสนา
2. นายสุพรรณ  มุระชีวะ
 
95 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กชายชัยมนัส  วงมาเกษ
2. เด็กหญิงณัฐทิตา  แดนดี
3. เด็กหญิงทิพย์กนก  สมเสนาะ
4. เด็กหญิงสุชานาถ  จันทา
5. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์สุข
6. เด็กหญิงแคทรียา  ด่านล้ำเลิศ
 
1. นางปนัดดา   บัวตูม
2. นายประพล  บัวตูม
3. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
96 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงฐิตา  มีวงค์
2. เด็กชายธีระชัย  สมเสนาะ
3. เด็กชายมณเฑียร  ผลบัว
 
1. นางปนัดดา   บัวตูม
2. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
97 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงปนิดา  ทายะน้อย
2. เด็กหญิงอนุรักษ์  ป้องคำ
3. เด็กหญิงอรัญญา  ป้องสิงห์
 
1. นายสาคร  พุ่มแก้ว
2. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
 
98 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงณัฐชรียาภรณ์  พันธ์เพ็ง
2. เด็กหญิงปนิตา  ป้องคำ
3. เด็กหญิงสรัลชนา  สายแวว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีดา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพ  บัวลา
 
99 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสุชานันท์  วันทาลี
2. เด็กหญิงอนุรักษ์  ป้องคำ
3. เด็กหญิงอรัญญา  ป้องสิงห์
 
1. นางสาวปิมประภา  อ่อนแก้ว
2. นายพรชัย  แสวงพันธ์
 
100 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงวิกันดา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สายแวว
3. เด็กหญิงอานัฐธิดา  คำพล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีดา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพ  บัวลา
 
101 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงปนิดา  ทายะน้อย
2. เด็กชายภานุรุจ  สายแวว
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ชมจำปา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีดา
2. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
102 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียนแก้ว
2. เด็กชายธนพนธ์  ประยูรเพชร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ส่องแสง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บัวขาว
2. นางอัญชนา  พิมพ์บุญมา
 
103 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงฐิดาวรรณ  เสนาะวาที
2. เด็กหญิงฝันสิริ  สิงห์ตะสาร
3. เด็กหญิงอรอุมา  สมเสนาะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บัวขาว
2. นางอัญชนา  พิมพ์บุญมา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
104 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  เมืองแสน
 
1. นางสาวแสงดาว  ประพรม
 
105 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสมจิตร  แสงอินตา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีดา
 
106 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงวิชาดา  บุญศรีราช
2. เด็กหญิงสมจิตร  แสงอินตา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  พันธ์เพ็ง
 
1. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
2. นางสาวแสงดาว  ประพรม
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
107 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กิ่งทอง
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงณัฐญาณ์  เส็งดอนไพร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กุลบุตร
3. เด็กชายไชยวัฒน์  แก้วจินดา
 
1. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
2. นายเอนก  เดชะคำภู
 
109 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงชญานัศ  โทสิงห์
2. เด็กชายธนโชติ  จันทา
3. เด็กหญิงพรณภา  ศรีชมภู
 
1. นางปนัดดา   บัวตูม
2. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
110 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กชายต้นเงิน  แสงวงค์
2. เด็กชายอาทร  นาฬิกุล
 
1. นางปนัดดา   บัวตูม
2. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
รวม 110 224 162