หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   9 ก.ย. 2562   11 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
7 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
8 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
9 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
10 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
11 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
12 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
5 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
6 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
2 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 10 ก.ย. 2562 9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา