หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจงหัว 271 34 30
2 003 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 271 0 0
3 004 โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 238 12 12
4 005 โรงเรียนดารุลมุอ์มิน 271 0 0
5 008 โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ 271 0 0
6 014 โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 271 0 0
7 023 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 271 38 33
8 158 โรงเรียนปิยะนุสรณ์ 220 0 0
9 164 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 163 9 8
10 165 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ 271 0 0
11 168 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 80 28 27
12 169 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 249 9 8
13 170 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 271 33 30
14 175 โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ 271 14 13
15 176 โรงเรียนศรีอามานศึกษา 271 0 0
16 177 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 271 78 59
17 179 โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา 271 0 0
18 180 โรงเรียนสายเพชรศึกษา 271 75 58
19 181 โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา 271 7 4
20 184 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 271 100 40
21 186 โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 252 0 0
22 191 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 271 0 0
23 194 โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ 271 0 0
24 196 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 271 6 3
25 197 โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 271 0 0
26 189 โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ 271 0 0
27 198 โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม 13 14 13
28 199 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 271 3 3
29 200 โรงเรียนอันซอเรี๊ยะห์อัดดีนียะห์ 271 0 0
30 201 โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา 271 0 0
31 202 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 271 0 0
32 203 โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร 271 0 0
33 166 โรงเรียนเพชรชูศึกษา 271 0 0
34 001 โรงเรียนโคกทรายอนุสรณ์ 271 0 0
35 073 โรงเรียนบ้านท่าจีน 0 0 0
36 188 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล 0 0 0
37 009 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
38 010 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
39 011 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
40 012 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
รวม 8532 460 341
801