สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กชายเมธาวิน  พิมพ์จันทร์
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาดี
 
1. นางสาวสุณิสา  ปัทมะ
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงกุลปริยา  มั่นยืน
 
1. นางอมรรัตน์  กรวยทอง
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ภูเขียว
 
1. นางสิริยาภรณ์  แสงนวล
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  อุดหนุน
 
1. นางสิริยาภรณ์  แสงนวล
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงผกาวดี  พรมมี
 
1. นางสาวพัทยา  ดุจจานุทัศน์
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทิวาพัฒน์
 
1. นางละมัย   จันทร์โท
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เจตพล
 
1. นางสาวอารยา  สงเสนา
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 1. เด็กชายภูวิช  รัตนสุวรรณ
 
1. นางอานุศรา  พิมพ์จันทร์
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ชิณพันธ์
 
1. นายจันทิรา  ใสงาม
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ณะจันทร์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เหลื่อมล้ำ
 
1. นายชวลิตร  วรรณดี
2. นางสมบูรณ์  มุมทอง
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หมู่ทอง
2. เด็กหญิงมิลินดา  แสงงาม
 
1. นายสฤษฎ์พงศ์   ถนัดเพิ่ม
 
13 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญมา
2. เด็กหญิงวรรณพร  บูรพา
 
1. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
2. นางสมบูรณ์  มุมทอง
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สมานทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  สมานทอง
 
1. นางสาวอรพรรณ  จงใจรักษ์
2. นางสาวอุษณี  ชมบุญ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงเจมิตา  สุนุรัตน์
 
1. นางพนิดา  แก้วม่วง
 
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวพรทวี  สรองค์
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฐานโอภาส
 
1. นางสาวสว่าง  เจือจันทร์
 
18 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงวันรยา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สายกระสุน
 
1. นางสาวสว่าง  เจือจันทร์
 
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กชายภัทรวรรธน์  ดีล้อม
 
1. นายชาลี  ทองแม้น
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กชายสาธิต  สีทา
 
1. นายนิติกร  ดอกพวง
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงชลิตา  บูรณ์เจริญ
 
1. นายหัด  เนตรอุดมสุก
 
22 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนลินี  ดมอุ่นดี
2. เด็กหญิงอริสรา  วันสุข
 
1. นายชาญยุทธ  แก้วปลั่ง
2. นายพิเชษฐ์  ลาสุขัง
 
23 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กชายนวพล  มุมทอง
2. เด็กชายโชคชัย  ผาสุข
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แจ้งสว่าง
2. นางณัฐิยา  ลุนลาว
 
24 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนันทชพร  ไปเจอะ
 
1. นายชาญยุทธ  แก้วปลั่ง
 
25 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สมานทอง
 
1. นางณัฐิยา  ลุนลาว
 
26 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ผลศิริ
 
1. นายพิเชษฐ์  ลาสุขัง
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
27 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พรหมอุ่น
2. เด็กชายนที  กรมนา
3. เด็กชายพงศภัค  สุขสด
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
2. นางละมัย  จันทร์โท
 
28 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงจินตหรา  เดชคุ้มญาติ
3. เด็กหญิงวรวรรณ  สายแก้ว
 
1. นางณิชารัศม์   อัครเลิศภิญโญ
2. นางสาวพุธวรรณ  เจือจันทร์
 
29 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กชายปัณณธร  บุญเหมาะ
2. เด็กชายยศพล  ชัยปัญหา
 
1. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
2. นางสาวลำดวน  เหมหงษ์
 
30 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กชายวิทวัส  แก่นมณี
2. เด็กชายสันติ  สมานทอง
 
1. นางอัชริน  บุญมาก
2. นายไพศาล  แสงนวล
 
31 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปิตะพันธ์
2. เด็กชายธนันต์ชัย  ศรีดา
 
1. นายกันตพัฒน์  โสดา
2. นางสาวนราวดี  ศรีวิเศษ
 
32 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ทองหล่อ
 
1. นายสุพจน์  งามพร้อม
2. นายหัด  เนตรอุดมสุก
 
33 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายบูรพา  รู้จิตร
 
1. นายสุพจน์  งามพร้อม
2. นายหัด  เนตรอุดมสุก
 
34 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ภูมิสุข
2. เด็กหญิงนันทิยา  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา  เจือจันทร์
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
2. นางสาวรักษ์สุดา  จันทร์โท
 
35 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กชายธนกร  หล่อแหลม
2. เด็กหญิงมาริสา  กองแก้ว
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สหุนิล
 
1. นางพนิดา  ไชยพร
2. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
 
36 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สารภี
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ดอกประโคน
3. เด็กชายเกริกพล  ตรุ่งพิลา
 
1. นางพนิดา  ไชยพร
2. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
37 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงณัฐณิชาภรณ์  แป้นนรินทร์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำแก้ว
3. เด็กหญิงธิติกานต์  บุญเกื้อ
4. เด็กหญิงปริศรา  บุตรศรี
5. เด็กหญิงวรุณพร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวกัญทิมา  ทองหล่อ
2. นายสุพจน์  งามพร้อม
 
38 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อุส่าห์ดี
2. เด็กหญิงธัญธิดา  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  คงนาค
4. เด็กหญิงสุภาพร  อุส่าห์ดี
5. เด็กหญิงเนตรชนก  กรวยทอง
 
1. นางสาววิชชุดา  พิมพ์จันทร์
2. นางอมรรัตน์  กรวยทอง
 
39 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงขันทอง  นามกลาง
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  ก๋งแก้ว
3. เด็กชายวัฒนา  สีนวน
4. เด็กหญิงอธิชนันท์  ตันติพรชัย
5. เด็กหญิงแพรวนภา  มีแก้ว
 
1. นางกณกภรณ์  คำมา
2. นางอรพรรณ  จืตรเพ็ง
 
40 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงฐาปนี  โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงฐิตินันท์   รอบคอบ
3. เด็กหญิงปภาพินท์  เลิศสูงเนิน
4. เด็กหญิงพรนิภา  หล่อแหลม
5. เด็กหญิงสุทธิชา   เผ่าพันธ์
 
1. นางพัทธนันท์  บุราคร
2. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
 
41 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กชายธานินทร์  บุญยง
2. เด็กชายปวินทร์  อุส่าห์ดี
3. เด็กชายปาราเมศ  นิสูงเนิน
4. เด็กหญิงวรัทยา  เพียรงูเหลือม
5. เด็กหญิงศิระประภา  มั่นยืน
 
1. นางสาวสายวสันต์  สุขแสง
2. นายอิสรา  ชิงชนะ
 
42 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มีศรี
2. เด็กหญิงนลิตา  ทองแพง
3. เด็กหญิงปุลินิตา  ทองหล่อ
4. เด็กชายศักยภาพ  ใจงาม
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  แกมกล้า
 
1. นายไตรวุธ  มีชัย
 
43 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงกฤติมา  พรมมี
 
1. นางสาวไอลดา  ศรีดา
 
44 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หล่อแหลม
 
1. นางสาวกัญทิมา  ทองหล่อ
 
45 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  ปาวะรี
2. เด็กชายสุทธิภัทร  สรสิน
 
1. นางวรรณพร  ภาระบาล
2. นางสาวเจนจิรา  กงแก้ว
 
46 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายชินภัทร   ทองหล่อ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองหล่อ
 
1. นางสาวกัญทิมา  ทองหล่อ
2. นางสาวปารย์ชีวา  วงษ์วาสน์
 
47 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงนิตยา  เงาศรี
2. เด็กชายวันดี  เหมือนหมาย
 
1. นางพัทธนันท์  บุราคร
 
48 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงจันตินา  บูรณฺ์เจริญ
2. เด็กหญิงชลิดาภรณ์  กัสมัง
3. เด็กหญิงญาดา  รู้จิตร
4. เด็กหญิงปาลิดา  ไตรรัตน์
5. เด็กหญิงศศิธร  แสงงาม
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กระแสโสม
7. เด็กหญิงสุกัญญา  อินสุธา
8. เด็กหญิงอินทิรา  แกมกล้า
9. เด็กหญิงิวิลาวัณย์   ลัภโต
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รู้จิตร
 
1. นางพัทธนันท์  บุราคร
2. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
49 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วงาม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรรัตน์
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  ถะเกิงลาภ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสพล
5. เด็กชายธนัช  แก้วบุตรดี
6. เด็กหญิงธันยพร  จำปาแดง
7. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วดี
8. เด็กหญิงหทัยชนก  แสงนวน
9. เด็กหญิงอาทิตยา  สมฤทธิ์
10. เด็กหญิงอุชุมา  แก้วทองสุข
 
1. นายปัทมนันท์  จิตรหาญ
2. นางสาววิชชุดา  ชนะกิจ
3. นางสาวสุรัสวดี  ภักดี
 
50 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 1. เด็กหญิงพรชิตา  คงนาค
2. เด็กหญิงศรุตา  สมัครสมาน
 
1. นางอานุศรา  พิมพ์จันทร์
2. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
 
51 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีสานต์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  บานสีดำ
 
1. นายพงศ์บัณฑิต  พิมพ์โพชา
2. นางสิริยาภรณ์  แสงนวล
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
52 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กชายภูเบศร์  มั่นยืน
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  มั่นยืน
 
53 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงอรจิรา  เหมาะดีหวัง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
54 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 1. เด็กชายเมธาวิชย์  บุญศิลานนท์
 
1. นางสาวแพรวมณี  ศรีวิเศษ
 
55 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลาวกาว
 
1. นางสาวนัฐยา  บูรณ์เจริญ
 
56 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงละออ  ใจงาม
 
1. นางสาวพัทธมน  พีรรังสิกร
 
57 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงปนัดา  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงวรัญญา  สะหุนิล
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ยืนยงค์
2. นางสาวไอลดา  ศรีดา
 
58 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แกมกล้า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  งามคง
 
1. นางฉัตรลดา  ศรีภูมิทอง
2. นางสาวนัฐยา  บูรณ์เจริญ
 
59 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงนภัส  แสงงาม
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ยืนยงค์
2. นางสาวไอลดา  ศรีดา
 
60 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงพัชรีพร  พลสมัคร
 
1. นางสาวพัทธมน  พีรรังสิกร
 
61 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงณัฐฎาพร  นาหล่อง
2. เด็กหญิงพิชมญญ์  หล่อแหลม
3. เด็กหญิงพิมพิกา   จันทร
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ยืนยงค์
2. นางสาวไอลดา  ศรีดา
 
62 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กชายธีรเดช  หัดกา
2. เด็กชายพงษ์พิชญ์  เจือจันทร์
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  บูรณ์เจริญ
 
1. นายชวลิตร  พิมพ์จันทร์
2. นางพิมล  หายทุกข์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
63 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กชายชนะเดช  ศรีแก้ว
 
1. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กชายเนติพงษ์  มีศิริ
 
1. นางศิริวิภา   ถึกสกุล
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชิรัมย์
 
1. นางวรรณพร  ภาระบาล
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มั่นยืน
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 1. เด็กชายลัทธพล  เกิดประกอบ
 
1. นางสาวพัชนิดา  เจือจันทร์
 
68 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 1. เด็กหญิงนวลรวรรณ  งามแพง
 
1. นางสาวพัชนิดา  เจือจันทร์
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงดาวมงคล  สุขประทุม
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 1. เด็กชายวัชรินทร์กร  สุจริต
 
1. นางสาวนราวดี  ศรีวิเศษ
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิตตาภา  มุมทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  กงแก้ว
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญกอง
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 1. เด็กชายสุรชัย  จำปาเทศ
 
1. นางสาวพัชนิดา  เจือจันทร์
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชิรัมย์
 
1. นางวรรณพร  ภาระบาล
 
75 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงอริสรา  สีทอง
 
1. นายทวีวงศ์  ศรีวิเศษ
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญเหมาะ
 
1. นางสาวละมุน  จำปาศรี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
77 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หยดแพง
2. เด็กหญิงชลิตา   บูรณ์เจริญ
3. เด็กหญิงฑิตยา  โต๊ะงาม
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุพศร
5. เด็กหญิงบุศรินญา  กองแก้ว
6. เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัว
 
1. นางพัทธนันท์  บุราคร
2. นายสฤษฎ์พงศ์   ถนัดเพิ่ม
3. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
4. นายหัด  เนตรอุดมสุก
 
78 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กหญิงกมลชนก  มั่นจิต
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  กรวยทอง
3. เด็กหญิงกรสุภา  วงศ์เจริญ
4. เด็กหญิงจิดาภา  งามนาถ
5. เด็กหญิงชุติมา  เครือพิมาย
6. เด็กหญิงปัญญาพร  บูรพา
 
1. นางจงกลณี  แก้วหล้า
2. นายชวลิตร  วรรณดี
3. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
4. นางสาวลำดวน  เหมหงษ์
 
79 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ใจงาม
2. เด็กหญิงกรภัทร  สรไกร
3. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์คืน
4. เด็กหญิงจันทิรา  แกมกล้า
5. เด็กหญิงจุฑามณี  เลิศยโส
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  แสงบำรุง
7. เด็กหญิงสมฤทัย  แกมกล้า
8. เด็กหญิงสุพรรณี  สว่างภพ
 
1. นางปราณี  อุปถัมภ์
2. นางรวิภา  ภาสกานนท์
3. นางศิริวิภา   ถึกสกุล
4. นายสาคร  สำราญสุข
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
80 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุรัมภา  ขาวงาม
 
1. นางสาวเจนจิรา  กงแก้ว
 
81 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงจอมปรียา  สัสดี
 
1. นางสาวปานใจ  เรือนใจมั่น
 
82 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1. เด็กหญิงธนัญญา  เจือจันทร์
 
1. นายชัยพิเชฐ  จันทะเบี้ยว
 
83 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กชายสุพจน์  เครือวัลย์
 
1. นางสาวเพ็ญฉวี  พงศ์พิพัฒน์
 
84 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  อุทามูล
2. เด็กหญิงอภิสรา  กองเพชร
 
1. นางวรรณพร  ภาระบาล
2. นางสาวเจนจิรา  กงแก้ว
 
85 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงศรีภา  เหมือนพงษ์
2. เด็กหญิงอังคณา  โสนทอง
 
1. นางวรรณพร  ภาระบาล
2. นางสาวเจนจิรา  กงแก้ว
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
86 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กชายฉัตรบดินทร์  พงศ์นา
2. เด็กชายธีระเดช  คงโนรัตน์
3. เด็กชายพิธาน  ยิ่งกล้า
4. เด็กชายวีระวัฒน์  กรวยทอง
5. เด็กชายศิริโชค  กุลสมานทอง
6. เด็กชายแก้วขวัญ  ตะเกิงผล
 
1. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
2. นายณัฐปคัลภ์   เอ้กัณหา
3. นายนิ  ละมูลมอญ
 
87 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กชายกษิดิษ  สวยรูป
2. เด็กชายชนาธิป  วันยาว
3. เด็กหญิงบุษบา  สงธรรม
4. เด็กชายศุภสิทธิ์  แกมกล้า
5. เด็กหญิงเนตรา  วงษ์เจริญ
6. เด็กชายเมธาธัต  กรวยทอง
 
1. นายชาญวิทย์  กรวยทอง
2. นายณัฐปคัลภ์   เอ้กัณหา
3. นายนิ  ละมูลมอญ
 
88 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงฐานิกา  ปักเขตานัง
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญยง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุส่าห์ดี
 
1. นางพัสตราภรณ์  คำลอย
2. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งหาญ
 
89 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทรายทอง
2. เด็กหญิงชฎาพร  ผู้มีอำนาจ
3. เด็กหญิงศตพร  นักใจธรรม
 
1. นางสาวภัชชรีย์  แก้วปลั่ง
2. นางสิริยาภรณ์  แสงนวล
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
90 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงญานิศา  นาหล่อง
2. เด็กชายภูเบศ  สำราญ
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ยืนยงค์
2. นางสาวไอลดา  ศรีดา
 
91 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 1. เด็กหญิงทักษอร  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงนัฐนรี  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวพิมลรัตน์  คงนาค
2. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
 
92 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายตะวันฉาย  รู้จิตร
2. เด็กชายสุริเยนทร์  อ่ำเพี้ยน
 
1. นายหัด  เนตรอุดมสุก
 
93 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เบ็ญพาด
2. เด็กหญิงรจนา  ใจงาม
 
1. นางปราณี  อุปถัมภ์
2. นางศิริวิภา   ถึกสกุล
 
94 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กชายคุณานนต์  มุมทอง
2. เด็กหญิงถนอมนวล  ภูเขียว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แจ้งสว่าง
2. นางสาวอุษณี  ชมบุญ
 
95 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงชาลิสา  จำปา
2. เด็กหญิงอธิติยา  ปานทอง
 
1. นางอรอุมา   มณีคำ
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
96 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 1. เด็กชายธิติสรร  มนัสสิทธิพันธ์
2. เด็กชายวัชรชัย  ขันทะเนตร
3. เด็กชายศรันย์  เจือจันทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  สีดา
2. นายระพี  ลุนลาว
 
97 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 1. เด็กชายจารุวิทย์  โพธิ์คำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรแช่ม
3. เด็กชายปริยากร  จันทา
 
1. นายปัทมนันท์  จิตรหาญ
2. นายสันติพล  สำนักนิตย์
 
98 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญมาก
2. เด็กหญิงจริญญา  เจือจันทร์
3. เด็กหญิงจิรประภา  พิมพ์จันทร์
4. เด็กหญิงปนัดดา  พรหมขันธ์
5. เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวนภาพร  แสนกล้า
2. นายสิทธิ์  เจือจันทร์
3. นางอุ่นใจ  ศรีแก้ว
 
99 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พริ้งเพริด
2. เด็กชายศุภณัฐ  พริ้งเพริด
3. เด็กชายเจษฎา  บุตรดางาม
 
1. นางนภาพร  โพธิ์ผา
2. นางสาวพรรณี  บุญเหมาะ
 
100 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธนพร  มุมทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  เสาะขุนทด
3. เด็กหญิงไพลิน  แรงจบ
 
1. นางสาวสุปราณี  นนทะวงษ์
2. นางอัชริน  บุญมาก
 
101 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กชายวิสิทธิ์ศักดิ์  วงเวียน
2. เด็กหญิงสุพัตรา   โสติยา
3. เด็กชายสุรวุฒิ  ภูหอม
 
1. นายชวลิตร  พิมพ์จันทร์
2. นายนางนนทลี  ใจสุข
 
102 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เจตพล
2. เด็กหญิงอุษา  บุญเหลือ
3. เด็กหญิงเพชรดา  ธุระตา
 
1. นางกณกภรณ์  คำมา
2. นางศิริวิภา   ถึกสกุล
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
103 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา   รู้จิตร
2. เด็กชายรัชชานนท์  ขวดทอง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
2. นางเบญญา   นพพิบูลย์
 
104 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มั่นยืน
2. เด็กชายภาคิไนย  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงสุภรินทร์  พิศิลป์
 
1. นางขวัญธิดา  มีพร้อม
2. นางสาวรัตนาพร  ศรีวิเศษ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
105 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 1. เด็กชายจิรยุ  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงทักษอร  เครือวัลย์
3. เด็กชายนรินธร  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาวนัฏธิดา  เจือจันทร์
2. นางอานุศรา  พิมพ์จันทร์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
106 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษติกุล  โต๊ะงาม
 
1. นางสาวเกศชฎาพร  สมนา
 
107 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กชายนำพล  กำลังม้า
 
1. นางวันทนา  มาลาทอง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 1. เด็กชายธีรเดช  แก้วอำไพ
2. เด็กหญิงศสิกานต์  อ้นพิบูลย์
 
1. นายเอกลักษณ์  เจือจันทร์
2. นางสาวแพรวมณี  ศรีวิเศษ
 
109 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชุมเต
2. เด็กชายดำรงค์  บุญเรืองรอด
3. เด็กชายอโนชา  ควรสุข
 
1. นางสาวฉัตรลัดดา  วงเวียน
2. นางสาววณิชชา  เจือจันทร์
 
รวม 109 248 175