หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
2 016 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 61 145 79
3 017 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
4 018 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
5 019 โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 7 12 7
6 020 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 0 0 0
7 021 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 12 21 18
รวม 80 178 104
282