สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กหญิงอาริยา  สกุลทอง
 
1. นางธิภารัตน์  ธิราชรัมย์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กหญิงธันยพร  สุคันธพงษ์
 
1. นางสาวศิริกุล  มะลิงาม
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีขันชมา
 
1. นางสาวอัมภาพร  แสงดาว
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. นายธนวัต  สีโย
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กหญิงสมศรี  ทุนดี
 
1. นางประคอง  สระอินทร์
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กหญิงจันธิรา  ฝากทอง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  คงสกุล
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี  ศรีสม
 
1. นายจำเนียร  เพาะเจริญ
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  รู้จิตร
 
1. นางประคอง  สระอินทร์
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ชัยณรงค์
 
1. นางสาวพันทิพา  ฤกษ์ศรี
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กหญิงฐิติพร  ดีอยู่
 
1. นางสาวศิริกุล  มะลิงาม
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระดาน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  จุปะมะโท
2. เด็กหญิงอังวรา  นาคเกี้ยว
 
1. นางสาวนุชนาถ  โอษฐงาม
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กหญิงปารวี  คำสว่าง
2. เด็กหญิงวาสิตา  ไหมทอง
 
1. นางประคอง  สระอินทร์
2. นายสมชัย  แปนแก้ว
 
13 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์  พรมมา
2. เด็กหญิงกานติมา  กระแจะจันทร์
 
1. นางสาวศุภิตรา  เหลื่อมล้ำ
2. นายไกรสิทธิ์  ศิริมาก
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กชายสุระชาติ  โสดาจันทร์
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  แจ่มใส
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  โพนค้อ
2. นายธีรศักดิ์  เจริญชัย
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 1. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พิมาย
 
1. นางภัทราภา  กำจัดภัย
 
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กหญิงสุจิรา  ปานคำ
 
1. นางวาสนา  ไหมทอง
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กชายภานุพงศ์  ไหมทอง
 
1. นางสาวนุชรี  โสนทอง
 
18 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กชายกอไผ่  ซ่อมแก้ว
2. เด็กชายจิรภัทร  สายสร้อย
 
1. นางสาวสาลินี  บุญสอน
 
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายพีรวัส  คุสิตา
 
1. นางศิรินทิพย์   วรมากุล
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เครือเพชร
 
1. นางวาสนา  ไหมทอง
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กหญิงพิมพิกา  แกมกล้า
 
1. นางสาวนุชรี  โสนทอง
 
22 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  มูลมี
2. เด็กหญิงสุวิมล  ทองสกุล
 
1. นายพงศกร  จันทร์แจ่ม
2. นายฤทธิพร  วรวิเศษ
 
23 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงธนารีย์  ทับทิมทอง
2. เด็กชายสุภัค  กุลทอง
 
1. นางสาว รัชชานันท์  ชายเพชร
2. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
 
24 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวธนาภรณ์  มานุสนธิ์
 
25 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1. เด็กหญิงอรดา  สุขดี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  มานุสนธิ์
 
26 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดุลนาม
 
1. นางสาวชวิศา  รุจิยาปนนท์
 
27 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 1. เด็กชายชญานันท์  แสนสวาท
 
1. นางสาวชวิศา  รุจิยาปนนท์
 
28 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1. เด็กหญิงนพวรรณ  นาคเกี้ยว
 
1. นางสาวธนาภรณ์  มานุสนธิ์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
29 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กหญิงฐิตยาลัภย์  ยิ่งแสวงดี
2. เด็กหญิงวริศรา  อยู่ดี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ประดับดี
 
1. นางวาสนา  ไหมทอง
2. นางสาววิศัลยา  อุปถัมภ์
 
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ยุครัมย์
2. เด็กชายวรวิช   เชื้อนนท์
3. นางสาวอารียา  เสาว์ยงค์
 
1. นายพรพิรุณ  เหลือมาก
2. นายเสน่ห์  ธิราชรัมย์
 
31 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 1. เด็กชายธนชล  แก้วม่วง
2. เด็กชายวสุธร  จันทรา
 
1. นายบุญถิน  เหลาคำ
2. นายประกอบ  สิงคเสลิต
 
32 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คำดี
2. เด็กชายพัชรพล  ใจสุข
 
1. นายจำเนียร  เพาะเจริญ
2. นายเรืองโรจน์  โอษฐงาม
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 1. เด็กชายกรวิชญ์  เชยชม
2. เด็กชายณัฐพล  สิมัยนาม
 
1. นายกิตติกร  มณีคำ
2. นายเฉลิมพล  หุ่นทอง
 
34 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแก้ว
2. เด็กชายอรรถพร  สิริรส
 
1. นายคำรณ  ภูเขียว
2. นายสุรทัย  เติมสุข
 
35 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กชายพีระดลย์  อนุเคราะห์
2. เด็กชายอนุชา  ทราจารวัตร
 
1. นายคำรณ  ภูเขียว
2. นางสุทธิดา  พูนดังหวัง
 
36 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารพัต 1. เด็กชายวัฒนา  ไชยนาเมือง
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สมไทย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญสุข
 
1. นางกิตติมา  แก้วคำไสย์
2. นายณภัทร  อินทรามะ
 
37 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กหญิงจิริยา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงหยกผกา  กายดี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่ยงค์
 
1. นางนฤมล  ดีนาน
2. นายพรชัย  จันทร์กล้า
 
38 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กชายชนม์ชนก  ตองติดรัมย์
2. เด็กชายนวพล  กองศรี
 
1. นายศิริวัฒน์  ขาวเหน็บ
2. นายเอกสิทธิ์  นามวัฒน์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
39 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ท่าดี
2. เด็กหญิงปริฉัตร  มีชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สอิ้งทอง
4. เด็กหญิงมนลดา  ทัพสุวรรณ
5. เด็กหญิงวริษฐา  อุรางรัมย์
 
1. นางนฤมล  ธนกุล
2. นางพรทิพย์  แก้วใส
 
40 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระดาน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ใบทอง
2. เด็กหญิงภาวินี  จารัตน์
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  บุญธรรม
4. เด็กหญิงอารยา   เม่นคล้าย
5. เด็กหญิงเพชรณริน  หมายชอบ
 
1. นายชาญวิทย์  คำงาม
2. นางมานี  บุญยงค์
 
41 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  สลับแสง
2. เด็กหญิงณัฐยา  ศรียันต์
3. เด็กชายธนชล  แก้วม่วง
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  ดำรงโชติ
5. เด็กหญิงสุวภัทร  เฉนียง
 
1. นางนฤมล  ธนกุล
2. นายบุญถิน  เหลาคำ
 
42 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  นิศก
2. เด็กหญิงวริสรา  มาลัย
3. เด็กหญิงวาสินี  พรมนุช
4. เด็กหญิงอธิกา  เจริญศรี
5. เด็กหญิงอภิสรา  รังสิโย
 
1. นางสาววิภาพร  ทวีศักดิ์
2. นางเดือนเพ็ญ  ภูเขียว
 
43 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริรจน์
 
1. นางสาวสายธาร  โต๊ะงาม
 
44 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระดาน 1. เด็กหญิงปิยวัลย์   หมายชอบ
 
1. นางมานี  บุญยงค์
 
45 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงมลิวัลย์   อาบทอง
 
1. นางอัจฉรา  มาอินทร์
 
46 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายจิรภัทร  ดุสิตา
2. เด็กหญิงเยาวพา  สิงหาสี
 
1. นางสาวรุจี  เสาว์ยงค์
2. นางศิรินทิพย์   วรมากุล
 
47 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญยงค์
2. เด็กชายสุธีโร  สร้อยเพชร
 
1. นางจุรีย์  ตระกูลดี
2. นายเฉลา  เสาวยงค์
 
48 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กชายวันเฉลิม  จารัตน์
2. เด็กหญิงอรทัย  บุญพัก
 
1. นายคำรณ  ภูเขียว
2. นายสุรทัย  เติมสุข
 
49 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  กองทุ่งมน
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ชะฎาทอง
3. เด็กหญิงกุลปรียา  สมหมาย
4. เด็กหญิงฐิดาพร  คำดี
5. เด็กหญิงฐิติมา  ศาลางาม
6. เด็กหญิงดวงฤทัย  วิลัย
7. เด็กหญิงธัญจิรา  สุขกอง
8. เด็กชายนภัสรพี  ไหมทอง
9. เด็กหญิงวรัญญา  เกษรชื่น
10. เด็กหญิงศรารัตน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวฐิติมา  วงเวียน
2. นางสาวมนชยา  อินทร์สอาด
3. นางลออ  บุตรงาม
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
50 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ซ้อมแก้ว
2. เด็กชายธนพล  ภาคนิตร
3. เด็กหญิงนิธิรัตน์  ดวงมาลา
4. เด็กหญิงปนัดดา  ใจแสน
5. เด็กชายพิชชากร  ชุ่มเย็น
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  สืบสังข์
7. เด็กชายพีรภัทร์  เกตุอินทร์
8. เด็กหญิงเปรมสุดา  จำปาทอง
 
1. นางสาวพันทิพา  ฤกษ์ศรี
2. นางสาววริศรา  บุญยืน
3. นายศุภชัย   ไม้เลิศหล้า
 
51 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริรส
2. เด็กหญิงสุทธิดา  คำดี
 
1. นายธีรพงศ์  รัศมีสุกใส
2. นายเฉลา  เสาวยงค์
 
52 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แว่นทอง
2. เด็กหญิงอรอุมา  ทองมูล
 
1. นายเกียรติธนพัฒน์  หิมหงษ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
53 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงสายไหม  แจ่มใส
 
1. นางสุภามาศ  ดีใหญ่
 
54 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1. เด็กชายพงษ์สุธร  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางรัชฎาพร  นวลงาม
 
55 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขันตี
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
56 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงชญานี  บุรีรัตน์
 
1. นางสาวปุญจมาพร   จุฬารี
 
57 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 1. เด็กหญิงจันธิมา  สีสม
 
1. นางภัทราภา  กำจัดภัย
 
58 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงวีรดา  สมเสร็จ
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
59 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงพรรณฤดี  ศรีงาม
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
60 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงอรทัย  ดีนาน
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
61 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  หารินไสล
2. เด็กหญิงมลวิศา  สมจิตร
 
1. นายวีระพล  เพ็งผจญ
2. นางสาวอรทัย  โคตสีเมือง
 
62 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ขันธ์มาดี
2. เด็กหญิงสิริญากร  อรชัย
 
1. นางสาวชรินทิพย์  ฉะอ้อน
2. นางรัชฎาพร  นวลงาม
 
63 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงภรรธิรา  ธรรมรักษา
2. เด็กหญิงสุชาดา  สังขเพชร
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
64 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายธนันท์ชัย  แก้วปลั่ง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
 
65 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กชายณัฐภัทร  แม๊กพิมาย
2. เด็กชายพงษ์พิพักษ์  ดอนเมืองพรม
3. เด็กชายวสุธร  สินมา
 
1. นางประกอบ  จันทร์กล้า
2. นางประยูร  ธรรมรักษา
 
66 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กชายชัยกร  แช่มช้อย
2. เด็กชายทวีโชค  มูลมี
3. เด็กชายธนากร  บุตรดี
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
2. นายฤทธิพร  วรวิเศษ
 
67 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กชายชลธี  จุฬารี
2. เด็กชายมงคลชัย  บุญสอน
3. เด็กชายเอกรัตน์  สามเรือง
 
1. นางพรนภา  เงินถม
2. นางสมฤดี  พจนกวิน
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
68 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารพัต 1. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์หอม
 
1. นางสิริวรร  อินทรามะ
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อสิพงษ์
 
1. นายเกชา  สมานไทย
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1. เด็กหญิงศิรินภา  นวนประโคน
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กหญิงสุภาพร  จินวิเศษ
 
1. นางบุญยดา  บุญร่วมธนะชัย
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กชายปรเมษฐ์  บุญจง
 
1. นายเกียรติธนพัฒน์  หิมหงษ์
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงสมร  หล้าล้ำ
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาวแก้ว
 
1. นายเกียรติธนพัฒน์  หิมหงษ์
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ทองอ้ม
 
1. นางมาริดา  ศิริพูน
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กชายณัฐพล  บุญวงศ์
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงอินทราพร  โสภา
 
1. นายวีระศักดิ์  ฉั่วศิริพร
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ขันตี
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กชายกำพล  จันทมนต์
 
1. นายยุทธศักดิ์  เนียมจันทร์
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อสิพงษ์
 
1. นายเกชา  สมานไทย
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1. เด็กหญิงนันชิตา  ม่วงศรี
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงสิตานัน  จันทะมน
 
1. นายเกียรติธนพัฒน์  หิมหงษ์
 
83 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เศษนนท์
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยเงิน
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
85 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เศษนนท์
2. เด็กหญิงดรุณรัตน์  กระสังข์
3. เด็กชายปราการ  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงพรธิดา  บุตรรัตน์
5. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  นาสมใจ
6. เด็กชายมนต์มนัส  ขันทอง
7. เด็กหญิงวัลยา  อรชัย
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยณรงค์
9. เด็กหญิงเมริษา  หอมยิ่ง
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
2. นางสาวศศิธร  วงลาษี
3. นางสาวอธิชนันท์  ดัชถุยาวัตร
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
86 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงกัลยา  การัมย์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  อุรางค์รัมย์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   สอนดี
4. เด็กชายรชต  ยศวิจิตรไพศาล
5. เด็กหญิงวาริชา  บุดธิสาร
 
1. นางจิรัชยา  แสวงชอบ
2. นางอัจฉรา  มาอินทร์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
87 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เผ่าบ้านฝาง
 
1. นางสาวกัญญกิตติ์   แก่นจักร
 
88 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กชายจิตรทิวัส  ศรีเมือง
 
1. นางสดใส  มีชัย
 
89 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  วิชุมา
 
1. นางสาวจริยา  เกื้อประโคน
 
90 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองนำ
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสวงชอบ
 
91 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงสัญชยาพร  แจ่มใส
 
1. นางสาวจริยา  เกื้อประโคน
 
92 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กหญิงจิราวดี  ชีพันธ์
2. เด็กหญิงซาร่าดาเนียลา  ซอมแมร
3. เด็กหญิงรัฐระวี  เผ่าพันธุ์
4. เด็กหญิงอารียา  หลังภาค
5. เด็กหญิงเมยร์  คำสอน
 
1. นางสาววัลลี  ศรีระษา
2. นายศรายุทธ  ฤกษ์ดี
 
93 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กหญิงวาสนา  วายุภักดิ์
2. เด็กหญิงอัญรญาดา  บุญบุตร
 
1. นางสาวกัญญกิตติ์   แก่นจักร
2. นางสาวอมรรัตน์  คะเรรัมย์
 
94 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประวาสุข
2. เด็กหญิงอลิศชา  สายสร้อย
 
1. นางชนานันท์  หาญยิ่ง
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
95 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระดาน 1. เด็กชายธีรเดช  ประวัติพร
2. เด็กชายประกฤษฎิ์  ชูพลกรัง
3. เด็กชายวัชรพงศ์  บุตรงาม
4. เด็กชายสิทธิพล  ว่าดี
5. เด็กชายอดิเทพ  สังข์จันทร์
6. เด็กชายเอกอนันต์  ตำสารี
 
1. นางชวนชม  วิบูลย์เพ็ง
2. นายวัชรินทร์  บุญเลิศ
 
96 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  จารัตน์
2. เด็กหญิงกัลยกร  ถาวร
3. เด็กชายสุวัฒน์  สุขอยู่
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คุสิตา
2. นางนนทพร  ปัญญาเหลือ
 
97 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กหญิงนันส์ภัทร  บุตรโสม
2. เด็กชายอัครพงษ์  ภาคสุภาพ
3. เด็กหญิงอารยา  ค้ำคูณ
 
1. นางสาววิจิตร  ตรงแก้ว
 
98 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ 1. เด็กชายธนภัทร  นพพิบูลย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  พากเพียร
3. เด็กชายวิษณุ  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาววิภาพร  ทวีศักดิ์
2. นางเดือนเพ็ญ  ภูเขียว
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
99 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 1. เด็กชายธีรดนย์  เจริญศรี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงลัพธ์
 
1. นางนฤมล  ธนกุล
2. นายบุญถิน  เหลาคำ
 
100 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงมิธิพร  ยาหอม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  มูลมี
3. เด็กชายเรื่องชัย  หาญบาง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  สำนักนิตย์
2. นายฤทธิพร  วรวิเศษ
 
101 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ค้ำคูณ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  อนุเคราะห์
 
1. นางธัญลักษณ์  นิตนอก
2. นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์
 
102 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กหญิงถาวรีย์  แผ่นจันทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  กิจเจริญ
 
1. นายกฤษณพล  ทาระจันทร์
 
103 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กชายชนะพล  สุขดี
2. เด็กชายพีรพล  จันทร์คืน
 
1. นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์
2. นางสาววิจิตร  ตรงแก้ว
 
104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อุ่นจิตร
2. เด็กชายธนาดล  ใจปัญญา
 
1. นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์
2. นางสุทธิดา  พูนดังหวัง
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
105 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กชายพาทิศ  กรรณิดา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ช่อจันทร์
3. เด็กชายเอกกวิน  โอฐงาม
 
1. นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์
2. นางเสาวนีย์  จันทร์แจ่ม
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
106 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กชายณัฐพล  สำนักนิตย์
2. เด็กชายธีรภัทร  สมเป็น
3. เด็กชายอภินันท์  ไหมเลิศหล้า
 
1. นางสาวชัญญา  ไวชนะ
2. นายวัชระ  สำนักนิตย์
 
107 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กชายคฑาวุธ  ตุ้มทอง
2. เด็กชายฐานทัพ  แสงงาม
3. เด็กชายอัครพล  กะทิศาสตร์
 
1. นายชัชวาล  สำเร็จดี
2. นางสาวน้ำฝน  จันทร์หอม
 
108 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  หมายชอบ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ประกอบดี
3. เด็กหญิงพรรษา  โอษฐ์งาม
4. เด็กหญิงภักษอร  แฮดเนาไพร
5. เด็กหญิงวันนิษา  พิทัศน์
6. เด็กหญิงวิชญาดา  วรรณศรี
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ  รื่นสนธิ์
2. นายสุนัย  นิยมสวน
3. นางอำภา  หม้อทอง
 
109 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1. เด็กชายคุณานนต์  กาพล
2. เด็กชายธนากร  จันทร์งาม
3. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวมณีเนตร  พวงธรรม
2. นางสาวอรทัย  โคตสีเมือง
 
110 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงชนกานต์  สมานโสร์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  สำนักนิตย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุขแสวง
2. นางอำภา  หม้อทอง
 
111 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ประดับดี
2. เด็กชายสุรยุุทธิ์  แสงงาม
3. เด็กชายโกศัลย์  อินงาม
 
1. นางสาววนิดา  ศรีสุข
2. นางอุษณีย์  นพพิบูลย์
 
112 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1. นางสาวนิดา  แก้วพรม
2. นางสาวศิริลักษณ์  สมุห์เงิน
3. นางสาวอารีรัตน์  แปนแก้ว
 
1. นางสาววนิดา   ศรีสุข
2. นางอุษณีย์  นพพิบูลย์
 
113 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กหญิงพรชิตา  พวกพูนดี
2. เด็กหญิงสุธาวี  ดีอยู่
3. เด็กหญิงสุธิมนต์  โสภา
 
1. นายกมล  จันทร์สว่าง
2. นางสาวสุกัญญา  เหล่าวรัญญู
 
114 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ภู่เพชร
2. เด็กหญิงปิยนันท์  บุญสอน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำปี
 
1. นางจุรีย์  ตระกูลดี
2. นางนุสรา  ชัยฉลาด
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
115 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  นพพิบูลย์
2. เด็กชายภัทรพล  จันทร์กล้า
3. เด็กชายสุจินดา  เสายง
 
1. นางนิตยา  บุญเลิศ
2. นางสาววนิดา  ศรีสุข
 
116 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงพรณภา  การัมย์
2. เด็กหญิงพรรณธิดา  นามนะวะ
3. เด็กหญิงศรัญญา  สูญกลาง
 
1. นางจิรัชยา  แสวงชอบ
2. นางอัจฉรา  มาอินทร์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
117 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระดาน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญเหมาะ
 
1. นางมานี  บุญยงค์
 
118 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงพินทอง  ชื่นขำ
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
119 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงญานี  สวัสดี
 
1. นางสาวศุภิตรา  เหลื่อมล้ำ
 
120 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 1. เด็กชายชัยพร  สุภนาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทอง
3. เด็กชายยอดชาย  โฉมสะอาด
 
1. นางลัฏฐิกา  ภูเขียว
2. นายหาญกล้า  อนุเคราะห์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
121 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  ชัยแสนสวด
2. เด็กชายอนันตชัย  สลับศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พิมพ์ลา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
122 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1. เด็กชายอนุชา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวบุษบา  แสงงาม
 
123 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงพิมวิไล  ทองคำ
 
1. นางสาวศุภิตรา  เหลื่อมล้ำ
 
124 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายเมฆินทร์  ธรรมสันติ
 
1. นางสาวศุภิตรา  เหลื่อมล้ำ
 
125 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงมัชธิกา  จันทร์เทศ
 
1. นางพรนภา  เงินถม
 
126 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กชายอเนชา  อินทรามะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พิมพ์ลา
 
127 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายศุภสิน  พันธ์ไม้
 
1. นางอัจฉรา  มาอินทร์
 
128 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กชายพิชญุตม์  ชำนาญสิงห์
 
1. นางสาวสมศรี  พวกพูนดี
 
129 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจารพัต 1. เด็กหญิงจันทิมา  โฉมสะอาด
 
1. นางสิริวรร  อินทรามะ
 
130 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร์ทิกา   เอี่ยมสะอาด
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
131 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบึงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตบุญ
2. เด็กชายคุณานนท์  อินทรารักษ์
3. เด็กหญิงจินตนา  เหลื่อมล้ำ
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลาพ้น
5. เด็กหญิงพัชราภา  ภาสดา
6. เด็กชายวีรวัตร  รึกรือหาญ
7. เด็กชายสุขสวัสดิ์  เหลื่อมล้ำ
 
1. นายรัชเดช  ทองสาดี
2. นางสาววันทนี  รัศมีสุกใส
3. นางสาวศิรินันท์  ไหมทอง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
132 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1. เด็กชายเมธวิน  กันพานิชย์
2. เด็กชายเมธาวิน  อินทร์จันทร์
 
1. นายชินวงศ์  ดีนาน
2. นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์
 
133 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กหญิงณภศิริ  โต๊ะงาม
2. เด็กชายรัชชานนท์  ไหมทอง
3. เด็กชายวรภพ  ใหมทอง
 
1. นางประคอง  สระอินทร์
2. นายสมชัย  แปนแก้ว
 
134 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 1. เด็กชายคมกริช  ทราจารวัฒน์
2. เด็กชายธวัชชัย  พ่อค้า
3. เด็กชายปรินทร  คิดกล้า
 
1. นางลัฏฐิกา  ภูเขียว
2. นางวนิดา  โอษฐงาม
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
135 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายวรวิช   เชื้อนนท์
 
1. นางปราณี  แป้นแก้ว
 
136 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายเทพนรินทร์   แสงงิ้ว
 
1. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
 
137 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   คุสิตา
2. เด็กหญิงกุลฑีรา  คุสิตา
3. เด็กชายจิตรกร  ช่องงาม
4. เด็กหญิงณัฐริกา  สวาชาติ
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ยุครัมย์
6. เด็กชายธนชัย   ดอกจันทร์
7. เด็กชายธนาดล  บุญสวัสดิ์
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สาทิพย์จันทร์
9. เด็กชายปวริศน์  การัมย์
10. เด็กหญิงปสุดา  แสงจันทร์
11. เด็กชายพงศธร  ทับทิมทอง
12. เด็กหญิงภัคญาดา   พลหมอ
13. เด็กหญิงรสริน   สมัญญา
14. เด็กหญิงรัชนก  ผิวงาม
15. เด็กชายวรวิช   เชื้อนนท์
16. เด็กหญิงวิมลวรรณ  คุสิตา
17. เด็กหญิงวิยะดา   การัมย์
18. เด็กชายวีรพัฒน์   จันทร์รักษา
19. เด็กหญิงศิราวรรณ  บุญไทย
20. เด็กหญิงศิริวดี  จันทร์รักษา
21. เด็กหญิงสิรินาถ  สุขสกุล
22. เด็กหญิงสุนิตา  พงพิลา
23. เด็กหญิงสุมิตรา  พงพิลา
24. เด็กชายอนุชา  เชื้อนนท์
25. เด็กหญิงอภิญญา  เต็มพร้อม
26. เด็กหญิงอรมณี  จินพละ
27. เด็กหญิงเกษญา  จันทะพันธ์
28. เด็กชายเกษม  แจ่มแจ้ง
29. เด็กชายเทพนรินทร์   แสงงิ้ว
30. เด็กหญิงโสภิตา   คำงาม
 
1. นายก่อเกียรติ  จงปัตนา
2. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
3. นางสาวนิตยา  ควรดี
4. นางปราณี  แป้นแก้ว
5. นางสาวพลอยชมพู  รัตน์วิชัย
6. นางสาวรุ้งอรุณ  ศรีบุญเรือง
7. นางสาวศุภรัตน์  ศิริมาก
 
รวม 137 310 207