หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับกลุ่มพัฒนาลุ่มน้ำชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
วันที่ 17 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง

[ ทั้งหมด   9 ก.ย. 2562   11 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.1 10 ก.ย. 2562 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.1 10 ก.ย. 2562 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.1 10 ก.ย. 2562 09.00-10.30
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.1 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.1 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.2 10 ก.ย. 2562 09.00-10.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.2 10 ก.ย. 2562 09.00-10.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.2 10 ก.ย. 2562 09.00-10.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.3 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.3 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.3 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ก.ย. 2562 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ก.ย. 2562 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 10 ก.ย. 2562 09.00-11.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
7 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.6 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
9 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.6 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
10 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.6 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
11 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
12 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.5 10 ก.ย. 2562 09.00-11.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ชัั้น ป.5 10 ก.ย. 2562 09.00-11.00
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง ศาลาจตุรมุข ชั้น 1 ห้อง สนามฟุตบอล 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง ศาลาจตุรมุข ชั้น 1 ห้อง สนามฟุตบอล 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เวที่กลาง 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.4 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.4 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
5 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 10 ก.ย. 2562 13.00-16.00
6 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 10 ก.ย. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2 10 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา