หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 020 โรงเรียนบ้านกุดจิก 17 44 30
2 022 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 31 69 42
3 024 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 58 101 78
4 025 โรงเรียนบ้านขาม 38 70 56
5 064 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 19 36 21
6 065 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 17 26 21
7 083 โรงเรียนบ้านนาซอ 60 100 74
8 130 โรงเรียนบ้านวังเวิน 24 41 34
9 135 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 37 54 44
10 144 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 11 23 20
11 149 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 61 93 80
12 148 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 25 41 35
13 156 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 57 107 87
14 161 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 29 46 41
15 039 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 24 40 31
รวม 508 891 694
1585