สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงปริณดา  คำฟู
 
1. นางอุบลรัตน์   ฤทธิ์สอน
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางนริศรา  แป้นถนอม
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงชนิตรา  จำเนียรทรัพย์
 
1. นายอุบลรัตน์   ฤทธิ์สอน
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  หวนถิ่น
 
1. นางสาวกาญจน์วริษฐา  ชูกำลัง
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสนวน 1. เด็กหญิงภัสสรา  วรธงไชย
 
1. นางบรรเทา  ชื่นผล
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงโสรญา  อู่อินทร
 
1. นางสาวอนงค์  วรรณศรี
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีดี
2. เด็กชายธนากร   ประเสริฐสิทธิ์
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงถิรดา   พารา
2. เด็กหญิงแสงเหนือ  บุตรสิน
 
1. นางนริศรา  แป้นถนอม
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กชายธวัชชัย  สอนสุรินทร์
 
1. นางบุณฑริก  สอนสุรินทร์
 
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กชายวัชรวิทย์  เกิงสันเทียะ
 
1. นางสาวชนิดา  สินค้า
 
11 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    สุขสอน
2. เด็กหญิงอภิชญา   สิงห์รักษ์
3. เด็กหญิงอรษา  สำรี
 
1. นางขนิษฐา  อินจันทร์
2. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
 
12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กหญิงมัลลิสรา  ถือสัตย์เที่ยง
 
1. นางสาวธนิดา  ชื่นป้อม
 
13 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กชายคณิศร  เข็มอินทร์
 
1. นางสาวธนิดา  ชื่นป้อม
 
14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายศิริศักดิ์  นฤธวัลกร
 
1. นายจิระนัย  คำภา
 
15 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปานดำ
2. เด็กชายอนุพงษ์  พุทธา
 
1. นายจิระนัย  คำภา
2. นางสาวอนุชจรี  กัลยา
 
16 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วิมล
 
1. นางสาวปวรวรรณ  หงษ์ฤทัย
 
17 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงนฤดี  แก้วปรีชา
 
1. นายจิระนัย  คำภา
 
18 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายพีรดนย์  ศักดิ์เสือ
 
1. นางสาวอนงค์  วรรณศรี
 
19 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงศิรกาญจน์  บุญจิตร
 
1. นางสาวอนงค์  วรรณศรี
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กชายภูวรมัน  คำประกอบ
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พักอยู่
 
1. นางสาวชนิดา  สินค้า
2. นางสาวปรัชญาณี  จันทร์สูง
 
21 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ลักษิตานนท์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีอุบล
 
1. นางขนิษฐา  อินจันทร์
 
22 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   เทียนมี
2. เด็กชายฐปกร  กองชนะ
 
1. นางขนิษฐา  อินจันทร์
 
23 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กชายฉลองราชย์  มีดี
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสฬส
3. เด็กชายธีรพงศ์  เขียนทิม
 
1. นายธวัชชัย  อินพร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
24 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กชายฉลองราชย์  มีดี
2. เด็กชายธีรพงศ์  เขียนทิม
 
1. นายธวัชชัย  อินพร
2. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นรอด
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   บริสุทธิชัย
4. เด็กหญิงวรลดา   อนุภาพ
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  มั่นปรี
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
26 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจรินทร์ยา   มั่นปรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีดี
3. เด็กหญิงธนัชชา  โสฬส
4. เด็กชายธนากร   ประเสริฐสิทธิ์
5. เด็กหญิงวรินยุพา   อินทร์ชา
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
27 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ปิ่นรอด
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   บริสุทธิชัย
4. เด็กหญิงวรลดา   อนุภาพ
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  มั่นปรี
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
28 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจรินทร์ยา   มั่นปรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีดี
3. เด็กหญิงธนัชชา  โสฬส
4. เด็กชายธนากร   ประเสริฐสิทธิ์
5. เด็กหญิงวรินยุพา   อินทร์ชา
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
29 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสนวน 1. เด็กชายธนวัฒน์  มั่งมีบุญชัย
2. เด็กหญิงปุณญิศา  หาแก้ว
3. เด็กชายยุทธนา  สิทธิหาญ
4. เด็กหญิงสุชาดา  หนูอ่อนศรี
5. เด็กหญิงสุพัชตรา  บุญกล่ำ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สาลี
2. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
30 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงธัญสินี  นาเพ็ก
 
1. นางสาวนันทนา  นามวงค์
 
31 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กชายภูวนาท  แก้วพินิจ
 
1. นางสาวนันทนา  นามวงค์
 
32 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   บริสุทธิชัย
2. เด็กชายปองพล  ผากาเกตุ
 
1. นางกาญจนา  สำรองพันธ์
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
33 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กชายธนากร   ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรินยุพา   อินทร์ชา
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
34 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  นราพล
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ลุนนู
4. เด็กชายณัฐนัย  บุญเจริญ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ครุฑวงษ์
6. เด็กหญิงปีย์วรา  ธำรงรัตน์
7. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สะอิ้งทอง
8. เด็กหญิงภัทรวดี  โพแตง
9. เด็กหญิงรุจิษยา  โพลา
10. เด็กหญิงอาภัสรา  สนธิ
 
1. นางสาวยี่หวา  ชูแหวน
2. นางสาวอนุชจรี  กัลยา
3. นายเกศชดา  หาแก้ว
 
35 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงธนัชชา  โสฬส
2. เด็กหญิงวรินยุพา   อินทร์ชา
 
1. นางสาวณัฐริษา  อินทสอน
2. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
36 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กชายสิทธิชัย  สุขคำมี
 
1. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
37 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายวรเมธ  จิตอุดม
 
1. นางสาวนราภรณ์  สุขแก่น
 
38 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงชนิสร  ดีสุข
 
1. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
39 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงวิภาวี  ทุยแป
 
1. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
 
40 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสนวน 1. เด็กชายนนทนัตถ์  สมศรี
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สาลี
2. นางสมศรี  โหมเพ็ง
 
41 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสนวน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พารา
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ไกรมาส
 
1. นางสาวจุฑามาส  บุญล่ำ
2. นางสมศรี  โหมเพ็ง
 
42 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายนพรัตน์  อุ่นบุญ
 
1. นางสาวนราภรณ์  สุขแก่น
 
43 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกรชนก  จันทรวงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ก้อนทอง
3. เด็กหญิงวรดี  บุญนิ่ม
 
1. นายชัยศิษฏ์  สุ่มประดิษฐ
2. นางสุรารักษ์  สืบหล้า
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
44 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กชายธีรพงศ์  เขียนทิม
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
 
45 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บุญนิ่ม
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
 
46 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายปิยะกุล   เกิดอยู่
 
1. นางขนิษฐา  อินจันทร์
 
47 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงโสรญา  อู่อินทร
 
1. นางสาวยี่หวา  ชูแหวน
 
48 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บุญนิ่ม
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
 
49 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กชายโสภณ  คุณวันดี
 
1. นางนริศรา  แป้นถนอม
 
50 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีดี
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
 
51 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงอชิรญ  บุญมาวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
 
52 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สวนลำใย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
 
53 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงอชิรญา  บุญมาวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
 
54 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กชายจตุรภัทร  พาอินทร์
2. เด็กชายจักกฤต   เกิดจร
3. เด็กชายจักริน  มีพูล
4. เด็กชายจักรี  แสงลภ
5. เด็กชายชนะภัย   ชัยลึก
6. เด็กหญิงชลธิดา  หมอแจ่ม
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรพัฒนามงคล
8. เด็กชายธนธรณ์  อิ่มละออ
9. เด็กชายธนากร  ชัยลึก
10. เด็กชายบัญญวัต  องอาจ
11. เด็กชายบุญญวัชร  แหลมแก้ว
12. เด็กหญิงปณิตา  กงแก้ว
13. เด็กชายราเชนทร์   ชัยลึก
14. เด็กชายศุภวิชญ์  สวนลำใย
15. เด็กชายสถาพร  นพดล
16. เด็กชายสรวิชญ์  เอี่ยมอ่อน
17. เด็กหญิงอชิรญา  บุญมาวัฒน์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  นากสวาท
19. เด็กหญิงอินทุอร  ศิริพาสงค์
20. เด็กชายเฉลิมพล  บัวพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
55 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กหญิงจันทการณ์  โคเมือง
2. เด็กหญิงชนัญญา  จิตรชนะ
3. เด็กหญิงธนาภา  กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองคำ
5. เด็กหญิงวรวรรณ  แดงอ่ำ
6. เด็กหญิงสมิตา  ประธาตุ
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วเพิ่ม
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วเพิ่ม
 
1. นางสาวกมลชนก  ท่างาม
2. นางสาวชนิดา  สินค้า
3. นางสาวฟารีดา  ยุมาดีน
 
56 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจรินทร์ยา   มั่นปรี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ปิ่นรอด
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   บริสุทธิชัย
4. เด็กชายบุญรอด  ขันมูล
5. เด็กชายสุรเชฐร์   เดือนเพ็ญ
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
57 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงพัชราพร  วงศ์วรนนท์
 
1. นางสาวยี่หวา  ชูแหวน
 
58 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายปริญ  ปลั่งอุดม
 
1. Mr.Stephen  Dulca Banay
 
59 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  เกิดอยู่
 
1. นางสุรีย์พร  หงส์นำบัญชาชัย
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร  ศรีอุบล
2. เด็กชายชีวานนท์  ลิ้มไขแสง
3. เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์ป้อม
4. เด็กชายภูกวิน  ดีแซว
5. เด็กหญิงยุวพรรณ  เรืองเดช
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ษมาจิตฉายแสง
 
1. นางวันทนา  กลิ่นชั้น
2. นางสุรีย์พร  หงส์นำบัญชาชัย
 
61 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  คำฝอย
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  พลอาสา
3. เด็กชายธนดล  เบ้าศรี
4. เด็กชายธนิสร  เมฆสนั่น
5. เด็กชายวีรพัฒน์  จันแดง
6. เด็กชายอนุสรณ์  บุญมายะพันธุ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดวงแป้น
2. นายชัยศิษฏ์  สุ่มประดิษฐ
3. นางสุรารักษ์  สืบหล้า
 
62 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์ป้อม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คงฮวด
3. เด็กชายภูกวิน  ดีแซว
4. เด็กหญิงยุวพรรณ  เรืองเดช
5. เด็กหญิงวริศรา  สุพร
6. เด็กชายสมโภช  ลิ้มสุข
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ษมาจิตฉายแสง
8. เด็กหญิงเกวลิน  เขื่อนเพชร
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นผล
10. เด็กชายเสกสรร  พิณนอก
 
1. นางวันทนา  กลิ่นชั้น
2. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
3. นางสุรีย์พร  หงส์นำบัญชาชัย
 
63 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กชายชานนท์  ลิมปิชัย
2. เด็กหญิงนันทวัน  จันทร์เสน่ห์
3. เด็กหญิงแก้วกาญจนา  ดวงธรรม
 
1. นางสาวกมลชนก  ท่างาม
2. นางสาวชนิดา  สินค้า
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
64 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อินจันทร์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิจารณ์
 
1. นางขนิษฐา  อินจันทร์
2. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
65 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กหญิงอริสรา  เผือคำภู
2. เด็กชายเวสพิสิฐ  พรมตา
 
1. นางสาวปรัชญาณี  จันทร์สูง
 
66 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กชายกฤตเมธ  วัฒนาอุดม
2. เด็กชายอภิชิต  รอดบำรุง
 
1. นางสาวประภาพร  พวงไทย
2. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
 
67 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสนวน 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เพิ่มพรม
2. เด็กหญิงลดาวีย์  ยังดี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สาลี
2. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
68 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  แสงจันทร์
2. เด็กชายศุภวิทย์  นาคเสนี
 
1. นางขนิษฐา  อินจันทร์
2. นายสมบูรณ์  อินทนิล
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
69 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีดี
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสฬส
3. เด็กหญิงวรินยุพา   อินทร์ชา
 
1. นางสาววัลลภา  ยนทะสาด
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
70 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กหญิงชรินทิพย์  วัฒนสันต์
2. เด็กชายปัญญวัฒน์  หร่ายมณี
3. เด็กชายวรวุฒิ  เชียงหว่อง
 
1. นางสาวปรัชญาณี  จันทร์สูง
 
71 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีดี
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสฬส
3. เด็กหญิงวรินยุพา   อินทร์ชา
 
1. นางสาววัลลภา  ยนทะสาด
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
72 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กชายกิตติพศ  ฟูจันทร์
2. เด็กหญิงจิราภา  สารีคำ
3. เด็กหญิงปัญจมาพร  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวลลิตวดี  เขียวสวาท
 
73 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ก้อนคำ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทสอน
3. เด็กหญิงอุรัสยา  เหมาะสมัย
 
1. นางสาวไตรรัตน์  ช่วยอุระชน
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
74 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กชายอมรเทพ  อ่อนศรี
 
1. นางสาวชนิดา  สินค้า
 
75 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1. เด็กชายจักรชัย  อินทรสอน
2. เด็กหญิงณัฐถการ  นนทรีย์
3. เด็กชายอธิชาติ  ดาโสม
 
1. นางสาวกมลชนก  ท่างาม
2. นางสาวชนิดา  สินค้า
 
รวม 75 191 110