หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 44 75 54
2 010 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 39 61 57
3 041 โรงเรียนบ้านเนินทราย 8 11 11
4 082 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 9 26 17
5 103 โรงเรียนวัดป่าแดง 38 66 47
6 122 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 13 22 19
7 125 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 0 0 0
8 074 โรงเรียนวัดเขารวก 29 53 39
9 133 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 0 0 0
10 142 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 0 0 0
11 001 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 12 12 12
รวม 192 326 256
582