สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สุขคุ้ม
 
1. นางสาวอังคณา  งามแสง
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกันยามาส  โยธี
 
1. นางสาวภมรรัตน์  สุขบรรณ์
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  สุขคุ้ม
 
1. นางสุนิสา  แก้วคำ
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิภาวี  สุภาวหา
 
1. นายไสว  บุตวงษ์
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นางสาวนัฐกานต์  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไตรพรม
 
1. นางสาวสิริยากร  แข่งขัน
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  เลาเลิศ
 
1. นางสาวสิริยากร  แข่งขัน
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอรยา  จันดี
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  กุหลาบกุลี
 
1. นางกษิฬภัทร  รัตนจิโรจน์
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตางมาง 1. เด็กหญิงชัญญา  คินรัมย์
 
1. นางประกาย  ศรีกันยา
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลาทอง
 
1. นางนุชจรินทร์  ภางาม
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงประภัสฎาภรณ์  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  สายแก้ว
 
1. นางสาวนิตติยาพร  ประยงค์หอม
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาทิพย์จันทร์
2. เด็กชายอภิรักษ์  โททอง
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
2. นางอัมพร  เจริญสวัสดิ์
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โถเล็ก
2. เด็กหญิงชมพูนุช  หาญเสมอ
 
1. นางกษิฬภัทร  รัตนจิโรจน์
2. นางสาวนิสาพร  เที่ยงธรรม
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์งาม
2. เด็กชายสมภพ  วงศ์ภักดี
 
1. นางกมลมาศ  กรวยทอง
2. นายไสว  บุตวงษ์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ภางาม
 
1. นางสาวอภิชชญา  อุรา
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กชายกวี  วิยาสิงห์
 
1. นายสุรพร  สามารถ
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พิศวงค์
 
1. นางดรุณี  บุญต่าง
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ยอดใส
2. เด็กหญิงนภัสสร  พวงเพชร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อัยลา
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ตระการจันทร์
2. นางสาวเขมจิรา  ภูฆีง
 
20 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงดวงขวัญ  พุฒหอม
3. เด็กหญิงธนัชพร  เกษมทรัพย์
 
1. นางสาวจันทรา  ยิ่งรุ่งเรือง
2. นางสาวอัปสร  สิงห์คำ
 
21 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญเสริม
2. เด็กหญิงอารียา  พีระธรรม
3. เด็กหญิงเพชรา  สิมาจารย์
 
1. นายพีระวุฒิ  คำน้อย
2. นางสาววรรณวิภา  อยู่สูงเนิน
 
22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายกรกช  แดงสิงห์
2. เด็กชายเนติพงษ์  ชะสันติ
 
1. นางสาวธันยพร  พิมพ์ทอง
2. นายสุนทร  ประพาฬ
 
23 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิงหราช  อ่อนสี
2. เด็กหญิงอุษา  แจะจันทร์
 
1. นายพีระวุฒิ  คำน้อย
2. นางสาววรรณวิภา  อยู่สูงเนิน
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตางมาง 1. เด็กหญิงดวงกมล  แก้ววิเชียร​
 
1. นางฉวีวรรณ​  จันทสุข
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กชายสรยุทธ  วิยาสิงห์
 
1. นายสุรพร  สามารถ
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  สุภาวหา
 
1. นางสาววรรณวิภา  อยู่สูงเนิน
 
27 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงคมเคียว  นิธิบุณยากร
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทับพิลา
 
1. นางกษิฬภัทร  รัตนจิโรจน์
2. นางสาววิภาดา  วิยาสิงห์
 
28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงกมลพล  วิบุญกุล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวขวัญฤดี  คำงาม
2. นางดรุณี  บุญต่าง
 
29 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนัยนา  นุ่มสนิท
 
1. นายพีระวุฒิ  คำน้อย
 
30 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายอนุชา  สาคร
 
1. นายประสิทธิ์  พันพิพัฒน์
 
31 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กชายวรวุฒิ  โถเล็ก
 
1. นางกษิฬภัทร  รัตนจิโรจน์
 
32 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กชายปฏิวัติ  ทองแย้ม
 
1. นางสาววิภาดา  วิยาสิงห์
 
33 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ใจดี
 
1. นายประสิทธิ์  พันพิพัฒน์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
34 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายธวัลธร  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เดชฤทธ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  วันโสภา
 
1. นางสาวชลธิชา  ชินโณ
2. นายชิตวงค์  ขาวงาม
 
35 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายมงคล  สมหา
2. เด็กหญิงวรนุช  ใจรักษ์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  วันโสภา
 
1. นางพัทชยา  สันทาลุนัย
2. นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ
 
36 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุทธิปัญญา
2. เด็กชายยุรนันท์  แสงจันทร์
 
1. นางจินตนา  โสแก้ว
2. นางพเยาว์  เวียงรัตน์
 
37 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กชายคัมภีรภาพ  บุญคำ
2. เด็กชายอภิชาติ  วิวาสุข
 
1. นายอัครพงษ์  เวียงรัตน์
2. นางสาวเรณู  ใบตั้งกลาง
 
38 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กชายลีโอ  รัตนคำมูล
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญสม
 
1. นายธนะ  ทมะนันต์
2. นายมนตรี  สระทอง
 
39 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธานุ
2. เด็กหญิงณัฐญา  ชะฎาแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ไตรพรม
 
1. นายธนะ  ทมะนันต์
2. นางสุมาลา  วิยาสิงห์
 
40 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงณัฐธัญญา  ธงชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชะฎาทอง
3. เด็กหญิงเอมิการ์  ธรรมวงศ์
 
1. นางกัลยา  ทองแย้ม
2. นางสาวปัทมา  โคตพันธ์
 
41 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนากร  ทองแย้ม
3. เด็กหญิงศศิมา  รีกุลวงศ์
 
1. นางกัลยา  ทองแย้ม
2. นางสาวปัทมา  โคตพันธ์
 
42 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กหญิงธิดาพร  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงพิชชากร  บุญสิงห์
 
1. นายธนะ  ทมะนันต์
2. นายมนตรี  สระทอง
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
43 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงจิราพร  บุราคร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงรัตน์
3. เด็กหญิงนันทิตา  แสนสำโรง
4. เด็กหญิงรุ่งสุลิณี  อินทร์ฉลาด
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  นัยนิตย์
 
1. นางสาวปัทมา  โคตพันธ์
2. นางสาวศิริกาญจน์  บุราคร
 
44 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตางมาง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญตลา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ฟองฟู
3. เด็กหญิงยาณี  ใชยสิทธิ์
4. เด็กหญิงอรพินท์  นานา
5. เด็กหญิงอินทัสมา  ผิวขาว
 
1. นางกมลมาศ   พิมพ์ทอง
2. นางปิยรัตน์​  แก้วหล้า
 
45 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงนปภา  บุญมาก
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นาคำมูล
3. เด็กหญิงรุ่งรดา  เสกรัมย์
4. เด็กหญิงศิริณัฐดา   สมนาค
5. เด็กหญิงอัจฉรา  สมนาค
 
1. นายธเนศ  ญาตินิยม
2. นายสมนึก  โพธิโชติ
 
46 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  บุญเสริม
2. เด็กหญิงพัชราภา  วิวาสุขุ
3. เด็กหญิงพิชญากร  จิตจักร
4. เด็กหญิงศัตรัศมี  คงเรือง
5. เด็กชายศิวัฒน์  สุภาวหา
 
1. นางสาวนิยะเพชร  สีตะแกะ
2. นางสาวศิริพร  คำหาญ
 
47 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิษาณามดี  สุโข
2. เด็กหญิงนภัสสรา  สุขเอิบ
3. เด็กหญิงสุภัสรา  สุขเอิบ
4. เด็กหญิงอนันตญา  ไตรพรม
5. เด็กหญิงเบญญาภา  วิถุนัด
 
1. นางสาวกรวรรณ  เพชร์แสง
2. นางสาวพัชรี  วิไล
 
48 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  วงภักดี
3. เด็กหญิงพรมณี  แปลสนม
4. เด็กหญิงสุกัญญา  บุราคร
5. เด็กหญิงอรนิสา  บุญเสริม
 
1. นางสาวกาญจนา  สารสุข
2. นางสาวพัชรี  วิไล
 
49 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ศิลาชัย
3. เด็กชายตะวัน  พลกระโทก
4. เด็กชายวรพรต  หาญอาจ
5. เด็กชายวิทวัส  ปาจัด
 
1. นายวัฒนพงษ์  โพธิ์งาม
2. นางเนาวรัตน์  ล่าทา
 
50 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  เขี่ยงสถุ่ง
2. เด็กหญิงชโรธร  ทะวะศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
4. เด็กชายธีรวัฒน์  คะหาญ
5. เด็กชายอนุวัฒน์  จันดากุล
 
1. นายวัฒนพงษ์  โพธิ์งาม
2. นางเนาวรัตน์  ล่าทา
 
51 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงอาจารี  มณีล้ำ
 
1. นางสาวจินตนาพร  เพชรแสง
 
52 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กชายทัพพ์เทพ  วิวาสุข
 
1. นางประนอม  วิวาสุขุ
 
53 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขเอิบ
 
1. นางสาวพัชรี  วิไล
 
54 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คงพานิช
2. เด็กหญิงมินตรา  กุหลาบกุลี
 
1. นางสาวจินตนาพร  เพชรแสง
2. นางเจรียม  ดวงรัตน์
 
55 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายมงคล  ตะนุเรีอง
2. เด็กหญิงวรสิริ  บุญเสริม
 
1. นางสาวกรวรรณ  เพชรแสง
2. นางสาวภาลินัย์  สุริยาโชติรัตน์
 
56 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภาสินี  สุภาวหา
2. เด็กชายภีรณัฏฐ์  พิมพ์นิวาส
 
1. นางสาวพัชรี  วิไล
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
57 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตางมาง 1. เด็กหญิงกิตติกานต์​  สิงห์​ศิลา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงใจ
3. เด็กหญิงฐานิสา  มีแก้ว
4. เด็กหญิงนริญญา  พรสอน
5. เด็กหญิงภัทรมล  ดวงใจ
6. เด็กหญิงวนิดา  กระสังข์
7. เด็กหญิงศศิกาน  บัวโรย
8. เด็กหญิงอรปรียา  บัวทอง
9. เด็กหญิงอินทิรา  คุชิตา
10. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เดือนขาว
 
1. นางกมลมาศ   พิมพ์ทอง
2. นางประกาย  ศรีกันยา
3. นางปิยรัตน์​  แก้วหล้า
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
58 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุญ  ไคลศรี
2. เด็กหญิงสลินทิพย์  มธุลาภรังสรรค์
 
1. นายณัฐพงษ์  พลเยี่ยม
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
 
59 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คำใส
2. เด็กหญิงรัตนา  ตะนุเรือง
 
1. นายณัฐพงษ์  พลเยี่ยม
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
60 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงสุรพิชญา  นาจันทัด
 
1. นางสาวปานไพลิน  อดิวัฒนชัย
 
61 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงปภัทสรา  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวภัทราพร  กงแก้ว
 
62 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงซาร่า  จันทรักษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
 
63 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงผกากาญจน์  งามมาก
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ห้าวหาญ
 
64 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรณโสภา
 
1. นางสาวภัทราพร  กงแก้ว
 
65 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงสรินยา  บุญภา
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
 
66 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กชายธนพงศ์  มากุล
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
 
67 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสุพจน์  จีนโน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุปผาชาติ
 
68 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงไปรยา  วิยาสิงห์
 
1. นางสาวพลับพลึง  บุญเจาะ
2. นางสาวรุ่งเพชร  วิยาสิงห์
 
69 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณ์ชลิกา  นาคนวล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์โม้
 
1. นางสาววลี  สวนแก้ว
2. นางอุไรวรรณ  สิงจานุสงค์
 
70 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  วุฒิยาสาร
2. เด็กหญิงอัญชลี  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวกมลชนก  พันธมาศ
2. นางสาววลี  สวนแก้ว
 
71 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  วิสุทธิเพ็ญ
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
 
72 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กชายกวินภพ  บุราคร
2. เด็กหญิงอฐิสา  เรืองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอริสา  มูลทอง
 
1. นางสาวภัทราพร  กงแก้ว
 
73 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  บุราคร
2. เด็กชายทินกร  โสดาพันธ์
3. เด็กชายพีรณัฐ  ด้วงมุขพะเนา
 
1. นางสาวภัทราพร  กงแก้ว
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
74 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาตรี  ธรรมชาติ
2. เด็กชายณัฐพล  ยอดจันดา
3. เด็กชายนิภัทร์  บุญมา
4. เด็กหญิงภาวิณี  สิมาจารย์
5. เด็กชายสถาพร  สุขเอิบ
 
1. นายจาตุรนต์  ศรีวิเศษ
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
3. นายสรพงศ์  ดวงใจ
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  เกษรชื่น
 
1. นายสมาน  สาลีบุตร
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วจันที
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กหญิงจินดาหลา  จินพละ
 
1. นายสุนทร  ประพาฬ
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรัทธาธรรม
 
1. นายจาตุรนต์  ศรีวิเศษ
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนลี 1. เด็กชายเธียรวิชญ์   เพชรสุวรรณ
 
1. นายชยานุกรณ์  กะมุติรา
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วจันที
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนพร  ภูมิแสง
 
1. นายสมาน  สาลีบุตร
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงลลิตา  สร้อยเพ็ชร์
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายศักรินทร์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวสุวิชา  ไกลถิ่น
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายพงศกร  มัติพงษ์
 
1. นางสุทธิวรรณ  กิ่งแก้ว
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิกานดา  บุญกล้า
 
1. นางสาวสุวิชา  ไกลถิ่น
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรติรส  สายราม
 
1. นางสุทธิวรรณ  กิ่งแก้ว
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1. เด็กชายวิทย์สรัช  ยางธิสาร
 
1. นางจินตนา  โสแก้ว
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กหญิงธนพร  หลาวลื่น
 
1. นางสาวเลอสิรี  มงคลสรภิรมย์
 
89 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเกล็ดมณี  สุภาวหา
 
1. นายจาตุรนต์  ศรีวิเศษ
 
90 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงเอมวิกา  สุขคุ้ม
 
1. นางสาวดารากร  สาทิพจันทร์
 
91 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อุ่นเจริญ
 
1. นายสรพงศ์  ดวงใจ
 
92 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วงค์ภักดี
 
1. นายสรพงศ์  ดวงใจ
 
93 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายศักรินทร์  สุขประเสริฐ
 
1. นายสรพงศ์  ดวงใจ
 
94 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  ยอดจันดา
 
1. นายสรพงศ์  ดวงใจ
 
95 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัชตวรรณ  โพธิ์งาม
 
1. นายสรพงศ์  ดวงใจ
 
96 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายนิภัทร์  บุญมา
 
1. นายสรพงศ์  ดวงใจ
 
97 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงจันจิรา  สภาทอง
 
1. นางอนงค์วรรณ  เจือจันทร์
 
98 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงศิริกุล  ภางาม
 
1. นางอนงค์วรรณ  เจือจันทร์
 
99 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กชายภควัฒน์  ดวงรัตน์
 
1. นางสาวดารากร  สาทิพจันทร์
 
100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุภาวหา
 
1. นางธัญลักษณ์  ภิญญรัตน์
 
101 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกร  สุนทรชื่น
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
102 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กชายธนกฤต  อนุลีจันทร์
2. เด็กชายธีรพงศ์  วิวาสุขุ
3. เด็กชายปัญญา  สอนศรี
4. เด็กชายเกษม  แสงตะวัน
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิมงาม
 
1. นายสุชาติ  วิวาสุข
2. นางสาวเรณู  ใบตั้งกลาง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
103 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงสุดปลายฟ้า  บุญมาก
 
1. นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์งาม
 
104 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายสุรศิลป์  คำวงษา
 
1. นางสาวอำไพ  มาเสมอ
 
105 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงชโรธร  ทวะศรี
 
1. นางสมหมาย  บุญลอย
 
106 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายยศกร  จำวงศ์ลา
 
1. นางรุ่งนภา  โป๊ป
 
107 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวชุดานัฎฐ์  ห้าวหาญ
 
108 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงพนัสดา  ภิญโญโชค
3. เด็กชายวรรณกิจ  วงศ์รักษ์
4. เด็กหญิงอัจฉรา  อินจร
5. เด็กหญิงเกสร  กิ่งนอก
 
1. นางรุ่งนภา  โป๊ป
2. นางสุทธิวรรณ  กิ่งแก้ว
 
109 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  พันทะนาน
2. เด็กชายศิวกร  แสนศิริ
 
1. นางสาวนิภาพร  แสนศิริ
2. นางสาวศรินทร์ทิพย์  ขุมทอง
 
110 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรภา   สุขเอิบ
2. เด็กชายวัชรินทร์  วงค์ภักดี
 
1. นางศุจิรัตน์  บุราคร
2. นางสาวสุวิชา  ไกลถิ่น
 
111 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 1. เด็กหญิงณิชาณัณท์  แจ้งพรม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  อนุลีจันทร์
 
1. นางสาวขรินทร์ทิพย์  บุญประสิทธิ์
2. นางสาวแพรวพรรณ  มณีโชติ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
112 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชลณภัทร์  วิยาสิงห์
2. เด็กชายธีระภัทร  บุราคร
3. เด็กชายนฤดล  บุญเสริม
4. เด็กชายวีระภาพ  บุราคร
5. เด็กชายสุธิศักดิ์  สาประวัติ
6. เด็กชายอดิเทพ  แจะจันทร์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร
2. นายณัฐพงษ์  พลเยี่ยม
3. นายสรพงศ์  ดวงใจ
 
113 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรี  สุขเอิบ
2. เด็กชายณัฐพล  วงภักดี
3. เด็กชายทฤษฎี  สุภาวหา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  หนาแน่น
5. เด็กชายวันชัย  ลือนาม
6. เด็กชายศักดิ์ดา  บุญเสริม
 
1. นายณัฐพงษ์  พลเยี่ยม
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
3. นายสรพงศ์  ดวงใจ
 
114 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ 1. นายกฤษณา  บุญไทย
2. นายฐิติพงษ์  วงศรีลา
3. นายธีรภัทร  เมืองดี
4. นายธีรโชติ  อนุลีจันทร์
5. นายนพวัชร  จวงจันทร์
6. นายปกรณ์  ปึ้งสุด
7. เด็กชายพุทธิพงษ์  ธงไชย
8. นายอนุรักษ์  โอชารส
 
1. นายณรงค์ชัย  ด้งทอง
2. นายพิชัย  จันทร์ช่วย
3. นายภาณุพงศ์  พิมพ์ศรี
 
115 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  คำนาม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำกุนะ
3. เด็กหญิงประภากรณ์  พรมเลิศ
 
1. นางสาวนิสาพร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวศิริกาญจน์  บุราคร
 
116 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินกกผึ้ง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  จันเติมต่อ
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
117 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขเอิบ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรัทธาธรรม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
2. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
118 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงนัฐธิตา  ศรัทธาธรรม
2. เด็กหญิงอัญชลี  แก้วสังข์ทอง
 
1. นางชญานุช  บุญยงค์
2. นางสาวปพิชญา  ยงเพชร
 
119 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายชินกร  อันวิเศษ
2. เด็กชายวีระพงษ์  สายบุญนาม
 
1. นายพีระวัฒน์  โพธารินทร์
2. นางสาวสมรัก  บูรณะ
 
120 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรนภา  ก้านสน
2. เด็กชายสนธยา  วรรณไสย
 
1. นายพีระวัฒน์  โพธารินทร์
2. นางสาวสมรัก  บูรณะ
 
121 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สุภาวหา
2. เด็กชายอนันตชัย  บุญเสริม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
 
122 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยน้ำอ้อม
2. เด็กชายอภิชาติ  สุขบรรณ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
 
123 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กชายจตุภูมิ  ศักยภาพ
2. เด็กชายจักรภัทร   มีวงศ์
 
1. นางชญานุช  บุญยงค์
2. นางสาวปพิชญา  ยงเพชร
 
124 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สาคร
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วันโสภา
 
1. นายพีระวัฒน์  โพธารินทร์
2. นางสาวสมรัก  บูรณะ
 
125 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์หอม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อนุลีจันทร์
 
1. นางจิราพร  สหัสทัศน์
2. นางพัทชยา  สันทาลุนัย
 
126 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1. เด็กหญิงบัญชิตา  อักษร
2. เด็กหญิงภานิดา  ศรีลาชัย
 
1. นายวัฒนพงษ์  โพธิ์งาม
2. นางสมหมาย  บุญลอย
 
127 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  อุดร
2. เด็กชายเดชณรงค์  แก้วโพธิ์กลาง
 
1. นายพีระวัฒน์  โพธารินทร์
2. นางสาวสมรัก  บูรณะ
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
128 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎากร  สูงเนิน
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  นวลจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  แสนทอง
 
1. นายยศวัฒน์  สุริยาโชติรัตน์
2. นายสุวัฒน์  บัวจูม
 
129 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ 1. นายวงศกร  นิวอนรัมย์
2. นายศิวกร  วัฒถากูล
3. นายเจษฏา  อุสารัมย์
 
1. นางกานต์สินี  นวลจันทร์
2. นายธวัชชัย  สุขเอิบ
 
130 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัยทัต  สุขศาลา
2. เด็กชายพีรพํฒน์  แสงอาทิตย์
3. เด็กชายวรชน  บุญไทย
 
1. นางสาวนิภาพร  แสนศิริ
2. นางพิสมัย  ภูผานิล
 
131 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พุทธเส็ง
2. เด็กชายภชร  กรวยทอง
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  จันทร์ทอง
 
1. นางจุไรวัลย์  กันทะชมภู
2. นายสันติ  กรวยทอง
 
132 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายพัชรดนัย  บุญเสริม
2. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วละมุล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เลี่ยมคำ
 
1. นางสาวทัชยาวรรณ  ไชยปัญญา
2. นางบุญมี  สันทาลุนัย
 
133 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   บุญกำเหนิด
2. เด็กหญิงปาริณีย์  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  กัญหารักษ์
 
1. นายประมุข  อาจภักดี
2. นางวิสัย  วันสุดล
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
134 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กชายรัชเดช  บุญราษฎร์
2. เด็กชายวรพจน์  หันสา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญทูล
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สีสันงาม
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญประเสริฐ
 
135 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงปวริศา  สันทาลุนัย
3. เด็กหญิงรมิตา  วิไล
 
1. นางบุษบา  งามนัก
2. นางสาวสุทธิรักษ์  เพ่งพินิจ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
136 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1. เด็กชายชุติวัฒน์  จินพละ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แสงเพ็ชร
 
137 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายศุภรัสมิ์  ผมงาม
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
138 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1. เด็กชาย.ภานุพงษ์    แดนศิริ
 
1. นางสาวชนิดา  ไชยศร
 
139 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายธีรพันธ์  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวภิญญดา  แสงจันดา
 
140 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กชายธันวา  งามนัก
 
1. นางสาวพลับพลึง  บุญเจาะ
 
141 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉิมปาน
2. เด็กหญิงศิริณภา  สุภาวหา
3. เด็กหญิงสิริยากร  บุญเสริม
 
1. นางสาวภมรรัตน์  สุขบรรณ์
2. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
142 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขเติม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุภาวหา
3. เด็กหญิงสัตกมล  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
2. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
143 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญท่วม
2. เด็กชายอดิเทพ  สุขบรรณ์
 
1. นางสาวจิตลดา  สาธร
2. นางสาวจุรีรัตน์  บุราคร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
144 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ฐานะยิ่งเจริญ
 
1. นางสาวชลธิชา  ชินโณ
 
145 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1. เด็กหญิงอรอมล  ต่างทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุธาอรรถ
 
146 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตางมาง 1. เด็กชายเวียร์วัฒน์  สอนแสง
 
1. นางกมลมาศ   พิมพ์ทอง
 
147 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกุลณัฐ  กุหลาบกุลี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
 
148 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายอภิวัตน์  มาตมูล
 
1. นางสาวภิญญดา  แสงจันดา
 
149 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณภัทร  สุภาวหา
 
1. นางสาวศิริพร  คำหาญ
 
150 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เนินทอง
 
1. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
151 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายธันวา  สมนาค
2. เด็กชายอนุรัตน์  งามนัก
 
1. นางสาวธันยพร  พิมพ์ทอง
2. นายสุนทร  ประพาฬ
 
152 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายสมชาย  ทองปน
2. เด็กชายเศรษฐภูมิ  บุญเสริม
 
1. นางสาวบุญเจิม  คงดี
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
153 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กหญิงนภัสกร  สอนปราบ
2. เด็กชายสุพัฒน์  วิยาสิงห์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญแจก
 
1. นายชุติพงศ์  บุญธรรม
2. นางบังอร  ลือชา
 
154 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตางมาง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วิชัยศึก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อุดมตัน
3. เด็กชายสุทธิชัย  แพงมา
 
1. นางจุลัยลักษณ์  ญาตินิยม
2. นางสาวสุพัตรา  วงศ์วังจันทร์
 
155 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กชายนราธร  บุญภา
2. เด็กหญิงรจนา  บุราคร
3. เด็กหญิงโชติรส  บุญกล้า
 
1. นางสาวกมลชนก   พันธมาศ
2. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
 
156 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กชายธนากร  บุราคร
2. เด็กชายภูมิน  บุญกล้า
3. เด็กชายเกียรติคุณ  นาคำมูล
 
1. นายลออง  ทิมแก้ว
2. นางสิริสุข  สมภักดี
 
157 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายวัชระ  อุ่นเรือน
2. เด็กชายวัชรากร  วงษ์วัง
3. เด็กชายสุธิศักดิ์  มูลดับ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บ่อศีล
2. นางธนิดา  จำปาดี
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
158 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายกฤตเมธ  ทะรูณรัมย์
 
1. นายไพบูลย์  นามวงษ์
 
159 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงสโรชา  บุราคร
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
160 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  สมัญญา
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
161 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  คงอุตส่าห์
 
1. นายไพบูลย์  นามวงษ์
 
162 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายราชันทร์  วงศ์ภักดีชัยกิจ
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
163 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงวรรณิศา  วิยาสิงห์
 
1. นายเดขา  วุฒิยา
 
164 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายสถาพร  เสริมรส
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
165 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายจตุพร  บุญไทย
 
1. นายเดขา  วุฒิยา
 
166 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงขวัญพิมล  ศรีปัตเนตร
2. เด็กชายจตุพร  บุญไทย
3. เด็กชายจรัส  บุญเพ็ง
4. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญทัน
5. เด็กชายทศวรรษ  บุญเสริม
6. เด็กหญิงทิพย์ลดา  สันทาลุนัย
7. เด็กหญิงธวินันท์  อัปกาญจน์
8. เด็กหญิงนุชนาฎ  คงอุตส่าห์
9. เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันดาพืช
10. เด็กหญิงปาริชาติ  คะหาญ
11. เด็กหญิงปิยทิพย์  พันธ์พม่า
12. เด็กหญิงพงษ์ผกา  บุราคร
13. เด็กชายพัชรพล  สมนาค
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  สันทาลุนัย
15. เด็กชายรพีพัฒน์  วงศ์หินกอง
16. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญสัม
17. เด็กหญิงลักษิกา  บุราคร
18. เด็กชายวรกฎ  เผ่าแก้ว
19. เด็กหญิงวรรณิศา  วิยาสิงห์
20. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ผกาเกตุ
21. เด็กหญิงวีรดา  อินทริง
22. เด็กหญิงศศิประภา  วงหินกอง
23. เด็กหญิงสมฤทัย  สันทาลุนัย
24. เด็กชายสหรัฐ  ชัยโคตร
25. เด็กชายสิทธิชัย  วิชุมา
26. เด็กหญิงสโรชา  บุราคร
27. เด็กหญิงอโนทัย  บุดดางาม
28. เด็กหญิงเกวลิน  ต้นวัน
29. เด็กหญิงเกวลี  ต้นวัน
30. เด็กหญิงเนตรนภา  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางจิราพร  สหัสทัศน์
2. นางสาวชุดานัฎฐ์  ห้าวหาญ
3. นางบุษบา  งามนัก
4. นางมนตรี  ควรกล้า
5. นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ
6. นายเดชา  วุฒิยา
7. นายไพบูลย์  นามวงษ์
 
รวม 166 357 253