หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 040 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 5 6 6
2 062 โรงเรียนบ้านดงดิบ 4 8 8
3 171 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 26 35 33
4 177 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 9 15 12
5 176 โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 3 4 4
6 182 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 16 24 21
7 103 โรงเรียนบ้านโนนลาด 6 7 7
8 101 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 7 8 8
9 199 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 8 12 11
10 007 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 26 43 37
11 028 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 3 17 7
รวม 113 179 154
333