หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 0 0 0
2 030 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1 1 1
3 037 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 0 0 0
4 089 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 0 0 0
5 097 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 2 2 2
6 067 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 0 0 0
7 133 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 0 0 0
8 165 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 6 12 9
9 145 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
รวม 9 15 12
27