หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   9 ก.ย. 2562   11 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์
-
9.00
2 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
3 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
4 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
5 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
5 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
4 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
5 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
6 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
7 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
4 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00
2 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 11 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา