สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เทศเจริญ
 
1. นางขันเชิง  กิ่งไม้กลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  หอมชื่น
 
1. นางสาวแสงเดือน  สระสำราญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา  เปี้ยวน้อย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูเบศ  พรายแก้ว
 
1. นางกลอยใจ   ระหว่างบ้าน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญลาภ
 
1. นางสาวแสงเดือน  สระสำราญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนก  แดงพยนต์
 
1. นายอภิชาติ  พันธ์อินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สายสิงห์
 
1. นางกลอยใจ   ระหว่างบ้าน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  กลีบบัว
 
1. นางสาวแสงเดือน  สระสำราญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  แสนสุข
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษญา  ภานุกรพงษ์
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศญา  ทองแย้ม
 
1. นางสาวแสงเดือน  สระสำราญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปนี  คำกล่อม
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  น้อยแสง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรินระดา  ระเริงทรัพย์
2. เด็กหญิงอโนชา  เอี่ยมสิน
3. เด็กหญิงแสงเดือน  จงสอน
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุ่นศรี
2. นางจินตนา  มาลี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์เผือก
2. เด็กหญิงศศินา  ดิษยบุตร
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุ่นศรี
2. นางสมใจ  เลียบวัน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวดล  นาคปานเอี่ยม
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุ่นศรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรภวิษย์  ภาษีสวัสดิ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เพิ่มทองมาก
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางนลินี  โชติรักษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมล  เกตุพรม
2. เด็กชายเชิดศักดิ์  รอดจากทุกข์
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางนลินี  โชติรักษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  พลายแก้ว
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  รอดจากทุกข์
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางนลินี  โชติรักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลน้อย
2. เด็กหญิงนภาขวัญ  รบชนะ
3. เด็กหญิงอรกัญญา  นวมศิริ
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางนลินี  โชติรักษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงพล  เชี่ยวเจริญ
2. เด็กหญิงนิตยา  สืบสุข
3. เด็กหญิงปทุมวดี  เอี่ยมสิน
 
1. นางกรรนิการ์  ระหว่างบ้าน
2. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  อินพันทัง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  จันทโกมล
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ้มละมัย
4. เด็กหญิงสิตานัน  ลานตวน
5. เด็กหญิงสุพิชญ์ธิดา  เกตุพรหม
 
1. นางกลอยใจ   ระหว่างบ้าน
2. นางหทัย  เรืองทิพย์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใหม่แท้
3. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยศรี
4. เด็กหญิงรัตติชาดา  ทัศนีย์
5. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แดงประดับ
 
1. นางหทัย  เรืองทิพย์
2. นางสาวแสงเดือน  สระสำราญ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณณเมธ  สีดอกบวบ
2. เด็กหญิงพิชยภา  ทองนิ่ม
 
1. นางขันเชิง  กิ่งไม้กลาง
2. นางหทัย  เรืองทิพย์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แมลงไทย
2. เด็กชายสรศักดิ์  คำแสนโครต
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางสาวแสงเดือน  สระสำราญ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดลพัฒน์  ฤทธิ์ล้ำ
2. เด็กหญิงรุจินันท์  เทพคีรี
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางสาววิไลวรรณ  ทองรุ่ง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณลดา  รอดจากทุกข์
 
1. นางวิจิตรา  ประทีปพิชัย
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวทอง
 
1. นางวิจิตรา  ประทีปพิชัย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธชิตา  รุ่งจำรัส
 
1. นางวิจิตรา  ประทีปพิชัย
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์โชติ
2. เด็กชายนราวิชญ์  เชาว์เฉียบ
 
1. นางสาวบรรจง  กายนาคา
2. นางวิจิตรา  ประทีปพิชัย
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวทอง
2. เด็กหญิงวราพร  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงอลิชา  รอดจากทุกข์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  พ่วงมีชัย
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  ขำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอาริยนันท์  อยู่เย็น
 
1. นายชัยรัตน์  สุขพลาย
2. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญณรงค์  บัวเรือง
2. เด็กหญิงปพิชญา  เนียมเพชร
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พงษ์เขตกรณ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์   เอมจุ้ย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  คมกฤษ
 
1. นางนลินี  โชติรักษ์
2. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัทร  พลายแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งนภัฏ  ฉ่ำมิ่งขวัญ
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางเกษร  ปานมณี
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงอติมา  คมกฤษ
 
1. นางจินตนา  มาลี
2. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  มงคลการ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรายแก้ว
 
1. นางสาวบรรจง  กายนาคา
2. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐธพงษ์  สงชิต
2. เด็กชายระพีพัฒน์  บุญเรือง
3. เด็กหญิงแพรวา  ไชยศร
 
1. นางสาวรัชดา  เกตุแก้ว
2. นางสาวไพลิน  ทิพย์ทิม
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรพัฒน์  อยู่ยั่งยืน
3. เด็กหญิงวรัญญา  จิระเพชรอำไพ
 
1. นางรัชดา  เกตุแก้ว
2. นางสาวไพลิน  ทิพย์ทิม