สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงอนันตญา  ล่าหมาด
 
1. นางสาวซุไรญา  ถิ่นกาแบง
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กชายธนิสร  สุวรรณกิจ
 
1. นางสาวลดารัตน์  กองแก้ว
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กหญิงกันยารักษ์  แก้วบริรักษ์
 
1. นายยม  แก้วอำพร
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กหญิงอินธิรา  ปุรินทราภิบาล
 
1. นายยม  แก้วอำพร
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กหญิงกัญธิชา  หวังเจริญ
 
1. นางสมโชค  บินตาเอบ
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กหญิงโรสนา  มาลินี
 
1. นางวรรณจี  บุญเลิศ
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา  เถาวัลย์
2. เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน
 
1. นายยม  แก้วอำพร
2. นางสาวเรวดี  บัวสม
 
8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงนัซนีน  สนติวงค์
2. เด็กหญิงอัลนิสรีน  สวาหลัง
 
1. นางสาวนภัสสร  บิลัยงะ
2. นางศิราณี  ปิอาตู
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายฟัรฮาล  หมาดสกุล
 
1. นางสาวสุนันทา  แดงประดา
 
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ลิขิตตาพงศ์
 
1. นางสาวฟารีดา  หาหลัง
 
11 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กชายคณาธิป  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฮัซวานีย์  หมาดเหยด
3. เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์
 
1. นางสาวทวินันท์  หวันตาหลา
2. นางสาวมาเรียม  มะสาและ
 
12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  เพ็ชรรักษ์
 
1. นางสาวมาเรียม  มะสาและ
 
13 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงนัจญมีย์  โอมณี
 
1. นายพายุ  หยังปาน
 
14 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม
2. เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา
 
1. นางสาวฟารีดา  หาหลัง
2. นางสาวสุนิศา  ช่วยศรี
 
15 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กชายอรินชย์  ดุลยาภรณ์
 
1. นางสาวรุสณี  ตอหิรัญ
 
16 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กชายบะเราะกัต  ชอบงาม
 
1. นางสาวมาเรียม  มะสาและ
 
17 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กชายวิทวัส  โมกหอม
 
1. นางสาวรุสณี  ตอหิรัญ
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี
2. เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ
3. เด็กหญิงสุกัยนะ  ง๊ะสมัน
 
1. นางสาวสาลิตา  ยาบาจิ
2. นายสิทธิพรรณ  จิตหลัง
 
19 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กชายฟิรฮาน  หลีเส็น
2. เด็กชายสุธรรมรัตน์  คงยง
 
1. นางสาวซัซนี่  เกษม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแอนนา  หวันสู
 
20 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กชายมุอาวิน  เกษา
2. เด็กชายอิคลาส  หมาดหมีน
 
1. นางสาวซัซนี่  เกษม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแอนนา  หวันสู
 
21 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กชายอัสบีรอน  ดินเตบ
2. เด็กชายเกรียงไกร  จิเลี่ยง
 
1. นางสาวซัซนี่  เกษม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแอนนา  หวันสู
 
22 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงชู
2. เด็กหญิงนิติลดา  ขุนจันทร์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เดชอรัญ
 
1. นางสาวสาลิตา  ยาบาจิ
2. นางสาวโสรยา  เตบสัน
 
23 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงรอยฮาน  สันหลี
2. เด็กหญิงอัญมณี  ยอดซ้าย
3. เด็กชายอาฟินดี้  หมินเด็น
 
1. นางสาวมูรชีดาฮ์  สาหลัง
2. นางสุรีวัลย์  ชาติรัญ
 
24 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กชายนาอีฟ  หยีมะเหรบ
2. เด็กหญิงบัซลาห์  เบ็นอับดุลเลาะห์
3. เด็กหญิงวรานุช  ลักษณะอินท์
 
1. นางสาวมูรชีดาฮ์  สาหลัง
2. นางสุรีวัลย์  ชาติรัญ
 
25 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงนิชกานต์  นุ้ยไฉน
2. เด็กหญิงอุซมี  มณีโส๊ะ
 
1. นางสาวรัตติยา  ตาเยาะปุเตะ
2. นางสิริวิมล  หมีนหวัง
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
26 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กหญิงซาดา  หมาดเต๊ะ
2. เด็กหญิงนิรันซีญา  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงลิยานา  ไชยสงคราม
4. เด็กหญิงสุพรรณหงส์  เสียงชอบ
5. เด็กหญิงอลิเซีย  ปะดุลัง
 
1. นางสาวยานิดา  ปังหลีเส็น
2. นายริฎวาน  แวสุหลง
 
27 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัชราภา  ภู่พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ก้องเอกภพ
4. เด็กหญิงณัฐวศา  หนูเสือ
5. เด็กหญิงพราวลดา  รักษ์ทอง
 
1. นางสาวสุภัทตรา  ขุนเศษ
2. นายอาคม  เร่สัน
 
28 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กชายฟากูร  อ่อนละมุน
2. เด็กหญิงสุชานันท์  หลงหา
3. เด็กหญิงสุธิมา  แซ่อิ้ว
4. เด็กชายฮัซวาน  งะเจ๊ะ
5. เด็กหญิงฮัซวานี  ตาเยะ
 
1. นางวรรณดี  หวันสู
2. นางสุปราณี  เหมจิ
 
29 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงชญานันท์  อุสมา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ใบจิ
3. เด็กหญิงนูรฮูดาห์  แลแม
4. เด็กชายวินอาร์ม  ถิ่นกาแบง
5. เด็กหญิงเมธิตา  ราเหม
 
1. นางสาวซอลีฝ๊ะ  เฉลิม
2. นางสาวสีตีมาเรียม  หะยีสะเอะ
 
30 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญมาตา  ชอสกุล
 
1. นางสาวจิราภา  อาแว
 
31 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงศิริญญา  ปานแขวง
 
1. นางสาวจิราภา  อาแว
 
32 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กชายกิตติภัค  เอ้งฉ้วน
2. เด็กหญิงธัญพัฒน์  พราวพันธุ์
 
1. นางสุวพัชญ์  วงศ์ฐิติพลกร
 
33 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายนภสินธุ์  เปาะทอง
 
1. นางสุวพัชญ์  วงศ์ฐิติพลกร
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
34 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กชายกามิล  ปากบารา
2. เด็กชายจิรภัทร  หวันสู
3. เด็กชายชวัลวัฒน์  เธียรสิทธ์
4. เด็กชายดุษฏีกร  แซ่เอียบ
5. เด็กหญิงประภัทส์สรา  ณะเตีย
6. เด็กหญิงฟิตฮานา  บุญเสน
7. เด็กชายวิทวัส  ปองแท้
8. เด็กชายอนาวิล  นาคสง่า
9. เด็กชายอภิรัตน์  รักษะโบ๊ะ
10. เด็กชายอัฏฟาน  ตาเดอิน
 
1. นายนะเรศ  วิจิตต์
2. นายปฏิพัทธ์  คงชิต
3. นายสุริยา  อุศมา
 
35 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กชายณชรต  ไชยวานิช
2. เด็กหญิงพิมชนก  แท่นเอียด
 
1. นายณัฐพล  สุมาลี
2. นางสาวเจบุหลัน  หมุดลิหา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
36 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงพรสินี  จุลพงศ์
 
1. นางสาวนุศรา  วราคนางค์
 
37 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กหญิงภูริชญา  บัวงาม
 
1. นางสาวซูฮายนี  สันตา
 
38 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงนูรเจนนา  เกษา
 
1. นางสาวยุมอะ  มันตุเต๊ะ
 
39 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ปาละสัน
 
1. นางสาวนุศรา  วราคนางค์
 
40 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  สองเมือง
2. เด็กหญิงนัทธมน  สงบ
 
1. นางสาวฝารีน่า  ตาเหยบ
2. นางสาวสุดา  รัตนประพันธ์
 
41 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1. เด็กชายธัญธร  ราเหม
2. เด็กชายสรวิศ  เรทมิฬ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัทธพงศ์  พงศ์สุชาติ
2. นายเสริมศักดิ์  ทองฤทธิ์
 
42 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1. เด็กชายกาวินวิทย์  พันกาแด
2. เด็กชายนูอีม  ลามาอัน
3. เด็กชายฟาริส  ทองเขียว
 
1. นางสาวนาดีเร๊าะ  บังกูสัน
2. นายมูฮัมหมัดอามีน  กูแดหวา
 
43 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงดามิยาอ์  มะอะนี
2. เด็กหญิงนุชรีต้าร์  อาดำ
3. เด็กหญิงนุรรีดา  สำมะเนี๊ยะ
 
1. นางสาวนาดีเร๊าะ  บังกูสัน
2. นายมูฮัมหมัดอามีน  กูแดหวา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
44 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง
 
1. นายอาคม  เร่สัน
 
45 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กชายกฤตชานนท  เพชรรัตน์
 
1. นายอาคม  เร่สัน
 
46 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงวรพรรณ  มานะกล้า
 
1. นางสุรีวัลย์  ชาติรัญ
 
47 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กชายกฤตชานนท  เพชรรัตน์
 
1. นายอาคม  เร่สัน
 
48 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงวาดตะวัน  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอาคม  เร่สัน
 
49 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดิสลับ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุมมณี
3. เด็กหญิงกัสนา  โต๊ะหวัง
4. เด็กหญิงกาญจนา  มะหับผลา
5. เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติง
6. เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด
7. เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากน้ำ
8. เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองด้วง
9. เด็กหญิงชัญญานุช  คงนิ่ม
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวหมู่
11. เด็กหญิงซีลีน์  เผ่าโดดาล
12. เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง
13. เด็กหญิงญาสมีร์  มะสมัน
14. เด็กหญิงฐิติมา  คงพรหม
15. เด็กหญิงทักษอร  มะหัปผลา
16. เด็กหญิงทัชชกร  อุ่นเสียม
17. เด็กหญิงธัญชนก  ใจสมุทร
18. เด็กหญิงธันญาพร  สุทธิโพธิ์
19. เด็กหญิงนัสรีญา  สาริปา
20. เด็กหญิงประภาพร  เกตุวิชิตร
21. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กาฬวงค์
22. เด็กหญิงพบพร  พรหมเพศ
23. เด็กหญิงพรศิริ  องอาจ
24. เด็กชายพลอธิป  โต๊ะเกบ
25. เด็กชายพุทธพงศ์  อิสระ
26. เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีน่้อย
27. เด็กหญิงมานิตา  งะหลี
28. เด็กหญิงรวิตา  ตาเดอิน
29. เด็กหญิงวรรณรัตน์  อรุณ
30. เด็กหญิงวาระฎา  เต๊ะสาโหม
31. เด็กหญิงศรีชนม์  ยังเจริญ
32. เด็กหญิงศศิวรรณ  กังแฮ
33. เด็กหญิงสุชานาฎ  ทองพิจิตร
34. เด็กหญิงอชิรญา  แลหาด
35. เด็กชายอนัศร์  มรรคาเขต
36. เด็กหญิงอรรถยา  โชติมันต์
37. เด็กหญิงอรัญญา  อาดำ
38. เด็กหญิงอามันดาร์  สังข์ยุทธ
39. เด็กหญิงเบญจพร  เข็มขาว
40. เด็กหญิงโชติกานต์  นาคมา
 
1. นายวีรพล  บินตำมะหงง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
50 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายปวีณวัชร์  ม่วงปลอด
 
1. MissJohannah  Pasasadaba
 
51 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงรักชนก  สุวรรณสาลี
 
1. นางสาวธนัญญา  บูเก็ม
 
52 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงนิชานาฏ  โสสนุย
 
1. นางสาวอิรวดี  บุตรา
 
53 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงนาดา  นวลเปียน
2. เด็กหญิงฮัซมีนีย์  หลงสลำ
 
1. นางปาริดา  แดงหลัง
2. นางสาวสุรีวัลย์  ชาติรัญ
 
54 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กหญิงปิยมน  ศิริรัตนา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  จิ๋ววัฒนา
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองใบ
2. นางสาวนัฐนิชา  อิสนี
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
55 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กชายจ่อ สิ่น หย่า  -
2. เด็กชายฉัตรชนก  บินตำมะหงง
3. เด็กชายฉัตรชนัน  บินตำมะหงง
4. เด็กชายซอฎิก  ตาเดอิน
5. เด็กชายสุวรักษ์  สุมาลี
6. เด็กชายอาชวิน  หมัดสาลี
 
1. นายอนัน  หลัหวัง
 
56 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กชายซัลซาบีล์  สามะ
2. เด็กชายซีวา  นาคสง่า
3. เด็กชายฟาเดร์  ม่าเหร็ม
4. เด็กชายภัทรกร  อาหมาน
5. เด็กชายยุทธพงศ์  เส็นนิ่ง
6. เด็กชายวีรภาพ  เบญจกุล
 
1. นางสาวมูรชีดาฮ์  สาหลัง
2. นายยุสิทธ์  เกษม
3. นายอภินัทธ์  อุศมา
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
57 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กชายมุอัซซิน  นุ้ยน้ำวงษ์
2. เด็กชายฮัมซี  ยาหยาหมัน
 
1. นางสาวยุมอะ  มันตุเต๊ะ
2. นายอาหมาด  กุลหลัง
 
58 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กชายธนวินท์  มอหะหมัด
2. เด็กชายฮานีฟ  หล๊ะ
 
1. นางสาวยุมอะ  มันตุเต๊ะ
2. นายอาหมาด  กุลหลัง
 
59 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กหญิงญาณกร  หวังดี
2. เด็กหญิงโสภิดา  เซ่งเข็ม
 
1. นายนพรุจ  เกตุแก้ว
2. นายวินัย  คงถิ่น
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
60 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงซาญิดะห์  อิกะศิริ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ติงหวัง
3. เด็กหญิงฮัสวา  สตันน็อต
 
1. นางปาริดา  แดงหลัง
2. นางรุสเซียนี  อ่อนละมุน
 
61 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ขาวเซาะ
2. เด็กชายอนาวิน  หาดดี
3. เด็กชายฮาฟิซ  หมัดลีหมีน
 
1. นางสาวธัญญานุช  ปองเเท้
2. นายศักรินทร์  สันมะหมูด
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
62 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กหญิงกวินธิตา  บุศรานนท์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  อิหมำหมาด
3. เด็กหญิงณิชานันท์  พรกิตติวัฒนา
 
1. นางสาวรูกัยยะ  หลีมานัน
2. นางสาวสุพรรษา  หงษ์บิน
 
63 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  หมัดอาหลี
2. เด็กหญิงศิรกานต์  คำคง
3. เด็กหญิงอนัญญา   เหมสลาหมาด
 
1. นางสาววาสนา  เวชสิทธิ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
64 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  ทองคำ
 
1. นางสาวซูฮายนี  สันตา
 
รวม 64 177 97