หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2562   9 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.6 เก่า 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 3 ห้อง ป.3 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 3 ห้อง ป.3 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.4 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 3 ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 3 ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 3 ห้อง ป.2 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 3 ห้อง ป.6 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 3 ห้อง ป.6 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.6 เก่า 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.6 เก่า 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง หน้าอาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง หน้าอาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
3 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง หน้าอาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
4 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง หน้าอาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.3 เก่า 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.2 เก่า 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง คอมฯ 8 ต.ค. 2562 08.30-12.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
9 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 2 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
10 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.4 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
11 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.4 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
12 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.3 เก่า 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
13 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง ป.2 เก่า 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30
14 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้อง คอมฯเก่า 8 ต.ค. 2562 13.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 2 ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 2 ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานหน้าอาคารเก่า 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานหน้าอาคารเก่า 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานหน้าอาคารเก่า 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานหน้าอาคารเก่า 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานหน้าอาคารเก่า 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานหน้าอาคารเก่า 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานหน้าอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 08.30 - 12.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานหน้าอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานหน้าอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีเล็ก ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00-15.00
5 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 11.00-12.00
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีเล็ก ใต้ถุนอาคารใหม่ ห้อง - 8 ต.ค. 2562 13.00-15.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีเล็ก ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00-15.00
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีเล็ก ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00-15.00
9 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 1 ห้องศาสตร์พระราชา 8 ต.ค. 2562 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 10.00-16.30
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 10.00-16.30
5 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 10.00-16.30
6 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 10.00-16.30
7 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2562 10.00 -11.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบัว ห้อง สนามกีฬา 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบัว ห้อง สนามกีฬา 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง สมุด 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง สมุด 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง สมุด 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง สมุด 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง สมุด 8 ต.ค. 2562 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ใต้ถุนอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2562 9.00-12.00
2 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2562 9.00-12.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารใหม่ 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตากลาง ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 3 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 2 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 3 ห้อง ป.3 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 3 ห้อง ป.3 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตากลาง อาคาร 3 ห้อง ป.3 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2562 08.30 -12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา