สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือน้อย 1. เด็กหญิงปริวาสา  ฝูงใหญ่
 
1. นางสาวสุวิพร  เสาร์คำ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงรื่นฤดี  เห็มชูยิ่ง
 
1. นางสาวดารณี  กลิ่นหอม
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวรินญา  จันทร์หง่อม
 
1. นางอรทัย  ไมลาศรี
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงปลายตะวัน  กิริยา
 
1. นางอรทัย  ไมลาศรี
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กหญิงไพริน  สังข์ชม
 
1. นางสาวกฤตยา  พลเยี่ยม
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงดลสุข  สมศรี
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  วันดีรัตน์
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กหญิงณิญาดา  สวัสดี
 
1. นางจิตเกษม  จันทอุดร
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธนนันท์  มีเพชร
 
1. นางอรทัย  ไมลาศรี
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงพราพร  เสนสอน
 
1. นางสมจิตรดา  มีผิว
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์โสภา
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดีบ้านโสก
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา  จุลลัง
 
1. นางจิตรียา  มีสัตย์
2. นางสาวธัญญเรศ  สร้อยแสง
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายธนพล  มีสาย
2. เด็กหญิงสุจิราพร  โสภา
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
2. นางอรทัย  ไมลาศรี
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  การสนธิ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อภิชัยบุคคล
 
1. นางทัศนนันท์  คงศรี
2. นางอธิษฐาน  ศรีโพนทอง
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงวรัณญา  ศรีรัตน์
 
1. นางสาวกฤตยา  พลเยี่ยม
2. นางสาวอาทร  สวัสดี
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอาคิรา  รอดคราม
 
1. นายสถิตย์  ต้นงาม
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายพิทักษ์ไทย  อนันตสุข
 
1. นางสาวสุฤทัย  บุญมา
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงศรี
 
1. นายประยูร  แสงราม
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  พูลสุข
2. เด็กหญิงอภิญญา  ดีนาน
3. เด็กชายแอนโทนี  แสงทอง
 
1. นางสาวธัญญเรศ  สร้อยแสง
2. นายอรรถพล  มีสัตย์
 
20 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ตาลประดับ
2. เด็กหญิงณัฐอริญ  แป้นทอง
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองคำ
 
1. นางสาวศิริภาพร  ร่วมคิด
2. นายอรรถพล  มีสัตย์
 
21 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายธีรพงษ์  สมงาม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  คำวงษ์
3. เด็กชายอัมรินทร์  เทียมปัด
 
1. นายกิตติพงษ์  สาระพันธ์
2. นางสายใหม  พรมเก่า
 
22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายพลพัฒน์  กันยา
2. เด็กชายแทนคุณไทย  อนันตสุข
 
1. นายสถิตย์  ต้นงาม
2. นางสาวสุฤทัย  บุญมา
 
23 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงษ์  เมืองแก้ว
2. เด็กชายอนุศักดิ์  กุลสัย
 
1. นายชัยยุธ  นาเมืองรักษ์
2. นายธนาวุทธิ์  วรรณา
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงพัชรมณฑณ์  ชวนรัมย์
 
1. นางพรนิภา  ชูทรงเดช
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายณัฏฐพงษ์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวสุฤทัย  บุญมา
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  กิ่งประชา
 
1. นายชัยยุธ  นาเมืองรักษ์
 
27 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายนราธิป  ทรงรถ
2. เด็กชายนันทวัชร์  พัชรินทร์วิทยา
 
1. นางชนัญญา  ผลไม้
2. นางพนิดา  บัวบาน
 
28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพิ่มมิตร
2. เด็กชายภูวดลย์  แสงทอง
 
1. นายชัยยุธ  นาเมืองรักษ์
2. นายธนาวุทธิ์  วรรณา
 
29 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  กองแก้ว
 
1. นายชยุต  ขรุรัมย์
 
30 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายบุญประสงค์  พิลาสุข
 
1. นายทินาคม  จำนงเพียร
 
31 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายปิติพัทธ์  แขวงสุวรรณ
 
1. นางพรนิภา  ชูทรงเดช
 
32 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ยาเงิน
 
1. นางสาวสุฤทัย  บุญมา
 
33 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายมิฐดา  ใจกล้า
 
1. นายทินาคม  จำนงเพียร
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
34 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายณัฏพล  ปราณีต
2. เด็กหญิงพริมลตา  ศรีลินลี
3. เด็กชายศุภกฤต  กระแสโสม
 
1. นางทัศนนันท์  คงศรี
2. นางอธิษฐาน  ศรีโพนทอง
 
35 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คุมสุข
2. เด็กหญิงจิรสุดา  เสริมแสง
3. เด็กชายเจษฎา  บุญมั่น
 
1. นางจินตนา  เจริญรัตน์
2. นางรัตนา  สิทธิกุล
 
36 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือน้อย 1. เด็กชายธนากร  เส็งเส
2. เด็กชายเจนเซ่น  ชูชัย
 
1. นางนิภาพร  จันทะสี
2. นางสาวสิรียาวรรธ์  ศิริสุนทรานนท์
 
37 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  โตศรี
2. เด็กชายปัญญา  ลุนคำ
 
1. นางสาวกุหลาบ  สวัสดี
2. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
 
38 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายกฤษณะ  สุดทอง
2. เด็กชายอนุชิต  ทามะดา
 
1. นางสาวกุหลาบ  สวัสดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนสอน
 
39 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. นายวุฒิพงษ์  กิ่งประชา
2. เด็กชายอานนท์  รุ่งเรือง
 
1. นางศิริอร  ไชยสิทธิ์
2. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
 
40 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. นางสาวอรัญญา  สุทธินา
2. นางสาวเสาวนีย์  ช่อทอง
 
1. นางศิริอร  ไชยสิทธิ์
2. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
 
41 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กหญิงกชกร  นูพิมพ์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ชัยดี
3. เด็กชายเพทาย  อิ่มเอิบ
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
42 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายสหรัฐ  สูงคำ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  คำวงษ์
3. เด็กชายอัมรินทร์  เทียมปัด
 
1. นายกิตติพงษ์  สาระพันธ์
2. นางสายใหม  พรมเก่า
 
43 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายจารุวิทย์  สระแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมมณฑน์  แสงทอง
3. เด็กชายนิติวุฒิ  สมพร้อม
 
1. นายชยุต  ขรุรัมย์
 
44 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กหญิงนภัสสร  โตเติมวงศ์
2. เด็กหญิงบัณทิตา  ทองแสง
3. เด็กชายวรเมธ  มีสาย
 
1. นางจิตรียา  มีสัตย์
2. นางสาวธัญญเรศ  สร้อยแสง
 
45 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญมี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขุนทอง
 
1. นางจินตนา  เจริญรัตน์
2. นางรัตนา  สิทธิกุล
 
46 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวโค้ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไกรทอง
 
1. นางสุภาพร  ปัญญาดี
2. นางสาวอทิติ  เลิศล้ำ
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
47 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขเป็ง
2. เด็กหญิงพิชญาดา  เส้นตรง
3. เด็กหญิงภาวดี  สีทะโน
4. เด็กหญิงศุภิสรา  จุลเสริม
5. เด็กหญิงไอลดา  สีลี
 
1. นางสาวธนพร  กวีกิจบัญชา
2. นางสาวศิวาพร  เกื้อกูล
 
48 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปาลิดา  ช่วยวัฒนะ
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  มากมี
3. เด็กหญิงมิถุนา  บานกลีบ
4. เด็กหญิงวิภาดา  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงไพรัลยา  ศรีโยยา
 
1. นางสาวธนพร  กวีกิจบัญชา
2. นายรัชพล  ราชเจริญ
 
49 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปลายฝน  ตางาม
3. เด็กชายวัทน์สิริ  กิริยา
4. เด็กหญิงสิริมา  นามบุญเรือง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สุตนนท์
 
1. นายกาจ  สุทธิประภา
 
50 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  อุสาหวงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุดม
3. เด็กหญิงธัญชนก  กำลังกล้า
4. เด็กหญิงพิชยา  ชัยดี
5. เด็กหญิงสุพิชญาฐ์  คุมสุข
 
1. นางสาวกุสุมา  ชัยทอง
2. นางสาวมิ่งขวัญ  บุญคุ้ม
 
51 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงบัณทิตา  ทองแสง
3. เด็กชายวรเมธ  มีสาย
4. เด็กหญิงวิภาฎา  บุญปัญญา
5. เด็กหญิงสุชาวดี  สืบศรี
 
1. นางจิตรียา  มีสัตย์
2. นายสุนทร  แสงลา
 
52 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  บุญภา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุจริต
4. เด็กหญิงพิมพา  คุณนาม
5. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ย่างหาร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนสอน
2. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
 
53 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กชายอนุชา   สัตตระการ
 
1. นางกานต์กนก  กุ่มพรม
 
54 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงลำไพร  แสงเพชร
 
1. นายภวันชัย  ครุฑสุวรรณ
 
55 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์วิเศษกิจ
 
1. นายพศิน  สัตย์ซื่อ
 
56 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายพชร  โยธี
2. เด็กหญิงโฉมชุดา  คำมา
 
1. นางจุฑารัตน์  สุขสำราญ
2. นางไพรศรี  สระแก้ว
 
57 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายวัชรพงศ์  พวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  เพิ่มทอง
 
1. นางจุฑารัตน์  สุขสำราญ
2. นางไพรศรี  สระแก้ว
 
58 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายทรงพล  สระแก้ว
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สร้อยสีหา
 
1. นางสาวกฤตยา  พลเยี่ยม
2. นางสาวประกายดาว  ศาลางาม
 
59 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กหญิงณิสิตตา  ไพศาล
2. เด็กหญิงธัญรดา  ยืนยง
3. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่บเอิบ
4. เด็กหญิงพัชรา  บุญภา
5. เด็กหญิงวรากร  ชัยดี
6. เด็กหญิงวริษฐา  ชัยดี
7. เด็กหญิงศิรินภา  ทองชื่น
8. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีอุ่น
9. เด็กชายอาทิตย์  เหลามี
10. เด็กหญิงโรจนา  ชัยสอน
 
1. นางสาวกุสุมา  ชัยทอง
2. นางจินตนา  พบบุญ
3. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
60 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กหญิงกนกลดา  สุมทุม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เติมกล้า
3. เด็กหญิงทานตะวัน  มูลพิมพ์
4. เด็กชายมาวิน  ประดาสุข
5. เด็กหญิงรัตติกาล  พรมแก้ว
6. เด็กชายอนุชิต  ขันติวงศ์
7. เด็กหญิงอนุธิดา  พรมแก้ว
8. เด็กหญิงอนุธิดา  สุดดี
9. เด็กหญิงเขมนิจ  ยางนอก
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ประสานศรี
 
1. นางสาวกุสุมา  ชัยทอง
2. นางจินตนา  พบบุญ
3. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
61 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายธนภัทร  ขันสัมฤทธิ์
2. เด็กชายพงศ์กฤต  บุตรนิตย์
3. เด็กหญิงพรรณพษา  โกมุุทมาศ
4. เด็กชายพัฒรพงศ์  ใจกล้า
5. เด็กหญิงวรรณิษา  ดูเชิดรัมย์
6. เด็กชายศุภโชค  บุราคร
7. เด็กหญิงอรปรีญา  วิจารย์
8. เด็กหญิงอลิศา  สาหร่ายทอง
9. เด็กชายอะภิชญา  อินทร์โสภา
10. เด็กชายไกรราช  ดวงดี
 
1. นายธนา  สายกระสุน
2. นางสุภาพร  ปัญญาดี
3. นางสาวอทิติ  เลิศล้ำ
 
62 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงพรจันทร์  เพิ่มทอง
2. เด็กหญิงพัชราภา  ดีบ้านโสก
3. เด็กหญิงวชิรญาณ  ตามแบบ
4. เด็กหญิงวชิราพร  บริสุทธิ์
5. เด็กหญิงวนิดา  ทาทอง
6. เด็กหญิงศศินา  คำวงษ์
7. เด็กหญิงศศิพร  นามวิเศษ
8. เด็กหญิงศิวิไล  เดชหนองหว้า
9. เด็กหญิงสุชาดา  อรุณทิพย์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  วิเศษรินทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  สาระพันธ์
2. นายขวัญเมือง  ทามแก้ว
3. นางสาวหทัยชนก  ดาศรี
 
63 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายชวัลวิทย์  โชติยา
2. เด็กหญิงนพรดา  ไกรทอง
3. เด็กชายพงษ์เทพ  พานตะสี
4. เด็กหญิงพรจันทร์  เพิ่มทอง
5. เด็กชายภีรภาส  บุญใจ
6. เด็กชายมนศักดิ์  ขวัญอ่อน
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชอบสะอาด
8. เด็กชายวีรภาพ  แสงซ้าย
9. เด็กชายเทอดไทย  ดูเชิดรัมย์
10. เด็กชายเอวลิน  วิเชยละ
 
1. นายขวัญเมือง  ทามแก้ว
2. นายธนา  สายกระสุน
3. นางสาวหทัยชนก  ดาศรี
 
64 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงชลลดา  งามสุข
2. เด็กหญิงมนัชญา  ดีนาน
 
1. นางสาวณุตตรา  คงยืน
2. นายบัญญัติ  สุจริต
 
65 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  บุญเปลื้อง
2. เด็กหญิงนิชนาถ  กิ่งนอก
 
1. นางสาวอาทร   สวัสดี
2. นายอำนาจ  ศรีษะคำ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
66 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุนทร
 
1. นางสาวอาริยา  มวยเก่ง
 
67 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สืบศรี
 
1. นางจิตรียา  มีสัตย์
 
68 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  เต็งศิริอรกุล
 
1. นางสาวอาริยา  มวยเก่ง
 
69 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายนิลวัตน์  เชื้อหาญ
 
1. นางสุธามาศ  ร่วมกล้า
 
70 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงปนัดดา  สูงยิ่ง
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
71 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กหญิงมณินทร  หวินหาร
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  พนารักษ์
 
1. นางนันทนา  สมพร้อม
2. นางสาววนิดา  เพิ่มทอง
 
72 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  ปลื้มสูตร
 
1. นางอภิญญา  ศรีใหญ่
2. นางอัจฉรากรณ์  คุณนาม
 
73 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ลุนคำ
 
1. นางสาวกฤตยา  พลเยี่ยม
2. นางสาวประกายดาว  ศาลางาม
 
74 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียรไธสง
2. เด็กหญิงกัญณัชชา  สังขกร
3. เด็กหญิงศศิธร  กะการดี
 
1. นางสาวประกายดาว  ศาลางาม
2. นางสาวสมหมาย  สระแก้ว
 
75 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กหญิงธัญชนก  นามพิชัย
2. เด็กหญิงผกามาศ  พูดดี
3. เด็กหญิงศรุตาภรณ์  แก้วเนตร
 
1. นางสาวกฤตยา  พลเยี่ยม
2. นายอำนาจ  ศรีษะคำ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
76 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐพล  ยกดี
2. เด็กหญิงพัชราภา  ดีบ้านโสก
3. เด็กชายวีรภาพ  แสงซ้าย
4. เด็กชายอาทิตย์  เค้ากล้า
5. เด็กชายเชษฐพล  บุญล้อม
 
1. นายขวัญเมือง  ทามแก้ว
2. นายธนา  สายกระสุน
3. นางสาวหทัยชนก  ดาศรี
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายเศรษฐศิริ  การสนธิ
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายนนพิชัย  กองทรัพย์
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงศิริคุณ  บุญทัพไทย
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ดีนาน
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  โพพันธุ์
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พามี
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แวดอุดม
 
1. นายเอกชัย  ทองสุภาพ
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กชายปรัชญา  คำภานุช
 
1. นายรักษ์ศักดิ์  เสนาโยธี
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงวาสนา  บุญรัตน์
 
1. นายธรรมศักดิ์  ช่วยวัฒนะ
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงรมิตา  หล่าทำ
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กชายวรเมธ  มีสาย
 
1. นางสาวธัญญเรศ  สร้อยแสง
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายเชษฐพล  บุญล้อม
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
89 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  นันทบุตร
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
90 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสรินภรณ์  แสงสี
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
91 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1. เด็กชายกรธวัช  ทองมุล
2. เด็กหญิงกาญจนา  จิตรหาญ
3. เด็กหญิงชนิสรา  ทาทอง
4. เด็กหญิงชลธิชา  ร่วมทอง
5. เด็กชายชัยรัตน์  สุภาษิต
6. เด็กชายชินนะรักษ์  สอนมี
7. เด็กชายณัฐชนน  สระแก้ว
8. เด็กหญิงณิชากร  กลางวิชิต
9. เด็กชายทศพล  เกศรีสังข์
10. เด็กชายธีรภัทร  ทาทอง
11. เด็กชายธีรวัฒน์  พินิจนอก
12. เด็กหญิงนัฐธิตา  แก้วดี
13. เด็กชายนัฐนากร  มีศรี
14. เด็กหญิงบันฑิตา  ทาทอง
15. เด็กชายปฐมพงศ์  ครูพิมาย
16. เด็กหญิงปภาดา  เที่ยงธรรม
17. เด็กชายปิยทัศน์  ทาทอง
18. เด็กชายพงศพัศ  พลศรี
19. เด็กชายพงศ์พัทธ์  นิยมวัน
20. เด็กชายพงศ์พันธ์  นิยมวัน
21. เด็กชายพรมพิริยะ  จำปาทอง
22. เด็กหญิงพัดชา  ประจวบสุข
23. เด็กชายพุทธิรักษ์  สอนมี
24. เด็กหญิงฟาริดา  ทีทอง
25. เด็กชายภาคิน  จันทร์โสม
26. เด็กชายภาณุพงศ์  ชาญเชี่ยว
27. เด็กชายวนวัฒน์  ธัญญารักษ์
28. เด็กชายวัทธิกร  สระแก้ว
29. เด็กชายวันมงคลชัย  สระแก้ว
30. เด็กหญิงวาสนา  ชนะชัย
31. เด็กชายวีระวัฒน์  ไชยสิงห์
32. เด็กหญิงศริยา  เกศรีสังข์
33. เด็กหญิงศศิธร  วรรณนคร
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวงค์
35. เด็กหญิงอำไพร  พวงเกาะ
36. เด็กชายเจตพัฒน์  ศรีปัญจากุล
37. เด็กหญิงเปรมกมล  ชาญเชี่ยว
38. เด็กชายเรวัต  สุทธนะไตร
 
1. นางสาวกนกอร  บุญมั่น
2. นางกัลยา  ฮวดกุล
3. นางประภัสสร  กอนไธสง
4. นางสาวยุพิน  เชื้ออินทร์
5. นายสุรัตน์  สวัสดี
6. นางสาวสุรีพร  ทำนักสุข
7. นางเกษราภรณ์  ทามแก้ว
8. นางเอมอร  ยืนยง
 
92 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายเชษฐพล  บุญล้อม
 
1. นายขวัญเมือง  ทามแก้ว
 
93 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงศิริคุณ  บุญทัพไทย
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
94 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายเชษฐพล  บุญล้อม
 
1. นายขวัญเมือง  ทามแก้ว
 
95 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างบก 1. เด็กหญิงชลดา  ทองมี
2. เด็กชายชัชนันท์  โสภา
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  พาระนา
4. เด็กหญิงญาณิศา  อยู่เย็น
5. เด็กชายณวพล  จำลอง
6. เด็กชายณัฐภูมิ  คำนวน
7. เด็กหญิงทิพวดี  บุญล้อม
8. เด็กชายธาวินทร์  ประเสริฐศรี
9. เด็กชายนพเกล้า  กลิ่นจันทร์
10. เด็กหญิงนันทิชา  ใจหาญ
11. เด็กหญิงนุจรินทร์  อินทนัย
12. เด็กหญิงปิยรัตน์  จันทร์หง่อม
13. เด็กหญิงพรรทิพภา  สิงห์วันคำ
14. เด็กชายวิรัตน์  ช่องงาม
15. เด็กชายสรวิชญ์  ปัตถาสาย
16. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุขเจริญ
17. เด็กหญิงสุกัญญา  สมงาม
18. เด็กหญิงสุพรรณษา  สมงาม
19. เด็กชายอลงกต  อยู่เย็น
20. เด็กชายเจษฎากร  คงหาญ
 
1. นางพันณ์ชิตา  เติทสุข
2. นางสาวรุ่งทิวา  กองทุน
3. นางสุพิชชา  เสริมแสง
4. นายสุรเนตร  นาแซง
5. นางเกษราภรณ์  สระแก้ว
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
96 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายชัยอนันต์  การะน้อย
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญปลอด
3. เด็กชายนภัสกร  เง็กสูงเนิน
4. เด็กชายนัทธพงศ์  หวังสม
5. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  บรรลือหาญ
6. เด็กหญิงศิริกาน  แซ่ตั้ง
7. เด็กชายสรยุทธ  คำใบ
8. เด็กหญิงสุนทรี  ผาสุข
9. เด็กหญิงหทัยภัทร  กลั่นแก้ว
10. เด็กหญิงอังศุมาลิน  อุตโร
 
1. นางสาวรัชนี  ท้าวมา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
3. นางสาววาสนา  แก่นสนธิ์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
97 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงญานิศา  แสงใส
 
1. นางรดา  โบราญประสิทธิ์
 
98 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสุทธดา  วงศ์นาลอย
 
1. นางอารียา  แหวนวงษ์
 
99 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุชาวดี  คงหาญ
 
1. นางสุทิพา  แสงจันทร์
 
100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กชายปรัชญา  คำภานุช
 
1. นายรักษ์ศักดิ์  เสนาโยธี
 
101 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คงหาญ
 
1. นางสุทิพา  แสงจันทร์
 
102 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวผัน
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไกรทอง
 
1. นางพรศรี  ทรวงทองหลาง
2. นางสาวหทัยชนก  ดาศรี
 
103 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดีบ้านโสก
2. เด็กหญิงศศิพร  นามวิเศษ
 
1. นายขวัญเมือง  ทามแก้ว
2. นางสาวหทัยชนก  ดาศรี
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
104 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหนือคูเมือง
2. เด็กหญิงนนทิชา  เชิดทราย
3. เด็กชายพิพัฒนชัย  แสงเพชร
4. เด็กชายวีรวิทย์  หงษ์อนันต์
5. เด็กชายสราวุธ  พางาม
6. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เพิ่มทอง
 
1. นายสถิตย์  ต้นงาม
2. นายเทพทวี  บัวทอง
 
105 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงกฤตยา  พิลาวุธ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  หลักบุญ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเรือน
4. เด็กหญิงนุชรี   เบ้าทอง
5. เด็กหญิงอาทิตยา   เหียดไธสง
6. เด็กชายอินทิรารัตน์  ประสานทอง
 
1. นางรดา  โบราญประสิทธิ์
2. นางเพ็ญใจ  ธิราธรรม
3. นายเอกชัย  ทองสุภาพ
 
106 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุภาลักษณ์
2. เด็กหญิงรมิตตา  ทัพมงคล
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทพาหะ
 
1. นางสุกัญญา  คงยืน
2. นางสุฤทัย  บุญมา
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
107 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  กลิ่นเกิด
2. เด็กชายฤทธิกร  ทานกระโทก
 
1. นางสาวธนพร  กวีกิจบัญชา
2. นางสาวศิวาพร  เกื้อกูล
 
108 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปวริศา  ยาเงิน
2. เด็กชายปัณวัตร  ตริตรองรัมย์
 
1. นายธรรมศักดิ์  ช่วยวัฒนะ
2. นายธวัชชัย  ไชยสนาม
 
109 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  จันทร์แดง
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีษะคำ
 
1. นางสาวกฤตยา  พลเยี่ยม
2. นางสาวกัลยา  สระแก้ว
 
110 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงภูริชญา   โสดากุล
2. เด็กหญิงอินทิรารัตน์  ประสานทอง
 
1. นางสาวทักษพร  ระดมงาม
2. นางรดา  โบราญประสิทธิ์
 
111 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  กางบุญเรือง
2. เด็กหญิงพนิดา  เพ็งงาม
 
1. นายศิริชัย  สระแก้ว
2. นายเย็น  เพิ่มทอง
 
112 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายชัยชนะ  ทองดี
2. เด็กชายวรวิชน์  สุวรรณบูลย์
 
1. นายชยุต  ขรุรัมย์
2. นายฐปนรรฆ์  เศษโถ
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
113 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายกฤษฎา  สระแก้ว
2. เด็กชายปรีชา  กิริยาดี
3. เด็กหญิงปิยาพัฒน์  ศรีครซ้าย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนสอน
2. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
114 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กชายธนพัฒน์  ประสมศรี
2. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่บเอิบ
3. เด็กชายอนันตวิจิตร  คุณนาม
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
115 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายวุฒิชัย  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  โนนคำ
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  สายทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  สาระพันธ์
2. นายธนา  สายกระสุน
 
116 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  จันทะโยธา
2. เด็กชายปัญญา  มีงามดี
3. เด็กชายวัฒนา  นามโสม
 
1. นายสมพงษ์  บุญสิทธิ์
2. นางสาวอาทร  สวัสดี
 
117 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือน้อย 1. เด็กหญิงชุดาทอง  สอนเลิศ
2. เด็กชายพงศกร  ขันสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุตรช่วง
4. เด็กหญิงวิลาสีนี  ทาหาญ
5. เด็กชายสยาม  จูอี้
6. เด็กหญิงเพชรา  มานิตย์
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  หนองขุ่นสาร
2. นางยุวนา  สาลีงาม
3. นางสาวสุวิพร  เสาร์คำ
 
118 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาจญา 1. เด็กชายกิตติชัย   อนาคะตา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  บุญภา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุจริต
4. เด็กหญิงณัฐพร  สุจริต
5. เด็กหญิงพิมพา  คุณนาม
6. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ย่างหาร
 
1. นางสาวกุหลาบ  สวัสดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนสอน
3. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
 
119 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แนวทอง
2. เด็กหญิงภาวิณี  เพียรอดวงษ์
3. เด็กหญิงรื่นฤดี  เห็มชูยิ่ง
 
1. นางสาวณุตตรา  คงยืน
2. นางสาวดารณี  กลิ่นหอม
 
120 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดีบ้านโสก
2. เด็กหญิงวนิดา  ทาทอง
3. เด็กหญิงศศิพร  นามวิเศษ
 
1. นายธนา  สายกระสุน
2. นางสาวหทัยชนก  ดาศรี
 
121 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงขวัญปุลิน  นิลจันทร์
2. เด็กชายวัชรพงศ์  พวงพันธ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  เหลามี
 
1. นายสุพิศ  อาจเชื้อ
2. นางเพ็ญใจ  ธิราธรรม
 
122 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  สุตคาน
2. เด็กหญิงนิศาชล  ดุมนิล
3. เด็กหญิงยศวดี  สุขเป็ง
 
1. นางสาวชโลธร  ใจหาญ
2. นางสาวสุกานดา  เหลากลม
 
123 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  กลั่นแก้ว
2. เด็กหญิงวาริษา  สมพานเพียง
3. เด็กหญิงสุนันทา  สร้อยสีหา
 
1. นางสาวพิมพร  เทียมทอง
2. นางสาวสุกานดา  เหลากลม
 
124 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือน้อย 1. เด็กหญิงชณิดา  หาญประจวบ
2. เด็กชายศิวะ  ครุฑสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะติตานัง
 
1. นางสาววราภรณ์  สระอินทร์
2. นายสมพาน  เจริญไข
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
125 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายธนากร  กิริยาดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ครุธสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เชื้อมาก
 
1. นางจารี  สุทาวัน
2. นางสาวปิยะพร  เทพมณี
 
126 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุนทร
2. เด็กหญิงนริศรา  บุตรพาชี
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน  เวียงพล
 
1. นางสาวขนิษฐา  กำจร
2. นางธมนวรรณ  ศรีโยยา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
127 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เสาวดาน
 
1. นางลูกน้ำ  บุญทัพไทย
 
128 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สระแก้ว
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
 
129 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กหญิงเปรมิกา  สวัสดี
 
1. นางกานต์กนก  กุ่มพรม
 
130 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิไท  สอนปัญญา
 
1. นายธนาวุทธิ์  วรรณา
 
131 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายอภิศร  จันทร์บัว
 
1. นางนีออน  สมเจตนา
 
132 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ครองงาม
2. เด็กหญิงปุณกัลย์  ศรีทะโร
3. เด็กหญิงภิญญดา  กวางทอง
 
1. นางสุกัญญา  คงยืน
2. นางสุปราณี  ไกรเพชร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายจิรายุ  มาดี
2. เด็กหญิงนชภัช  ล้ำเลิศ
 
1. นางจุฑารัตน์  สุขสำราญ
2. นางพัทธ์ทีรา  แขวงสุวรรณ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
134 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กหญิงเปรมิกา  สวัสดี
 
1. นางกานต์กนก  กุ่มพรม
 
135 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพลอยณิชา  แก้วกลม
 
1. นางแรกขวัญ  นามสว่าง
 
136 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนิตา  พุดลา
 
1. นางลูกน้ำ  บุญทัพไทย
 
137 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สระแก้ว
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
 
138 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายภานุพงษ์  แก้วบุดดี
 
1. นางชญานนท์  เสพสุข
 
139 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายกรวิชญ์  จันละบุตร
2. เด็กชายจิรายุ  มาดี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บำรุงชีพ
4. เด็กชายธนวัฒน์   หล่าคำ
5. เด็กหญิงศิรดา  ทองจันทร์
6. เด็กชายสมานชัย  ผมน้อย
7. เด็กชายสุกัญญา  ศรีมาลา
 
1. นางพนิดา  สมัครสมาน
2. นางพัทธ์ทีรา  แขวงสุวรรณ
3. นางรดา  โบราญประสิทธิ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
140 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายชายชล  น่วมทิม
2. เด็กชายภูมิไท  สอนปัญญา
 
1. นายธนาวุทธิ์  วรรณา
2. นางเจษฎาวตี  สุจริต
 
141 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนิตา  พุดลา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เสาวดาน
 
1. นางลูกน้ำ  บุญทัพไทย
2. นายไพบูลย์  บุญทัพไทย
 
142 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายน้ำเพชร  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  ดำเนิน
 
1. นายศิริชัย  สระแก้ว
2. นายเย็น  เพิ่มทอง
 
143 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงนชภัช  ล้ำเลิศ
2. เด็กชายมั่งมีศรีสุข  แสนละเอียด
 
1. นางสาวทักษพร  ระดมงาม
2. นางพนิดา  สมัครสมาน
 
144 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กชายวัชรากรณ์  คงถนอม
2. เด็กชายสุประชัย  สุขสานต์
 
1. นางลูกน้ำ  บุญทัพไทย
2. นายไพบูลย์  บุญทัพไทย
 
145 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายชัยทวี  สูงเนิน
2. เด็กหญิงพลอยนิชา  แก้วกลม
3. เด็กชายอติวัลย์  ผูกอารมณ์
 
1. นางนุจรินทร์  สทุมรัมย์
2. นางแรกขวัญ  นามสว่าง
 
146 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กชายนันทพงศ์  ระหงษ์
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  ยอดเสน่ห์
3. เด็กชายวรวิทย์  พรมหอม
 
1. นางนุจรินทร์  สทุมรัมย์
2. นางแรกขวัญ  นามสว่าง
 
147 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปุณณกัลย์  ศรีทะโร
2. เด็กชายวงศกร  เทียนเดีย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   หาญยิ่ง
 
1. นางสุกัญญา  คงยืน
2. นางอธิษฐาน  ศรีโพนทอง
 
148 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 1. เด็กหญิงกกษฤณ  จันทร์นวล
2. เด็กหญิงดารุณี  เสโส
3. เด็กหญิงพรชิตา  ชุมเพชร
 
1. นายธนา  สายกระสุน
2. นางสาวอทิติ  เลิศล้ำ
 
149 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" 1. เด็กชายสรวิช  เหลามี
2. เด็กชายอาทิตย์  เจริญเขต
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวกุสุมา  ชัยทอง
2. นางจินตนา  พบบุญ
 
150 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กชายกฤตเมธ  มากมี
2. เด็กชายรัฐพล  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายวรวุฒิ  โตเติมวงศ์
 
1. นางนันทนา  สมพร้อม
2. นางสาววนิดา  เพิ่มทอง
 
151 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทร์หอม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปัดชา
3. เด็กชายพีระพัฒน์  อินตะ
 
1. นางกานต์กนก  กุ่มพรม
2. นางสาวศิริภาพร  ร่วมคิด
 
รวม 151 417 258