หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนบ้านกาพระ 39 83 60
2 057 โรงเรียนบ้านตาเพชร 5 8 7
3 071 โรงเรียนบ้านนาดี 75 120 102
4 073 โรงเรียนบ้านนานวน 44 84 71
5 075 โรงเรียนบ้านนายม "นิยมศึกษาวิทยา" 23 37 29
6 145 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 15 26 23
7 148 โรงเรียนบ้านสะทืด 8 12 10
8 162 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 37 66 54
9 163 โรงเรียนบ้านหนองครก 17 26 22
10 182 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 18 31 26
11 193 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 43 74 62
12 195 โรงเรียนบ้านหัวนา 19 30 26
13 032 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 43 85 67
14 034 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 13 28 23
15 219 โรงเรียนบ้านโนนจาน 7 10 9
16 207 โรงเรียนผาแดงวิทยา 53 103 75
17 221 โรงเรียนเทศบาลแคน 0 0 0
รวม 459 823 666
1489