สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทุ่งช้างเผือก
 
1. นางสุนีย์  คุ้มฤทธิ์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีวิชัย
 
1. นางศิริพรรณ  สืบหงษ์
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กหญิงวรรณิดา  เชื้อวงศ์
 
1. นางสมคิด  วิหก
 
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 4 โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กหญิงรัตน์ลิตา  ศรีรักษ์
 
1. นายวิเชียร  ไชยบุญทา
 
5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงกิรติกา  สายคำ
 
1. นางยุพารัตน์  พรหมสวรรค์
 
6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 6 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   วงค์สถาน
 
1. นายวรกาญ  วันราชัย
 
7 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กชายวสุธันย์  ปัญญามา
 
1. นายวิเชียร  ไชยบุญทา
 
8 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงกชพร   ทิพย์โพธิ์
 
1. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
9 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  อินตา
 
1. นางมณเฑียร  พันธุ์เวช
 
10 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 4 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กชายณัฐกร  เสาร์ทิพย์
 
1. นางสมคิด  วิหก
 
11 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 - โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่    
12 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กหญิงชญาณิศา  กล่ำรักษา
 
1. นางสุนีย์  ุคุ้มฤทธิ์
 
13 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  เกษี
 
1. นางสมคิด  วิหก
 
14 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงกรรณญาภัทร  พวงถิ่น
 
1. นายฤทธิพันธ์  จันจร
 
15 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงอาธิตยา  แสงทอง
 
1. นางสายทอง  จันทอน
 
16 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 - โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่    
17 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  คำมา
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมสวรรค์
 
18 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 - โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่    
19 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา   แกล้วกล้า
 
1. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
20 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 - โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่    
21 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณิชา  ปรีชารัตนธรรม
 
1. นางมณเฑียร  พันธุ์เวช
 
22 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กหญิงภัทรพร  ธนารัตน์
 
1. นางศุภรา  ปะละใจ
 
23 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 - โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่    
24 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายจิรกิตติ์  จินะโสต
2. เด็กหญิงนิชานันท์  แก้วมา
 
1. นางสายทอง  จันทอน
 
25 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 - โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่    
26 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงคณาทิพย์  วัณวงค์
2. เด็กหญิงธันยพร  กวางอุเสน
 
1. นางมณเฑียร  พันธุ์เวช
2. นางอนิญชกาญจน์  เสาร์แดน
 
27 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 - โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่    
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
28 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กหญิงอาขิรญาณ์  ท้าวถึง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ปะทะดวง
 
29 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายสิงหราช  พันธ์งาม
 
1. นายฤทธิพันธ์  จันจร
 
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พอสม
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ฝั้นสัญจร
 
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กชายธาวิน  เหมืองห้า
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ปะทะดวง
 
32 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสาร
 
1. นายวิเชียร  ไชยบุญทา
 
33 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   นอร์อินทร์
2. เด็กหญิงณัชนันท์  ศรียงค์
3. เด็กหญิงปณิตา  สิงห์ใจ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธนูแก้ว
2. นายอภิชิต  สวัยษร
 
34 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไทยกลาง
 
1. นางสาวณัทกาญจน์   ธนารัศบุณยาพร
 
35 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายสิงหราช  พันธ์งาม
 
1. นายฤทธิพันธ์  จันจร
 
36 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงอนันตญา  เพ็งอารี
 
1. นายพยงค์  จิตประสาร
 
37 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กหญิงมินตรา  ปลาสุวรรณ
 
1. นางสาวชลิตา  โลกคำลือ
 
38 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กหญิงจิรชยา  จุวรรณ
 
1. นางสาวณัทกาญจน์  ธนารัศบุณยาพร
 
39 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายพงศพัศ  แหวนวัง
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ฝั้นสัญจร
 
40 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 5 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ทุงฤทธิ์
 
1. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
41 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  นุชศิลา
2. เด็กชายนัฐพล  วีระคำ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ฝั้นสัญจร
2. นางศิริพรรณ  สืบหงษ์
 
42 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ท้าวถึง
 
1. นางสาวณัทกาญจน์  ธนารัศบุณยาพร
 
43 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงณัชนันท์  ศรียงค์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธนูแก้ว
 
44 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายจิรกิตติ์  จินะโสต
 
1. นายพยงค์  จิตประสาร
 
45 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 4 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กชายอัครเดช  เศรษฐา
 
1. นางศุภรา  ปะละใจ
 
46 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กชายอริยชาติ  ครองบ้าน
 
1. นางสาวณัทกาญจน์   ธนารัศบุณยาพร
 
47 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กหญิงปาลิดา  ปาโผ
 
1. นางสาวณัทกาญจน์  ธนารัศบุณยาพร
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
48 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงฉันทิสา  คำต่าน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  มะณีนะ
3. เด็กหญิงอัญญาสิ  ลาดไหล
 
1. นางดวงธิดา  มหาวัน
2. นางศิริพรรณ  สืบหงษ์
 
49 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กชายคมกริช  สีสด
2. เด็กชายจงรัก  ปลาสุวรรณ
 
1. นางชลิตา  โลกคำลือ
2. นางณัฐกานต์  สุขเกษม
 
50 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำจู
2. เด็กชายธนาพงษ์  จิตจักร
 
1. นายฤทธิพันธ์  จันจร
2. นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี
 
51 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงทรงศิริ   ทรงกิตติกุล
2. เด็กหญิงปรียาภัทร์   จันทร
3. เด็กหญิงมัฑณา  รัตนมูลปัญญา
 
1. นางดวงธิดา  มหาวัน
2. นางศิริพรรณ  สืบหงษ์
 
52 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงพิมรดา  ศรียงค์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์แพทย์
3. เด็กหญิงวันรัฐ  ปราบสงบ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธนูแก้ว
2. นายอภิชิต  สวัยษร
 
53 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  นอร์อินทร์
2. เด็กหญิงพิมรดา  ศรียงค์
3. เด็กหญิงวันรัฐ  ปราบสงบ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธนูแก้ว
2. นายอภิชิต  สวัยษร
 
54 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงพิมรดา  ศรียงค์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์แพทย์
3. เด็กหญิงวันรัฐ  ปราบสงบ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธนูแก้ว
2. นายอภิชิต  สวัยษร
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กชายชลพรรษ  ส่างแก้ว
2. เด็กชายธนธิป  โกศัยศิริ
3. เด็กหญิงนารีรัศน์  สาราส
4. เด็กหญิงพรธิดา  มูลเมือง
5. เด็กชายเกียรติคุณ  ทิพย์ฝั้น
 
1. นางสาวณัทกาญจน์  ธนารัศบุณยาพร
2. นายสุรศักดิ์  นามเผ้า
 
56 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ชูก้าน
 
1. นางเฉลา  กรรณิการ์
 
57 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายจาตุโชค  ในเวียง
 
1. นางเฉลา  กรรณิการ์
 
58 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายอักกิชา   ใจสุบรรณ
 
1. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
59 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กหญิงวทันยา  มินาลิน
 
1. นายวิเชียร  ไชยบุญทา
 
60 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  คำลือ
 
1. นางสาวชิดกมล  อนาเขต
 
61 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กหญิงณปภัสร์   จันทร์จำปา
2. เด็กชายวิรัช  ธนารัตน์
 
1. นางสาวชลิตา  โลกคำลือ
2. นางสาวณัฐกานต์  สุขเกษม
 
62 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงมลทิรา  สำรวมจิต
2. เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์ชู
 
1. นางนิตยา  วังกาวรรณ์
2. นางสาวนิภาพรรณ  ปัญญามา
 
63 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงกัญศีนี  มงคล
2. เด็กชายวรินทร  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรมน  พันธุ์เวช
 
64 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายติณห์ภัทร   กุณวงศ์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ปัญญาแฝง
 
1. นางจินตนา  ธรรมไชยางกูร
2. นางวิวาวรรณ  พงค์เจริญ
 
65 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงญาดาวดี   วังกระแสร์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์   อินปลัด
 
1. นางจินตนา  ธรรมไชยางกูร
2. นางวิวาวรรณ  พงค์เจริญ
 
66 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนันชัย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เผือกสอน
 
1. นางสาวชลิตา  โลกคำลือ
2. นางสาวณัฐกานต์  สุขเกษม
 
67 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงณัชชา  ชมพูราช
2. เด็กชายธนวัฒน์  โรจน์บวรวิทยา
 
1. นางสาวพัชรมน  พันธุ์เวช
 
68 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กชายจงรัก  ปลาสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ทะนันชัย
3. เด็กหญิงณัฐกมล  มูลอิน
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร   เสาร์อินทร์
5. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  เกษี
6. เด็กหญิงภัทรพร  ธนารัตน์
7. เด็กหญิงมินตรา  ปลาสุวรรณ
8. เด็กหญิงวรรณิดา  เชื้อวงศ์
9. เด็กชายสิรวิชญ์  เผือกสอน
10. เด็กชายอัครเดช  เศรษฐา
 
1. นางสาวณัฐกานต์  สุขเกษม
2. นางศุภรา  ปะละใจ
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
69 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กชายกฤตินันท์  วันละ
2. เด็กชายบารมี  โมหา
 
1. นางสาวณัทกาญจน์  ธนารัศบุณยาพร
2. นางสาวศุภรัตน์  ปะทะดวง
 
70 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายธนวรรณ์  แสนปวงคำ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  แก้วมา
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ปัญญามา
2. นางเฉลา  กรรณิการ์
 
71 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำจู
2. เด็กชายธนาพงษ์  จิตจักร
 
1. นายชวลิต  กันธะเดช
2. นายฤทธิพันธ์  จันจร
 
72 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 4 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วังสิงห์
2. เด็กหญิงนวพร   ใจกุม
 
1. นายวรกาญ  วันราชัย
2. นางสาวสายพิน  รักพงษ์
 
73 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 5 โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กชายปภังกร  ผัดขัน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยะปะนันท์
 
1. นางสาวกันต์กมล  รัตนบุบผา
2. นายวิเชียร  ไชยบุญทา
 
74 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงวิภาวี  ยี่เผติ๊บ
 
1. นางฐิติวรดา  ฤาชัย
2. นายภาณุวิชญ์  ชมภูทุ่ง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
75 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ลื่นกลาง
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมสวรรค์
 
76 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แสงสัย
 
1. นางสาวชลิตา  โลกคำลือ
 
77 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กชายนนท์ณพัฒน์  เหมืองหม้อ
 
1. นางสาวชลิตา  โลกคำลือ
 
78 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงณภัทร  ชมพูราช
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมสวรรค์
 
79 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายจิรกิตติ์  จินะโสต
 
1. นางเฉลา  กรรณิการ์
 
80 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายธนกร  ฤทธิศร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองมาน้อย
3. เด็กหญิงสุนิษา  ป้อมสมบูรณ์
 
1. นางสาวปรียานุช  ยาวิลาศ
2. นางสาวเขมิกา  วังคะออม
 
81 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงณัชนัน  ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  รักพงษ์
3. เด็กหญิงวรินทร  ปวงถิ่น
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมสวรรค์
 
82 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายธนกร  ธรรมลังกา
2. เด็กชายศุภชัย   สินธุชัย
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์   เครือสตอย
 
1. นางสาวปรียานุช  ยาวิลาศ
2. นางสาวเขมิกา  วังคะออม
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
83 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายณัฐภัทร   ทองปลิว
 
1. นางสาวเขมิกา  วังคะออม
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีใจวงศ์
 
1. นางจินตนา  ธรรมไชยางกูร
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บุญมาภิ
 
1. นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมลังกา
 
1. นางสาวเขมิกา  วังคะออม
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายณัฐภัทร   ทองปลิว
 
1. นางสาวเขมิกา  วังคะออม
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายณภัทร  นะยา
 
1. นางจินตนา  ธรรมไชยางกูร
 
89 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์แพทย์
 
1. นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี
 
90 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  บุญมาภิ
 
1. นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี
 
91 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ฟองแก้ว
 
 
92 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์แพทย์
 
1. นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี
 
93 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายณัฐภัทร   ทองปลิว
 
1. นางสาวเขมิกา  วังคะออม
 
94 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายณภัทร  นะยา
 
1. นางจินตนา  ธรรมไชยางกูร
 
95 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ภูมิโสม
 
1. นางจินตนา  ธรรมไชยางกูร
 
96 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บุญมาภิ
 
1. นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี
 
97 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินไชยา
 
1. นางศุภรา  ปะละใจ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
98 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เสนปัน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนปวงคำ
3. เด็กชายธนพล  ชัยชนะ
4. เด็กชายธัญภิสิทธิ์  สัญเพ็ญ
5. เด็กหญิงนิษฐ์ยพร  ชุมสุด
6. เด็กชายรัชชานนท์  มีศรี
7. เด็กหญิงวริศรา  กรีอินทอง
8. เด็กหญิงวิชรภรณ์  วงศ์แพทย์
9. เด็กชายศรัณญู  เมืองวงค์
10. เด็กชายเดชานนท์  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวชิดกมล  อนาเขต
2. นางสาวญาณภา  โสภารัตนากูล
3. นายนนฑิวัฒน์  เสาร์แดน
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
99 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายคงกระพัน  พะโพขันซ้าย
 
1. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พุฒิไพรศาล
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ฐานเหล็ก
3. เด็กหญิงรวินทร์วิภา  อ้นภา
 
1. นายธัญธเนศ   เวชขลัง
2. นางสาวศุภรัตน์  ปะทะดวง
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
101 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จองแค
2. เด็กหญิงศิวรักษ์  สุทธกร
 
1. นางสาวปรียานุช  ยาวิลาศ
2. นายพงศกร  มาระสาร
 
102 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายรัชชานันท์   วังกาวรรณ์
2. เด็กหญิงสมิตา   มหาวี
 
1. นายกิตติศัพท์  ราชสิกข์
2. นางศิริพรรณ  สืบหงษ์
 
103 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายณัฐกิจ   ขวดแก้ว
2. เด็กชายฤทธิชัย   อารินทร์
 
1. นายกิตติศัพท์  ราชสิกข์
2. นางสาวธมลวรรณ  ฝั้นสัญจร
 
104 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายนพเกล้า  เฟื่องฟู
2. เด็กชายวัฒนพงษ์   รำแพน
 
1. นางสาวปรียานุช  ยาวิลาศ
2. นายพงศกร  มาระสาร
 
105 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กชายนราวิทย์  รอวิจิตร
2. นายยศวรรธน์  ทะนันชัย
 
1. นายวิสุทธิ์  พิทยากิต
2. นางสุภารัตน์  แสนปัญญา
 
106 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายณัฐพงค์  มโนโฮ้ง
2. เด็กชายพงศ์พัศ  เเหวนวัง
 
1. นายกิตติศัพท์  ราชสิกข์
2. นางสาวชิดกมล  อนาเขต
 
107 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่คง
2. เด็กหญิงเกตุชนก   เกตุสำโรง
 
1. นางสาวปรียานุช  ยาวิลาศ
2. นายพงศกร  มาระสาร
 
108 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กชายพีระพล  สมบุตร
2. เด็กหญิงมนิศราวดี  ใจนำปน
 
1. นางสาวกันต์กมล  รัตนบุบผา
2. นายวิเชียร  ไชยบุญทา
 
109 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายธนกฤต  หงษ์สอง
2. เด็กชายธีระภัทธ  พรรณสังข์
 
1. นายกิตติศัพท์  ราชสิกข์
2. นางสาวสุภาวดี  พิมสาร
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
110 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดวงประทีป
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   ใจกัญญา
3. เด็กหญิงสายธาร  อิ่มเพ็ง
 
1. นางจตุพร  ถานะวุฒิพงษ์
2. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
111 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา   นามลี
2. เด็กชายธนวัฒน์   ชาวเวียง
3. เด็กหญิงสิรินทรา   คำปลุก
 
1. นางจตุพร  ถานะวุฒิพงษ์
2. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
112 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายพชรพล  ธรรมลังกา
2. เด็กชายวิทวิน  คชปัญญา
3. เด็กชายศุภิวิชณ์  ชาวยอง
 
1. นางนงนุช  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสาวสายพิน  รักพงษ์
 
113 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กหญิงณริศรา  แก้วบุญมา
2. เด็กชายพิชากร  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายภัคดิพงศ์  มันคากาศ
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจจันทร์
2. นางลดารัตน์   กันทะวงค์
 
114 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กหญิงธนพร  ยะปะนันท์
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์มีโชค
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เพชรแพ
 
1. นางสาวกันต์กมล  รัตนบุบผา
 
115 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 4 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กหญิงกัลยา  ชากองมา
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  น้อยท่าทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  พุฒิพันธ์
 
1. นางสาวสิริวิภา  สุวรรณพงศ์
 
116 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงชนานันท์  ยะถา
2. เด็กหญิงชลทิชา   ภู่กัน
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร   จินะโสติ
 
1. นางนงนุช  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสาวสายพิน  รักพงษ์
 
117 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายกรชนก  เมืองคำ
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ทวีพัฒน์
3. เด็กหญิงมณิฐชกาณ์  วงศ์ราษฎร์
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์พรม
 
118 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิง ปิยธิดา  ตันติ
2. เด็กหญิงจริญญา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงพราวพรรณรายณ์  เชื้อชัย
 
1. นางสาวพิชญธิดา   แก้วเกิด
2. นางอนิญชกาญจน์  เสาร์แดน
 
119 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 4 โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญาดา  ถุงทรัพย์
3. เด็กหญิงภควดี  ปิยธรรมวาจโก
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจจันทร์
2. นางลดารัตน์   กันทะวงค์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
120 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วตีน
 
1. นางสาวชิดกมล  อนาเขต
 
121 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กชายศตวรรษ  ขยันการ
 
1. นางสุภารัตน์  แสนปัญญา
 
122 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  วังกาวรรณ์
 
1. นางสายทอง  จันทอน
 
123 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายปิยสิริ   รักพงษ์
 
1. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
124 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทะนันไชย
2. เด็กชายพงศ์ภัค  มันคากาศ
3. เด็กหญิงรัตนากร  เยี่ยมดนตรี
 
1. นางสาวณัทกาญจน์  ธนารัศบุณยาพร
2. นายธัญธเนศ  เวชขลัง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
125 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายยศกร  ยอดศร
2. เด็กหญิงสุพัชชา  เวียงนาค
 
1. นางจินตนา  ธรรมไชยางกูร
2. นางวิวาวรรณ  พงค์เจริญ
 
126 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายขรินทร์ทิพย์  ปฏิสังขเต
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์ชู
 
1. นางนิตยา  วังกาวรรณ์
2. นางสาวนิภาพรรณ  ปัญญามา
 
127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  มูลอิตา
2. เด็กชายวชิริวิชญ์  รอดฝุ่น
 
1. นางสาวณัฐกานต์  สุขเกษม
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
128 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กชายพลวรรธน์  สุทธกัน
 
1. นางสมคิด  วิหก
 
129 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงณิชกมล   สุระบัตร
 
1. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
130 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  พุทธวงษ์
 
1. นางสาวธมลวรรณ   ฝั้นสัญจร
 
131 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายชัยชนก  เมืองคำ
 
1. นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี
 
132 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินไชยา
 
1. นางศุภรา  ปะละใจ
 
133 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงปัทมา  ประเวชรัมย์
 
1. นางอารีรัตน์  ปะละใจ
 
134 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายธนภัทร   สารีแก้ว
 
1. นางจินตนา  ธรรมไชยางกูร
 
135 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4 โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กชายอภิรักษ์  โลกคำลือ
 
1. นายวิเชียร  ไชยบุญทา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
136 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายขรินทร์ทิพย์  ปฏิสังขเต
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์ชู
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ปัญญามา
2. นายพยงค์  จิตประสาร
 
137 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายศตวิตติ์  ช่างทองเก่ง
2. เด็กชายเมธี  หลักหมู่
 
1. นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี
 
138 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กหญิงจีรภัทร  กุมารแก้ว
2. เด็กชายพลวัฒน์   ต้องสู้
 
1. นางสาวปรียานุช  ยาวิลาศ
2. นายพงศกร  มาระสาร
 
139 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4 โรงเรียนบ้านย่านยาว 1. เด็กชายณฐกร  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ยะปะนันท์
 
1. นางสาวกันต์กมล  รัตนบุบผา
2. นายวิเชียร  ไชยบุญทา
 
140 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รั้งกลาง
2. เด็กชายวิรุฬฉัตร  ต๊ะอ้าย
 
1. นายวิสุทธิ์  พิทยากิต
2. นางสุภารัตน์  แสนปัญญา
 
141 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สมทรา
2. เด็กหญิงณัฐพร  แสงจันทร์
 
1. นายวิสุทธิ์  พิทยากิต
2. นางสุภารัตน์  แสนปัญญา
 
142 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายธนภัทร   สารีแก้ว
2. เด็กชายธนโชติ  แก้วนะโรง
3. เด็กชายพรหมมาส  โยปัง
 
1. นางสาวญาณภา  โสภารัตนกูล
2. นายนนฑิวัฒน์  เสาร์แดน
 
143 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายจิตภานุ  พรมวัง
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ชมภู
3. เด็กหญิงวรัญญา  วันทอง
 
1. นางสาวญาณภา  โสภารัตนกูล
2. นางสาวนิตยา  จิตพยัค
 
รวม 143 240 189