หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย
วันที่ 11 -12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

[ ทั้งหมด   10 ก.ย. 2562   12 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 อาคาร ๑ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ป.1/1 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 อาคาร ๑ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ป.1/2 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 อาคาร ๑ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ป.2/2 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 อาคาร ๑ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ป.2/1 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อาคาร ๑ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ป.3/2 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อาคาร ๑ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ป.3/1 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 อาคาร ๑ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ห้องเรียนรวม 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 อาคาร ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ป.4/2 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคาร ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ป.5/2 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 อาคาร ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 อาคาร ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 อาคาร ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 อาคาร ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ห้อง ป.4/1 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 อาคาร ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง พยาบาล 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 อาคาร ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ลูกเสือ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 อาคาร ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ลูกเสือ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคาร ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 หอประชุม โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 หอประชุม โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 หอประชุม โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 หอประชุม โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ศาลา 100 ปีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ศาลา 100 ปีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ศาลา 100 ปีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ศาลา 100 ปีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อาคาร ๑ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ห้องพักครู ป.1-3 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคาร ๒ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ห้องพระพุทธศาสนา 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
10 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดสว่างสระทอง 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 อาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงอาหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงอาหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงอาหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
10 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
11 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
12 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
13 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
14 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
15 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ห้องประชุมจามจุรีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 หอประชุม โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 อาคาร ๒ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 อาคาร ๒ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 อาคาร ๒ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ป.6/2 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 อาคาร ๒ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง ป.6/1 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 อาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง โรงฝึกงาน ๑ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 อาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง โรงฝึกงาน ๑ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 อาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง โรงฝึกงาน ๒ 11 ก.ย. 2562 09.00-15.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง โรงฝึกงาน ๒ 11 ก.ย. 2562 09.00 - 15.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 หอประชุม โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชัยวารี 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชัยวารี 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชัยวารี 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชัยวารี 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ศูนย์ ICT เทศบาลตำบลชัยวารี 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย อาคาร ๔ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง อนุบาล 1/1,อนุบาล 1/2 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อาคาร ๔ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ห้อง อนุบาล 2/1,อนุบาล 2/2 11 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา