สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขจิต
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  บูรณะกิติ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  สกิจขวา
 
1. นางศุภดา  เสมานู
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงธนพร  แสงโคตร
 
1. นางบุษบา  อุประ
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สารศิริ
 
1. นางนาริวัลย์  บุญสิทธิ์
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงวาสนา  ปากวิเศษ
 
1. นางสาววรรธนันท์  สิงสุธรรม
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงพิชชาอร  ศรีโนนยาง
 
1. นางภัทราภรณ์  กุลจิตติสาธร
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  แสนจันทร์
 
1. นางสุมาลี  กาญบรรจง
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงจนิศตา  ไสว
 
1. นางบุษบา  อุประ
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงฐิติกา  ศิริสุข
 
1. นางอริยา  ดวงปฏิ
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  สุทธิโสม
 
1. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ชาวนาเผือ
 
1. นางนาริวัลย์  บุญสิทธิ์
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 1. เด็กหญิงจิรดาภา  เลื่อมใส
2. เด็กหญิงสาวิกา  วิกล
 
1. นางพรรณ์ทิพย์  พรชัย
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสุมาลี  ไลยมาร
2. เด็กหญิงอรปรีญา  ศรีสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  วงค์ใหญ่
2. นางสุดาจิต  เลื่อมใส
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  คูณดี
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  ควรชม
 
1. นางภัทราภรณ์  กุลจิตติสาธร
2. นางสาวเอมอร  ชื่นชม
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สัมภาลี
2. เด็กหญิงมุธิตา  ทองทศ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  ไวยกรรณ์
2. นางสาววรรธนันท์  สิงสุธรรม
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มณีกัญย์
 
1. นางสาวชุลีพร  วงศ์อนุ
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงปถมาพร  โสสุด
 
1. นายสวัสดิ์  มูลสระคู
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายชยานันท์  นำสุย
 
1. นายอุทัย  นามเพ็ง
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กชายจิรภัทร  มูลชารี
2. เด็กหญิงฐิตาภา  วงศ์สุโท
3. เด็กหญิงวรัญญา  ป้องสีดา
 
1. นางธนัชชา  ชินนะราม
2. นางสาวอัญธิกา  เพียโคตร
 
20 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทะขิน
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรรคพล
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวชุลีพร  วงศ์อนุ
 
21 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงนันทวัน  พันพละ
2. เด็กหญิงสุภจิต  แก้วขาว
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวชุลีพร  วงศ์อนุ
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายธนกฤษฏ์  ธนาตย์ภัทรวงศ์
 
1. นางสาวนัทธมน  บุญประคม
 
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงนภัสสร  เทศราช
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงนรินธร  ไกยวงค์
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
 
25 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายพงษ์ปกรณ์  แสงคำ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วสุด
 
1. นายภพธร  เหง้าสุวรรณ
2. นางสาวมธุรินทร์  กุสุมาลย์
 
26 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  พันพละ
2. เด็กหญิงจินดามณี  ลือโสภา
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวชุลีพร  วงศ์อนุ
 
27 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  สุริโย
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
 
28 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงอลิสา  แก้วใส
 
1. นางคณารักษ์  พูลเพิ่ม
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายวิศรุต  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสาวมธุรินทร์  กุสุมาลย์
 
30 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีชนะ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ทิพอาจ
 
31 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงวรัญญา  พิรณฤทธิ์
 
1. นางสาวชุลีพร  วงศ์อนุ
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
32 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จงสมชัย
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงวชิรญาณ  ชะผุย
 
1. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
2. นางสุดารัตน์  ชุมแวงวาปี
 
33 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงสุธินี  ตรีภพ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มแตง
3. เด็กหญิงอรนุช  วันชา
 
1. นางสาวพิมพ์ณฎา  เมธดลเดชา
2. นางสาวศิริกานต์ดา  รุ่งโรจน์
3. นางสาวศิริกานต์ดา  รุ่งโรจน์
 
34 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 1. เด็กชายนภัสรพี  ชาญฉลาด
2. เด็กชายนัทพงษ์  ธิมาชัย
 
1. นางสาวณภัสดาวรรณ  พันพละ
2. นายยอดชาย  ครสาย
 
35 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกิตติโชติ  วงษ์ไกร
2. เด็กชายปุณณากร  ทาชา
 
1. นายนันทพงษ์  ธรรมราษฎร์
2. นายวีระพล  วรรณวงค์
 
36 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสุข
2. เด็กชายปุณยพัฒน์  วงษ์คำแสน
 
1. นายนันทพงษ์  ธรรมราษฎร์
2. นายวีระพล  วรรณวงค์
 
37 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กชายพงศกร  แก้วดวงใหญ่
2. เด็กชายวิชานนท์  แก้ววิลัย
 
1. นางธนัชชา  ชินนะราม
2. นายธานินทร์  นามเดช
 
38 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์บูลย์
2. เด็กหญิงพัชรี  ศรีโนนยาง
3. เด็กหญิงอาลิษา  ทำสาหา
 
1. นางสาวนัทธมน  บุญประคม
2. นางรัตติยากร  ศรีกอง
 
39 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายอนุชิต  ใคร่นุ่นภา
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ปิ่นอำคา
 
1. นางสาวพิมพ์ณฎา  เมธดลเดชา
2. นางสาวศิริกานต์ดา  รุ่งโรจน์
 
40 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายพลพล  วงศ์สีชา
 
1. นางสาวพิมพ์ณฎา  เมธดลเดชา
2. นางสาวศิริกานต์ดา  รุ่งโรจน์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายธนพงษ์  ชาญเลิศ
2. เด็กหญิงปรัชญา  บั้งทอง
3. เด็กหญิงปาลิดา  โคตพงค์
4. เด็กหญิงศวรรยา  เอกอาวุธ
5. เด็กหญิงสุุทัตตา  เทพบาล
 
1. นางสาวบังอร  นพคุณ
2. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
 
42 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงดาริน  วิกล
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  ภูช่างทอง
3. เด็กหญิงมลฤดี  ดีจ้อย
4. เด็กหญิงรัญชิดา  บุตรพรม
5. เด็กหญิงอภิญญา  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวบังอร  นพคุณ
2. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
 
43 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายกฤษดา  ยะหา
2. เด็กชายณัฐกฤตา  อินทร์ตา
3. เด็กชายระพีพัฒน์  สารบรรณ์
4. เด็กหญิงวิภรณ์อนงค์  แก้วพันธ์จันทร์
5. เด็กหญิงอัญรินทร์  บุตรภักดี
 
1. นางสุชานัน  ศิริวรรณ
2. นางเพชรนภา  รัตแสนศรี
 
44 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  อีคะละ
2. เด็กหญิงธัญญาทรัพย์  บุญเชิด
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  มาโยธา
4. เด็กหญิงสวาตรี  รัตนะวัน
5. เด็กหญิงเกวลิน  พรมพิลา
 
1. นางสาวบังอร  นพคุณ
2. นางพิมลพรรณ  นามบุรี
 
45 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงจิราวณี  ชมบุญ
2. เด็กหญิงชบาไพร  ภักดีโชติ
3. เด็กหญิงบุษบา  โพธิ์บุปผา
4. เด็กหญิงพรวิลัย  พลีใส
5. เด็กชายศุภกร  ศรีชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  อินทสร
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
46 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทรประทักษ์
2. เด็กชายณภัทร  ซู่สั้น
3. เด็กชายธีรภัทร  พิกุลทอง
4. เด็กหญิงปณิตา  เบ้าจันทร์
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ชาวไทย
 
1. นายจำเริญ  นามสง่า
2. นายบุญตา  คำทา
 
47 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กชายธนิสร  จันทบุตร
2. เด็กหญิงบุษรา  ภาชนะ
3. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วเกศเกี้ยง
4. เด็กชายสุทัศน์  คำสาหา
5. เด็กหญิงสุภาพร  ธิวะพล
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สายอุดม
2. นายเนวิน  โคตคำ
 
48 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายดิวณัฐวุฒิ  นามไพร
 
1. นางสุนันทา  ทีสุกะ
 
49 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงพิลม  หอมพนา
 
1. นางพิมลพรรณ  นามบุรี
 
50 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงดาราวีน์  เมฆมี
 
1. นางสาวบังอร  นพคุณ
 
51 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายปารเมศ  เอกวุธ
2. เด็กหญิงวรณัฐ  ศิลาเรืองโรจน์
 
1. นางนฤมล  ตูมตั้ง
2. นางสาวอภิสรา  ชื่นตา
 
52 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุ่มพวง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วเกตุพงษ์
 
1. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา
2. นางสาวราตรี  มาตย์คำจันทร์
 
53 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 1. เด็กชายพีระพัฒน์  คำทอง
2. เด็กหญิงอริศรา  โคตรสงคราม
 
1. นางวรางคณา  ไชยดำ
2. นางเยาวลักษณ์  มูลสระคู
 
54 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกานต์ธวดี  สมมาส
2. เด็กชายธนาพล  จันทร์โพธิ์งาม
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ไกรยวุธ
4. เด็กหญิงพรรณิษา  วรสุข
5. เด็กหญิงพิมพิกา  ไสยศาสตร์
6. เด็กหญิงรัญชิดา  มณีกัญย์
7. เด็กชายวายุ  ไกรยะสินธุ์
8. เด็กชายศรายุธ  ทรงคาศรี
9. เด็กหญิงสุชาวดี  ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงสุนิสา  ซุยระวี
 
1. นายชัยกร  ศรีศิลป์
2. นางดุษณี  จันทร์ซ้าย
3. นางสุดาจิต  เลื่อมใส
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
55 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ไกยสินธ์
2. เด็กหญิงณัฐญา  ขวัญจ่า
3. เด็กหญิงธนัญชนก  ว่านเก่าน้อย
4. เด็กหญิงปัทมพร  คตภูธร
5. เด็กหญิงภัทราวิภา  บุตตะพิมพ์
6. เด็กหญิงรัตนภรณ์  งามเงิน
7. เด็กหญิงเพชรรัตน์  งามเงิน
8. เด็กหญิงเอมากา  กองทอง
9. เด็กหญิงโชติรส  ไกยกาศ
10. เด็กหญิงโยษิตา  ราชรี
 
1. นายนันทพงษ์  ธรรมราษฎร์
2. นางบรรจง  เลื่อมใส
3. นางประกาย  คูณนาเมือง
 
56 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษณกัณฑ์  บุตตะพิมพ์
2. เด็กชายดนัยภัทร  พิมพารักษ์
3. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณศรี
4. เด็กชายธีระนัย  วิกล
5. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทรา
6. เด็กชายปฏิพล  หาญณรงค์
7. เด็กชายภัทรวิทย์  สว่างวงษ์
8. เด็กชายอนันธศักดิ์  ศรีวรมย์
9. เด็กชายอภิเชษฐ์  มณีกัญญ์
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทร์สิงห์
 
1. นางจิตรลดา  ตะโคดม
2. นางสาวจุฬาพร  ลีคำโหมง
3. นายปราโมทย์  ศรีบุญเรื่อง
 
57 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุตตะพิมพ์
2. เด็กหญิงวัชราภา  บุตตะพิมพ์
 
1. นางสาวบังอร  นพคุณ
2. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
 
58 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอริสา  จำศูนย์
 
1. นายวิชัย  ภาโนมัย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
59 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายพัสกร  ใครนุ่นภา
 
1. นางภัทราภรณ์  กุลจิตติสาธร
 
60 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวเอมอร  ชื่นชม
 
61 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศศิภร  คอยตาม
 
1. นางสาวแก้ว  สมดา
 
62 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริโส
 
1. นางสาวณภัสดาวรรณ  พันพละ
 
63 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงอภิชญา  มณีวงศ์
 
1. นางรัตติยากร  ศรีกอง
 
64 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กหญิงพรรณวดี  กระบองแก้ว
 
1. นายเนวิน  โคตคำ
 
65 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงอภิชญา  ไทสาระ
 
1. นายวีระ  ไสยรัตน์
 
66 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กชายมงคล  กิจเกียรติ
 
1. นางสาวแก้ว  สมดา
 
67 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกัลยากร  มาโยธา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ราชรี
 
1. นางอริยา  ดวงปฏิ
2. นางสาวโชตกาญจณ์  สุธาวา
 
68 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ระกิติ
2. เด็กหญิงเขมจิรา  พรมบุตร
 
1. นายภัทราภรณ์  กุลจิตติสาธร
2. นางรัตติยากร  ศรีกอง
 
69 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงปวีณา  มาโยธา
2. เด็กหญิงภัชรา  อ่อนสองชั้น
 
1. นายกฤษณ์  ศรีธัญญารัตน์
2. นางรัตติยากร  ศรีกอง
 
70 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กหญิงอาลิษา  อยู่สุข
 
1. นายเนวิน  โคตคำ
 
71 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายธนวิชญ์  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ลือสะท้าน
3. เด็กหญิงเกวลิน  ขันธจันทร์
 
1. นางภัทราภรณ์  กุลจิตติสาธร
2. นางสาวโชตกาญจณ์  สุธาวา
 
72 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายจิรภัทร  ภารกุล
2. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์บูลย์
3. เด็กชายวรณัฐ  บุญน้อย
 
1. นายกฤษฎา  เมยมงคล
2. นางสาวเอมอร  ชื่นชม
 
73 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ้วนสะเล
2. เด็กชายพีรวิชญ์  วันชา
3. เด็กชายวิทวัส  มากด่าน
 
1. นางเพลินพิศ  ศึกษา
2. นางสาวแก้ว  สมดา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กชายธีรโชติ  มณีกัญย์
 
1. นายไพโรจน์  วงษ์ละคร
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กชายวรรณศักดิ์  บูรณะกิติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  อินทสร
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กหญิงศิริประภา  ทองคำ
 
1. นายไพโรจน์  วงษ์ละคร
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงพรชิตา  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาววรารัตน์  สุธาวา
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กชายวีรภัทร  บัวชัย
 
1. นายบุญตา  คำทา
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คำรัง
 
1. นางอมรา  ไชยดำ
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงศศินันท์  วงษ์ไกร
 
1. นางพินทอง  วงษ์ไกร
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงยุภารัตน์  วงศ์คำ
 
1. นางสาวกาญจนา  วงค์ใหญ่
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 1. เด็กชายบัญชา  ศรีสุข
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยสิทธิ์
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 1. เด็กชายวชิระ  ศรีแก้วภู
 
1. นางวรางคณา  ไชยดำ
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิมวงค์
 
1. นางเฉลิมศรี  ชนไพโรจน์
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วิกล
 
1. นางสาวพีรฉัตร  แสนปรางค์
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายวรโชค  โลมจันทร์
 
1. นางพินทอง  วงษ์ไกร
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กชายนิติกร  ชื่นตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  อินทสร
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสดี
 
1. นางพินทอง  วงษ์ไกร
 
89 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงปนัดดา  เอกปัตชา
 
1. นางสาวอังสุดา  ปะทังเว
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
90 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพ์วงค์
2. เด็กหญิงจิตติมา  อาจอำนวย
3. เด็กหญิงชลธิดา  สาหนองหม้อ
4. เด็กหญิงชลิดา  ดีเหมิน
5. เด็กหญิงนครินทร์   เสาร์นอก
6. เด็กหญิงนรินทิพย์  ทีอุทิศ
7. เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยคต
8. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ช่อวารี
9. เด็กหญิงวรรณพร  สร้อยสนธ์
10. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ศรีจันทร์
11. เด็กหญิงศิริกัญญา   แสนอาจ
12. เด็กหญิงศิริญากร  บูรณะกิติ
 
1. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
2. นายจำเริญ  นามสง่า
3. นางสุดารัตน์  ชุมแวงวาปี
4. นายไพโรจน์  วงษ์ละคร
 
91 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กชายจักรพันธุ์  พุทธจันทร์ฉาย
2. เด็กชายณรงค์  ศรีจันทร์
3. เด็กชายถิรายุ  ภูมิฐาน
4. เด็กชายพลธเนตร  วงเวียน
5. เด็กชายเกษม  บุตรซา
 
1. นางกรรณิการ์  เหมโส
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  อินทสร
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
92 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 1. เด็กชายรชฏ  สุ่มมาตย์
 
1. นางกรรณิกา  สุ่มมาตย์
 
93 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา  พาระหาด
 
1. นางเยาวลักษณ์  มูลสระคู
 
94 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงพจนันท์  แวงวรรณ
 
1. นางสาวดวงสุดา  ยะฮาด
 
95 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  พุ่มเจริญ
 
1. นางใจสิน  ปัสสาวะภา
 
96 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริโส
 
1. นางส่องศรี  ภาโนมัย
 
97 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายมงคล  รินชัย
2. เด็กหญิงมณฑกาล  ชาญเลิศ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หล้าแก้ว
4. เด็กหญิงสโรชา  คำรัง
5. เด็กหญิงเขมสรา  ศิริวรรณ
 
1. นางสาวณิชาภัทร  บุญชารี
2. นางสาวบังอร  นพคุณ
 
98 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ธรรมจันทา
2. เด็กหญิงธัญชนก  มรีกัลย์
 
1. นายบุญเลิศ  ดวงแก้ว
2. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
 
99 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญโยธา
2. เด็กหญิงอรปรียา  บุญนุกูล
 
1. นางเยาวลักษณ์  มูลสระคู
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กชายการิน  วงศ์สมศรี
2. เด็กชายจรูญวิทย์  เคนชา
3. เด็กชายธนานันท์  บุญสิทธิ์
4. เด็กชายนฤชิต  โคกรัมย์
5. เด็กชายวงศกร  มุงคุณ
6. เด็กชายศุภกร  โพธิ์แหบ
 
1. นายธานินทร์  นามเดช
2. นางสาวมัทนียา  อุทุมภา
3. นางสุภัสสร  ศรีเกื้อกูล
 
101 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายพงศกร  จันทมูล
2. เด็กชายพันกร  น้อยเนตร
3. เด็กชายวรพล  โสมาเกตุ
4. เด็กชายวัชรพงษ์  โสมาเกตุ
5. เด็กชายอนันตศักดิ์  สิมลี
6. เด็กชายอภิรักษ์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวนิริน  โฮมแพน
2. นางสาวพรโสพิศ  อวยชัย
 
102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายทินกร  มาโยธา
2. เด็กหญิงปนัดดา   บูรณะกิติ
3. เด็กหญิงอลันดา  ต่อมสูงเนิน
 
1. นางรัตติยากร  ศรีกอง
2. นางสาวเอมอร  ชื่นชม
 
103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิติมา  มั่นคูณ
2. เด็กหญิงมาติกา  วันชา
3. เด็กชายอรรถพล  สมดา
 
1. นางนาริวัลย์  บุญสิทธิ์
2. นายสุทัศน์  บุญสิทธิ์
 
104 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณิภาดา  พิมพ์บูลย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  วิกล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทรหาร
 
1. นางบรรจง  เลื่อมใส
2. นางประกาย  คูณนาเมือง
 
105 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกนกอร  โพธิพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  สุดวิสัย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บูรณะกิติ
 
1. นางสาวกาญจนา  วงค์ใหญ่
2. นางศุภดา  เสมานู
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
106 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มณีกัญย์
2. เด็กหญิงสุรภา  มาโยธา
 
1. นางภัทราภรณ์  กุลจิตติสาธร
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย
 
107 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  สุขยา
2. เด็กชายสุนันท์  ศรีสามารถ
3. เด็กชายแพนนารัตน์  เวชสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  อินทสร
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
108 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกนต์รพี  ลาวัลย์
2. เด็กชายธวายศ  ธุระทำ
 
1. นายกฤษฎา  เมยมงคล
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย
 
109 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองทศ
2. เด็กชายธนากร  เวชสวัสดิ์
 
1. นางสาวทิพยา  บุตรพรม
2. นางสาวโชตกาญจณ์  สุธาวา
 
110 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายสรุศักดิ์  นามแก้ว
2. เด็กหญิงอรวี  ศรีด่านจาก
 
1. นายวัฒนา  ธิมาชัย
2. นายเกริกฤทธิ์  ศิริวารินทร์
 
111 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขจรสมบัติ
2. เด็กหญิงลดาทร  นาใจคง
 
1. นายชัยกร  ศรีศิลป์
2. นายนาท  พูลเพิ่ม
 
112 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรชัย
2. เด็กหญิงภณิดา  ดำเอี่ยม
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยสิทธิ์
2. นางสุกัลยา  วรรณพฤกษ์
 
113 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงปัฐมา  พันธุ์เพชร
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ประดับศรี
 
1. นางสาวชุติกาญจณ์  ผลทับทิม
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายศรุต  สว่างวงค์
2. เด็กชายแทนทัย  ยอดจันดา
 
1. นายศรายุทธ  พุทธลา
2. นายอุทัย  นามเพ็ง
 
115 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กชายฐิติกร  บูรณะกิติ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  อินทสร
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
116 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายจารุพิชญ์  เวียงชนก
2. เด็กชายวัชรพล  บุตตะพิมพ์
3. เด็กชายสิงหา  ฝุ่นตะคุ
 
1. นายสมประพันธ์  พิลัย
2. นายเฉลิมพล  อรรคคำ
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
117 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายนันทิยา  พิมพ์กินรี
2. เด็กหญิงสิริยากร  มาโยธา
3. เด็กหญิงอาทิตติยาภรณ์  แก้วใส
 
1. นายบุญเลิศ  ดวงแก้ว
2. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
 
118 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายกฤติเดช  เวียงนนท์
2. เด็กชายณัฐพล  สารบรรณ์
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ประดับศรี
 
1. นายสมประพันธ์  พิลัย
2. นายเฉลิมพล  อรรคคำ
 
119 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายทรงพล  สิมมะโน
2. เด็กชายศักรินทร์  ศิริโส
3. เด็กชายสรายุทธ  หลักคำแพง
 
1. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา
2. นางสาวราตรี  มาตรคำจันทร์
 
120 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายจักรัตน์  คำแสง
2. เด็กชายธีรพงษ์  ประเสริฐผล
3. เด็กชายวันชัย  กล้างาม
 
1. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา
2. นางสาวราตรี  มาตรคำจันทร์
 
121 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงชาลิสา  รักประชา
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญทัน
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร  เชาว์ชาญ
4. เด็กหญิงปาลิตา  แก้วเกตุพงษ์
5. เด็กหญิงพรนภา  คุณศึกษา
6. เด็กชายเจริญ  จันทะคะมุด
 
1. นางภัทราภรณ์  กุลจิตติสาธร
2. นางรัตติยากร  ศรีกอง
3. นางสาวเอมอร  ชื่นชม
 
122 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรรณิพา  สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  สมีดี
3. เด็กหญิงโสภาพิศ  ยอดยืน
 
1. นายบุญเลิศ  ดวงแก้ว
2. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
 
123 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงกิรณา  สุภาษี
2. เด็กชายทัตพงศ์  สามพันธ์
3. เด็กหญิงไปรยา  ไชยดำ
 
1. นางบาหลี  กิยะแพทย์
2. นางบุษบา  อุประ
 
124 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เวชกามา
2. เด็กหญิงศรัญญา  มีวงศ์น้อย
3. เด็กหญิงศศิประภา  เรืองโรจน์
 
1. นางบรรจง  เลื่อมใส
2. นางประกาย  คูณนาเมือง
 
125 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงปนัสยา  สุนทรวัฒน์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  บูรณะกิติ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มาหลวง
 
1. นางบาหลี  กิยะแพทย์
2. นางบุษบา  อุประ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
126 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เลื่อมใส
2. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วโกชุม
3. เด็กชายมาวิน  แผ่นผา
 
1. นางสาวชุติมา  หอมพนา
2. นางบรรจง  บุราโส
 
127 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กหญิงชฎาพร  แสงประจักร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อินสุข
3. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ประดิษฐบุญ
2. นางสาวอำภา  ไชยทะ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
128 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงจันทิรา  มณีกันย์
 
1. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
 
129 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายจิรภัทร  พิมพิลา
 
1. นางสาววรรธนันท์  สิงสุธรรม
 
130 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายกฤษณะ  นามตาแสง
 
1. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
 
131 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อาจอาริ
2. เด็กหญิงศิริวิภา  กัญญานัด
3. เด็กหญิงสุธิดา  มาโยธา
 
1. นางสาวชุติกาญจณ์  ผลทับทิม
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
132 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กชายณรงค์ชัย  กันระวัล
2. เด็กชายวีรภัทร  ทับทิมหิน
3. เด็กชายอาชา  เอื้อกิจ
 
1. นางสาวชุติกาญจณ์  ผลทับทิม
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กชายกิจติคุณ  เหล่าน้ำใส
2. เด็กหญิงสุนันทา  อุดทาสังข์
 
1. นางสาวมัทนียา  อุทุมภา
2. นางสาวอำภา  ไชยทะ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
134 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กชายภัทรพล  โพนพิษ
 
1. นางสาวมัทนียา  อุทุมภา
 
135 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายวรวััฒน์  หอมพนา
 
1. นายปราโมทย์  ศรีบุญเรือง
 
136 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โชติชัย
 
1. นายปราโมทย์  ศรีบุญเรือง
 
137 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนริศรา  ใจเกษม
 
1. นางสาวแก้ว  สมดา
 
138 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงสุประณัชดา  เหล่าชรา
 
1. นางอริยา  ดวงปฏิ
 
139 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงพนิดา  แสงพารา
 
1. นางสาวรัทรินทร์  โฮมแพน
 
140 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายพิริยะพงศ์  ผาจันทร์
 
1. นางสาวพรโสพิศ  อวยชัย
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
141 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายธันวา  มณีกัญญ์
2. เด็กชายสราวุฒิ  เครือศรี
 
1. นางสาวทิพยา  บุตรพรม
2. นายวัฒนา  ธิมาชัย
 
142 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กชายกฤษณะ  รัศมีสุกใส
2. เด็กชายธนากร  ปฏิโชติ
 
1. นางสาวชุติกาญจณ์  ผลทับทิม
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
143 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกเนตร  เตมีรัตน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยดำ
3. เด็กชายทฤษฎี  สระอุบล
 
1. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
2. นายวีระพล  วรรณวงค์
 
144 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายธีรเทพ  หอมพนา
2. เด็กชายพงศกร  พิมพิลา
3. เด็กชายพีรพล  โสสดุ
 
1. นางสาวบังอร  นพคุณ
2. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
 
145 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายชัยมงคล  บุตตะพิมพ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูรัตน์
3. เด็กชายณัฐพล  ป้องสนาม
 
1. นายนันทพงษ์  ธรรมราษฎร์
2. นางรุ่งอาทิตย์  ดวงแก้ว
 
146 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ศรีสามารถ
2. เด็กชายราเชนท์  พิมพ์กินรี
3. เด็กชายสิทธินนท์  เข็มเพ็ชร
 
1. นายนันทพงษ์  ธรรมราษฎร์
2. นายวีระพล  วรรณวงค์
 
147 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงทิพภาพรรณ  หอมพนา
2. เด็กชายพรเทพ  ปฏิเหตุ
3. เด็กหญิงภัทราพร  หงษ์สิงห์
 
1. นางสาวบังอร  นพคุณ
2. นางพรรณปพร  ดวงประทุม
 
รวม 147 332 234