หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เกียรติบัตร ครั้งที่ 69 เครือข่ายบางแก้ว

[ ทั้งหมด   19 ส.ค. 2562   21 ส.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ส.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ห้อง ป.5/1 20 ส.ค. 2562 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ห้อง ป.5/1 20 ส.ค. 2562 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ห้อง ป.5/1 20 ส.ค. 2562 09.00-10.30
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ห้อง ป.5/2 20 ส.ค. 2562 09.00-10.30
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ห้อง ป. 5/2 20 ส.ค. 2562 09.00
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ห้อง ประชุม 20 ส.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ห้อง ประชุม 20 ส.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
8 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ห้อง ประชุม 20 ส.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
9 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ห้อง ป.6/1 20 ส.ค. 2562 09.00-10.00
10 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต 20 ส.ค. 2562 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารลีลาวดี ห้อง ป.6 20 ส.ค. 2562 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารลีลาวดี ห้อง ป.6 20 ส.ค. 2562 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารลีลาวดี ห้อง ป.6 20 ส.ค. 2562 09.00-11.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารบานบุรี ห้อง คณิตศาสตร์ 20 ส.ค. 2562 13.00
5 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารบานบุรี ห้อง คณิตศาสตร์ 20 ส.ค. 2562 14.00
6 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารบานบุรี ห้อง คณิตศาสตร์ 20 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารบานบุรี ห้อง คณิตศาสตร์ 20 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารบานบุรี ห้อง ภาษาไทย 20 ส.ค. 2562 09.00
9 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารบานบุรี ห้อง ภาษาไทย 20 ส.ค. 2562 09.00
10 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารบานบุรี ห้อง ภาษาไทย 20 ส.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.3 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.3 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ อาคารหอประชุม 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ อาคารหอประชุม 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ อาคารหอประชุม 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
6 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.2 20 ส.ค. 2562 10.00
7 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.2 20 ส.ค. 2562 10.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารห้องคุณธรรม 20 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารห้องคุณธรรม 20 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารห้องคุณธรรม 20 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม หอประชุม 20 ส.ค. 2562 13.00
2 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม หอประชุม 20 ส.ค. 2562 14.00
3 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดรัตนวราราม หอประชุม 20 ส.ค. 2562 14.00
4 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว โรงเรียนวัดรัตนวราราม หอประชุม 20 ส.ค. 2562 14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอนุรักษ์ ห้อง ป.2/1 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอนุรักษ์ ห้อง ป.2/1 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอนุรักษ์ ห้อง ป.2/2 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอนุรักษ์ ห้อง ป.2/2 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอนุรักษ์ ห้อง ป.2/2 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
6 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอนุรักษ์ ห้อง ป.3/1 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
7 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอนุรักษ์ ห้อง ป.3/1 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
10 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
16 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอเนกประสงค์ 20 ส.ค. 2562 09.30 เป็นต้นไป
17 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรัทธา ห้อง ดนตรี 20 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
18 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรัทธา ห้อง ดนตรี 20 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
19 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรัทธา ห้อง ดนตรี 20 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
20 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรัทธา ห้อง ดนตรี 20 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง หน้าห้อง ป.1 20 ส.ค. 2562 09.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง หน้าห้อง ป.1 20 ส.ค. 2562 10.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง หน้าห้อง ป.1 20 ส.ค. 2562 11.00
4 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดรัตนวราราม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง หน้าห้อง ป.1 20 ส.ค. 2562 11.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สนามวอลเลย์บอล 20 ส.ค. 2562 09.00
2 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอนุรักษ์ ห้อง ป.4/2 20 ส.ค. 2562 13.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรัทธา ห้องคอมพิวเตอร์ 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรัทธา ห้องคอมพิวเตอร์ 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรัทธา ห้องคอมพิวเตอร์ 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรัทธา หน้าห้องสมุด 20 ส.ค. 2562 09.00
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรัทธา หน้าห้องสมุด 20 ส.ค. 2562 09.00
3 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรัทธา หน้าห้องสมุด 20 ส.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
2 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารอนุรักษ์ ห้อง ป.4/1 20 ส.ค. 2562 13.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 13.00-16.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 13.00-16.00
5 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
6 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00
8 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม หอประชุม 20 ส.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว เวทีโรงอาหาร 20 ส.ค. 2562 10.00
2 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว เวทีโรงอาหาร 20 ส.ค. 2562 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรีตำบล ห้อง ป.1/2 20 ส.ค. 2562 13.00-16.00
2 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรีตำบล ห้อง ป.1/2 20 ส.ค. 2562 13.00-16.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารศรีตำบล ห้อง ป.1/2 20 ส.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 13.00-16.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 13.00-16.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 13.00-16.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อาคารมรกต ใต้ถุน 20 ส.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา