สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย
วันที่ 11 -12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ลีหล้าน้อย
 
1. นางเพชรา  เวียงสมุทร
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงศศิประภา  กมลสินธุ์
 
1. นางสาวสุมาลี  ปาปะสี
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายชัยชนะ   คัมภิรานนท์
 
1. นายสมศักดิ์   พรหมเมตตา
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธีมาพร  คำบัวโคตร
 
1. นางวานิช  โคตรพิมพ์
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงศิราณี  บุตรฟอง
 
1. นายธนากร  ศรีทอง
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงปวีณา  แดนกาไสย
 
1. นางสาวราตรี  พันทวี
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสนสง่า
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  วรรณทอง
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แดนกาไสย
 
1. นางวานิช  โคตรพิมพ์
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ผดุงภักดิ์
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  แดนกาไสย
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงธิติมา  อัครโคตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทะเรศ
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอโนชา  แต่งประกอบ
 
1. นางวานิช  โคตรพิมพ์
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติพร  พวงจันทร์
2. เด็กชายนันทภพ  ถินวิมล
 
1. นางสาวสำราญ  มะณีโสม
2. นางสาวสิริโสภา  สาสุนันท์
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงทักษิณา  แก้วฮองคำ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  โพธิ์ศรีเนา
 
1. นางทองจันทร์  โคตรสมบัติ
2. นางวานิช  โคตรพิมพ์
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีนุกูล
2. เด็กหญิงเอมวิกา  พรมกุล
 
1. นายสุทัศน์  สงวนรัตน์
2. นางอุทัยวรรณ  นาห้วยล้อม
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โพธิ์เปี้ยศรี
2. เด็กชายรพีพัฒน์  บุตรคำสิงห์
 
1. นางทองจันทร์  โคตรสมบัติ
2. นางวานิช  โคตรพิมพ์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กหญิงประนิดา  โยสะอาด
 
1. นางฉัตรแก้ว   โพนฉลาด
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายจรัญ  จงชมผา
 
1. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หงษ์วิลัย
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดลสถิตย์
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ดีสอาด
2. เด็กหญิงชลดา  แดนประกรณ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี   ระยับศรี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดลสถิตย์
2. นายรุ้งนคร  แดนกาไสย
 
20 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนสมบัติ
2. เด็กชายทิวทัศน์  แสงสนั่น
 
1. นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์
2. นางนิยาภรณ์   ฐานไชยยิ่ง
 
21 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายคณิตศร  แดนขนบ
2. เด็กชายภนาดร  มะอาจเลิศ
 
1. นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์
2. นางนิยาภรณ์  ฐานไชยยิ่ง
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กหญิงธภิญธาร  ธนาไสย์
 
1. นางสุชาดา  ประหา
 
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กชายพิริยะ  คันทมาตย์
 
1. นางสุชาดา  ประหา
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ค่ายสงคราม
 
1. นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์
 
25 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงณัฐชา  โคตรไมตรี
2. เด็กหญิงอชิรญา  นันต๊ะภูมิ
 
1. นางสาวนิตยา  พลเยี่ยม
2. นางสุพิศ  สุวรรณศรี
 
26 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พลศรี
 
1. นางเสมอแข  ดุจพายัพ
 
27 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แสงศักดิ์
 
1. นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์
 
28 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  โพนฉลาด
 
1. นางฉัตรแก้ว   โพนฉลาด
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กชายภูริภัทร  ภู่พวก
 
1. นางฉัตรแก้ว   โพนฉลาด
 
30 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนฤมล  บุตรหนองแสง
 
1. นายทวิชชัย  รุจิเวชวงษ์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงดารุณี  ประดับกิจ
2. เด็กหญิงภัคจีรา  รักษาโค
3. เด็กหญิงลักษณารีย์  ชูศรีทอง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  กมลเมือง
2. นายวุฒิกรณ์   ชูศรีทอง
 
32 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายณัฐกรณ์   เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายณัฐนันท์ ไถวศิลป์  ไถวศิลป์
3. เด็กชายธาวิต   เพชรโรจน์
 
1. นายสมศักดิ์   พรหมเมตตา
2. นายสวัสดิ์   โคตรสมบัติ
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กชายจตุรพร  สุพิบาล
2. เด็กหญิงพิชาภรณ์  จุลฤทธิ์
 
1. นางสาวปิยะพร  ศิริดล
2. นางสาวศิริวรรณ์  บิลไชย
 
34 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายชนะชล  น้อยเสนา
2. เด็กชายศรัณย์  มะอาจเลิศ
 
1. นายนิภัทร์  ผลาสพ
2. นางสาวสิริประภา  สารบรรณ
 
35 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนันทกร  บัวคำโคตร
2. เด็กชายสักรินทร์  แดนขนบ
 
1. นายก่อเกียรติ  กะอาจ
2. นายพงษธร  สีแพงมล
 
36 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายฉัตรดนัย  มะอาจเลิศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถินวิชัย
 
1. นายก่อเกียรติ  กะอาจ
2. นายพงษธร  สีแพงมล
 
37 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เสิดผาด
2. เด็กชายสุรยุทธ  สำราญสุข
 
1. นายก่อเกียรติ  กะอาจ
2. นายพงษธร  สีแพงมล
 
38 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  อาษาพ่อ
2. เด็กหญิงทัศน์มน  แดนดงยิ่ง
3. เด็กหญิงรัตตณาวรรณ์  บุตรสาเนตร
 
1. นางสาวปภัชญา  สังชาตรี
2. นายรุ้งนคร  แดนกาไสย
 
39 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กหญิงชมัยพร  ทรัพย์พงษ์
2. เด็กหญิงมนทิชา  ด่างเกษี
3. เด็กหญิงสุภาภัคดิ์  ทองผดุง
 
1. นางสาวปภัชญา  สังชาตรี
2. นายรุ้งนคร  แดนกาไสย
 
40 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายกณิศพงศ์  พิมพิลา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดลพูล
3. เด็กชายวงศกร  มณีแสน
 
1. นางสาวสิริประภา  สารบรรณ
2. นายอภินันต์  เพิ่มศรี
 
41 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายจาตุรงค์   ศรีประทุม
2. เด็กชายชฎายุ  คำทองเทพ
3. เด็กหญิงวรดา  คำสุเรส
 
1. นางสาวปลิตา  ศรีจันทร์
2. นายอภินันต์  เพิ่มศรี
 
42 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์ชัยเหลา
2. เด็กหญิงดวงกลม  แดนกาไสย
3. เด็กหญิงนันธิยา  จรัญเสริฐ
 
1. นางสาวศิรินันท์  พิมูลขันธ์
2. นางสุขสันต์  คณะนาม
 
43 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กชายธวัชชวงศ์  ขามเภา
2. เด็กชายอนุชา  แดนกาไสย
 
1. นายรุ้งนคร  แดนกาไสย
2. นายสุริยันต์  ผกาผาด
 
44 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กชายนราธิป  นุ่มน้อย
2. เด็กชายเฉลิมชัย  กุดสถิตย์
 
1. นายรุ้งนคร  แดนกาไสย
2. นายสุริยันต์  ผกาผาด
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
45 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกชพร   ไผ่โสภา
2. เด็กหญิงกัญญณัฐ  เสียงสนั่น
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์   อินทพันธุ์
4. เด็กหญิงสุจิตรา   โพธิ์เปี้ยศรี
5. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ศรีโคตร
 
1. นายปริม  คำสุวรรณ
2. นายสมศักดิ์   พรหมเมตตา
 
46 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจรัลรัตน์  บุตราช
2. เด็กหญิงทิพย์ธารา  แทนชิน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มัดหา
4. เด็กชายศักรินทร์   แกไธสง
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  ชูศรีทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยอามาตย์
2. นางฉัตรเกษร  ไถวศิลป์
 
47 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชูศรีนาค
2. เด็กหญิงปณิตา  มูลไชยสุข
3. เด็กหญิงมณฑิตา  แสงอ่อน
4. เด็กหญิงรุ่งระวี  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงศิริดลยา  มุ่งดี
 
1. นางอริยาพัชร  มะเสนา
2. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
48 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แดนกาไสย
2. เด็กหญิงภัชราพร  ศรีทอง
3. เด็กชายวรเมธา  จอมทรักษ์
4. เด็กชายวรเมธี  จอมทรักษ์
5. เด็กหญิงอุดมรัตน์  แดนกาไสย
 
1. นายพีรวัฒน์  อุดอาด
2. นายวิชัย  เมาะราษี
 
49 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญทอง
2. เด็กชายตะวันชาย  แดนดงเมือง
3. เด็กหญิงธนภรณ์  นันทดิลก
4. เด็กชายนฤมล  แดนกาไสย
5. เด็กหญิงนัจรี  ธาตุศรี
 
1. นางชมพูนุท  อุดอาด
2. นางสาริณี  หันจรัส
 
50 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  วัฒชะนะชัย
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แฝงเส้น
4. เด็กหญิงธภิญธร  ธนาไสย์
5. เด็กชายพงศกร  หงษ์บุญเรือง
 
1. นายยุทธนา  เนินนิราช
2. นายสิทธิชัย  จ้อยภูเขียว
 
51 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปภัสสร   เบ็ญจรักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยอามาตย์
 
52 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงอติญา  แวงวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทะเรศ
 
53 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กชายอนุชิต  แดนดงยิ่ง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดลสถิตย์
 
54 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หรดี
2. เด็กชายเตชินท์  หรพูล
 
1. นางสาวราตรี   พันทวี
2. นางสาวอาทิตยา  ละครพล
 
55 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายธรรมนูญ  แสนโบราณ
2. เด็กหญิงนัฏฐนันท์  โพธิ์ชัยโถ
 
1. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  กมลเมือง
 
56 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิรา  แดนดงยิ่ง
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ด่านกระโทก
 
1. นางรัตติกาญ  มาตแก้ว
2. นางสาริณี  หันจรัส
 
57 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐชา   หงษ์บุญเรือง
2. เด็กชายธนโชติ  พันธโคตร
3. เด็กชายธันวา   เชยงาม
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   มัดหา
5. เด็กชายภัทรพล  ทัดบุญเรือง
6. เด็กหญิงวรัญญา   โพธิ์ชัยแสน
7. เด็กชายอนณ  ศรีธรรมมา
8. เด็กหญิงอภัสรา  แดนกาไสย์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  แดนประกรณ์
10. เด็กหญิงอัญชิสา  ยอดสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยอามาตย์
2. นายชัยยศ   น้อยอามาตย์
3. นางบุญรัตน์  ไชโย
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
58 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายจักกฤษณ์  บุญแสงส่ง
2. เด็กชายณัฐพล  นาคนอก
3. เด็กชายธนดล  วุฒธศรี
4. เด็กชายธนวัฒน์  เมืองแสน
5. เด็กชายนฤบดี  รัตนปราณี
6. เด็กชายพีรภาส  แดนดงยิ่ง
7. เด็กชายภาคภูมิ  คำลัยวงศ์
8. เด็กชายวรากร  ทิพประมวล
9. เด็กชายศิริศักดิ์  โพธิ์ชัยทอง
10. เด็กชายอาทิตย์  เพชรวิสัย
 
1. นายธนกฤต  พลเยี่ยม
2. นางอริยาพัชร  มะเสนา
3. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
59 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงกัญชรีย์  หนูอุดม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปราบมนตรี
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อุปลา
4. เด็กหญิงบุษกร  สมพร
5. เด็กหญิงปัญชญา  โพธิ์พนา
6. เด็กหญิงปัณณิกา  โพธิ์พนา
7. เด็กหญิงมฤทุอร  ราโช
8. เด็กหญิงวรภร  คำบัวโคตร
9. เด็กหญิงอรุณี  เพชรโรจน์
10. เด็กหญิงแพรวา  มะอาจเลิศ
 
1. นางสาวนฤมล  บุตรนาแพง
2. นางสาวปลิตา  ศรีจันทร์
3. นางสาวสิริประภา  สารบรรณ
 
60 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิรเมธ  อุตะพันธ์
2. เด็กชายธนกฤต  อรัญมิ่ง
3. เด็กชายนนทวัฒน์  รัตนัง
4. เด็กชายพลกฤต  โสเมือง
5. เด็กชายสหรัฐ  ไถวศิลป์
6. เด็กชายอภิรักษ์  เสี่ยงทองคา
7. เด็กชายเสกสรรค์  งามเสน่ห์
 
1. นายบุญทัน  พัฒนสาร
2. นายศุภชัย  พลเยี่ยม
3. ว่าที่ร้อยตรีอธิศักดิ์  กุลชาติ
 
61 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  เจริญเขต
2. เด็กหญิงวริศรา  โยธานันท์
 
1. นางสาวชลธิชา  มะอาจเลิศ
2. นางสาวณัฏฐาภรณ์  วรรณทอง
 
62 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์   น้ำใสหิน
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ทองลา
 
1. นายศุภชัย  พลเยี่ยม
2. ว่าที่ร้อยตรีอธิศักดิ์  กุลชาติ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
63 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงญาดา  พลเยี่ยม
 
1. นางศิริญญา  บุระพวง
 
64 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  โพธิ์ศรีขาม
 
1. นางศิริญญา  บุระพวง
 
65 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงอนัญญา   อามาตย์
 
1. นางเบญจวรรณ  เดชะคำภู
 
66 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงวิพรพรรณ  ถินวิชัย
 
1. นางศิริญญา  บุระพวง
 
67 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล  แสนสง่า
 
1. นางศิริญญา  บุระพวง
 
68 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงวรรนิดา   หมั่นการนา
2. เด็กหญิงสุชาดา  คำบัวโคตร
 
1. นางกนกหงษ์  ศาลารัตน์
2. นายอภิศักดา  มะเสนา
 
69 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงปาริตา  เพชรโรจน์
2. เด็กหญิงศิริวิภา   พันธ์เพชร
 
1. นางกนกหงษ์  ศาลารัตน์
2. นายอภิศักดา  มะเสนา
 
70 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ฐานไชยชู
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ฐานไชยชู
3. เด็กชายวัชระ  โพธิ์เปี้ยศรี
 
1. นางกนกหงษ์  ศาลารัตน์
2. นางสาวฐิตาภา   สนั่นเอื้อ
 
71 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายณรงศักดิ์   แม่สอนลา
2. เด็กชายปัณณวิทย์   มะอาจเลิศ
3. เด็กชายวีระจิตร   มะอาจเลิศ
 
1. นางสาวฐิตาภา  สนั่นเอื้อ
2. นางเบญจวรรณ  เดชะคำภู
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายรัฐปกรณ์  ไร่ไสว
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  แดนดงยิ่ง
 
1. นายธีรพล  แสงสนั่น
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงนิลาวัล   ฉายแสง
 
1. นายประจักร์   ล้ำลุมจัง
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กระวานไพร
 
1. นางสาววิภาพร  วิเศษวงษา
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 1. เด็กชายณัทกรณ์  พินิจเกสร
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 1. เด็กหญิงนุชรี  ประชาชิตร
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันนานน
 
1. นางวีรจิตร  ฉลาดการณ์
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ยันตุดร
 
1. นางณัฐภรณ์  แดนขนบ
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  เสิดผาด
 
1. นางณัฐภรณ์  แดนขนบ
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงวรนุช   ถินคำเชิด
 
1. นางสาวมะลิลา  ทาพรมมา
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายวัชรินทร์  มณีกัล
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  นิละดาห์
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกชกร  จันทรเสนา
 
1. นางวีรจิตร  ฉลาดการณ์
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศดินา  บุตรหนองแสง
 
1. นางสาววิภาพร  วิเศษวงษา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
86 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายกฤษกร  สุพรรณทอง
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  โพธิไชยทอง
3. เด็กหญิงญาณดา  ชูศรีทอง
4. เด็กชายธีรเดช  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงนุชวราลักษณ์  จันทรักษ์
6. เด็กหญิงปวีณา  สุขเทวี
7. เด็กหญิงพนิตพร  จำปาเป้า
8. เด็กหญิงพัสวี  ฐานไชยยิ่ง
9. เด็กชายวรายุทธ์  มลากรรณ์
10. เด็กชายอนุสรณ์  แสนจันทร์
 
1. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
2. นางอริยาพัชร  มะเสนา
3. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
87 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์   แดนกาไสย
 
1. นางสาวทิพย์กมล  ขจรมณี
 
88 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงคณิตา  เสี่ยงทองคา
 
1. นางสาวพรพิมล  คำมะยอม
 
89 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอัคคะวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฐานโอภาส
 
1. นางรัตติกาญ  มาตแก้ว
 
90 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์ฉลาด
 
1. นางธิติกานต์  ผดุงรัตน์
 
91 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มะอาจเลิศ
 
1. นางสาวสุธิดา  วัชระกวีศิลป
 
92 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายจุลจักร  ศรีนาแพง
2. เด็กชายอติชาติ  ธงกลาง
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  บุระพวง
2. นายอริยะ  ชูศรีวาสน์
 
93 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายกฤตฤน  พินิจพล
2. เด็กหญิงลลิตา  โพธิ์หะนาม
 
1. นางสาวปลิตา  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุธิดา  วัชระกวีศิลป
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
94 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  หรสิทธิ์
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  ถินมานัด
3. เด็กชายธวัชชัย  จำปาลุน
4. เด็กหญิงนุชนาฎ  ภิรมย์ขวัญ
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  ขามช่วง
6. เด็กชายสุทธิพัฒน์  เรือนรส
 
1. นางสาวชลธิดา  สายโรจน์
2. นางสาวปัณณพร  ไชยชนะ
3. นางสาวเอมอร  ดอนสามารถ
 
95 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายกีรติกร  พันธุ์ภักดี
2. เด็กชายธนวัฒน์   ทำจ้อม
3. เด็กชายปรีติ  พลเยี่ยม
4. เด็กชายภาณุมาศ  กลิ่นกัณหา
5. เด็กชายวีระพล  เดชโม
6. เด็กชายอภินัทธ์  เงินยวง
 
1. นายนิภัทร์  ผลาสพ
2. นายสุบรรณ  ยุบลนิตย์
3. นายอภินันต์  เพิ่มศรี
 
96 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกนกรดา   ไสยรส
2. เด็กหญิงพรนัชชา   คำภูเลิศ
3. เด็กหญิงสิริยากร   นาก้อนทอง
 
1. นางสาวรมณี  ชัยจันลา
2. นางเบญจวรรณ  เดชะคำภู
 
97 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกมลชนก   โพธิ์ศรีเนาว์
2. เด็กหญิงสิรามล   โพธิ์ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงอภิญญา   แม่สอนลา
 
1. นายสมศักดิ์  พรหมเมตตา
2. นางเบญจวรรณ  เดชะคำภู
 
98 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กหญิงผกามาศ  มังสุไร
2. เด็กหญิงวรัญญา    มาตะรักษ์
3. เด็กหญิงวาสนา   วงศ์อะนุ
 
1. นางสาวกังศะดาณญ์   เขตบรรจง
2. นางสาวอังศุมาลี   ลากครุฑ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
99 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   เวียงสมุด
2. เด็กหญิงพรลภัส   ใบชา
 
1. นางสาวกรรณิกา   เจริญเขตต์
2. นางสุชญาดา  แสงงาม
 
100 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กชายชาคริต   แดนกามล
2. เด็กหญิงทองจันทร์   ทิวาพัฒน์
 
1. นายนิยม   ทองนาเมือง
2. นายประดิษฐ์   มูลจันทร์
 
101 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธนบดี   บุตรศาสตร์
2. เด็กชายภาคภูมิ   ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวมะลิลา  ทาพรมมา
2. นางสุชญาดา  แสงงาม
 
102 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กชายภารดี   นามเพราะ
2. เด็กหญิงวรัชยา    ขามช่วง
 
1. นายสมบัติ  กระดานพล
2. นายอิทธิพล   นาห้วยล้อม
 
103 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐกิตต์  สีมาเพชร
2. เด็กชายพลวัฒน์  จงเรียน
 
1. นางสาวศันสนีย์  บุรีรัตน์
2. นายหาญณรงค์  กระจงจิตร
 
104 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กุดรังนอก
2. เด็กชายยงยุทธ  ไร่ประไพ
 
1. นายยุทธนา  เนินนิราช
2. นายสิทธิชัย  จ้อยภูเขียว
 
105 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วิเศษสัตย์
2. เด็กหญิงจันทัปปภา   กุลฉวะ
 
1. นายประดิษฐ์   มูลจันทร์
2. นายอิทธิพล   นาห้วยล้อม
 
106 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายชนพล   ปราบมนตรี
2. เด็กหญิงอภิญญา  ขามช่วง
 
1. นายปริม  คำสุวรรณ
2. นางสุชญาดา  แสงงาม
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
107 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำสุเรส
2. เด็กชายพิชญะ  คุณทวี
3. เด็กชายวชิรวิทย์  มะอาจเลิศ
 
1. นายธนากร  ศรีทอง
2. นายอภินันต์  เพิ่มศรี
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
108 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายธนากร  วรอรรถ
2. เด็กชายพงศกร  สิงห์โท
3. เด็กชายพลลภัตม์  พิมสุคะ
 
1. นายทองทิพย์  มะอาจเลิศ
2. นายนิภัทร์  ผลาสพ
 
109 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 1. เด็กชายนคเรศ  แสงบุญมี
2. เด็กชายนเรศ  มณีวรรณ
3. เด็กชายเลิศฤทธิ์  จำปาศรี
 
1. นางสาวนฤมล  ผ่านสำแดง
2. นางวิภารัตน์  พลเยี่ยม
 
110 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ประทุมชาติ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  จงเรียน
4. เด็กหญิงทิพย์ประภา  ผลาปรีย์
5. เด็กหญิงพนิดา  นามมณีโชติ
6. เด็กหญิงวิรดา  เวียงสิมา
 
1. นางสาวพัชยา  พลเยี่ยม
2. นางวราวรรณ  พลเยี่ยม
3. นางสาววาสนา  พลทองเติม
 
111 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปะติเก
2. นางสาวธัญรดา  หมั่นผดุง
3. เด็กหญิงศิรินทร์  มะอาจเลิศ
 
1. นางกุมาริกา  ระดาศักดิ์
2. นางอุทุมพร  พันคำ
 
112 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  นาถนอม
2. เด็กหญิงนัฐติการ์  มิ่งจันทึก
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บุตรศิริ
 
1. นางสุขสันต์  คณะนาม
2. นายเฉลิม  อ่อนนางาม
 
113 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงปภัสสร  ผ่องนานารถ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สวนงาม
3. เด็กหญิงอลิตา  ทศกร
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์   แดนขนบ
2. นางสาวนงค์นุช  ผลาเลิศ
 
114 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกันตยา   แดนกาไสย์
2. เด็กชายญาณวิทย์  กองทอง
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร   ขันตีสะพัง
 
1. นางกนกหงษ์  ศาลารัตน์
2. นายอภิศักดา  มะเสนา
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
115 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  สุขเพ็ง
2. เด็กหญิงวิมล  เดชโช
3. เด็กชายศรัญย์  กันยารัตน์
 
1. นางสาวจินดาไม  ภักดีโชติ
2. นางสาวสิริประภา  สารบรรณ
 
116 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ลุมุลละ
2. เด็กหญิงปภาพร   บุตรทุมพันธ์
3. เด็กหญิงเอื้อมรัก   มาพล
 
1. นางปณารินทร์   มูลจันทร์
2. นางสมจิตร   ภามนตรี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
117 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายนุชิต  เพ่งพิศ
 
1. นางทองพัด  ชำนาญยงค์
 
118 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ถินกระไสย์
 
1. นางพรรณมณี  มะอาจเลิศ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
119 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายฉลาดชัย  ขามชู
2. เด็กหญิงปลิดา  ่ผ่องนานารถ
 
1. นางวารุณี  ลำดวน
2. นางสาวอรุณศรี  พลประสิทธิ์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
120 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงฉัตรพร  วันสีหา
 
1. นายเตชิต  หรพูล
 
121 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงจตุพร  ชัยยม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สมสอาด
 
122 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยสิงห์
 
1. นายวิโรจน์  พานอะนันต์
 
123 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนลินธร  อรัญโชติ
 
1. นางสาววิภาพร  วิเศษวงษา
 
124 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ถินกระไสย์
2. เด็กชายชัชกร  ยุบลศรี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุดบุรี
4. เด็กชายธาวิน  ซุยแป
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทำจ้อม
6. เด็กหญิงเพชรา  ตาลวงษ์
7. เด็กชายไตรภพ  อินทรีย์
 
1. นางสาวปลิตา  ศรีจันทร์
2. นางพรรณมณี  มะอาจเลิศ
3. นางเบ็ญจมาศ  ตรีสอน
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
125 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หนูอุดม
2. เด็กชายเริงชัย  อุปลา
 
1. นางเจษฎาภรณ์  มูลศรี
2. นางเบ็ญจมาศ  ตรีสอน
 
126 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายญาณันธร   สิงหาทิพ
2. เด็กชายธนกร   ทองปาน
 
1. นางสาวมะลิลา  ทาพรมมา
2. นางสุชญาดา  แสงงาม
 
127 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรวุธ   เหลาชะโน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทนุกิจ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โพธิกมล
 
1. นางกฤติยา  พัฒนสาร
2. นางสาวศันสนีย์  บุรีรัตน์
 
128 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายพิทยากร  โพธิ์ชัยโถ
2. เด็กชายวิศรุต  ชำนาญยง
3. เด็กชายหนึ่งเดียว  โพธิกมล
 
1. นางจิรภา  มูลไชยสุข
2. นางสาวรัชนีวรรณ  หงษ์ศิริ
 
129 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายจิระพงษ์   ดุจประสงค์
2. เด็กชายชานนท์  ชมภูวิเศษ
3. เด็กชายอาทิตย์   โลหบาล
 
1. นางกนกหงษ์  ศาลารัตน์
2. นายอภิศักดา  มะเสนา
 
130 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายนพรัตน์  โพธิกมล
2. เด็กชายภานุพงษ์  เดชประเสริฐ
3. เด็กชายศุภนัฐ  คุ้มศรีไวย์
 
1. นายทองทิพย์  มะอาจเลิศ
2. นายประสงค์  บุญเลิศ
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
131 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายเจษฎา  เสี่ยงทองคา
 
1. นายธนทัย  ประภาศรี
 
132 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพัสกร  ระดาพัฒน์
 
1. นางสาววิภาพร  วิเศษวงษา
 
รวม 132 305 216