หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน 0 0 0
2 017 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
3 018 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 0 0 0
4 031 โรงเรียนบ้านขาม 0 0 0
5 066 โรงเรียนบ้านทาม 0 0 0
6 070 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 0 0 0
7 108 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 0 0 0
8 121 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 0 0 0
9 141 โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 0 0 0
10 145 โรงเรียนบ้านละทาย 0 0 0
11 196 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 0 0 0
12 173 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 0 0 0
13 212 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 0 0 0
14 229 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
15 230 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 0 0 0
16 231 โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 0 0 0
17 244 โรงเรียนบ้านอิปาด 0 0 0
18 035 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
19 052 โรงเรียนบ้านเจี่ย 0 0 0
20 114 โรงเรียนบ้านเปือย 0 0 0
21 136 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 0 0 0
22 240 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 0 0 0
23 169 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0
รวม 0 0 0
0