หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   28 ส.ค. 2562   30 ส.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ส.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้องประชุม ชั้น 2 30 ส.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้องวิทยาศาสตร์ 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้องนาฏศิลป์ 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้องนาฏศิลป์ 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 412 30 ส.ค. 2562 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 412 30 ส.ค. 2562 13.00-16.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 413 30 ส.ค. 2562 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 413 30 ส.ค. 2562 13.00-16.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้องสมุด 30 ส.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคารเอนกประสงค์ 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคารเอนกประสงค์ 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคารเอนกประสงค์ 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคารเอนกประสงค์ 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคารเอนกประสงค์ 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคารเอนกประสงค์ 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคารเอนกประสงค์ 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 421 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 421 30 ส.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 313 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 423 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 อาคาร 3-4 30 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 ห้องสมุด 30 ส.ค. 2562 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 411 30 ส.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 424 30 ส.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 424 30 ส.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา