สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายกฤตัชญา  พิศพักตร์
 
1. นางกรณิการ์  มะธุระ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีทอง
 
1. นางจิรพรรณ  ศรีน้อย
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงอรรถยา  สุวรรณกาศ
 
1. นางสาวก้านทิพย์  ทองชูดำ
 
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวอารีย์  ยอดรัตน์
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงวรดา  สังข์แก้ว
 
1. นางกนกพร  เต่าหิม
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 1. เด็กหญิงนัทชา  เจ้ยชุม
 
1. นายไพรัช  นิลวรรณ
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ชมบุญ
 
1. นางสาวจริยา  คงนวล
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1. เด็กหญิงสุธีพร  ศรีราม
 
1. นางสาวปัญลักษณ์  แก้วแฝก
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงฝนแก้ว  นุ่นพันธ์
 
1. นางสุนิตย์  สุขจันทร์
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1. เด็กหญิงอัครมณี  หนูหลง
 
1. นางสาวอภิรดา  ชาญน้ำ
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงปัณฑ์ชณัฐ   สุขช่วย
 
1. นางณัฐิฎา  มุสิกวงศ์
 
12 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  ด้วงไข่
 
1. นางสุภาณี  ยังสังข์
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงปัณฑ์วดี   แวลอเดร์
2. เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญณจันทร์
 
1. นางสาวก้านทิพย์  ทองชูดำ
2. นางสาววรนุช  วีระกิติกุล
 
14 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองยัง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูเทพ
 
1. นางนุชรี  มาณะแก้ว
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ชูมี
 
1. นางอรจิรา  เกิดณรงค์
 
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กชายณฐกร  ดิสโร
 
1. นางพิรม  พูลสวัสดิ์
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1. เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทอง
 
1. นายถนอมชัย  ลักษโณสุรางค์
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 1. เด็กหญิงนราพร  สะตะพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ช่วยนะ
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จิตเอียด
2. เด็กชายนภัสรพี  อินทร์ทอง
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  สังกะเพศ
 
1. นางสาวปรียา  ทวนทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  หนูหลง
 
20 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงปัญญวี  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายสัภยา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวพัชรา  ชูชาติ
2. นางวิยดา  มุขประดับ
 
21 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 1. เด็กชายนพวิชญ์   นิลศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เสียมไหม
 
1. นางสาวศิริพร  จันทร์มณี
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายพชรดนย์   คงขาว
 
1. นางอุบลวรรณ  หมื่นเพชร
 
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กชายกรณ์ศักดิ์  หายเจริญจิตต์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชูมาก
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายพิทย์อรรถ   สุกดำ
 
1. นางธิดาทิพย์  บุณยรัตน์
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงณิฌา  ท้าวสกุล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   สุขญาโณ
 
26 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์   สังนุ้ย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  นิมมานันท์
 
1. นางธิดาทิพย์  บุณยรัตน์
2. นางสาวมนัชญา  พรหมเทพ
 
27 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1. เด็กชายณัฐชนน  ศรีวิเชียร
2. เด็กชายศิลายุทธ  โพธิ์ยอด
 
1. นางกาญจนา  พูนช่วย
2. นางสุเนตรา  จันทวี
 
28 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีนวลเอียด
 
1. นางนัฏศิมา  หนูเทพ
 
29 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1. เด็กชายศิวกร  มากแก้ว
 
1. นางจิรพรรณ  ทองมาก
 
30 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กชายเตชิน  มุสิกิม
 
1. นางสาวสุภาพร  ทองสุทธิ์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัณต์กมล   คงขาว
2. เด็กชายชวนากร   ทิพย์จำนงค์
3. เด็กหญิงศิรดา   คงอินพาน
 
1. นางนงเยาว์  เจริญวิริยะภาพ
2. นางอำพร  เมืองสง
 
32 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กชายกิตติทัช  เตียวเจริญ
2. เด็กชายก้องภพ  พรหมยานนท์
3. เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ธนกฤตศิริ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เศรษฐสุข
2. นายราเมศ  เต่าหิม
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กชายภูวนันท์  ปราบหนุน
2. เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีขาว
 
1. นายบูบากาศ  เหล็มปาน
2. นายสมภพ  สุขจันทร์
 
34 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงจิรฐา  วรากรวรพงศ์
2. เด็กหญิงธัญญานุช  สงสุวรรณ
3. เด็กหญิงนิติรัฐ  ภักดีวานิช
 
1. นางสาวลักษมี  จันทร์เทพ
2. นางอารีย์  แสงแก้ว
 
35 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สิริกรกุล
2. เด็กหญิงศศิวิมล   สังฆะสา
3. เด็กหญิงอนัญญา   ศรีจันทร์งาม
 
1. นางประภาพร  เอียดดำ
2. นางพัชราภรณ์  แสงขาว
 
36 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1. เด็กหญิงนราวัลย์  ศรีโวหะ
2. เด็กหญิงนิชากานต์  แขกกาฬ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรทอง
 
1. นางวนิดา  ไกรเทพ
2. นางสาวสุวคนธ์  คงเกตุ
 
37 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชา  คงสอน
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ณรี   วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ชูวิจิตร
 
1. นางประภาพร  เอียดดำ
2. นางสาวพรหมมาศ  วรรณสุข
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
38 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์ศรีเมือง
2. เด็กชายธนศร  พ่วงทอง
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์  เรณุมาศ
4. เด็กหญิงอุรัสยา  เรืองเพชร
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แนมใส
 
1. นางกฤติกา  แสนแปง
2. นางสาวฆนาลัยร์  ทองเคล้า
 
39 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงกฤติกา  รุ่ยใหม่
2. เด็กหญิงชญานิศ  กาฬมูสิก
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญานิน  นุ่นยัง
5. เด็กหญิงภัทรวดี  จงเจตน์
 
1. นางกรกนก  ขำนุรักษ์
2. นางอภิสรา  จันทน์เสนะ
 
40 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทองหนูเอียด
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมเพชร
4. เด็กหญิงธันยชนก  ทองทวี
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวพัณณิตา  ธรรมเพชร
2. นางสาวอวัสดา  มากนวล
 
41 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 1. เด็กหญิงวรพิชชา   วงค์ธรรม
 
1. นางกฤติกา  แสนแปง
 
42 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 1. เด็กหญิงลีลาวดี  ทองทวี
 
1. นางศรัญญา  ปานอ่อน
 
43 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1. เด็กชายจิรทีปต์  แซ่โฮ่
 
1. นางปิยวรรณ  บุญฤทธิ์
 
44 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ฤทธิรงค์
2. เด็กหญิงศุภพิชญ์   ชูรัตน์
 
1. นางรัตนา  คุ่ยเสงี่ยม
2. นางสาวไพลินทร์  ทองพลาย
 
45 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎ์  คงพูล
2. เด็กหญิงเกษมณี  บุญถาวร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อรุณลิ่มสวัสดิ์
2. นางจินดา  กิตติเลิศ
 
46 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1. เด็กชายพิทยุตม์  เรืองแก้ว
2. เด็กหญิงอธิชา  ทิศรอด
 
1. นางสาวพัณณิตา  ธรรมเพชร
2. นางสาวอวัสดา  มากนวล
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
47 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1. เด็กหญิงชนัญวรัศ  ลายทิพย์
2. เด็กหญิงปัณชิตา  รักขันธ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สังสุมาตร
 
48 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงจอมธิดา  สุขพงษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  บุญรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  พรหมมณี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
49 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1. เด็กหญิงนันวิกา  มั่งคั่ง
 
1. นายอานนท์  สุขแก้ว
 
50 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  คชภักดี
 
1. นายวิทยา  นุ่นนา
 
51 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล   แก้วสุวรรณ
 
1. นายอิทธิวรรธน์  สงคง
 
52 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ปานช่วย
 
1. นางสาวภัณฑิชาห์  ทิพย์เกษร
 
53 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพนม 1. เด็กหญิงปัณณพร   เซ่งบุญตั๋น
 
1. นายอิทธิวรรธน์  สงคง
 
54 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เดชประสิทธิ์
 
1. นางสาวภัณฑิชาห์  ทิพย์เกษร
 
55 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1. เด็กหญิงตมิสา  อุบล
2. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์ราม
 
1. นางดาริน  ช่วยคุณูปการ
2. นายอานนท์  สุขแก้ว
 
56 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ด้วงแดง
2. เด็กชายนัสกร   เพ็งเกลี้ยง
 
1. นางสาวฆนาลัยร์  ทองเคล้า
 
57 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กชายสิทธกร  ชูตระกูล
2. เด็กหญิงสุณิสา  อินทรโชติ
 
1. นางณัฏฐ์หงส์  ฤทธิเรือง
2. นางณีรนุช  ขุนรินทร์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
58 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูสุวรรณ์
 
1. นางสินีนาช  เกษรินทร์
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บุญแก้ว
 
1. นางสินีนาช  เกษรินทร์
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บุญแก้ว
 
1. นางสินีนาช  เกษรินทร์
 
61 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงณพัชญา  เศรษฐสุข
 
1. นางเสาวภา  กิจวาส
 
62 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  หนูแป้น
 
1. นายกิตติ  คำหวาน
 
63 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงมินท์ธิตา  ชัยฤทธิ์
 
1. นางเสาวภา  กิจวาส
 
64 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงธนพร  ทองแกมแก้ว
 
1. นางเสาวภา  กิจวาส
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
65 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงมัญณัฎฐ์  หนูด้วง
 
1. นางลักษณา  รักจำรูญ คอสเวย์
 
66 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1. เด็กหญิงณรินทร์ญา  รุ่งเรือง
 
1. นางนภมน  สมสุข
 
67 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพุชฌาภา  มาแดง
 
1. นางวิไล  มีเสียง
 
68 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงอมรา  ชุมประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  รัตนญา
 
69 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ณ นคร
 
1. นางนวลประภัสสร์  อุดมศิลป์
 
70 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1. เด็กหญิงอุษณีย์  มีขำ
 
1. นางสุรีย์พร  วงศ์กระพันธุ์
 
71 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 1. เด็กหญิงบุษราคัม   นุ้ยเล็ก
2. เด็กหญิงปริยาภัทร   ทองศรีไหม
 
1. นางชุดาพร  สุกชู
 
72 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่หลิว
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  คเชนทร
 
1. นางสาววลัย  ดำคง
2. นางสาวสุจินดา  แซ่ลิ่ม
 
73 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1. เด็กชายพงศกร  ชัยศรียา
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชัยเชื้อ
 
1. นางสาวนุชนาถ  ชุมพลรบ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
74 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายกวินทร์  หนูคลิ้ง
2. เด็กหญิงจุฑาธิป  มิตสุวรรณ
3. เด็กหญิงญาณิน   จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงธนภรณ์   ฟองทอง
5. เด็กชายนิติธร  ทองเย็น
6. เด็กชายรชานนท์  ขวัญแก้ว
 
1. นางนิชกานต์  โกฏิกุล
2. นายพลกฤต  โกฏิกุล
 
75 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 1. เด็กหญิงจิรช์ญา  เกิดศิริ
2. เด็กชายธนกฤต  เจ้ยจู
3. เด็กชายรุ่งรัตน์  หนูทอง
4. เด็กชายอติรุจ  ทองด้วง
5. เด็กชายอ้อมบุญ  บัวเนียม
6. เด็กชายเจษฎากร  ช่วยชะนะ
 
1. นางกมลลักษณ์  คงร่ม
2. นายวรพงศ์  ชูเลื่อน
3. นายอภิชาติ  สินดำ
 
76 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวเนียม
2. เด็กหญิงธันยพร   อนุรัตน์
3. เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วด้วง
4. เด็กชายพงศกร  ช่วยแย้ม
5. เด็กชายสุทธิภัทร  ราชราวี
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงษ์เทศ
 
1. นางนิชกานต์  โกฏิกุล
2. นายพลกฤต  โกฏิกุล
 
77 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงกัญญณัท  เรืองเทพ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแสงแก้ว
3. เด็กชายนักรบ  เมืองสง
4. เด็กชายวิชญ์ภาส  แสงทอง
5. เด็กหญิงสาริศา  กิ้มแก้ว
6. เด็กชายอติวิชญ์  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายบูบากาศ  เหล็มปาน
2. นายสมภพ  สุขจันทร์
 
78 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงฐิฏิยาภรณ์  จันทร์พูล
2. เด็กหญิงณัฐชนา  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงรุจิรา  นาคเรือง
 
1. นางธนานันต์  ทิพย์ทอง
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
79 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คงเอียง
2. เด็กชายอัครชัย  สมเพชร
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  เพ็งช่วย
2. นายอภิเชษฐ์  อาศัย
 
80 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงสิริกร   แดงเย็น
2. เด็กหญิงโชติกาญจน์  มุสิกิม
 
1. นางสาววัชรมาศ  เกิดแก้ว
2. นางอลิษา  วันเลี้ยง
 
81 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายกรวิชญ์   เกตุชู
2. เด็กชายณัฐกร  คุ่ยเสงี่ยม
 
1. นางกันยารัตน์  สุขสุวรรณ
2. นางสาวสุกัลญา  แก้วประสิทธิ์
 
82 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขาวนุ้ย
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  กาวชู
 
1. นางธนาอร  เผ่าชู
 
83 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มุสิการุณ
2. เด็กหญิงวรพิชชา  กาวชู
 
1. นายอัคเรศ  ทองร่วง
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
84 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายทีปกร   จันทรัตน์
2. เด็กชายธัญวิศว์   ธรรมรังษี
3. เด็กชายเกียรติตระกูล  นพนิช
 
1. นางนิชกานต์  โกฏิกุล
2. นางพลกฤต  โกฏิกุล
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
85 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 1. เด็กชายวัชรพงศ์  พราหมพันธ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  พุทธพงศ์
3. เด็กชายสิรภพ  ไชยเซ่ง
 
1. นายยุธยา  ชุมชู
2. นางสาริกา  ทองด้วง
 
86 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 1. เด็กชายภานุวัตร  ชูพุ่ม
2. เด็กชายภูวเดช   มีสมบุญ
3. เด็กชายวีระวัฒน์  ชูพุ่ม
 
1. นางสาวราตรี  นาทอง
 
87 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นลินทร์  อ่อนคง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปริวันนัง
3. เด็กชายนวพรรษ  เจริญสุข
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  เพ็งช่วย
2. นายอภิเชษฐ์  อาศัย
 
88 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาต  เพชรหนองชุม
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ช่างประดิษฐ
3. เด็กหญิงวรรณิศาสิริ  หนูพุ่ม
 
1. นางธนาอร  เผ่าชู
2. นางสายลม  ฤทธิวงศ์
 
89 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 1. เด็กชายกรินทร์  ขาวมัน
2. เด็กชายชญานนท์  ชูทอง
3. เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็ชรยาบาล
 
1. นางสาวรัตติกาล  บัวทอง
2. นายไพรัช  นิลวรรณ
 
90 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงชนกานต์  ดำทอง
3. เด็กหญิงชาคริยา  เทพชุม
 
1. นางพรรณีมาศ  นวลมี
2. นางพวงสุข  ขวัญสุวรรณ
 
91 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 1. เด็กหญิงกมนกร  ทองด้วง
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ปานช่วย
3. เด็กหญิงสุนิศา  แก้วมุสิก
 
1. นางสาวภัณฑิชาห์  ทิพย์เกษร
2. นางสาริกา  ทองด้วง
 
92 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  นิ่มดวง
2. เด็กชายยศกร  บุญรอด
3. เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  ทองนวล
 
1. นางสาวอุมาพร  ขุนจันทร์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
93 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1. เด็กชายธนดล  อินทร์ปราบ
2. เด็กหญิงธิชานันท์  ภักดี
3. เด็กชายภูกวิน  ปล้องไหม
 
1. นางนารา  สวัสดิโรจน์
2. นางอภิญญา  เกิดแก้ว
 
94 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1. เด็กชายคชธาน  สมวงษา
2. เด็กหญิงชยุดา  มากแก้ว
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางธัญสิริ  แก้วด้วง
2. นางสุกัญญา  ชูสงค์
 
95 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 1. เด็กหญิงกมลชนก   คชลักษณ์
2. เด็กหญิงกวินทิพย์   เทพทวี
3. เด็กชายธราเทพ   แก้วทองสุข
 
1. นางกฤติกา  แสนแปง
 
รวม 95 190 133