หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 47 90 66
2 043 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 24 39 31
3 050 โรงเรียนบ้านข่า 10 17 13
4 084 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 40 95 59
5 107 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 11 18 15
6 137 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 17 30 25
7 159 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 33 60 43
8 212 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 11 17 14
9 215 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 28 44 39
10 243 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 16 21 20
11 245 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 21 44 33
12 261 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 48 79 70
13 270 โรงเรียนบ้านอาวุธ 7 11 9
14 124 โรงเรียนบ้านแตล 33 62 47
15 066 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 10 13 12
16 071 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 10 14 14
17 145 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 7 12 9
18 176 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 16 36 25
รวม 389 702 544
1246