หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   28 ส.ค. 2562   30 ส.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ส.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 411 29 ส.ค. 2562 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 411 29 ส.ค. 2562 13.00-14.30
3 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 412 29 ส.ค. 2562 09.00-10.30
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 412 29 ส.ค. 2562 13.00-14.30
5 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 424 29 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 413 29 ส.ค. 2562 09.00-10.00
7 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 414 29 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 531 29 ส.ค. 2562 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 532 29 ส.ค. 2562 09.00-11.00
3 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 533 29 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 534 29 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 421 29 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 422 29 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 29 ส.ค. 2562 09.00-12.00
8 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 29 ส.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 ห้องประชุม 29 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร หอประชุม 29 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร หอประชุม 29 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร หอประชุม 29 ส.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้อง 422 29 ส.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ส.ค. 2562 09.00-11.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ส.ค. 2562 09.00-12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ส.ค. 2562 09.00-14.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ส.ค. 2562 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ส.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ห้องประชุม ชั้น ชั้น 2 29 ส.ค. 2562 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อาคาร 5 29 ส.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา