สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงนิติรัฐ  ตีเมืองซ้าย
 
1. นางสาวพรทิพย์  สมัครสมาน
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขจันทร์
 
1. นางสาวใหม่วิมล  เงางาม
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงอรอุมา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวพิศมัย  ทาบุรี
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหวาย 1. เด็กหญิงพีรดา  สระน้ำคำ
 
1. นางสาวรจนา  ทองหล่อ
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหวาย 1. เด็กหญิงอรษา  สินสุพรรณ
 
1. นางสาวรจนา  ทองหล่อ
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  อัคราช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สร้อยแก้ว
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญยาพงษ์
 
1. นางพงษ์สุดา   มณีไสย
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ประภาสัย
 
1. นางสาวสวรส  ศรีบาง
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 1. เด็กชายภัทรดนัย  พรหมงาม
 
1. นางจิตติพร  จันทสุข
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกฤติกา  ติ่งทอง
 
1. นางสุพิณ  จันทร์ทอง
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงศิริมล  สมาคม
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ดีมาก
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงจิตสุดา  นามวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  แอกทอง
 
1. นางจำเริญสุข  ขาวงาม
2. นางสาวศรีสุดา  ห้องขวาง
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีผุย
2. เด็กหญิงอุดมพร  ศิลา
 
1. นางสาวพิศมัย  ทาบุรี
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงจันทภา  พุฒซ้อน
2. เด็กชายธนภูมิ  พูลพล
 
1. นางสาวพิศมัย  ทาบุรี
2. นางสาวภัทรกุล  ไทยดี
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กชายกฤติคุณ  บุญเฮ้า
2. เด็กชายธัญชนก  ทุมพล
 
1. นายพิพัฒน์  นิลแก้ว
2. นางสาวภัทรกุล  ไทยดี
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายอติกานต์   วรรณดี
 
1. นางวรรณา  บุญเสก
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  วังนุราช
 
1. นายวิชัย  ทองนำ
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหวาย 1. เด็กหญิงศรีลำดวน  หวังจันทร์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  พรมทา
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงวรัชยา  เข็มผา
3. เด็กหญิงศศิประภา  เหมือนชอบ
 
1. นางสาวจริยา  ปัตตานี
2. นางสาวอุรา  ผาสุข
 
20 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สองแก้ว
2. เด็กชายศุภกร   สหุนาลุ
 
1. นางบุญสุข  บุญช่วย
2. นางสาวลัชชา  ศรีนาค
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายปฏิพล   เหลื่อมล้ำ
 
1. นางสาวกิตติพร  โสฬส
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายณัฐพงศ์   สัพโส
 
1. นางมัลลิกา  สุทธิหาญ
 
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. เด็กชายดอม  งามแพง
 
1. นางพรทิพย์พา  รัตนาวิวัฒน์
 
24 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง 1. เด็กชายธันวาฤทธิ์  สงค์ประเสริฐ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ว่องไว
 
1. นายจรูญ  อุปถัมภ์
2. นางสาวภาวินี  สงนวน
 
25 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กชายอภิพัฒน์  แป้นแก้ว
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  ประภาสัย
 
1. นายสุพจน์  ใสแจ่ม
 
26 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  หงษาแก้ว
 
1. นางบุญสุข  บุญช่วย
 
27 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. นายสรศักดิ์  บุตรใส
 
1. นางพรทิพย์พา  รัตนาวิวัฒน์
 
28 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงณชวัล  วาเพชร
 
1. นายอนุรักษ์  พิศวงศ์
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กหญิงฐิดาพร  นารี
 
1. นายวรากร  ชัยนิตย์
 
30 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กชายวัชรพล  วังสันต์
 
1. นางจันจิรา  ภูเขียว
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  พานทอง
2. เด็กหญิงพรรณยาพร  เอื้อวงศ์
3. เด็กชายวสิษฐ์พล   ศรีกุล
 
1. นางสาวสุกันยา  พนารินทร์
2. นางอมรวรรณ  ปานทอง
 
32 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหมือนชอบ
2. เด็กชายรพีภัทร  วรรณบุตร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางมลฤดี  หล่อทอง
2. นายวรากร  ชัยนิตย์
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อัปรามาตย์
2. เด็กชายศกุลวัฒน์  แขมคำ
 
1. นางวรรณา  บุญเสก
2. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
 
34 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายอนุชา  รัมพณีนิล
2. เด็กชายอภิชาติ  พวงประยงค์
 
1. นายสมสิน  เสถียรรัตนชัย
2. นายอรรถพล  ขันถม
 
35 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กชายพลวัฒน์  อุไทยดา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงบุปผา
 
1. นายณัฐดนัย  ดวงใจ
2. นางสาวสุณิสา  ช่อจันทร์
 
36 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายศุภกิจ  ศาลางาม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นชม
2. นางมลฤดี  หล่อทอง
 
37 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายณภัทร  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แสนทวีสุข
 
1. นางมลฤดี  หล่อทอง
2. นายวรากร  ชัยนิตย์
 
38 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  ทองมูล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  กุราช
3. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  สำแดง
 
1. นางดารารัตน์  วงศ์เลิศ
 
39 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงวรัชยา   พระครอง
2. เด็กหญิงวิภาสินี  มีแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา  จิตราหาญ
 
1. นางสาวลัชชา  ศรีนาค
2. นางอมรวรรณ   ปานทอง
 
40 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายนันทวิทย์  พงษ์อ่อน
2. เด็กชายมรฑล  ดีสม
 
1. นางสาวสุกันยา  พนารินทร์
2. นางอมรวรรณ  ปานทอง
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อุตราศรี
2. เด็กหญิงภคนันท์  เตชะวัชราภัยกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โกศล
4. เด็กหญิงสุนันทา  แสงส่อง
5. เด็กหญิงสุพิชชา  เพชรสุวรรณ์
 
1. นางทัศนีย์  เจนขนบ
2. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง
 
42 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กหญิงญานิศา  มูลหนองแวง
2. เด็กหญิงธนัชชา  มั่นจิต
3. เด็กหญิงนฤมล  อุสาหะ
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงษาศิริ
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุตรงาม
 
1. นางสาวศุภลัคน์  ศุภมงคลกุล
2. นางสาวเมทินี  ทองขาว
 
43 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงกวิตา  ชาตินาเสียว
2. เด็กหญิงจิรชญา  จุกแก้ว
3. เด็กหญิงสิรินธรา  เพิ่มทรัพย์
4. เด็กหญิงสุพิชญา  สาทิพย์จันทร์
5. เด็กหญิงอนุสรา  สมัครสมาน
 
1. นางบุญสุข  บุญช่วย
2. นางมะลิ  พูลสุข
 
44 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงกำไลเงิน  แสนดี
2. เด็กหญิงรัตนามณี  มีสติ
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีอุดม
4. เด็กหญิงสุจิตตรา  บุญศิริ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางบงกร  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวรพีพรรณ  ชัยโย
 
45 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงจิตติสุดา  วาจาดี
2. เด็กหญิงณัฐนภา  วงชารี
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุนันต๊ะ
4. เด็กหญิงนภาวรรณ  ไชยเต็ม
5. เด็กหญิงศิลาพร  พระครอง
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นางรัชนีกร  แก่นดี
 
46 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กชายฐานันดร  ใหมทอง
2. เด็กชายนราสินทร์  เสนจันตะ
3. เด็กชายบัญญวัต  ใจมั่น
4. เด็กชายอนุพงศ์  สัตย์ซ้ำ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองนำ
 
1. นายกิตติชัย  ดัชถุยาวัตร
2. นางสาวพรณิพา  สิงจานุสงค์
 
47 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลัน 1. เด็กหญิงพรพฤกษา  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางไขแสง  กลิ่นสุคนธ์
 
48 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 1. เด็กหญิงวรัญญา   ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวจริยา  ปัตตานี
 
49 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญลา
 
1. นางแสงอ่อน  แม่นงาม
 
50 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณัฐพล  จันทอง
2. เด็กหญิงพรนิภา  ศรีธรรมราช
 
1. นางสาววาสนา  มุ่งงาม
2. นางสาวแพรวรรณ  สหุนาฬุ
 
51 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. เด็กชายน้ำเพชร  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  มีแก้ว
 
1. นางสาวพรนิภา  โพธิ์เงิน
2. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง
 
52 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหวาย 1. เด็กหญิงกฤษณะ  ชาญเขตกร
2. เด็กหญิงชิดชนก  มหาสนิท
 
1. นางสาวเขมิกา  สาธร
2. นางสาวเสมอ  ปราสาททอง
 
53 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงจันทิมา  มะโนศรี
2. เด็กหญิงจิดาภา  ระดมบุญ
3. เด็กหญิงชนกานต์  ทุมชะ
4. เด็กหญิงนชกมล  แสงบูรพา
5. เด็กหญิงนภัสสร  มุ่งงาม
6. เด็กหญิงปริณดา  เหมือนชอบ
7. เด็กหญิงมินตรา  ชูศรีสุข
8. เด็กหญิงสุทธิดา  พวงประยงค์
9. เด็กหญิงอรปรียา  จันทอง
10. เด็กหญิงอริษา  มีโชค
 
1. นางกชพรรณ  บุษบง
2. นายพัฒนพงษ์  ศิริมาก
3. นายสมสิน  เสถียรรัตนชัย
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
54 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหวาย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยาหอม
2. เด็กหญิงจันจิรา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายจีรพัฒน์  เหล่าดี
4. เด็กหญิงธิญาดา  แสงอุ่น
5. เด็กชายนพสิทธิ์  วันดี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  สหุนาลุ
7. เด็กหญิงวนิดา  สิมโสม
8. เด็กหญิงวิยะดา  ไชยมก
9. เด็กหญิงสุวนันท์  หวลระลึก
10. เด็กหญิงเก็จแก้ว  มะเดื่อ
 
1. นางสาวดารินทร์  แหวนเงิน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
3. นางสาวเกศณีย์  พอกพูนดี
 
55 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายจารุพร  หุ่นทอง
2. เด็กหญิงพัสกร  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายสุกัญญา  นรดี
2. นางสุพิณ  จันทร์ทอง
 
56 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหวาย 1. เด็กหญิงกันตพร  บุญหาร
2. เด็กหญิงประนิตา  จันทร์มา
 
1. นางสาวดารินทร์  แหวนเงิน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
57 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงยิหวา  เพ็ชรนาม
 
1. นายธนพงษ์  สมรูป
 
58 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองขาว
 
1. นางสุพิณ  จันทร์ทอง
 
59 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหวาย 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายเสวียน  จันทสุข
 
60 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีบุตร
 
1. นายธนพงษ์  สมรูป
 
61 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 1. เด็กหญิงสรัลพร  ศิริพัฒน์
 
1. นางสาวใหม่วิมล  เงางาม
 
62 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงนภาพร  บุตรชุมแสง
2. เด็กหญิงวรรณวริน  กรวยทอง
 
1. นางสาวธรณัส  ศรีผุย
2. นางวริศรา  ทมะนันต์
 
63 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  แป้นแก้ว
2. เด็กชายอมรินทร์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวจีรนันท์  พ่อพันสาย
2. นางสาวพิมพ์นารา  รุ่งเรือง
 
64 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แอกทอง
2. เด็กหญิงอรพิมพ์  หล่อทอง
 
1. นางสาวจีรนันท์  พ่อพันสาย
2. นางสาวพิมพ์นารา  รุ่งเรือง
 
65 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงรินรดา  ศรีเทศ
 
1. นายสุวัฒน์  ผิวหอม
 
66 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กหญิงกชกร  ใจละม่อม
2. เด็กหญิงชลธิชา  หงสา
3. เด็กชายพัชรกร  พงษ์สนิท
 
1. นางสาวจีรนันท์  พ่อพันสาย
2. นางสาวลักษณาวรรณ   ปัญญาดี
 
67 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ธรรมวิจิต
2. เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  กันนุฬา
3. เด็กหญิงนิชานันท์  อินทอง
 
1. นางสาวกุสุมา  ดีเลิศ
2. นางสาวพุทธิดา  มืดทัพไทย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
68 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง 1. เด็กชายชัยชนะ  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวนวพร  สุขประเสริฐ
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณโคตร
 
1. นางวริศรา  ทองแม้น
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันคีรี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ไหมทอง
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ดีนาน
 
1. นางสาวรพีพรรณี  ชัยโย
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายวายุ  ไชยดำ
 
1. นางไพรัตน์  นารี
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณโคตร
 
1. นางวริศรา  ทองแม้น
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กหญิงณัฐพร  เครือวัลย์
 
1. นางวริศรา  ทองแม้น
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. นางสาวศศิกานต์  ภูเทียมศรี
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 1. เด็กชายนัทภูมิ  เก่งกล้า
 
1. นางสาวใหม่วิมล  เงางาม
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กหญิงอชิรญา  ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวพรพิมล  ค้ำคูณ
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. นางสาวชลธิชา  อินษร
 
1. นางสาวตติยา  บัวทั่ง
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายธนดล  จิตรสุข
 
1. นางวริศรา  ทองแม้น
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จินพละ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ไหมทอง
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  โพธิ์เงิน
 
1. นางวริศรา  ทองแม้น
 
82 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กหญิงณัฏฐริณี   บุตรลานช้าง
2. เด็กหญิงธนพร  บุญสอน
3. เด็กชายธนพล  สร้อยเพชร
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  ภูทัตร์
5. เด็กหญิงนรินธรณ์  ดีมาก
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดีมาก
7. เด็กหญิงศจิรา  เชี่ยวชาญ
8. เด็กชายศรัณย์กร  ศรีกัณหา
9. เด็กชายสุเมธ  ชฎาแก้ว
10. เด็กหญิงอนันต์ตพร  โลหะพิทักษ์
11. เด็กหญิงอัญชลี  ยาวยืน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทวีชาติ
2. นายธีรพันธ์  กันนุฬา
3. นางมลฤดี  หล่อทอง
4. นางวริศรา  ทองแม้น
 
83 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายธนชัย  แก้วบุตรดี
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
84 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  แป้นแก้ว
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
85 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายไวกูณฐ์  บูรณ์เจริญ
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
86 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญทอง
 
1. นายบุญส่ง  ดีเลิศ
 
87 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงจิราพร  หาดทรายการ
 
1. นายธวัช  บูรณ์เจริญ
 
88 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงปิยดา  เพิ่มมี
 
1. นายธวัช  บูรณ์เจริญ
 
89 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมษา
 
1. นายุบุญส่ง  ดีเลิศ
 
90 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชูตาลัด
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
91 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายธนภัทร์  ไหมทอง
 
1. นายโกสินทร์  ไทยดี
 
92 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายกันตภัทร  พลศรี
2. เด็กชายกิตติพงศ์  เชื้อจิตร
3. เด็กชายจิโรจน์  สิงห์โตทอง
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชูตาลัด
5. เด็กชายณัฐรม  ดีเลิศ
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  เศษชมพู
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมษา
8. เด็กชายปรัชญา  รัตนาวิวัฒน์
9. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ต้นทอง
 
1. Dr.บุญเลี้ยง  ฉิมมาลี
2. นายปฏิภัส  บุญช่วย
3. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
93 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญทอง
2. เด็กชายกันตภัทร  พลศรี
3. เด็กชายกิตติพงศ์  เชื้อจิตร
4. เด็กหญิงจิราพร  หาดทรายการ
5. เด็กชายจิโรจน์  สิงห์โตทอง
6. เด็กชายฐิติศักดิ์  แป้นแก้ว
7. เด็กชายณัฐรม  ดีเลิศ
8. เด็กชายธนชัย  แก้วบุตรดี
9. เด็กชายธนพัทธ์  สายน้อย
10. เด็กชายธนภัทร  ไหมทอง
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมษา
12. เด็กหญิงปิยะดา  เพิ่มมี
13. เด็กชายพิชิตชัย  ธัญภาวร
14. เด็กชายเอกรินทร์  ภางาม
15. เด็กชายไวกูณฐ์  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขันธ์
2. นางสาวศรีสุดา  ห้องขวาง
3. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
4. นายโกสินทร์  ไทยดี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
94 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กหญิงกรรณธิกา  สหุนาฬุ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  กอสาลี
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ประภาสัย
4. เด็กหญิงภโรทัย  อุดมครก
5. เด็กหญิงศิรินภา  ประภาสัย
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ปิ่นเพชร
7. เด็กหญิงสโรชา  ประภาสัย
8. เด็กหญิงอรอุมา  ประกอบดี
9. เด็กหญิงเย็นฤดี  ไหมทอง
 
1. นางสาวจีรนันท์  พ่อพันสาย
2. นางธัญญลักษณ์  ปัญญาเอก
3. นางสาวพิมพ์นารา  รุ่งเรือง
4. นายมงคล  บรรเทา
5. นางสาวสิริวิมล  มงคลสาร
 
95 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กชายจักรภัทร  ประทุมทอง
2. เด็กชายธนนชัย  จวงพันธ์
3. เด็กชายธีรเดช  แอกทอง
4. เด็กชายนัทธิวัฒน์  รักนาม
5. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  เนินแก้ว
 
1. นายกิตติชัย  ดัชถุยาวัตร
2. นางสาวพรพิมล  แต้มทอง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
96 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอกทอง
 
1. นางสาวทิพาพร  แม่นงาม
 
97 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กหญิงอภิญญา  สาทร
 
1. นางสาวพรณิพา  สิงจานุสงค์
 
98 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. เด็กหญิงอลิษา  กมลสาร
 
1. นางสาวตติยา  บัวทั่ง
 
99 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กชายนำชัย  งามขุนทด
 
1. นางสาวพรณิพา  สิงจานุสงค์
 
100 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กหญิงอภิณพร  วิพาหา
 
1. นางณิชยา  ศรีสุข
 
101 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 1. เด็กชายธนกฤต  เหมือนชอบ
2. เด็กชายศิธา  โต๊ะงาม
 
1. นางสาวใหม่วิมล  เงางาม
 
102 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กชายรัฐภูมิ  มุงคุณ
2. เด็กชายโภคิน  สาธร
 
1. นางสาวภัทรกุล  ไทยดี
2. นายสันติภาพ  ประทัยงาม
 
103 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนแงงกวง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ชะนะ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  โอษฐงาม
 
1. MissHuang  Chunyan
2. นางสาวสุจิตตรา  ประภาสัย
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
104 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายชนะพล  รื่นกลาง
2. เด็กชายชาร์  อะชากูด
3. เด็กชายถิรวัฒน์  นักนวน
4. เด็กชายธนกฤต  อ่อนตาแสง
5. เด็กชายธนวิชญ์  อ่อนตาแสง
6. เด็กชายพัชร  ผลความดี
 
1. นางกนกวรรณ  สานุสันต์
2. นางบุญถนอม  ทองล้ำ
3. นางไพรัตน์  นารี
 
105 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายกษมพันธ์  พุกเจริญ
2. เด็กชายจักรพันธ์  ดวงจันทร์
3. เด็กชายณัฏฐธันวา  บุตรลานช้าง
4. เด็กชายปธานิน  หวังเกษม
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  สาธร
6. เด็กชายโชคมงคล  ดอนปัญญาไพร
 
1. นายกาหลง  สุนทรพิทักษ์
2. นายวรากร  ชัยนิตย์
3. นายเริงศักดิ์   หาญมานพ
 
106 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงสุญาดา  กุลกรวยทอง
3. เด็กหญิงอมราพร  ผกากูน
 
1. นางสาวพุทธิดา  มืดทัพไทย
2. นางสาวภัทรวดี  มีรสล้ำ
 
107 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ประภาสัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เรียงทอง
3. เด็กหญิงลลิดา  ดิ้นทอง
 
1. นางกอบกุล  แปะทอง
2. นางสุภาพร  เรียงเงิน
 
108 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เหมหงษ์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  นารี
3. เด็กชายอัครชัย  หลักคำ
 
1. นางสาวกัญญาวดี  ทองเสน
2. นางสาวสมหวัง  ทานะปัทม์
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
109 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงชนิสรา  อดทน
2. เด็กหญิงธญรดา  กองณรงค์
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  พิศวงศ์
 
110 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงภัทรศยา  สุรพงษ์พิวัฒนะ
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญเรือง
 
1. นายกติยพงศ์  ศิริมาก
2. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
 
111 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กหญิงพณิดา  ใจงาม
2. เด็กหญิงภัทราพร  สารเพชร
 
1. นางกอบกุล  แปะทอง
 
112 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายกรวัฒน์  ทาทอง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  งามแพง
 
1. นางสาวศุุภาลักษณ์  จันทร์แดง
2. นางสาวอุทัยวรรณ  นอบน้อม
 
113 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บูระพันธ์
2. เด็กหญิงปริญสิริ  บุญศรี
 
1. นางพงษ์สุดา   มณีไสย
2. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
114 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายชนิกร  ว่องไว
2. เด็กชายนพเก้า  กิ่งภารย์
3. เด็กชายเมธาวี  แก่นแก้ว
 
1. นางกชพรรณ  บุษบง
2. นายสมสิน  เสถียรรัตนชัย
 
115 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายชัยชนะ  ปาละศรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แพปะรุ
3. เด็กชายธราเทพ  เหล่าดี
 
1. นางกชพรรณ  บุษบง
2. นายพัฒนพงษ์  ศิริมาก
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
116 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายกีรติ  ก้านเพชร
2. เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งเรืองวรบุตร
3. เด็กหญิงเมธาวี  สิงห์จานุสงค์
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นายสังคม  ทูคำมี
 
117 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณุศิต  โสดาโครต
2. เด็กชายนรังสรรค์  ทองย้อย
3. เด็กชายพิพัฒน์  ปิ่นเพชร
 
1. นายสุกัญญา  นรดี
2. นางอภิรดี  มีสติ
 
118 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิมโคตร
2. เด็กหญิงสุพัชนันท์  ซอวา
3. เด็กหญิงสุภินันท์  บุญหล้า
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นางอาริยา  ใจคำ
 
119 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงธนัญญา  ก้านเพชร
2. เด็กชายนพนิช  ประภา
3. เด็กชายภูธเนศ  ลาใส
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ชัยโย
2. นางสุพรรณี  ท่าดี
 
120 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กหญิงกนกพร  กองแก้ว
2. เด็กหญิงวันวิสา  ซุกแซก
3. เด็กหญิงอภิสรา  ทองคำ
 
1. นายวรากร  ชัยนิตย์
2. นางวริศรา  ทองแม้น
 
121 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์เพชร
2. เด็กหญิงพลับพลึง  เพชรสำแดง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วิชุมา
 
1. นางวริศรา  ทองแม้น
2. นายสมศักดิ์  แก่นแก้ว
 
122 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงกาญเกล้า  พันธุ์เป็น
2. เด็กหญิงฐิตาพร  อัปะมาตย์
3. เด็กชายอนาวิล  บัญชาเมฆ
 
1. นางกุหลาบ  พุทธรักขิโต
2. นางสาวณัฐทิชา  อินทพุฒ
 
123 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนะวัน
2. เด็กหญิงณัฏฐากานต์  ทองมั่น
3. เด็กหญิงอรอุรินทร์  บัญชาเมฆ
 
1. นางกุหลาบ  พุทธรักขิโต
2. นางสาวณัฐทิชา  อินทพุฒ
 
124 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   ภูแล
2. เด็กชายณัฐพล  ลาเสน
3. เด็กชายโยธิน  เมืองไทย
 
1. นางสาววิภาดา  มียิ่ง
2. นางสุพรรณี  ท่าดี
 
125 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกุรุพินท์  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปุ่มทอง
3. เด็กหญิงอริสร  พงษ์วัน
 
1. นางจิรภัทร์  พุฒหอม
2. นางอภิรดี  มีสติ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
126 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ขันทะสาร
2. เด็กชายประภาส  พูดเพราะ
3. เด็กหญิงสิดาพร  เพชรนาม
 
1. นางณัตตยา  ทองขอน
2. นางสาวทิพาพร  บัวสอน
 
127 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กชายธีรเดช  จันทร์ดง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ศิลา
3. เด็กชายรัชชานนท์   บุญตน
 
1. นางณัตตยา  ทองขอน
2. นางสาวทิพาพร  บัวสอน
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
128 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 1. เด็กหญิงอังคณา  สุขจันทร์
 
1. นางทัศนีย์  มะโนชาติ
 
129 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายวีราทร  ศิริมาก
 
1. นางสาวรัตนาพร  สระแก้ว
 
130 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 1. เด็กชายปิยังกูร  ทองย้อย
 
1. นางสาวจริยา  ปัตตานี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายธนภัทร  ด้วงกัน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มั่นจิต
 
1. Dr.บุญเลี้ยง  ฉิมมาลี
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  แสงอรุณ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
132 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลัน 1. เด็กชายภูริภัทร  เพชรสุวรรณ
 
1. นางกัญญา  นิสัยกล้า
 
133 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กหญิงรัฐการ  ทองสุก
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นชม
 
134 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 1. เด็กหญิงอภิสรา  โสฬส
 
1. นางจิตนาวรรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
135 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายวีรวัฒน์  โลหะพิทักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นชม
 
136 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 1. เด็กหญิงทรรศนันทน์  อาจหาญ
 
1. นางจิตนาวรรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
137 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายญาณวรุตม์ฆ  ชมดี
2. เด็กชายอชิระ  พังยา
 
1. นางสาวพนิดา  ส่งศรีแสน
2. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
 
138 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหวาย 1. เด็กชายนฤบดี  นิสัยกล้า
2. เด็กชายพงศพัฒน์  เครือจันทร์
3. เด็กชายสมัชชา  รจนาสม
 
1. นางสาวดารินทร์  แหวนเงิน
2. นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์
 
139 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  แกมกล้า
2. เด็กชายปาณรวัฐ  เกวียนโคกกรวด
3. เด็กชายศรัณย์ชนก  ประกอบดี
 
1. นางสาวศุุภาลักษณ์  จันทร์แดง
2. นางสาวสุกันยา  พนารินทร์
 
140 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  เนตรขัน
2. เด็กชายสิริวุฒิ  หวังเป็น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โวหาร
 
1. นางสาวปีใหม่  รักปลื้ม
2. นางรัชนีกร  แก่นดี
 
141 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  สายสุด
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ยอดสิงห์
3. เด็กหญิงรดา  ไหมทอง
 
1. นางสาวพนิดา  ส่งศรีแสน
2. นางสาวศรีสุดา  ห้องขวาง
 
142 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเวียง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สิริรจน์
2. เด็กชายศุภณัฐ  เนินทอง
3. เด็กชายโชคมณี  สิงคเวหน
 
1. นายประทีป  จันทา
 
143 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุญคุ้มครอง
2. เด็กหญิงศิรินญา  จิตรหาญ
3. เด็กหญิงสุภาพร  วิสียา
 
1. นางสาวปีใหม่  รักปลื้ม
2. นางรัชนีกร  แก่นดี
 
รวม 143 330 225