หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 021 โรงเรียนบ้านคลองจาก 56 105 82
2 025 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 55 120 83
3 026 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 14 39 24
4 038 โรงเรียนบ้านตาหนึก 10 19 12
5 066 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 14 13
6 068 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 17 36 25
7 047 โรงเรียนบ้านเนินตาล 47 102 75
8 020 โรงเรียนบ้านโขดทราย 8 27 15
9 059 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 26 57 43
10 105 โรงเรียนวัดห้วงโสม 9 22 15
11 119 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 76 208 118
12 018 โรงเรียนนคราศึกษา 5 6 5
13 115 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 16 24 20
รวม 348 779 530
1309