หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 042 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 0 0 0
2 046 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 12 21 16
3 050 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 1 5 2
4 051 โรงเรียนบ้านนาเมือง 9 21 13
5 048 โรงเรียนบ้านนาแฝก 0 0 0
6 055 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 0 0 0
7 001 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 2 4 3
รวม 24 51 34
85