หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนจันทวิทยา 10 14 10
2 011 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 62 117 90
3 023 โรงเรียนนรบุตรศึกษา 0 0 0
4 067 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 3 0 0
5 070 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 10 11 11
6 134 โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 4 7 5
7 137 โรงเรียนสิริวัฒนา 27 56 33
8 140 โรงเรียนหัวเฉียว 24 44 37
9 147 โรงเรียนอนุบาลสุทธินี 0 0 0
10 014 โรงเรียนเทพประทาน 29 44 30
11 069 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 47 99 72
12 012 โรงเรียนโถงจื้อ 18 33 25
รวม 234 425 313
738