สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 1. เด็กชายกฤษกร  ไกรสุข
 
1. นางจำรูญรัตน์  เงางาม
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   ธรรมนาม
 
1. นางลักษณ์คณา  อุตส่าห์ดี
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวทิวนันท์  เพ่งพิศ
 
4 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ดวงศรี
 
1. นางนพรัตน์  อุส่าห์ดี
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงนันทพร   ถาหนองบัว
 
1. นางอรทัย  เศรษฐนันท์
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ดาทอง
 
1. นางศิริสุข  ลิ้มสวัสดิ์
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กหญิงกัญญานนท์  ใสยิ่ง
 
1. นางนพรัตน์  อุส่าห์ดี
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นวลนุ่มนวล
 
1. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงสุภิสรา  พรหมบุตร
 
1. นางสาวพรนิภา  เงางาม
 
10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทวีคามวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศิริสุข
 
1. นางทยิดา  เถกิงบุณย์
2. นางพรชนัตว์  ชัยตั้งจิต
 
11 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงธัญพร   ปัญญาบุญ
2. เด็กชายเกียรติไพศาล  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางวชิรญาณ์  ทัพพันธ์ชัย
2. นายสุทัด  รุ่งเรือง
 
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ดียิ่ง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานทอง
 
1. นางสาวรุ่งศรี  วิเศษ
2. นางสาวหน้ามล  อะพินรัมย์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงจันทรัสม์   สุขสวัสดิ์
 
1. นางภัชพิชชา  อุตส่าห์ดี
 
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กชายจิณณธรรม  จินดาศรี
 
1. นางสาวนุศรา  ทองศรี
 
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กหญิงอริศรา  เจิรญสุข
 
1. นายอดิศรา  เรืองสนาม
 
16 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 1. เด็กชายชาญดนัย  กะการดี
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  บูรณะ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  คงงาม
 
1. นายสมัย  กะการดี
2. นายเอนก  ธุระนิตย์
 
17 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายณัฐดนัย  บูรณะ
2. เด็กชายธนภัทร  กระจายศรี
3. เด็กหญิงลักษพร  พะธะนะ
 
1. นางสาวฉัตรกาญจน์  ธานีพูน
2. นางภัชพิชชา   อุตส่าห์ดี
 
18 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงวริษรา  ปาปะใน
2. เด็กชายเตชินท์   ทองนำ
 
1. นางสาวฉัตรกาญจน์  ธานีพูน
2. นางภัชพิชชา  อุตส่าห์ดี
 
19 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายพงศกร  พลรักษ์
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  ตามสันเทียะ
 
1. นางสาวมัทนา  ศาลางาม
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กชายธีทัต  สุขแสวง
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ยอดสิงห์
 
1. นางสาวนิโลบล  สุจินพรัหม
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงธารวิมล  บุตรงาม
 
1. นางมณฑา  นัยนิตย์
 
23 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยถนอม
2. เด็กหญิงหยกเพชรพลอย  บุญเลิศ
 
1. นางสาวปิยธิดา  แก้วหอม
2. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
24 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  เพลาไธสง
2. เด็กหญิงสุนิสา  พรหมบุตร
 
1. นางสาวกรวิภา  ลาล้ำ
2. นางสาวอรุณี  ไกรสุข
 
25 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จินดาศรี
 
1. นางสาวปิยธิดา  แก้วหอม
 
26 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  ดาศรี
 
1. นางสาวกรวิภา  ลาล้ำ
 
27 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กชายปิติเทพ  กันทะพันธ์
 
1. นางสาวปิยธิดา  แก้วหอม
 
28 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงอัญชลี  คงรัมย์
 
1. นางสาวปิยธิดา  แก้วหอม
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
29 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงกัลยาบุญ​  สุขยา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา​  เงางาม
3. เด็กหญิงนฤมล  ประชุมฉลาด
 
1. นางวิไลวรรณ  บรรลือทรัพย์
2. นางสาวเอกลักษณ์   บูรณะ
 
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงจินตนา  นามนุ
2. เด็กหญิงชลดา   เพ็งเพราะ
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แก้วเนตร
 
1. นางศศิกาญจณ์  บุญเลิศ
 
31 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนิท 1. เด็กชายนที  มัทนัง
2. เด็กชายศักดิ์กพงษ์  จันทร์คำ
 
1. นางสาวนภเกตน์  มีทรัพย์
2. นายศักดิ์ชัย  หาสุข
 
32 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กชายนรงฤทธิ์  คงทรัพย์
2. เด็กชายภัทรกร  สำราญรมย์
 
1. นายบุญเลิศ  อินทร์งาม
2. นางสาวศุภลักษณ์  ทองศรี
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายกฤษธามฎิ์   ประดับศรี
2. เด็กชายภัทรนันท์    สายเพ็ชร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ดัชถุยาวัตร
2. นายปรมัตถ์   มูลศิริ
 
34 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  พวงจันทร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันทอง
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
2. นายวิสัยทัศน์  พรหมขันธ์
 
35 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. นายชินวัตร  บูรณะ
2. นายอภินันท์  วันประโคน
 
1. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น
2. นายวิสัยทัศน์  พรหมขันธ์
 
36 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  จินดาศรี
2. เด็กหญิงวริศรา​  ดาศรี
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  น้อยมิ่ง
 
1. นางวิไลวรรณ  บรรลือทรัพย์
2. นางสาวเอกลักษณ์  บูรณะ
 
37 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 1. เด็กชายชุติวัต  พวงจันทร์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  สำเภาพงษ์
3. เด็กชายอธิคม  อยู่เย็น
 
1. นายฐนัส  ทองด้วง
2. นางสาววันดี  พยุงสุข
 
38 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงจิรภัทร   ปานทอง
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    จันทร์ดี
3. เด็กหญิงภรภัทร   สุขตาม
 
1. นางสาวชุติมา   สายกระสุน
2. นางอนันตยา    เพลินจิตต์
 
39 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนิท 1. เด็กชายณัฎฐิกา  ทองนรินทร์
2. เด็กชายวริทธ์  สมหวัง
 
1. นายศักดิ์ชัย  หาสุข
2. นางสาวหทัยชนก  ผิวเอี่ยม
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงพิชญา   จันทร์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิภัทรา    มณีศรี
3. เด็กหญิงวชิราวรรณ   สมานมิตร
4. เด็กหญิงวรญา  สุรินาม
5. เด็กหญิงอภิริญา   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางคุณิตา  สตารัตน์
2. นางสาวอรปรียา   สายกระสุน
 
41 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จินดาศรี
2. เด็กชายจักกฤษ  จินดาศรี
3. เด็กหญิงณชนก  สมานมิตร
4. เด็กหญิงพิรญา  แจ่มใส
5. เด็กหญิงวันวิเศษ  บูรณะ
 
1. นางสกุลรัตน์  บาตรโพธิ์
 
42 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ดมหอม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ราศิริยม
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  สืบเพ็ง
4. เด็กหญิงศศิพร   สีดา
5. เด็กหญิงเมลิสา   นุปานรัมย์
 
1. นางดนิตา  พลหาญ
2. นางเยาวลักษณ์  ชดกลาง
 
43 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงณัชชานันท์   ว่องไว
2. เด็กหญิงณัฐวรา   งามวิไล
3. เด็กหญิงพนิดา  ปานทอง
4. เด็กหญิงสิริวิมล  แสวงสุข
5. เด็กหญิงอภิษฏา  แผ่นงา
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
2. นางสาวศิวพร   บูรณ์เจริญ
 
44 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายกฤษณะ  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สุขแสวง
3. เด็กหญิงกุลภัสสร์  เหลาแตว
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงษ์ทอง
5. เด็กชายพงศกร  นกเล็ก
 
1. นางกัญญารัตน์  พรมแตง
2. นางภัชพิชชา  อุตส่าห์ดี
 
45 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงกมลชนก    ตันเรือง
2. เด็กชายก้องภพ   ศรีมาท
3. เด็กหญิงณิชาภัทร   มะลิซ้อน
4. เด็กชายปลื้ม   ชื่นชีวเจริญ
5. เด็กชายปัณณ์   ติณานันท์
 
1. นายกิตติศักดิ์   สายยศ
2. นายสมรักษ์   สมหวัง
 
46 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กชายชัยวริศ  เพ่งพิศ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อินต๊ะ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เเสวงสุข
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาสุข
5. เด็กชายดาวเด่นฟ้า  กะการดี
6. เด็กชายธนภูมิ  เที่ยงธรรม
7. เด็กชายธีรัตน์  ธรรมดา
8. เด็กชายธีรเทพ  ชำทรัพย์
9. เด็กหญิงพิมพิกา  หาสุข
10. เด็กหญิงพิยดา  ไกรสุข
11. เด็กชายภาคภูมิ  ใจประนพ
12. เด็กชายมโนภพ  จำปาสอละสิน
13. เด็กชายรุ่งศักดิ์  หาสุข
14. เด็กหญิงวราลักษณ์  ดำเนินงาม
15. เด็กหญิงวริษา  เพ่งพิศ
16. เด็กชายศุภกร  ธรรมดา
17. เด็กชายศุภกฤต  นิ่มประโคน
18. เด็กหญิงสุภาวดี  เพ่งพิศ
19. เด็กหญิงอภิญญา  ภาสดา
20. เด็กชายอภิวัฒน์  สายบุตร
 
1. นางสาวนันทิดา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวบุณฑริกา  กระแสเทพ
3. นางสาวสุวรรณ  อุส่าห์ดี
4. นางสาวสุวิมล  บุญยงค์
5. นางสาวเมทนันท์  ที่ดี
 
47 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กหญิงปดาวดี  กันทะสอน
 
1. นางสาวคัทลิยา  มณีโรจน์
 
48 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงแพรวา   แสนกล้า
 
1. นายจิติวัฒนา   ยอดเพชร
 
49 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ   ชูทรงเดช
2. เด็กชายอภิชาติ   เพ็ชรดำ
 
1. นางจรัสศรี  มูลศิริ
2. นางรุจิวรรณ  เศรษฐนันท์
 
50 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงนลินี   สายเทพ
2. เด็กชายสุริยา   บัวเกตุ
 
1. นายจิติวัฒนา   ยอดเพชร
2. นางเกศินีย์  สุจินพรัหม
 
51 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หาสุข
2. เด็กหญิงอ้อมฤทัย  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ไหวดี
2. นางฤดีวรรณ  หมายกล้า
 
52 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกัญจ์จิรา  ดาศรี
2. เด็กหญิงกีรติกา  เงางาม
3. เด็กหญิงชาลิสา  สวายวงค์
4. เด็กหญิงธนัชญา  อิสรานุกูล
5. เด็กหญิงมณทกานต์  สืบสุวรรณ์
6. เด็กหญิงยุรนันท์  ดาศรี
7. เด็กหญิงวีระตา  พรหมบุตร
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาศรี
9. เด็กหญิงสุพรรษา  ผมน้อย
10. เด็กหญิงอัมวิภา  ดาศรี
 
1. นายบุญธรรม  ดาศรี
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีระอุดม
3. นายวีระชัย  ดำเนินงาม
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
53 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงกชกร  สายบุตร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สายบุตร
3. เด็กหญิงจิรารัชต์  เงางาม
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  ธรรมดา
5. เด็กหญิงพัชรพร  บัวลอย
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เพ่งพิศ
7. เด็กหญิงวนิดา  หาสุข
8. เด็กหญิงอริสา  สมานมิตร
9. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เกษแก้ว
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไกรสุข
 
1. นางสาวบุญฑริกา  กระแสเทพ
2. นางสาวสุวรรณ  อุส่าห์ดี
3. นางสาวสุวิมล  บุญยงค์
 
54 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ครองสัตย์
2. เด็กหญิงจันจิรา  เงางาม
3. เด็กหญิงณธิดา  หวังผล
4. เด็กชายธนภัทร  กงไกลาศ
5. เด็กหญิงประภัสสร  หวังผล
6. เด็กหญิงพราวฝัน  แปรต่วน
7. เด็กชายวีรภัทร  พรหมบุตร
8. เด็กหญิงศศิธร  โดดช่อง
9. เด็กหญิงอภิชญา  ชอบธรรม
10. เด็กหญิงอริษา  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
2. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
3. นายเปลื้อง  งามยิ่งยืืน
 
55 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดาศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะลิงาม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมี
4. เด็กหญิงประภาศิริ  ใจน้ำ
5. เด็กหญิงปรีญานุช  แปรต่วน
6. เด็กหญิงลลิสา  มะลิลา
7. เด็กหญิงวรรณิดา  ซิวประโคน
8. เด็กหญิงสุคนธา  ลาพันธ์
9. เด็กหญิงสุพัตตรา  เสนาะสลุง
10. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บูรณะ
 
1. นางสาวนัฐพัฒนี  พงษ์สุขธนพ
2. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
3. นายเปลื้อง  งามยิ่งยืืน
 
56 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนิท 1. เด็กหญิงศศิประภา  ทองนรินทร์
2. เด็กหญิงสุภิญญา  พวงผ่อง
 
1. นายศักดิ์ชัย  หาสุข
2. นางอำนวยพร  กิ่งแก้ว
 
57 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เงางาม
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ไหวดี
2. นางฤดีวรรณ  หมายกล้า
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
58 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายธราธร   กระจายศรี
 
1. นางสาววาธินันท์   สายยศ
 
59 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงเปรมฤดี   การงานดี
 
1. นางสาวเสาวภา  วิเศษ
 
60 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายสมชาย  ใชยงค์
 
1. นางดนิตา  พลหาญ
 
61 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กชายปภาเทพ  ปุญญาพงศ์
 
1. นางสุภิญญา  กระจายศรี
 
62 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายวสันต์  ใชยงค์
 
1. นางดนิตา  พลหาญ
 
63 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสุรสีห์  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ไหวดี
 
64 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กหญิงทัตพิชา  ดาศรี
2. เด็กหญิงปัญญาพร  จารัส
 
1. นางสาวชวนพิศ  วัชรกุล
2. นางวรัชยา  เจือจันทร์
 
65 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กหญิงรินรดา  พรมกัณฑ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวรตนพร  โพธิสาร
2. นางวรัชยา  เจือจันทร์
 
66 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ม่วงลาด
2. เด็กหญิงวริศรา  วงเวียน
 
1. นางสาวก่อกุล  โสดา
2. นางสาวโสภิดา  เสนาโนฤทธิ์
 
67 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1. เด็กชายจีรวุฒิ  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงชุติมา  มณีศรี
3. เด็กหญิงบุษกร  ทองนำ
 
1. นางสาวนันทยาวีย์  อัมพรอบมาลี
2. นางรักษิณา  พาพรมราช
 
68 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  ใจกล้า
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  พงษ์วัน
3. เด็กหญิงอริสรา  วงษ์ไกร
 
1. นางสาวนราภรณ์  ไวเร็ว
2. นางเกษราภรณ์  เสาะสิทธิ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
69 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิลาวัลย์
 
1. นางสาวศุภกานต์  อุดรรักษ์
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงรุจจิรา  อินทร์งาม
 
1. นางเสงี่ยม  โสดา
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงวนิดา  กลิ่นสันเทียะ
 
1. นางดนิตา  พลหาญ
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กชายวิริทธิ์ทร  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางถนอมทรัพย์  สวยรูป
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ดำเนินงาม
 
1. นางสาวพงษ์พิกุล  ดาศรี
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายสุริโย   บัวเกตุ
 
1. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงมินตรา  สาระเดช
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นามคำ
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงณภัทรจิรา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   สมานมิตร
 
1. นายชม  พิมะเสน
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ดำเนินงาม
 
1. นางสาวพงษ์พิกุล  ดาศรี
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ภูระหงษ์
 
1. นายโกสินทร์  ตระการผล
 
80 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงางาม
 
1. นางสาวฆรณี  สุขศิลป์
 
81 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทับธานี
 
1. นางสาวฆรณี  สุขศิลป์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
82 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์เรือง
2. เด็กชายฉัตรรินทร์  ปิ่นคำ
3. เด็กหญิงชลกนก  เจริญยิ่ง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญมี
5. เด็กชายตะวัน  แสงสว่าง
6. เด็กชายธนากร  สุวงค์
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เกรัมย์
8. เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์นอก
9. เด็กชายอภินันท์  วรรณสิงห์
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  หลงนาม
 
1. นางนงคราญ  มุ่งดี
2. นางพูลสุข  พิศวงปราการ
3. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
 
83 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิง ฌาลิสา   ดอกดู่
2. เด็กหญิงจิดาภา   ดอนขันธ์
3. เด็กหญิงจิราพัชร   พิมพ์ศักดิ์
4. เด็กหญิงฐานิดา   จินดาศรี
5. เด็กหญิงฐิตาภา   สาแก้ว
6. เด็กหญิงลลิตา   กระแสเทพ
7. เด็กหญิงสุภาวิณี   สุวรรณตรัส
8. เด็กหญิงสุรัมภา   ศาลางาม
 
1. นางสาวยอแสง  นาคกระแสร์
2. นางวชิรญาณ์  ทัพพันธ์ชัย
3. นางสาวอาจารีย์  นิสัยกล้า
4. นางสาวเสาวภา  วิเศษ
 
84 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เชิดกลิ่น
2. เด็กหญิงกุลจิรา  เมาะจัตุรัส
3. เด็กหญิงญาณิศา  ใจกล้า
4. เด็กหญิงปทิตตา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงล้อมดาว  สุขแสวง
6. เด็กหญิงสุจิรา  สุขจิต
7. เด็กหญิงสุนัชชา  สำรวมสุข
8. เด็กหญิงอรพรรณ  นิตยวัน
 
1. นางถนอมทรัพย์  สวยรูป
2. นางสาวนุศรา  ทองศรี
3. นางสาวปุญญิศา  ยิงยอม
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
85 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กชายธันวา  สังเกตกิจ
 
1. นางสุภิญญา  กระจายศรี
 
86 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงธนินท์ธร  กิ่งเกตุ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นามคำ
 
87 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุตรงาม
 
1. นางสาวศิริญญา  สิทธจันทร์
 
88 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงชาลิสา  สังเกตกิจ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นามคำ
 
89 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ทองแม้น
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
 
90 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายณฐนนท์   ประดับศรี
2. เด็กชายปรเมศ   ศรีเคลือบ
 
1. นางสาวณัฐนันท์   ศาลางาม
2. นางสาวณัฐยา  แผ่นทอง
 
91 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กหญิงภารดี  ผิวงาม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สะบุตรดี
 
1. นางสาวทิตยา  บุญยงค์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กชายชินภัทร  ดาศรี
2. เด็กชายปภาวิน  เอี่ยมศิริ
3. เด็กชายพงศพัศ  แข็งแรง
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ์
5. เด็กชายฤทธิชัย  สืบสุวรรณ์
6. เด็กชายไหมทอง  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวพงษ์พิกุล  ดาศรี
2. นางสาวอัญชุลี  วันคำ
3. นายเสริมพงษ์  ดาศรี
 
93 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กชายพิทักษ์  ดาศรี
2. เด็กชายพีรศุภ  แก่นนาคำ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ปานทอง
4. เด็กชายรณชัย  ดาศรี
5. เด็กชายสิทธิโชค  สืบอินทร์
6. เด็กชายอัครพนธ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวพงษ์พิกุล  ดาศรี
2. นายวีระชัย  ดำเนินงาม
3. นายเสริมพงษ์  ดาศรี
 
94 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงศิริกร  โยพล
3. เด็กหญิงศิริโชค  แซ่โล้ว
 
1. นางสาวนิตยา  สุดดี
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
95 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงปรียากร  ขุมทอง
2. เด็กหญิงวันวิสา  ทองบุญเรือง
3. เด็กหญิงวาสนา  พระทัยงาม
 
1. นางสาวทิวนันท์  เพ่งพิศ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
96 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัทรภัสสร   กระแสโสม
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์   สุขแสวง
 
1. นางสาวชุติมา   สายกระสุน
2. นางอนันตยา   เพลินจิตต์
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
97 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปานทอง
2. เด็กชายศิริพงษ์  ปานทอง
 
1. นางศริวรรณ  ทองศรี
2. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
 
98 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงมัณฑนา   ทองแสง
2. เด็กชายอธิษฐ์   เมืองจันทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์   สายยศ
2. นายสมรักษ์   สมหวัง
 
99 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายพนาทรัพย์   ขุมทอง
2. เด็กหญิงสุธิตา   เสนาะเสียง
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
2. นางสาวอนุชสรา  สายนวล
 
100 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงวริศรา​  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ   ปิ่นแก้ว
 
1. นายวัฒนา  เจียวรัมย์
2. นายสุรชัย  งามชื่น
 
101 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์   บูรณะ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   สายกระสุน
 
1. นายกิตติศักดิ์   สายยศ
2. นายสมรักษ์   สมหวัง
 
102 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  ยอดสิงห์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วีระสวัสดิ์
 
1. นายกิตติพงศ์  บุญเติม
2. นายศานติพงศ์  มาลัย
 
103 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  วิทยไพศาล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรงาม
 
1. นายกิตติพงศ์  บุญเติม
2. นายศานติพงศ์  มาลัย
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
104 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนิท 1. เด็กชายจิรานันท์  อินทร์งาม
2. เด็กชายธีรโชติ  บุตรงาม
3. เด็กชายศุภวิชญ์  สอนเสียง
 
1. นายศักดิ์ชัย  หาสุข
2. นางอำนวยพร  กิ่งแก้ว
 
105 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงนภภัสสร  เสียงจินดารัตน์
3. เด็กชายพิสิษฐ์  พจนะแก้ว
 
1. นายวิมล  สาธร
2. นายสุรชัย  งามชื่น
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
106 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  มูลทา
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  ทองแม้น
3. เด็กชายวีระพล  ทองแม้น
 
1. นางสาวฆรณี  สุขศิลป์
2. นางอัณณ์ญาดา   โคตรพันธ์
 
107 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายประดิษฐ์  น้อยใส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามศิริ
3. เด็กชายเจษฎา  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวชญากานต์  พรหมบุตร
2. นางสาวศิริญญา  สิทธิจันทร์
 
108 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรหมโคตร
2. เด็กหญิงญาณิศา  ไกรเพชร
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  ชนะชัย
4. เด็กหญิงปุฑริกา  ขาวรัมย์
5. เด็กหญิงผกามาศ  ปานเพชร
6. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  บุญมี
 
1. นางจรรยา  สมพร้อม
2. นางพูลสุข  พิศวงปราการ
3. นายศิรสิทธิ์  ยืนยง
 
109 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงศิรินาถ  มียิ่ง
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นางวารุณี  ยางก้อน
2. นางสาววิภาวี  เที่ยงธรรม
 
110 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนิท 1. เด็กชายธัญญา  จันทร์คำ
2. เด็กชายพิชัย  ไกรเพชร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมหวัง
 
1. นายศักดิ์ชัย  หาสุข
2. นางสาวหทัยชนก  ผิวเอี่ยม
 
111 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดวงศรี
2. เด็กชายรุ่งเรือง  ดวงศรี
3. เด็กหญิงศิวพร  แสนกล้า
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางวรัชยา  เจือจันทร์
 
112 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงณภัทรศรา  มะลิงาม
2. เด็กหญิงสุชาดา  สมานมิตร
3. เด็กหญิงสุวิชา  แสนกล้า
 
1. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
 
113 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงพุทธิดา  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  หวังชอบ
3. เด็กหญิงศิริภา  ทัพโยธา
 
1. นางรัชนี  สาระไลย์
2. นางสาวสุนิสา  จำปาทอง
 
114 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แจ้งใจ
2. เด็กหญิงอรัญญา  อุ่นดา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวชญากานต์  พรหมบุตร
2. นางศิรินทร์ทิพย์  มงคลรุ่งทรัพย์
 
115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงปรวรรณ  คนึงเพียร
2. เด็กหญิงฝันสิริ  เคลือบสูงเนิน
3. เด็กหญิงมีคณา  หวังชอบ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ทองศรี
2. นางเสงี่ยม  โสดา
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
116 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  หมทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ดาศรี
 
1. นางณัฏฐณิชา  หม้อทอง
2. นางสาวปิยภรณ์  ดาศรี
 
117 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงณิชาภา   แสนกล้า
3. เด็กหญิงบุณยานุช   เสิกภูเขียว
 
1. นางสาวพุทธชาด   หอมหวล
2. นางสาวลำดวน   เงางาม
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
118 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุอาไร 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สายศิลป์
 
1. นางสาวจันทรา  บุญมาก
 
119 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 1. เด็กชายศิรศักดิ์  ปัญญาสาร
 
1. นางวิชชุกานต์  แสนแก้ว
 
120 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธนพล  สาแก้ว
2. เด็กชายศุภสิน  เขียมสันเทียะ
3. เด็กชายเปรมศักดิ์  โคตรจันทร์
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  มงคลรุ่งทรัพย์
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสนกล้า
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
121 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กหญิงสุพิชา  นนทรีย์
2. เด็กชายอัชรัตน์  บรรลือทรัพย์
 
1. นายวีระชัย  ดำเนินงาม
2. นางอัญชุลี  วันคำ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
122 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กหญิงนาราภัทร  พรมนัส
 
1. นางสาวศิวพร  บูรณ์เจริญ
 
123 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กชายรุ่งเรือง  ธรรมดา
 
1. นางสาววนิดา  ศรีเพ็ชร
 
124 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายวิศรุต   เทอดสุวรรณ
 
1. นางสาวหัทยารัตน์   เรืองสนาม
 
125 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กชายสรวิชญ์  มั่นหมาย
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
 
126 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทะมาตย์
 
1. นางวิชชุกานต์  แสนแก้ว
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
127 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายเพิ่มผล   พิมพ์งาม
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   สติพา
 
1. นายกิตติศักดิ์   สายยศ
2. นางสาวหัทยารัตน์   เรืองสนาม
 
128 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจบก 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นิยมทวี
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายสุคนธ์  บ่อกลาง
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
2. นายสิรวิชญ์  บุญเพิ่ม
 
129 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจบก 1. เด็กชายกรกนก  กันนุฬา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาศรี
3. เด็กชายทรงสิทธิ์  โมรานอก
 
1. นายนรภัทร  หายทุกข์
2. นางพิกุล  เกลียวทอง
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
130 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กชายธนกฤต   สุขดี
 
1. นายชม  พิมะเสน
 
รวม 130 335 216