สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

<เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ ๒>

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงนิรดา  อินทร์หอม
 
1. นางสาวสายพิณ  มังษะชาติ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 1. เด็กหญิงณฐิตา  บุญธรรม
 
1. นางสำรอง  วัชรบรรจง
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงแคนดี้  วังสัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์สกุล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สมัครสมาน
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงวาสนา  พรมลี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กหญิงทยพร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  ม่วงมิตร
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุขเทอญ
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภาคพรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายสิงหา  ภาคพรม
 
1. นางจุฑามาศ  จิตเจริญดี
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงศิราพร  คำทอง
 
1. นางสาวอัฉรา  พวงเกตุ
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรกาญจน์  ทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงอุมาพร  ศิริสำราญ
 
1. นายทักษิณ  ทัดแก้ว
2. นางอรอินทร์   พูนชัย
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงวรรณธิณีย์  แพงจันทร์
2. เด็กหญิงศศิพร  เชื้อกุดรู
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
2. นางชุลีกร  เป็นสุข
 
13 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  จินพละ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกษหอม
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ศรีชาเนตร
2. นางอรอินทร์   พูนชัย
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  งามวัน
2. เด็กชายนิรุจน์  ทองทา
 
1. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
2. นางอรอินทร์   พูนชัย
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังแก 1. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญสะอาด
 
1. นางสาวอุมาพร  สุนุรัตน์
 
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองเจริญ
 
1. นายธงศักดิ์  พุดมี
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงรังสิมา  แสงเย็น
 
1. นายคมกริช  ศรีสวัสดิ์
 
18 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงครองขวัญ    บุญเพ็ง
2. เด็กชายพนมทอง   วิยาสิงห์
3. เด็กชายอโนชา   ภาธี
 
1. นางสาวกัลยา  แขมคำ
2. นายพิทักษ์  บุญเพิ่ม
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายสหรัฐ  ปู่ภิรมย์
 
1. นายคมกริช  ศรีสวัสดิ์
2. นายสุวรรธณา  วงษ์แก้ว
 
20 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกาญมณี  นาชิน
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  คนขยัน
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันทะวงษ์
 
1. นางสาววราพรรณ  มณฑล
2. นายศุภวิชญ์  คงหาญ
 
21 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โผยสูงเนิน
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์มา
 
1. นางสาวทิพย์ประภา  เหลาคม
2. นายอินจันทร์  เป็งงำเมือง
 
22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงภัทรพิชชา  ปันแกว่น
 
1. นางสาวกรรณิกาณ์  บุญยง
2. นางสาวทิพดี  บุญมาก
 
23 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงปภัสรา  พูนศรี
2. เด็กหญิงปภัสสร  พูนศรี
 
1. นางสาวกรรณิกาณ์  บุญยง
2. นายวินัย  สมหอม
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงอักษราภัค  แสนเลิศ
 
1. นางสาวพรชนก   หาญเสมอ
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงรัตนากรณ์  พันธนาม
 
1. นางสาวนิตญา  วิมุล
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   หาญเสมอ
 
1. นางบุษราคัม  พุดมี
 
27 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คุชิตา
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คุชิตา
 
1. นางสาวปทินญา  เรืองมนตรี
2. นายสุธินันท์  ภูมะลา
 
28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงพรไพลิน   สินสุพรรณ์
2. เด็กหญิงสุนันทา   หาญเสมอ
 
1. นางณิชกานต์  บุญลับ
2. นางบุษราคัม  พุดมี
 
29 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงวนาลี  ปิตุรงค์
 
1. นางสาวนิตญา  วิมุล
 
30 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภาคพรม
 
1. นางณิชกานต์  บุญลับ
 
31 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  คุชิตา
 
1. นางสาวปทินญา  เรืองมนตรี
 
32 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขเอี่ยม
 
1. นายธงศักดิ์  พุดมี
 
33 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงกุลภัสร์  สิมัยนาม
 
1. นายสมเกียรติ  มะโนชาติ
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
34 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตันยอด
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  พิมพ์แก้ว
3. เด็กชายพีรวิชญ์  พิมพ์แก้ว
 
1. นายสุนทร  หมายดี
2. นางสาวเจนจิรา  สิงชฎา
 
35 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงอุษณีย์  ทองทา
3. เด็กชายไพโรจน์  ฉ่องสวนอ้อย
 
1. นายสุนทร  หมายดี
2. นางสาวเจนจิรา  สิงชฎา
 
36 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระออม 1. เด็กชายกั๊ก  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงอโนชา  มหาราช
 
1. นางพิมเพ็ญ  บุญเต็ม
2. นายวิรัตน์  จิตเจริญดี
 
37 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 1. เด็กชายดนุสร  คชราช
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ละอองเอก
 
1. นายศุภวิชญ์  คงหาญ
2. นางสาวสุภาวดี  ใจโอฬาร
 
38 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองคำ
2. เด็กชายอภิสร  สุดเพียร
 
1. นายศุภวิชญ์  คงหาญ
2. นางสาวสุภาวดี  ใจโอฬาร
 
39 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์   บุญเผย
2. เด็กชายสาธิต   ยินดี
 
1. นางประภาศรี  สลับศรี
2. นายวัตน์ชัย  เติมกล้า
 
40 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   นนธิจันทร์
2. เด็กชายภูวฤธ   จิตสิริไพบูรณ์
 
1. นางประภาศรี  สลับศรี
2. นายวัตน์ชัย  เติมกล้า
 
41 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บูรณะ
2. เด็กหญิงศศิกานต์   แสงเพ็ง
3. เด็กหญิงศิรินทรา   สมัญญา
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางสาววรารัตน์  วงษ์มา
 
42 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   เพ็ชรล้ำ
2. เด็กหญิงรุจิภา   สิมัยนาม
3. เด็กหญิงอรัญญา   นนธิจันทร์
 
1. นางสาวศกุนิชญ์  มณีพร้าว
2. นางสาวสุภัตรา  สุดาจันทร์
 
43 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร   ทองปาน
2. เด็กหญิงอุมากร  สิมัยนาม
3. เด็กหญิงเบญญาภา   หาญชนะ
 
1. นางสาวศกุนิชญ์  มณีพร้าว
2. นางสาวสุภัตรา  สุดาจันทร์
 
44 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. นางสาวกนิษฐา  สระแก้ว
2. นายพงษ์พัฒน์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวคชาภรณ์  สุขบรรณ์
2. นายโอบบุญ  ผิวหอม
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
45 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กหญิงจันทรนันท์  เงางาม
2. เด็กหญิงลักษิณา  แก้วกาหลง
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  แสงเลื่อน
4. เด็กหญิงสุนิฎา  นาคำ
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นายวิลาศ  อุ้มบุญ
2. นางสาวศิริขวัญ  สมัญญา
 
46 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชัยภา
2. เด็กหญิงนันทิชา  นิลทัย
3. เด็กหญิงวรรณภา  วันจรวย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  เบเซกู่
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สมัญญา
 
1. นางสาวมยุรา  บุญทัน
2. นางเปรมสินี  บุตวงษ์
 
47 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงธารธารินทร์  ภาคพรม
2. เด็กหญิงปวีณา  มณีพร้าว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาอุดม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิชุมา
5. เด็กหญิงโกมล  ทองทา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   นวฤกษ์
2. นางชุลีกร  เป็นสุข
 
48 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กชายจารุพงศ์  ทองมา
2. เด็กชายธนกร  สุรัตน์มั่น
3. เด็กชายภัทรศิลป์  สันทอง
4. เด็กหญิงหฤทัย  พลยางนอก
5. เด็กหญิงแคนด้า  วังสัน
 
1. นายคมกริช  ศรีสวัสดิ์
2. นางชุลีกร  เป็นสุข
 
49 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชัญญาวีร์  สุนุรัตน์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ฤทธิกฎ
 
50 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระออม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญกลาง
2. เด็กชายอาทิตย์  โคตรธรรม
 
1. นางบุญเลี้ยง  ภายโต
2. นางพิมเพ็ญ  บุญเต็ม
 
51 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระออม 1. เด็กชายณัฐนันท์  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงสุวิชาดา    สุขเพิ่ม
 
1. นายนิรันดร์  มงคลรักษา
2. นางบุญเลี้ยง  ภายโต
 
52 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงศรีสุดา  แก้วคำ
2. เด็กชายศักรินทร์  พิมพ์ทอง
 
1. นายอภัย  ทองทา
2. นางเบญจวรรณ  เปรี้ยงกระโทก
 
53 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผมงาม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สระแก้ว
3. เด็กหญิงชนากาญจน์  เลาเลิศ
4. เด็กหญิงชนินาถ  พันพะม่า
5. เด็กหญิงนวินดา  พิมพะ
6. เด็กหญิงนิษา  หาญเสมอ
7. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พันพะม่า
8. เด็กหญิงภาวินี  กฤษวี
9. เด็กหญิงวรรณพร  คำแหง
10. เด็กหญิงสุชานันท์  สมัญญา
 
1. นางวิภาวรรณ   สามสี
2. นางสาวสุวรรณสาม   หงษ์งาม
 
54 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  ภูจำนงค์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญคุณ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เสามั่น
4. เด็กหญิงนิตินัดดา  พันนาม
5. เด็กหญิงปวีณา  พันนาม
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองทา
7. เด็กหญิงพิมชนก  คุชิตา
8. เด็กหญิงศศิชล  ใสแก้ว
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้ววิชัย
10. เด็กหญิงอาภาภร  คุชิตา
 
1. นายณัฐพล  จันทมาศ
2. นางสาวสุนิสา  พลานุ
3. นางสาวอุษณีย์  ดาศรี
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
55 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังแก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธาพรม
2. เด็กหญิงนราทิพย์  สอนบุญ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มาพงษ์
4. เด็กหญิงรัชฎาพร   ทรัพย์เจริญ
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงวรัญญา  สาทิพจันทร์
7. เด็กหญิงสุชัญญา  สิงห์ไข
8. เด็กหญิงอรวรรณี  วิชุมา
9. เด็กหญิงอริสา   สุดาจันทร์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุราคร
 
1. นายฐิติวัชร  พะวงษ์
2. นางสาวพรรณพร   พริบไหว
3. นางสาวอุมาพร  สุนุรัตน์
 
56 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 1. เด็กชายกวีเอก  ภาคพรม
2. เด็กชายชยันยุทธ์  ศิลาลาย
3. เด็กชายญาณวุฒิ  อุดแก้ว
4. เด็กชายภานุพงศ์  สอนดี
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายศุภโชค  ทวีกุล
7. เด็กชายสิทธิโชค  นวสิมัยนาม
8. เด็กชายเกตุเสพสวัสดิ์  สรรพสาร
9. เด็กชายเอกชัย  วงษ์มา
 
1. นางสาววราพรรณ  มณฑล
2. นางสาวศิริพรรณ  จำปาดี
3. นายศุภวิชญ์  คงหาญ
 
57 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงมาติกา  ตันแสน
 
1. นางสาวสุจินดา  สิงจานุสงค์
2. นายสุประกิจ  สิงจานุสงค์
 
58 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงผกาทิพย์  มั่งสมบัติ
2. เด็กหญิงยุวันดา  ชัยสนาม
 
1. นายสุวรรธนา  วงษ์แก้ว
2. นางสาวเจนจิา  สิงชฎา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
59 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายพงศกร   กาดรัมย์
 
1. นางสาวบัวเลียม  จันนอ
 
60 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ภูพิลา
 
1. นางวีรนาท  ศาลางาม
 
61 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  สระแก้ว
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
62 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาธร  สวัสดี
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
63 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญเต็ม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
64 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สระแก้ว
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
65 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายวันชัย  พิมพ์แก้ว
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
66 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณีย์  เพ็ชรกล่อง
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
67 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กชายอธิวัชร์  ผิวอินทร์
2. เด็กชายอนุชิต  พามา
 
1. นายสุทิต  จรจรัญ
2. นางสาวสุนิสา  พลานุ
 
68 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงจิรนา  สมัญญา
2. เด็กหญิงชลธิชา   กันเกตุแก้ว
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางสาววรารัตน์  วงษ์มา
 
69 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงอาภาภร   เลาเลิศ
2. เด็กหญิงอารียา   บุญทูรย์
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางปาริชาติ  เพ็งตา
 
70 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  สินสุพรรณ์
 
1. นายชวน  สมสะอาด
 
71 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชานันท์   กุลทอง
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ​    บุดทัศบา
3. เด็กหญิงวิมลศิริ​   นนธิจันทร์
 
1. นางสาวบัวเลียม  จันนอ
2. นางสาวอุรา  เล้าวาลิต
 
72 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กชายจิรธาดา  อุ่นโสธร
2. เด็กชายพีระ  สาทิพจันทร์
3. เด็กชายสุภาวัฒน์   โสดาจันทร์
 
1. นางสาวปรัชญานี เมืองสุข  แหล่งสนาม
2. นางสาวสรัญญา  โสดาจันทร์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กชายนราธร  หาญเสมอ
 
1. นางสาวสราลี  นุชสุข
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  แดนกาไสย
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กหญิงชมนันท์  อินสิงห์
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทำทอง
 
1. นายคมกริช  ศรีสวัสดิ์
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กชายศุภวิทย์  วงค์มณี
 
1. นางสาวยุพิน  บัวพันธ์
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กชายพิพัฒพงศ์  พละศักดิื
 
1. นายสุวรรธณา  วงษ์แก้ว
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กหญิงปฏิมากร  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวยุพิน  บัวพันธ์
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงเบญจภรณ์  อุ่นโสธร
 
1. นายสุวรรธณา  วงษ์แก้ว
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กชายปัญญาพล  ภูนุภา
 
1. นางสาวยุพิน  บัวพันธ์
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กชายพิพัฒพงศ์  พละศักดิื
 
1. นายสุวรรธณา  วงษ์แก้ว
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กหญิงชุติมล  ไชยโยธา
 
1. นางสาวยุพิน  บัวพันธ์
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงจริยา  ทับทิม
 
1. นายสุวรรธณา  วงษ์แก้ว
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงษ์   นิกุล
 
1. นายพิทักษ์  บุญเพิ่ม
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กชายศักรินทร์  สิงห์โตทอง
 
1. นายคมกริช  ศรีสวัสดิ์
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงวนคีตา   แก้วล้ำ
 
1. นางสาวศิรินภา  ภาคพรม
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงนันธิณีย์  สีเสน
 
1. นายคมกริช  ศรีสวัสดิ์
 
89 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดีนาน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทุนมาก
3. เด็กหญิงขวัญอนงค์  สมัญญา
4. เด็กชายจักรินทร์  ไกรสีทุม
5. เด็กชายชนกานต์  สุขสนาน
6. เด็กหญิงชลดา  ทองคำ
7. เด็กชายชัยภัทร  ทองคำ
8. เด็กหญิงดารินทร์  โพธิ์พรม
9. เด็กชายธนบัตร  วิยาสิงห์
10. เด็กชายธนาวุฒิ  สมัญญา
11. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บำรุง
12. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมัญญา
13. เด็กหญิงนิราภรณ์  สมงาม
14. เด็กหญิงบุญญาภา  สมัญญา
15. เด็กหญิงปาริตา  สมัญญา
16. เด็กหญิงปิยนันท์  สารสุข
17. เด็กหญิงปิยาพัชร  มณีพร้าว
18. เด็กชายพรรณวัฒน์  พึ่งตน
19. เด็กหญิงพิชิรานันท์  ทองคำ
20. เด็กชายพีรวิชญ์  แสงตะวัน
21. เด็กชายพุทธิชัย  ภาคพรม
22. เด็กหญิงภัคจิราภา  ทองคำ
23. เด็กชายมงคล  บุญธรรม
24. เด็กหญิงลริตา  สาทิพจันทร์
25. เด็กหญิงวรรณเฉลิม  สัตย์ช้ำ
26. เด็กชายวัชรินทร์  จันนอ
27. เด็กหญิงวิภาวี  สงจิตร
28. เด็กหญิงวิลัยพร  สอนดี
29. เด็กหญิงศิโรธร  บุญเต็ม
30. เด็กหญิงศุภพิชญ์   ประจญหาญ
31. เด็กชายสิรภัทร  สุมาลุย์
32. เด็กหญิงสุชานาถ  เกษรชื่น
33. เด็กหญิงสุธิตา  แสวงสุข
34. เด็กหญิงเนาวรัตน์  มาตขาว
 
1. นางสาวจีรนันท์  วงษ์ทอง
2. นายวสันต์  บุญคำ
3. นายสมมิตร   สาลีบุตร
4. นายสำราญ  ชัยภา
5. นางสุภาพร  สุมาลุย์
6. นายอนันศิริ  ภูนุภา
7. นายอนุกูล  สมัญญา
8. นายแสงสุรีย์  สมัญญา
 
90 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงปวริศา  คะหาญ
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
91 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พันนาม
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
92 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  กาชัย
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
93 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองธรรมา
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
94 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายศราวุฒิ  โมรารัตน์
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
95 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  บุญดิษฐ์
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
96 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมกมล  เชียงหนุ้น
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
97 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงสรินยา  ทองสี
 
1. นายอรุณ  อุไร
 
98 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายณธีพัฒน์  ธรรมติวาโรจน์
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
99 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เชื้อเวียง
 
1. นางภัคอิสรา  สิงจานุสงค์
 
100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เฮง
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
101 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงจุฬาวัลย์  จันแจ่ม
2. เด็กหญิงธิดาพร  ดีนาน
3. เด็กชายธีรวุฒิ  ภาคพรม
4. เด็กชายพลสิทธิ์  จันนอ
5. เด็กหญิงพัชรีพรรณ  ตาลวิลาด
6. เด็กหญิงภัทรธิณี  บัวละคร
7. เด็กชายภูตะวัน  แสงตะวัน
8. เด็กชายภูตะวัน  นามบุราณ
9. เด็กชายวรวิทย์  จันนอ
10. เด็กชายวรวุฒิ  บุญทัน
11. เด็กชายวัชพล  พาแก้ว
12. เด็กหญิงวาสนา  สมัญญา
13. เด็กชายศราวุฒิ  ยอดคำมี
14. เด็กหญิงศิริพร  พานทอง
15. เด็กชายศุกลวัฒน์  รามขำ
16. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญไทย
17. เด็กหญิงสุนิตา  แสงสว่าง
18. เด็กหญิงอินทิรา  ทองคำ
19. เด็กชายเดชาวัต  บุญทัย
20. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  สุขเสริม
 
1. นางสาวจีรนันท์  วงษ์ทอง
2. นายสมมิตร   สาลีบุตร
3. นายสำราญ  ชัยภา
4. นางสุภาพร  สุมาลุย์
5. นายอนุกูล  สมัญญา
6. นายแสงสุรีย์  สมัญญา
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
102 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นไทย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กระแสโท
 
103 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวรรณ   บุญเต็ม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สายคูณ
 
104 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กชายรติภัทร  วงษ์มา
 
1. นางสาวขนิษฐา  โปรยทอง
 
105 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์   นะวะสิมัยนาม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สายคูณ
 
106 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. นางสาวเบญจมาศ   นะวะซิมัยนาม
 
1. นางสาวศิริขวัญ  อุดแก้ว
 
107 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามนุ
2. เด็กชายพีรพงษ์  สระแก้ว
 
1. นางสาวณัฐฐาพร  ทองคำ
 
108 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายปภินวิทย์  สระทอง
2. เด็กหญิงสิริกร  เป้งทอง
 
1. นางสาวณัฐฐาพร  ทองคำ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
109 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงวทันยา  แก้วล้ำ
2. เด็กหญิงวริศรา  จันดากุล
3. เด็กหญิงอภิสรา  สระทอง
4. เด็กหญิงอริศรา  ชลเทพ
5. เด็กหญิงเพชรชรินทร์  สินสุพรรณ์
6. เด็กหญิงเอมิกา   ประยงค์หอม
 
1. นางสาวพรชนก  หาญเสมอ
2. นางสาวสุนทราทิพย์  แป้นทอง
3. นางสาวอนงค์ศรี  ทวีชาติ
 
110 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีราชา 1. เด็กหญิงธนัชพร  นิลทัย
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สวัสดี
3. เด็กหญิงเก็จมณี  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวน้ำฝน  บุญตลาด
2. นางรัตนา  โกศล
 
111 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงธิติมา  เลาเลิศ
2. เด็กหญิงพวงผกา   ต่างทอง
3. เด็กหญิงเยาวภา  นิลทัย
 
1. นางจินตนา  พึ่งพิมาย
2. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
112 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชาย ธนัชชัย  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงสุทิศา   เจริญตาม
 
1. นางสาวสุนทราทิพย์  แป้นทอง
2. นางสาวอนงค์ศรี  ทวีชาติ
 
113 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไขกลางดอน
2. เด็กหญิงอภัสรา  โพธินา
 
1. นายอรุณ  อุไร
 
114 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายธราเทพ  สุรัตน์มั่น
2. เด็กชายธีรภัทร  สวัสดี
 
1. นายอรุณ  อุไร
 
115 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงนาตยา  โผยสูงเนิน
 
1. นายอรุณ  อุไร
 
116 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณัง
2. เด็กชายชินวัตร  บัวเขียว
 
1. นางสาวพรริน  เมียสพรม
 
117 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญมาก
2. เด็กหญิงพิมพ์สวย  ธุอินทร์
 
1. นางสาวลลิตา  คุชิตา
2. นายสุประกิจ   สิงจานุสงค์
 
118 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงพนิตพร  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงสุนิตรา  สนน้อย
 
1. นายวัตน์ชัย  เติมกล้า
2. นางสาวศิริขวัญ  อุดแก้ว
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
119 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายจงรัก   กาวี
2. เด็กชายพงศกร  พันพม่า
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ผิวเหลือง
 
1. นายจเร  ศรีโกตะเพชร
2. นายสมควร  อรุณวรรธนะ
 
120 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายคมกริช  บัวแก้ว
2. เด็กชายนฤบดินทร์  จันทร์พิมพ์
3. เด็กหญิงพีรมาศ  วงศ์คำ
 
1. นางทองวัน  จำปี
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  สามนคร
 
121 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภู่แก้วเผือก
2. เด็กชายธีรวัตร  นิลทัย
3. เด็กชายเฉลิมพล  มาลา
 
1. นายจเร  ศรีโกตะเพชร
2. นายสมควร  อรุณวรรธนะ
 
122 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สระแก้ว
2. เด็กหญิงนราภรณ์  เวชไสย
3. เด็กหญิงรัชนีกร  สมัญญา
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นางพวงผกา  สมสะอาด
 
123 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีราชา 1. เด็กหญิงกมล  คะหาญ
2. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ขันทอง
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ชัยภา
 
1. นายณภัทร  บุติมาลย์
2. นายสุทธิชัย  อสิพงษ์
 
124 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปราสาททอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำปรีดา
3. เด็กหญิงโชติกา  คุชิตา
 
1. นางปวรลักษณ์  หล่อโรจนศักดิ์
2. นางสาวแพรว  สุขเกิด
 
125 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คุชิตา
2. เด็กหญิงสิริกร  สิงขร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คุชิตา
 
1. นางสาวณัฐวิดา  สะสี
2. นางปวรลักษณ์  หล่อโรจนศักดิ์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
126 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กชายณัฎฐวัฒน์  จิตต์เจียรนัย
2. เด็กชายธนากร  สังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปานศิริ  ศิริคำ
 
1. นางสาวปรัชญานี   เมืองสุข แหล่งสนาม
2. นางสาวสุพัสสรณ์  ศรีทัพไทย
 
127 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กหญิงกาญจนา  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงนภัสสร  เลาเลิศ
3. เด็กหญิงพิชชาอร  เทียนชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวภัทรวดีพ์  สิงจานุสงค์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
128 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงวิชิตา   อุทัยวรรณ์
 
1. นางกัญญณัช  แก้วมรกต
 
129 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายภาคิน  เมืองสุข
 
1. นายพิทักษ์  จำปี
 
130 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพริน   แสสินธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   บุญน้อย
3. เด็กชายเอกลักษณ์   บุญเพิ่ม
 
1. นางวีรนาท  ศาลางาม
2. นางสาวศิริขวัญ  อุดแก้ว
 
131 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ยินดี
2. เด็กหญิงอินทิรา  ภูพันธ์นาค
3. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เพ็งทะเล
 
1. นางจุฑามาศ  จิตเจริญดี
2. นางสาวศศิฉาย  สมัญญา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระออม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จวงจันทร์
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  อุทุม
 
1. นางบุญเลี้ยง  ภายโต
2. นายแสวง  พิมพ์ปรุ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
133 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กชายศรเทพ  นิลทัย
 
1. นายทินกร  กลิ่นสุคนธ์
 
134 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กชายจิรายุ  ดาบจันทร์
 
1. นางสาวสรัญญา  โสดาจันทร์
 
135 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปะวะโก
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
136 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ปะวะโก
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
137 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กชายนฤเบศร์  ห้วยใหญ่
 
1. นางสาวรัตนาพร  สมัญญา
 
138 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงจิตราพร  บุญเผย
2. เด็กหญิงธนัชพร   วอละไชย
3. เด็กหญิงประภัสรา   สะหะชาติ
4. เด็กหญิงปัญญารัตน์    ธรรมสารกอง
5. เด็กหญิงรัชนก  มาพบ
 
1. นางกัญญณัช  แก้วมรกต
2. นางวีรนาท  ศาลางาม
3. นางเกษร  เจริญรัตน์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
139 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 1. เด็กชายกวีเอก  ภาคพรม
2. เด็กชายราชวัติ    พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาววราพรรณ  มณฑล
2. นายศุภวิชญ์  คงหาญ
 
140 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชลดา  ลาวงษ์
2. เด็กหญิงพรชนก  ภาคพรม
3. เด็กชายวัชราวุฒิ  ชินเนหันหา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  จำปาดี
2. นางสำรอง  วัชรบรรจง
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
141 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  งามล้วน
 
1. นายฏิวัตต์   สันทาลุนัย
 
142 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา  พลหาญ
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
143 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ใจหาญ
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
144 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงค์  วิวาสุขุ
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
145 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  จันทร์แสน
 
1. นายฏิวัตต์  สันทาลุนัย
 
146 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงอัญมณี  วิชระโภชน์
 
1. นายอรรถวิท  เนินนิราช
 
147 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพญา 1. เด็กชายวานิช  แอ่งสุข
 
1. นายฏิวัตต์  สันทาลุนัย
 
รวม 147 342 225