หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนบางยางพัฒนา 0 0 0
2 053 โรงเรียนบ้านนาหนอง 0 0 0
3 049 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 0 0 0
4 059 โรงเรียนบ้านน้ำตาก 5 5 5
5 093 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 0 0 0
6 102 โรงเรียนบ้านหลังเขา 2 2 2
7 025 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 0 0 0
8 168 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์ 0 0 0
รวม 7 7 7
14