หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนบ้านกุดจอก 10 14 12
2 017 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 11 17 16
3 026 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 27 41 36
4 061 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 48 80 67
5 092 โรงเรียนบ้านนายอ 10 14 13
6 090 โรงเรียนบ้านนาเมือง 31 67 51
7 132 โรงเรียนบ้านวาน้อย 16 23 20
8 133 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 46 76 69
9 146 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 3 13 6
10 151 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 39 92 58
11 175 โรงเรียนบ้านอากาศ 74 186 121
12 040 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 24 41 34
รวม 339 664 503
1167