หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 1 0 0
2 052 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 0 0 0
3 054 โรงเรียนบ้านควนลำภู 0 0 0
4 055 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 0 0 0
5 067 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 0 0 0
6 090 โรงเรียนบ้านบางปรน 0 0 0
7 087 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 0 0 0
8 112 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 0 0 0
9 123 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 0 0
10 103 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 0 0 0
11 122 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 0 0 0
12 151 โรงเรียนราชเวชพิศาล 0 0 0
13 152 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 0 0 0
14 162 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 0 0 0
15 163 โรงเรียนวัดควน 0 0 0
16 210 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 0 0 0
17 226 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 0 0 0
18 228 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 3 10 3
19 229 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 1 0 0
รวม 5 10 3
13