สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายภฤศพิสิษฐ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวรัตน์สุดา  แสนสุข
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยานาง 1. เด็กหญิงจิราพร  กวานปัดชา
 
1. นายประนอม  วงศ์คำจันทร์
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. นางสาวดีพรรษา  จรูญแสง
 
1. นายปริพนธ์  ประพันธ์
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงศิรประภา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวอภิญญา  ปิ่นทะวงค์
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง  ปัญจะสีลา
 
1. นางเยาวรัตน์  ทายะ
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงธนัชพร  พิมพ์เสน
 
1. นางสาวพิศมัย  สายแสน
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงวรินทร  ก้อนดินจี่
 
1. นางสุรีรัตน์  หอมเอื้อม
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงประภัสสร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวอภิญญา  ปิ่นทะวงค์
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวร 1. เด็กหญิงวนิดา  มานะเสน
 
1. นางสาวรัตติยา  ธิปัญญา
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลุนไชย
 
1. นางสุรีรัตน์  หอมเอื้อม
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไวฝาง
 
1. นางสาวอภิญญา  ปิ่นทะวงค์
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงกนกนภัส  โพธิ์นาง
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  พรมสีหา
 
1. นางพิศมัย  จารนัยพรมราช
2. นางสุรีรัตน์  หอมเอื้อม
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ฝั่นเฝือ
2. เด็กหญิงมนสิชา  เจนจบ
 
1. นางสาวนันทนา  ดีวันชัย
2. นางสาววัชราภรณ์  คำโพธิ์ชา
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กหญิงวิลาศิณีย์   บุญสุนีย์
2. เด็กหญิงอรชา   กลิ่นพะเนาว์
 
1. นางพิมพิดา  ดกเอียร์
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอัญชนา  สายพรม
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไตรทอง
2. นางสาวอภิญญา  ปิ่นทะวงค์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายพิชยดนย์  ปัญญาชัย
 
1. นางสาวบังอร  พลศรีดา
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงนภัสสร  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางสาวบังอร  พลศรีดา
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. นางสาวนุชรี  ปัญจันทร์สิงห์
 
1. นางสาวพรนภา  ธุระนนท์
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยานาง 1. เด็กหญิงปิญาภรณ์  ผึ้งศรี
2. เด็กชายสยามชัย  สอนเสน่ห์
3. เด็กชายสิรภพ  บุตรศรี
 
1. นายประนอม  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ไชยสิทธิ์
 
20 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  บาลนาคม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  โยธาจันทร์
3. เด็กหญิงอรปรียา  โสภา
 
1. นางสาวบังอร  พลศรีดา
2. นางรสกรณ์  พลรัตน์
 
21 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กหญิงพิมพ์พิพัฒน์  ปังอุทา
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปังอุทา
3. เด็กหญิงสุภาพร  เขื่อนขัน
 
1. นายณัฐิวุฒิ  ไชยน้ำอ้อม
2. นายสถาพร  สิงห์โต
 
22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ไชยศรีหา
2. เด็กหญิงสาริศา  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายอดิศักดิ์   สีพั่ว
2. นายอำนาจ  สีเขียว
 
23 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงปาลิตา  สมระกาศ
2. เด็กหญิงสิริมล  เสนามนตรี
 
1. นายกรกฎ  พรหมดา
2. นายอำนวย  มูลดี
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงค์คำน้อย
 
1. นายคมกริช  อินทรสิทธิ์
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายวรวิทย์  ดอนโบราณ
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. นางสาวคณภรณ์  วังคีรี
 
1. นางสาวพรนภา  ธุระนนท์
 
27 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ชูพินิจ
2. เด็กหญิงรัตติยากร  ฝ่ายสอน
 
1. นางริญญารัศมิ์  ปุณพิชญ์นาฏ
2. นายเจษฎา  คำปัญโญ
 
28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. นางสาววรนุช  ทองคำ
2. เด็กหญิงวิสุดา  ดาบน้อยอุ่น
 
1. นางกรกนก  ศิลารัตน์
2. นางวรินธร  อาจหาญ
 
29 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงค์ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวสราญจิต  หาญรบ
 
30 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ธุระนนท์
 
1. นางสาวพรนภา  ธุระนนท์
 
31 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายสิริวิชญ์  โพนดงนอก
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
 
32 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  ปุริวงค์
 
1. นางสาวพรนภา  ธุระนนท์
 
33 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทวงค์
 
1. นางวรินธร  อาจหาญ
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
34 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แย้มศรีบัว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ผาอินทร์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  อ้วนอินทร์
 
1. นางหทัยกาญจน์   โคแก้ว
 
35 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  กุลโสภา
2. เด็กหญิงนศวรรณ  ประสี
3. เด็กหญิงเกตุมณี  เยือกเย็น
 
1. นางสุพัตตรา  ช่วยรักษา
 
36 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กชายณัฐภัทร  นนท์เพียราช
2. เด็กชายอนันตชัย  ผาคำจี
 
1. นายอดิศักดิ์   สีพั่ว
2. นายอำนาจ  สีเขียว
 
37 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายคฤหัตส์  โอระนันท์
2. เด็กหญิงพีรดา  พรหมสาขา
 
1. นางฉัตรสุดา  ธุระนนท์
2. นางรัชนี  สุขสกุล
 
38 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤต  คำเคน
2. เด็กชายดนัยณัฐ  สูงชัยภูมิ
 
1. นางฉัตรสุดา  ธุระนนท์
2. นางรัชนี  สุขสกุล
 
39 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ดุลยะลา
2. เด็กชายหัสกร  แสงสิงห์
 
1. นางรัชนี  สุขสกุล
2. นางสาววราภรณ์  สุ่ยอุบล
 
40 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายวิรัช  บุตรแสนคม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  อินธิราช
 
1. นางรัชนี  สุขสกุล
2. นางสาววราภรณ์  สุ่ยอุบล
 
41 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงนาฎฐินี  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงปลายตะวัน  จันดี
3. เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมศักดิ์
 
1. นางพิศมัย  จารนัยพรมราช
2. นางแจ่มจันทร์  พลศรีดา
 
42 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายดุษฎี  ใยลีอ่าง
2. เด็กหญิงทัศนีย์  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงศิวาพร  ห้อยดี
 
1. นางสาวฐิติมา   บุตรแสนคม
2. นายสันทัด  ธุระนนท์
 
43 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินภูมี
2. เด็กหญิงณีรนุช  ชัยราช
3. เด็กหญิงมินตรา  สุไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวนุสรา  บัวศรี
2. นางสาวยงค์เพียร  รัตนมงคล
 
44 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  กุลโสภา
2. เด็กหญิงนศวรรณ  ประสี
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  ธุระนนท์
 
1. นางลักขณา  ดั่นเจริญ
2. นางสุพัตตรา  ช่วยรักษา
 
45 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายภานุวัฒน์   พรมเรียน
2. เด็กชายอนุชา   แหวนนิล
 
1. นางสาวฐิติมา   บุตรแสนคม
2. นายสันทัด  ธุระนนท์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
46 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  คำอินทร์
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  กองสิน
3. เด็กหญิงพลอยณิชา  ลาทะแก้ว
4. เด็กหญิงพุธิตา  เข็มเพชร
5. เด็กหญิงวิราภรณ์  คุตนาม
 
1. นางสาววราภรณ์   เพ็งสีแสง
2. นางสาวสุนิสา   การุณ
 
47 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 1. เด็กชายกฤติพงศ์  เข็มเพชร
2. เด็กหญิงกฤติยา  ทิพย์สมบัติ
3. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีหะแสง
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อาแพงพันธ์
5. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ไชยโคตร
 
1. นางสาวกาญหทัย   ชิณวงศ์
2. นางสาววราภรณ์   เพ็งสีแสง
 
48 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. นางสาวคณภรณ์  วังคีรี
2. นางสาวจรัสทิวา  ชนะวงค์
3. เด็กหญิงณัฐพร  นันทา
4. นางสาวยุวมินทร์  บุตรศรี
5. นางสาวเจนจิรา  ศรีสมัย
 
1. นายปรัชญา  เกตุทุมมี
2. นายอภัย  ปังอุทา
 
49 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กหญิงจิราพร   ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ประศรี
3. เด็กชายทัศกร   ประทัยเทพ
4. เด็กหญิงมลธิดา   พรมแก้ว
5. เด็กหญิงสุภัตรา   สิงห์สาร
 
1. นายพลรัตน์  ราชวงค์
2. นางสุขุม  คำประสาร
 
50 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายดิษดนัย  ดอบุตร
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ดอบุตร
3. เด็กหญิงประภัสสร  อินทร์ตา
4. เด็กหญิงศิรประภา  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไวฝาง
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไตรทอง
2. นางสาวอภิญญา  ปิ่นทะวงค์
 
51 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ประฮาดไชย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   โต่งจันทร์
3. เด็กหญิงกันติชา   บุญสุนีย์
4. เด็กหญิงชลลดา   ปังอุทา
5. เด็กหญิงหรินธร   บุญสุนีย์
 
1. นางพิมพิดา  ดกเอียร์
 
52 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โลหะชาติ
 
1. นางสาวนุสรา  บัวศรี
 
53 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงพรหมพร  พรมดวงดี
 
1. นางสาวนันทนา  ดีวันชัย
 
54 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงมนสิชา  เจนจบ
 
1. นางสาวสุมินตรา  ทิพย์มังอินทร์
 
55 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอนแสง
2. เด็กชายภูมินทร์  โยธา
 
1. นางพิศมัย  จารนัยพรมราช
2. นางแจ่มจันทร์  พลศรีดา
 
56 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายธนาดุล  จุลขันธ์
2. เด็กหญิงพริมา   พรหมสาขา
 
1. นางกรกนก  ศิลารัตน์
2. นายชัยวัติ  ธุระนนท์
 
57 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  พรมสาขา
2. เด็กหญิงสุพัทธินัน  ลีนาลาศ
 
1. นางกรกนก  ศิลารัตน์
2. นางละมัย  ก่ำจำปา
 
58 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวร 1. เด็กชายจิรภัทร  โพธิ์คำพก
2. เด็กชายธานิล  คำผาย
3. เด็กหญิงนัชชา  โยธาวงค์
4. เด็กหญิงปานิตา  อุ่นใจ
5. เด็กหญิงรัชติการ  เนตรนอง
6. เด็กหญิงลลิตา  ทุมพันธ์
7. เด็กชายวชิรเกียรติ  สังฆวัฒน์
8. เด็กหญิงสุภาพร  สลับไพร
9. เด็กชายอนาวิน  ผิวเผือก
10. เด็กชายอาทิตย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เขื่อนพงษ์
2. นางดวงฤทัย  ลามคำ
3. นางละม่อม  เคนไชยวงศ์
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
59 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงกุลภัทรา  ไกยสุข
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดอบุตร
3. เด็กหญิงธนพร  ทุมชะ
4. เด็กหญิงนุชนาฎ  บุญนาค
5. เด็กชายพีรภัฒน์  แพงสา
6. เด็กหญิงภัทราวดี  พลศรีดา
7. เด็กหญิงมาริษา  เดชเสน
8. เด็กหญิงวรรทนีย์  บาลนาคม
9. เด็กหญิงวริศรา  ใบธรรม
10. เด็กหญิงหทัยกานต์  โสภา
 
1. นางสาวบังอร  พลศรีดา
2. นางรสกรณ์  พลรัตน์
3. นางแก้วใจ  สีมาคาม
 
60 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงปรารถนา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุนิตา  งอธิราช
 
1. นางสาวดาริน  ทองเเรง
 
61 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายฑนัชชัย  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายสุทธินันท์  แสงนนท์
 
1. นายบุญยิ่ง  ไชบฮาต
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
62 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   บัวระบัติ
 
1. นางสาวเนตรนุช  พงศ์ศรี
 
63 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยานาง 1. เด็กหญิงศิริประภา  ปัญญาสูง
 
1. นางสาวเสาวนี  พลขันธ์
 
64 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สาริศรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  กวานปรัชชา
 
65 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงวรรณศร  สุวรรณนมาโจ
 
1. นางสาวยงค์เพียร  รัตนมงคล
 
66 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายธีระยุทธ  ศรีเทพ
 
1. นางสาวตฤณมัย  พลเวียง
 
67 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญราช
 
1. นางสาวสาวิตรี  บุญตาท้าว
 
68 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงมุกมณี  สาริศรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  บุญตาท้าว
 
69 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายวัชรพล  ทองอ่อน
 
1. นางริญญารัตมิ์  ปุณพิชญ์นาฏ
 
70 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กหญิงพิชญา   เดชจินดา
2. เด็กหญิงรัชดาวัลย์   สมนึก
 
1. นางรุ่งสิยาภรณ์  อนุศาสน์
2. นางสุขุม  คำประสาร
 
71 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนเมือง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ผุยคำ
 
1. นางสาวธนพร   มงคลแก้ว
2. นางนภาพร  สุวรรณเทน
 
72 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงสุพัชริตา  สุรินทร์แสง
2. เด็กหญิงอภิชญา  หาญณรงค์
 
1. นางสาวธนพร  มงคลแก้ว
2. นางนภาพร  สุวรรณเทน
 
73 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงเสาวภาพรรณ  โสภา
 
1. นางริญญารัศมิ์  ปุณพิชญ์นาฏ
 
74 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ณ นครพนม
2. เด็กหญิงปัญญาพร  วงศบาตร
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ราชไรกิจ
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นางมยุรา  อ่อนงาม
 
75 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีรังษ์
2. เด็กหญิงมนัญชญา  ผาคุยคำ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานประเสริฐ
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นายอดิศักดิ์  สีพั่ว
 
76 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายนครินทร์  เฉลิมทอง
2. เด็กชายพงศกร  พลรัตน์
3. นายภานุวัฒน์  แก้วบัวสา
 
1. นายเดชา  ไชยแสงราช
2. นายเอกวิทย์  ธุระนนท์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวร 1. เด็กชายวชิรเกียรติ  สังฆวัฒน์
 
1. นางสาวรัตติยา  ธิปัญญา
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. นายภูมิรพี  แสงนนท์
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวร 1. เด็กหญิงนัชชา  โยธาวงค์
 
1. นางสาวรัตติยา  ธิปัญญา
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กหญิงสุภาพร  สาริศรี
 
1. นางอุราพร  ธุระแพง
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายนิชคุณ  บุตรพันธ์
 
1. นางสาวมัตติการณ์  บุญเฮ้า
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. นายภูมิรพี  แสงนนท์
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงกรกฎ  นันทะวงค์
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  สีดา
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายพีรภัฒน์  แพงสา
 
1. Ms.Francia  Marie M. Dimaculangan
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. นายชนะสิทธิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงอารีรักษ์  พรมสีหา
 
1. Ms.Francia marie  M.Dimaculangan
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. นางสาวกวินทิพย์  ดาบน้อยอุ่น
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
89 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวร 1. เด็กชายวชิรเกียรติ  สังฆวัฒน์
 
1. นางสาวรัตติยา  ธิปัญญา
 
90 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  กิ้วราชแยง
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
91 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงวิภาวนี  ฤๅคำหาร
 
1. นายปรัชญา  เกตุทุมมี
 
92 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  สีดา
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
93 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  รัตนมงคล
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประฮาดไชย
3. นายณัฐสิทธิ์  มีนา
4. เด็กชายดิษดนัย  ดอบุตร
5. เด็กหญิงทอฝัน  โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงธนภรณ์  ดอบุตร
7. เด็กหญิงธาราวดี  เกตรักษ์
8. เด็กหญิงนิภารัตน์  โพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงประภัสสร  อินทร์ตา
10. นายภูมิรพี  แสงนนท์
11. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไวฝาง
12. เด็กหญิงเจริน  สงกาผัน
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  ไตรทอง
3. นางสาวอภิญญา  ปิ่นทะวงค์
4. นายอรรคพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
94 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  ศรีนุกูล
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
95 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  ศรีนุกูล
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
96 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นมะดี
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
97 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. นางสาววรนุช  ทองคำ
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
98 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีจันทร์
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
99 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีวงศ์แสง
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
100 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีชมชื่น
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
101 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  หมั่นสิงห์
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
102 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงธารทิพย์  สีนอก
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
103 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. นางสาวกวินทิพย์  ดาบน้อยอุ่น
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
104 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายจารุภัทร  ล้านภูเขียว
 
1. นายสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร   พรหมสาขา
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
106 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงกรกฎ  นันทะวงค์
 
1. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
 
107 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา  น้อยนาง
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
108 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทะพุม
2. เด็กหญิงธารทิพย์  สีนอก
3. เด็กหญิงบัณฑตา  ศรีชมชื่น
4. เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นมะดี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   โพธิ
6. เด็กหญิงอรัญญา  ขอดอนุ
7. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงไข่มุก  ปินะนัน
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
2. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
3. นางเมตตา  หาญรักษ์
 
109 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  สีดา
2. นางสาวกวินทิพย์  ดาบน้อยอุ่น
3. เด็กชายจักรกฤษ  หมั่นสิงห์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  ก่ำจำปา
5. เด็กหญิงวรนุช  ทองคำ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีวงศ์แสง
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ลาคำภา
8. เด็กชายเจษฎา  กิ้วราชแยง
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
2. นางสุภาวดี  ศรีนุกูล
3. นางเมตตา  หาญรักษ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
110 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   งาสิทธิ์
2. เด็กชายธนิสร   ปัชชาชัย
3. เด็กชายพิสิกฎพล   ขุนวิช่วย
4. เด็กชายสิปปกร   วงษ์สุวรรณ์
5. เด็กชายไตรรัตนสรณ์   ประวะบุตร
 
1. นายวีระวัฒน์  พลศรีดา
2. นางสุขุม  คำประสาร
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
111 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงอิสญาพร  แขนธิราช
 
1. Mrs.Rowena  Ramos
 
112 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงญาณิศา  อ่อนสุระทุม
 
1. Mrs.Rowena  Ramos
 
113 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ดอบุตร
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไตรทอง
 
114 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  พรมสาขา
 
1. นางกรกนก  ศิลารัตน์
 
115 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  หมั่นสิงห์
 
1. นางกรกนก  ศิลารัตน์
 
116 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงนราทิพย์  เทพเลียน
2. เด็กชายพิทักษ์  พรมมืด
 
1. นางกรกนก  ศิลารัตน์
2. นางวรินธร  อาจหาญ
 
117 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประฮาดไชย
2. นายณัฐสิทธิ์  มีนา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไตรทอง
2. นางสาวอภิญญา  ปิ่นทะวงค์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
118 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   เคนทวาย
2. เด็กชายฐิตาพร   ไขลามเมา
3. เด็กชายธนา  เชาวนวีรกุล
4. เด็กชายอดิเทพ  ปัญญาสาร
5. เด็กหญิงอนัญญา   เมืองคง
6. เด็กหญิงอภิสรา   บุตรแสนคม
 
1. นายธนภัทร   มุงคุณ
2. นางสาวรัฐชญา  วงษ์เนตร
3. นายอาทิตย์  ชานุชิต
 
119 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายกรวิชญ์  จันทร์เทพ
2. เด็กชายจักรวาล  พรมดวงดี
3. เด็กชายดนัยเทพ  คงเจริญ
4. เด็กชายปรีชญา  กองอิ้ม
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  โกมล
6. เด็กชายพชรพล  บางจักร์
 
1. นางสาวจงรัก  มังธานี
2. นายภานุพงษ์  ทองประเสริฐ
3. นายอิศราวุธ  ขอบไชยแสง
 
120 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 1. เด็กชายพงศกร  อินธิบาล
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  พลเวียง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยโคตร
 
1. นางสาวนัยนา    ศรีสมัย
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
121 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  ศรีนุกูล
2. เด็กชายไพรัช  พรมมืด
 
1. นางละมัย  ก่ำจำปา
2. นางสาววราภรณ์  สุ่ยอุบล
 
122 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เสมอพิทักษ์
2. เด็กหญิงฐิติกา  ยืนสุข
 
1. นางสาวกัญญพร  พิมพบุตร
2. นางพรรณนิภา  สุทธิจักร์
 
123 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. นางสาวดีพรรษา  จรูญแสง
2. นางสาวพรชิตา  แพงหอม
 
1. นางสาวกัญญพร  พิมพบุตร
2. นางสาววัชราภรณ์  คำโพธิ์ชา
 
124 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงวัลนิสา  อุ่นมะดี
2. เด็กชายวิชญะ  เปรื่องกระโทก
 
1. นายอรรคพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
125 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กชายราชภัฏ  พลเวียง
2. เด็กชายวิธวินท์  กัณหา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โพธิ์คำพก
2. นางสาวสราญจิต  หาญรบ
 
126 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงอนุภา  เครือภักดี
2. เด็กหญิงแพรวา  เงินลุนปา
 
1. นางสาวกัญญพร  พิมพบุตร
2. นางสาววัชราภรณ์  คำโพธิ์ชา
 
127 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงมุกมณี  สำลี
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  ธนะชัย
 
1. นายชินวัฒน์  ศรีสร้อย
2. นายอำนวย  มูลดี
 
128 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ใจหาญ
2. เด็กชายเศรษฐพงค์  ทับทิมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ  ชาลีเชียงพิณ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์   อนุศาสน์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
129 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายณัฐพล   เถาโต
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ประทุมพิมพ์
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  แสงศรีเมือง
 
1. นายกรกฎ  พรหมดา
2. นายอำนวย  มูลดี
 
130 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงชลาลัย  มุทาพร
2. เด็กชายชาติกล้า  แววตา
3. เด็กหญิงชุติพร  นรินทร์นอก
 
1. นายวรวุฒิ  จงใจ
2. นายอำนวย  มูลดี
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
131 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายธีรเดช  รูปคม
2. เด็กชายวรปัญญา  พรมทันใจ
3. เด็กชายวรวิทย์  ดอนโบราณ
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
2. นายเดชชัย  สุวรรณสาร
 
132 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงนิลประภา  บุตรพันธ์
2. เด็กหญิงปริม  บาลนาคม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พลศรีดา
 
1. นางสาวบังอร  พลศรีดา
2. นางรสกรณ์  พลรัตน์
 
133 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงกนกพร   น้อยตะพันธ์
2. เด็กชายชาญธิษณ์  ผาคุยคำ
3. เด็กหญิงนวพร  มัสทิศ
4. เด็กหญิงนิรุชา   วงษ์ศรีงาม
5. เด็กหญิงปภัสรา  พินิจ
6. เด็กหญิงอรนลิน   โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวฐิติมา   บุตรแสนคม
2. นางสาวภารดี  พ่อธานี
3. นางสาวรัฐชญา  วงษ์เนตร
 
134 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายวรปัญญา  พรมทันใจ
2. เด็กชายวรวิทย์  ดอนโบราณ
3. เด็กหญิงโสภิดา  สุวรรณโสภา
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
2. นางสุณี  แพงคำดี
 
135 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงุจุฑาภรณ์  วังตะพันธ์
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  วิริยสันติ
 
1. นายเจษฎา  คำปัญโญ
2. นายเติมศักดิ์  หอมเอื้อม
 
136 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมระกาศ
2. เด็กหญิงนุชจรี  เรืองสุข
3. เด็กชายอนุชิต  แสงทอง
 
1. นายประริภันณ์  ธรรมทาทอง
2. นางพรนภา  มาละอินทร์
 
137 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงชฎากร  ลุนจักร
2. เด็กหญิงพิยดา  โคตรอาษา
3. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ลีดี
 
1. นางสาวเข็มพร  วงศ์สูง
2. นางเดือนเพ็ญ  อัครจันทร์
 
138 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงนริศา  มิ่งแสง
2. เด็กหญิงพรรณภษา  บัวพินธ์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  พลศรีดา
 
1. นางสาวบังอร  พลศรีดา
2. นางรสกรณ์  พลรัตน์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
139 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1. เด็กหญิงนันทิพร  สายพรม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  วังตะพันธ์
3. เด็กหญิงลภัสลดา  ภูมิดี
 
1. นางจุฑามาศ  ดอนเเสง
 
140 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กชายทศธรรม  ราชไรกิจ
2. เด็กชายนพกฤษ  ราชไรกิจ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ผาคำจี
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นางสาวสราญจิต  หาญรบ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
141 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กหญิงพรไพลิน   ว่องไว
 
1. นางสาวเนตรนุช  พงศ์ศรี
 
142 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายนทีกานต์  พันประโคน
 
1. นางปิลานี  อุปพงษ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
143 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงปารินทร์  เอื้อวงค์
2. เด็กชายภานุเดช  สุขพงษ์
 
1. นางปิลานี  อุปพงษ์
2. นางสุพรรณี  สุวะศรี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
144 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กหญิงขวัญกมล  มุงธิราช
 
1. นางสาวสไบแพร  อินธิ
 
145 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายบารมี  โสภา
 
1. นางสุพรรณี  สุวะศรี
 
146 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยานาง 1. เด็กชายพงศ์พล  บัวปัดชา
 
1. นางนงครักษ์  ธุระนนท์
 
147 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงยลรดี  ดอบุตร
 
1. นางพรนภา  มาละอินทร์
 
148 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายภากร  ปุกะนะ
 
1. นายประริภันณ์  ธรรมทาทอง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
149 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กชายปัธทวี  สาริศรี
2. เด็กชายพิชัยศรี  โคเวียง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  กวานปรัชชา
2. นางสาวสไบแพร  อินธิ
 
150 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายวันวิสา  สุภิวงค์
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  วงศ์กลุ่ม
 
1. นายวรวุฒิ  จงใจ
2. นายอำนวย  มูลดี
 
151 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายกวิน  จันทร์เทพ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  วรรณศิลป์
3. เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์  สำลี
 
1. นายจำเนียร  พลศรีดา
2. นายประริภันณ์  ธรรมทาทอง
 
152 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เปรื่องกระโทก
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ถมมา
3. เด็กหญิงแพรทอง  ไชยเชษฐา
 
1. นางริญญารัศมิ์  ปุณพิชญ์นาฏ
2. นายเจษฎา  คำปัญโญ
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
153 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  ปุริวงค์
 
1. นายปรัชญา  เกตุทุมมี
 
154 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  กิ้วราชแยง
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
155 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวร 1. เด็กชายวชิรเกียรติ  สังฆวัฒน์
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เขื่อนพงษ์
 
156 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงนุชรี  ปัญจันทร์สิงห์
 
1. นายปรัชญา  เกตุทุมมี
 
157 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กหญิงมาติกา  วงค์อุดมศิลป์
 
1. นายปรัชญา  เกตุทุมมี
 
158 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. นายบุลากร  จ่ายกระโทก
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
159 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายวิทวัส  เทืองสุข
 
1. นายสุทธินันท์  เบ้าพงษ์
 
รวม 159 332 235