สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กหญิงพรธิวา  พรหมศิริ
 
1. นางศศิวิมล  ผกานนท์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กหญิงรุ่งจิราภา  วาสุธี
 
1. นางจำเนียร  บุญคง
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงปวริศา  สืบวงศา
 
1. นางอรชิรา  อินทร์งาม
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองแม้น
 
1. นางอรชิรา  อินทร์งาม
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทราณี   พิศเพ็ง
 
1. นางพรพรรณ  แก้วเกิด
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  งามเลิศ
 
1. นางสุปวีณ์  แหลมทอง
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กหญิงอริสา  มีพันธ์
 
1. นางจำเนียร  บุญคง
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงสุกานดา  ชัยปัญญา
 
1. นางคชาภรณ์  มาลีหวล
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ทองเหลื่อม
 
1. นายประพจน์  ผกานนท์
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กชายศิวัช  วารุลังค์
 
1. นางจำเนียร  บุญคง
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายพัชรพล  ไชยอุดม
 
1. นางอรชิรา  อินทร์งาม
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเชิด
 
1. นางจำเนียร  บุญคง
2. นางสาวบุญยาพร  บุญคง
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวาสนา   แสนกล้า
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์   หอมเนียม
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  โพธิ์ทอง
2. นางพรพรรณ  แก้วเกิด
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูดำ
2. เด็กหญิงเพชรธิดา  ยางหงษ์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ขันขาว
2. นางสาวพัชรี  เนินงาม
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  เหม็นแดง
 
1. นางสาวนาตยา  นาคแสง
 
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กหญิงพุด  สายเชื้อ
 
1. นางทัศลียา  สุนทรภักดี
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงสุณิชา  นามวงษา
 
1. นายสมชาย  แป้นจันทร์
 
18 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตานบ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พินธุโท
 
1. นางพัสณี  พุฒภูงา
 
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายธีรโชติ  สีทา
 
1. นางสาวจงจิต  สาแก้ว
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ปรากฏรัตน์
 
1. นายบุญเทอด  หงษ์โสดา
 
21 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตานบ 1. เด็กชายปัญญา  พิมพ์ตะคลอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วเจริญ
 
1. นางพัสณี  พุฒภูงา
2. นางสาวศิรินธร  สิมมา
 
22 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวพี 1. เด็กชายชยกร  ยาคำ
 
1. นางสาววราพร  กาสิงห์
 
23 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กชายภัทรกร  ระวังชื่อ
 
1. นายประพจน์  ผกานนท์
 
24 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตานบ 1. เด็กชายภูวดินทร์   ชื่นอารมย์
 
1. นางพัสณี  พุฒภูงา
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
25 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้ววัน
2. เด็กหญิงปัทมาพร  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงอัญธิกา  เมืองศรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. ส.ต.ท.หญิงอรทัย  พัฒน์ธีรสิริ
 
26 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กชายภารวี  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พิมแมน
3. เด็กหญิงอรปรียา  สอนโสภา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. ส.ต.ท.หญิงอรทัย  พัฒน์ธีรสิริ
 
27 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาโรช 1. เด็กชายนิรานันต์  มีพันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ผิวสวย
 
1. นางสาวบุปผา  แก้วเกิด
2. นางสาวศิรินภา  โพธิ์ทอง
 
28 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายจิรายุทธ  สมานมิตร
2. เด็กชายพนัชกร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิทธิศรี
2. นายบุญเทอด  หงษ์โสดา
 
29 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อุส่าห์ดี
2. เด็กชายวีระภัทร  ยะมะหาร
 
1. นายจเรวุฒิ  พุ่มพวง
2. นายชาตรี  เสาโมก
 
30 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ชมทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขดี
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิทธิศรี
2. นายบุญเทอด  หงษ์โสดา
 
31 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายธัญญะ  ไกรเสือ
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  มณีล้ำ
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิทธิศรี
2. นายบุญเทอด  หงษ์โสดา
 
32 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงพิศนรี  พื้นฉลาด
2. เด็กหญิงมินติญา  บุญปก
3. เด็กหญิงอลิสา  พรมบุตร
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิทธิศรี
2. นางสาวรัตนากร  แซ่บ่วง
 
33 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ   แป้นโสม
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   วิเศษสุด
3. เด็กชายพัชรพงศธร   ไตรโสม
 
1. นายวีรเกียรติ   ศรชัยเลิศสกุล
2. นายอานนท์  ยุดรัมย์
 
34 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 1. เด็กชายฐิติเนตร์   คงผาย
2. เด็กชายนพเก้า   งามเสมอ
 
1. นายวีรเกียรติ   ศรชัยเลิศสกุล
2. นายอานนท์  ยุดรัมย์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
35 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนขวาว 1. เด็กหญิงธัญสินี  พูลภูงา
2. เด็กหญิงนารินทร์  สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงพรประกาย  บูรณ์เจริญ
4. เด็กหญิงมัติการ  จิตเพ็ง
5. เด็กหญิงวรันยา  นาเมืองรักษ์
 
1. นายกิตติพันธ์  ทองศรี
2. นางยุพาภรณ์  เบญจมาศกุล
 
36 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธิติมา   มีพันธ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทะธัมมัง
3. เด็กหญิงพรพิมล   หอมกลิ่น
4. เด็กหญิงภัคจิรา   พิศเพ็ง
5. เด็กหญิงวาเลนไทน์   แก้วปุม
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  โพธิ์ทอง
2. นางพรพรรณ  แก้วเกิด
 
37 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงชาลิสา  คงทน
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินทร์  อินทร์สอน
3. เด็กหญิงปิณฑิรา  วงศ์สุรินทร์
4. เด็กหญิงศิริญากรณ์  แกล้วกล้า
5. เด็กหญิงอรปรียา  รัตนดี
 
1. นายชิตะพล   คงเจริญสุข
2. นางสุพิต  ตลับทอง
 
38 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวพี 1. เด็กชายกิติปกรณ์   โสรถาวร
2. เด็กชายธิติ  บุญภา
3. เด็กหญิงพรธิดา  ดำเป็นไฝ
4. เด็กชายอนุชา  จันทโรจน์
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สาแก้ว
 
1. นางสาวผกากาญจน์  ลาภจิตร
2. นายอังกูร  เชื้อเจริญ
 
39 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวพี 1. เด็กชายชนะพล  ปรมาวุฒิพงษ์
2. เด็กหญิงนภัสกร  มะลิหวล
3. เด็กหญิงพัชริดา  พิศงาม
4. เด็กชายภัทรธนรัตน์  มีพันธ์
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  นามโคตร
 
1. นายธีรภัทร  ปรุงเกียรติ
2. นางสาวอรนุช  วงศ์นาจ
 
40 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คุนแก้ว
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว
 
41 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงชนกานต์  ทีงาม
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว
 
42 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงพิมลดา  ศรีทอง
 
1. นางอรชิรา  อินทร์งาม
 
43 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รัตนาวาริน
2. เด็กชายณัฐพัล  บุญสาร
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีฤทธิ์
 
44 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กชายภัทรพล  พรมเทศ
2. เด็กหญิงสรัลพร  สัตนันท์
 
1. นางทัศลียา  สุนทรภักดี
2. นางสาวเจนจิตย์  แข่งขัน
 
45 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ไกรเสือ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงเจริญสุข
 
1. นางศิรินภา  ทองเงิน
2. นางศิริวรรณ  ชุมสุข
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
46 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนขวาว 1. เด็กหญิงธัญสินี  พูลภูงา
2. เด็กหญิงนารินทร์  สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงปณิตา  นามโสม
4. เด็กหญิงพรประกาย  บูรณ์เจริญ
5. เด็กชายพิภู  บุญปก
6. เด็กหญิงมัติการ  จิตเพ็ง
7. เด็กชายวรณัฐ  อิ่มสอาด
8. เด็กหญิงวรันยา  นาเมืองรักษ์
9. เด็กชายศุภชัย  เฮ่ประโคน
10. เด็กชายอนุชา  ช่างหม้อ
 
1. นางยุพาภรณ์  เบญจมาศกุล
2. นางลำไพ  พุ่มม่วง
3. นางสาวโสรยา  พาเจริญ
 
47 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวพี 1. เด็กชายกฤษฏา  หวานทรัพย์
2. เด็กชายสุภวัทน์  หอมสมบัติ
 
1. นายพิจิตร  ลักขษร
2. นางสาววราพร  กาสิงห์
 
48 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นาโควงศ์
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ยัวระยาน
 
1. นางบุญกอง  เทียนคำ
2. นายสมนึก  ผงทวี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
49 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงนันทิชา  จงใจรักษ์
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
50 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงอริศรา  ชนะชัย
 
1. นายสมัคร   ผงทวี
 
51 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุภานิช
 
1. นายสมัคร   ผงทวี
 
52 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กหญิงแพรวจรัส  บุตรสา
 
1. นางศศิวิมล  ผกานนท์
 
53 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  คันธสร
 
1. นายสมัคร   ผงทวี
 
54 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายระพีพัฒน์  เฉลยศักดิ์
 
1. นายสมัคร   ผงทวี
 
55 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงวราพร  สระแก้ว
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
56 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงอินทิรา  บุบผาดาษ
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
57 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 1. เด็กหญิงจิดาภา  งามชื่น
2. เด็กหญิงมนสิกานต์  ขาวแก้ว
 
1. นางพิศมัย  หินกอง
2. นางศศิธร  นากกระแสร์
 
58 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 1. เด็กหญิงธิดากรณ์  คชแพทย์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ถานัน
 
1. นางศศิธร  นากกระแสร์
2. นางสมเจต  สระแก้ว
 
59 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายอาณาเขต  สีดา
 
1. นายสมัคร   ผงทวี
 
60 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตานบ 1. เด็กชายณัฐพล   วิจิตรธรรม
2. เด็กชายธีรภัทร   ทำสระคู
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   อังสนุ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ซ้อนศรี
2. นางสาวแพรวนภา  อังสนุ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
61 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กชายวุฒิกร  บุญเจียม
 
1. นายวรวิทย์  หลักสระคู
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มาดี
 
1. นางสาวจิรารักษ์  บุญอรัญ
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  จงใจรัก
 
1. นายชูวิทย์  นุศิษย์ภาพ
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญล้อม
 
1. นายชูวิทย์  นุศิษย์ภาพ
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงธนิสร  บุญเที่ยง
 
1. นายชูวิทย์  นุศิษย์ภาพ
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญล้อม
 
1. นายชูวิทย์  นุศิษย์ภาพ
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 1. เด็กชายชนะชล  บุญมี
 
1. นางจันทนา  ผงทวี
 
68 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาโรช 1. เด็กหญิงรัญธิดา  ดีสุข
 
1. นางสาวศิรินภา  โพธิ์ทอง
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญล้อม
 
1. นางชุติมา  สิมมา
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กชายวุฒิกร  บุญเจียม
 
1. นายวรวิทย์  หลักสระคู
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มาดี
 
1. นางสาวจิรารักษ์  บุญอรัญ
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงธนิสร  บุญเที่ยง
 
1. นายชูวิทย์  นุศิษย์ภาพ
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญล้อม
 
1. นายชูวิทย์  นุศิษย์ภาพ
 
74 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กชายวรกฤต  กรวยทอง
 
1. นายวรวิทย์  หลักสระคู
 
75 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กชายรัชน์พล  นาคแสง
 
1. นายวรวิทย์  หลักสระคู
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
76 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดทองดี
2. เด็กหญิงกวินนา  โสภา
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญล้อม
4. เด็กหญิงฉัตรกมล  จงใจรัก
5. เด็กหญิงฐิติชญา  มารุนับ
6. เด็กหญิงธัญญ  จันทร์อำไพ
7. เด็กหญิงธิตยา  ผลาผล
8. เด็กหญิงบุษยา  โอบอ้อม
 
1. นางอรชิรา  อินทร์งาม
2. นางเบญจมาภรณ์  บุญล้อม
 
77 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงปวีณา  ปัญญาเฟื่อง
2. เด็กหญิงพวงทอง  คานทอง
3. เด็กหญิงพัชรา  บุบผาดาษ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชยอุดม
5. เด็กหญิงลลิตา  พิลาดี
6. เด็กหญิงวันทนีย์  ยอดแคล้ว
7. เด็กหญิงศศิตา  โพโสภา
8. เด็กหญิงเบญญา  บัวแดง
 
1. นางเบญจมาภรณ์  บุญล้อม
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
78 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุชัญญา  มารศรี
 
1. นางสาวมัลลิกา  สมรูป
 
79 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาโรช 1. เด็กหญิงรัญธิดา  ดีสุข
 
1. นางศรัญยา  ภูลสวัสดิ์
 
80 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงวิภาวี  หล้าอุปชา
 
1. นางกรกมลวรรณ  อินทร์งาม
 
81 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงศิริโสภา  พิศงาม
 
1. นางบุญกอง  เทียนคำ
 
82 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วศรีคราม
 
1. นางชุติมา  สิมมา
 
83 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   แก้วตอ
2. เด็กหญิงปณิดา  ผลเจริญ
 
1. นางนิภา  ศรีเที่ยง
 
84 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วศรีคราม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ดีนาน
 
1. นางชุติมา  สิมมา
2. นางทิพากร  โพยมแจ่ม
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
85 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์คูเมือง
2. เด็กหญิงภัทรประภา  หมื่นมี
3. เด็กหญิงมัลลิกา  พรมมี
4. เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้วตอ
5. เด็กชายศุภกฤต  สานุวง
6. เด็กชายเตชิน  แถวกระโทก
 
1. นางสายยวน  สินค้า
2. นางสุธัญรัตน์   อิฐรัตน์
3. นายไพรัช  มีพันธุ์
 
86 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กชายกรวิทย์  ปัญญางาม
2. เด็กชายธนาธร  มะยุเรศ
3. เด็กชายธีรเมธ  นามโสม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงเล
5. เด็กชายวีรวัฒน์  สีทา
6. เด็กชายเทพทัต  นามวงศา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้ววัน
2. นายสมปอง  อินทร์งาม
3. นายไพรัช  มีพันธุ์
 
87 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาฮะ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  เพ็งสว่าง
2. เด็กหญิงสิรินันท์  ชมจันทึก
3. เด็กหญิงเขมมิกา  จันทอง
 
1. นายภาคภูมิ  สันทอง
2. นางสมสมัย  จันทร์ทอง
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
88 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายชยพล  แก้วแสงใส
2. เด็กชายทวีเดช  เงาไพร
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  ถาพรผาด
2. นางสาวนารีนาถ  สระแก้ว
 
89 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แสนกล้า
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวจิรารักษ์  บุญอรัญ
2. นางพัชรี  จันทร์ทอง
 
90 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สืบสังข์
2. เด็กหญิงวิภาวี  หล้าอุปชา
 
1. นางสาวนาตยา  นาคแสง
2. นางพัชรี  จันทร์ทอง
 
91 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. นายทิวา  ไกรเสือ
2. เด็กชายเขมพล  ปรากฏรัตน์
 
1. นางพัชรี  จันทร์ทอง
2. นางสาวสุพัฒน์  อุดหนุน
 
92 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงพรรณลิตา  ชมทอง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  งามเลิศ
 
1. นายกฤษฎา  จันแดง
2. นางพัชรี  จันทร์ทอง
 
93 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายจิรวศิน  อุ่นน้ำเที่ยง
2. เด็กชายภัทรพล  นพเก้า
 
1. นางพัชรี  จันทร์ทอง
2. นางภัทราภรณ์  พรหมบุตร
 
94 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายกิติธัช  มีพันธ์
2. เด็กชายพลกฤษณ์  สร้างดี
 
1. นางพัชรี  จันทร์ทอง
2. นางสาววิลาวรรณ์  กะการดี
 
95 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เขียวศิริ
2. เด็กชายเจษฎา  มีพันธ์
 
1. นางพัชรี  จันทร์ทอง
2. นางสาววิลาวรรณ์  กะการดี
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
96 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สุภานิช
2. เด็กชายภควัฒน์  มานุนัย
3. เด็กชายเจษฎาพร  สระแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  อุปแก้ว
2. นางอรวรรณ  เสงี่ยม
 
97 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงพรนภา  แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงศศิประภา  กรวยทอง
3. เด็กหญิงอารียา  ไชยศรีรัมย์
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิทธิศรี
2. นางสาวรัตนากร  แซ่บ่วง
 
98 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ชุมสุข
2. เด็กหญิงปาริตา  แก่นวิชา
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  ได้ทุกทาง
 
1. นายวัชรพงษ์  สันโดษ
2. นางอารี  ชื่นสมบัติ
 
99 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายภักพล  การะนัง
2. เด็กชายภูวนาท  หวังผล
3. เด็กชายวรรณกร  สืบวงศ์ษา
 
1. นางศิริเพ็ญ  อุ่นเรือน
2. นางสาวเพชรรัตน์  คำเลิศ
 
100 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตานบ 1. เด็กหญิงปานดาว   อุตขันธ์
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์   จงใจรักษ์
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   บัวศรี
 
1. นางดาวเรือง  มารศรี
2. นางสาววิจิตรา  ชมทอง
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
101 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครก 1. เด็กชายชนัญญู  หาดชุนทด
2. เด็กชายชัชชานนท์  จุปะมะถา
3. เด็กชายภานุชัย  พิมพ์แมน
 
1. นางนงลักษณ์  ปรักเจริญ
2. นางสาวสุมาภรณ์   เกษแก้ว
 
102 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  เสาร์แก้ว
2. เด็กชายธนดล  สิมมา
3. เด็กหญิงพัชรพร  ดอกพุทธ
 
1. นางพิสมัย  หินกอง
2. นางศศิธร  นากกระแสร์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
103 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายวรินทร  บุญคง
 
1. นางนภัสกร  เจริญไว
 
104 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวิชาญ  มีกระแสร์
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  โพธิ์ทอง
 
105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายจิราพัชร  เติมสุข
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
106 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  พรรณขาม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไกรเสือ
 
1. นางสาวมัลลิสา  สมรูป
2. นางศิรินภา  ทองเงิน
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
107 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ไชยศรีรัมย์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว
 
108 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายอำนาจ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวดวงฤมล  ตุ้มทอง
 
109 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอิง 1. เด็กชายระพีพัฒน์  เฉลยศักดิ์
 
1. นายสมัคร  ผงทวี
 
110 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงพิมชญา  สายทอง
 
1. นางสาวจิรารักษ์  บุญอรัญ
 
111 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายธนากร  ทีงาม
 
1. นางสาวจิรารักษ์  บุญอรัญ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  บุญปก
2. เด็กชายอดิศร  ขวัญใจ
 
1. นางกรกมลวรรณ  อินทร์งาม
2. นางสาวจิรารักษ์  บุญอรัญ
 
113 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอหมัน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ปรากฏรัตน์
2. เด็กชายนรวีร์  สุขดี
3. เด็กชายอดิศร  ขวัญใจ
 
1. นางกรกมลวรรณ  อินทร์งาม
2. นางสาวจิรารักษ์  บุญอรัญ
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
114 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระจับ 1. เด็กชายวุฒิกร  บุญเจียม
 
1. นายวรวิทย์  หลักสระคู
 
รวม 114 224 167