หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 0 0 0
2 056 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 0 0 0
3 078 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 0 0 0
4 083 โรงเรียนบ้านพร้าว 0 0 0
5 091 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 0 0 0
6 098 โรงเรียนบ้านหนองลาน 0 0 0
7 107 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 0 0 0
8 173 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 0 0 0
9 006 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 27 50 41
10 171 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 0 0 0
11 176 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 0 0 0
รวม 27 50 41
91