หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนการุญวิทยา 32 60 49
2 015 โรงเรียนบ้านกระออม 15 32 27
3 039 โรงเรียนบ้านขนวน 14 28 18
4 044 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 29 47 41
5 053 โรงเรียนบ้านค้อ 13 20 17
6 095 โรงเรียนบ้านดู่ 31 62 51
7 093 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 32 54 44
8 204 โรงเรียนบ้านศรีราชา 10 20 17
9 216 โรงเรียนบ้านสังแก 9 21 11
10 241 โรงเรียนบ้านหนองดุม 18 87 39
11 246 โรงเรียนบ้านหนองพญา 11 18 13
12 256 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 27 34 32
13 257 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 55 101 78
14 288 โรงเรียนสะโนวิทยา 58 77 64
15 294 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 34 62 51
รวม 388 723 552
1275