หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2562   13 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนงามศึกษา ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนงามศึกษา ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนงามศึกษา ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารมงคลสันต์ ห้อง ชั้น 1 ห้อง อนุบาล3 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารสุนทรกิตติ์ ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารสุนทรกิตติ์ ห้อง ห้องจริยธรรม 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารสุนทรกิตติ์ ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารเปรมกมล ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารเปรมกมล ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารนิตเกษม ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารนิตเกษม ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารนิตเกษม ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารเปรมกมล ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารสุนทรกิตติ์ ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารสุนทรกิตติ์ ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารเปรมกมล ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารสุนทรกิตติ์ ห้อง ใต้อาคาร 3-4 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
11 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารสุนทรกิตติ์ ห้อง ใต้อาคาร 3-4 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อนันต์ศรี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อนันต์ศรี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อนันต์ศรี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อนันต์ศรี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย -อาคารหลังใหม่ ห้อง -ใต้อาคารใหม่ 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย -อาคารหลังใหม่ ห้อง -ใต้อาคารใหม่ 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย -อาคารหลังใหม่ ห้อง -ใต้อาคารใหม่ 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย -อาคารหลังใหม่ ห้อง -ใต้อาคารใหม่ 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารหลังใหม่ ชั้น 1 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
10 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารหลังใหม่ ชั้น 1 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารหลังใหม่ ชั้น 1 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารหลังใหม่ ชั้น 1 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย กัลยรัตน์ ชั้น 1 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย กัลยรัตน์ ชั้น 1 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย กัลยรัตน์ ชั้น 1 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
16 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย กัลยรัตน์ ชั้น 1 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารอนันต์ศรี ห้อง ห้องประชุม 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย ห้อง สนาม 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารมงคลสันติ์ ห้อง ห้องสมุด 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารสุนทรกิตติ์ ห้อง ใต้อาคาร ๓-๔ 13 ก.ย. 2562 ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารสุนทรกิตติ์ ห้อง ใต้อาคาร ๓-๔ 13 ก.ย. 2562 ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารสุนทรกิตติ์ ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย เปรมกมล ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย เปรมกมล ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวก่าย เปรมกมล ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารกัลยรัตน์ ห้อง อาคารกัลยรัตน์ 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
2 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารกัลยรัตน์ ห้อง อาคารกัลยรัตน์ 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
3 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย อาคารกัลยรัตน์ ห้อง อาคารกัลยรัตน์ 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.