สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ธงสันเทียะ
 
1. นางเสน่ห์   เนียมสันเทียะ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เปรื่องสันเทียะ
 
1. นายสมุนตรี  คำขวา
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  มัดตังดอน
 
1. นายสมุนตรี  คำขวา
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กชายระพีพัฒน์   แพงไธสง
 
1. นางสาวนุชธิดา  เผ่าทองงาม
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กหญิงศิวะวัณณ์   นวลประเสริฐ
 
1. นางสาวนุชธิดา  เผ่าทองงาม
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวรุ่งอรุญ  นาคขุนทด
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จำพันดุง
 
1. นางพันธ์ผกา  เทียบแสน
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสูงเนิน
 
1. นายศุภมิตร  กฤตเวทิน
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงอภิรุจี  พะวร
 
1. นางเสน่ห์   เนียมสันเทียะ
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  แจ้งทองไทย
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ไชยอัฐทอง
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ทิพชัย
 
1. นางสมสมัย  บูรณะขจร
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองน้อย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ครามสูงเนิน
 
1. นางพันธ์ผกา  เทียบแสน
2. นางวรัญช์ธิตา   ไชยศักดิ์วรกุล
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เกตุทัต
2. เด็กหญิงนิศาชล  ครามสูงเนิน
 
1. นางสาวรัตนา  รอดผึ่ง
2. นายศิวณัฐ  เรตสันเทียะ
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ช่วยงาน
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  ช่วยงาน
 
1. นางจันจิรา  นาเมืองรักษ์
2. นายจีรพงษ์  นาเมืองรักษ์
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กชายนวพล   โชว์สูงเนิน
2. เด็กชายสรวิศ   กาญจนพิมาย
 
1. นางสาวนุชธิดา  เผ่าทองงาม
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยาณัท  ขจร
 
1. นางรัตนาภรณ์  จันทร์สมัคร
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กชายปวีณ  ตามสันเทียะ
 
1. นางสาวนพเก้า  แมขุนทด
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทนันชัย
 
1. นางสาวปวีณา  บัวนา
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ธงสันเทียะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา   ภูคะฮาด
3. เด็กหญิงแพรวา   ขึมสันเทียะ
 
1. นางสาวสุธิดา   อาจสูงเนิน
2. นางสาวอรพรรณ   สุวรรณแสน
 
20 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงศศิประภา  เนียมสันเทียะ
2. เด็กหญิงเมธาวี  ช่วยงาน
 
1. นางสาววิระนุช  สมทอง
2. นางสาวอังสุภา  ศรีมหัทธโนทัย
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  เด่นศักดิ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  จันทร์สมัคร
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  รุ่งสันเทียะ
 
1. นางสาวธนัญญา  ทะยอมใหม่
 
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พาขุนทด
 
1. นางสาวธนัญญา  ทะยอมใหม่
 
24 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงลลิตา  แสนพิม
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สงวนวงษ์
 
1. นางจันจิรา  นาเมืองรักษ์
2. นายจีรพงษ์  นาเมืองรักษ์
 
25 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายนฤพนธ์  แทนพลกรัง
2. เด็กชายอัครชัย  ศรีพนม
 
1. นางจันจิรา  นาเมืองรักษ์
2. นายจีรพงษ์  นาเมืองรักษ์
 
26 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพร  ธงสันเทียะ
 
1. นางสาวธนัญญา  ทะยอมใหม่
 
27 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงณชิราวรินทร์  ภูผาจิตร
 
1. นางสาวธนัญญา  ทะยอมใหม่
 
28 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงศศิมา  ประณีตพลกรัง
 
1. นางสาวอรชพรกานท์  หิรัญวีรานันท์
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุระไหว 1. เด็กหญิงพรกนก  ดอกสันเทียะ
 
1. นายสรศักดิ์  ไกรสูงเนิน
 
30 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายภูวนาถ  ศูนย์สันเทียะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  สอบขุนทด
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โกญจนาทนิกร
2. เด็กชายณัฐดนัย  หวยสูงเนิน
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  หวยสูงเนิน
 
1. นางณัชพร  งามจันอัด
2. นางสาวมินตรา  มีสง่า
 
32 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  สีใส
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณปักษ์
 
1. นายสุรชาติ  จันทรแสน
2. นางสาวอังสุภา  ศรีมหัทธโนทัย
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เนียนสันเทียะ
2. เด็กชายธีรโชติ  ขอนพุดซา
 
1. นางสาววิระนุช  สมทอง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวรรณปักษ์
 
34 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุระไหว 1. เด็กชายพีรพัฒน์  งามการ
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  จ่าพันดุง
 
1. นางสาวดวงมณี  บำรุงวงค์
2. นายสรศักดิ์  ไกรสูงเนิน
 
35 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานเพ็ชร
2. เด็กชายศุภกร  กำมา
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กุลทนาวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  หาญเสนา
 
36 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันดุง 1. เด็กชายสงกรานต์  งัดสันเทียะ
2. เด็กชายสิทธิกร  เปรื่องสันเทียะ
 
1. นายปรัชญา  เรียนพงศ์ชัย
2. นายศิระ  เรียงสันเทียะ
 
37 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายต้นตระการ  ไตรทอง
2. เด็กหญิงพัชรี  นันป้อ
 
1. นายธีรวุฒิ  เหวขุนทด
2. นายสุรชาติ  จันทรแสน
 
38 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายจักรภัทร  เบ้าบัวบาน
2. เด็กหญิงธนัชชา  ยังสูงเนิน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  พิมพ์บุตร
 
1. นางณัชพร  งามจันอัด
2. นางสาวมินตรา  มีสง่า
 
39 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา   เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงชลธาร   สุวรรณภักดี
3. เด็กหญิงปาริชาติ   เดินสันเทียะ
 
1. นายศุภมิตร   กฤตเวทิน
 
40 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 1. เด็กชายจิรภัทร   เชือกโคกกรวด
2. เด็กชายธนบดี  เยินสูงเนิน
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ฉันทะกลาง
 
1. นางสาวธนัชญา  ใจสูงเนิน
2. นางสาวสุภาวดี  ใจสูงเนิน
 
41 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงพิมรภัทร  ทองมหา
2. เด็กหญิงภาวดี  ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กหญิงสุกานดา  ดีพังเทียม
 
1. นางสาวอารีย์  ทุนภิรมย์
2. นางสาวเกษรินทร์  ดิบจันทึก
 
42 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงนิตยา  แนมขุนทด
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  แนมขุนทด
3. เด็กหญิงสุชาดา  เวินขุนทด
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ไชยอัฐทอง
2. นางสาวเกษรินทร์  ดิบจันทึก
 
43 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์   กาญจนพิมาย
2. เด็กชายพงศกร  ฤกษ์โรจี
 
1. นางสิริรัตน์  ชาญสูงเนิน
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
44 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ราชวงศ์
2. เด็กหญิงปุณณาสา  ขุมสันเทียะ
3. เด็กหญิงพัชรพร  พันธ์ภิญญา
4. เด็กหญิงพาฝัน  วาพันดุง
5. เด็กหญิงสกุณา  ขอต่อกลาง
 
1. นางเกษิณี  ทูลกอง
2. นางสาวเปรมปราณี  สิริภูมินนท์
 
45 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงกนกพร  สุกรี
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  บุญบำรุง
3. เด็กหญิงธนัชพร  กลิ้งกลางดอน
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  หิงพุดซา
5. เด็กหญิงอภิชญา  ปลิ้มกลาง
 
1. นางสาวพิชา  กั้วพรหม
2. นางสาวเปรมปราณี  สิริภูมินนท์
 
46 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ววงขุนทด
2. เด็กหญิงนีรนารา  ดงสันเทียะ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ตากิ่มนอก
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ตาดี
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดิษฐ์สันเทียะ
 
1. นางดารารัตน์  น้อยเจริญ
2. นางสาวเกณิกา  ปั้นสันเทียะ
 
47 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณภัทษอร  เลาะสูงเนิน
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  เก่งสูงเนิน
3. เด็กหญิงธัญสินี  วงภาพ
4. เด็กหญิงปวีณ์กร  ลือหาญ
5. เด็กหญิงลลียา  ชาญนอก
 
1. นางสาวกมลชนก  บุญพุฒ
2. นางจารุณี  คำเก่ง
 
48 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงจิดาภา   อุตตะมะบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญกลาง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   เลาสูงเนิน
4. เด็กหญิงวิกานดา  ท่วมพุดซา
5. เด็กชายอาทิตย์  สงวนพงษ์
 
1. นางสาวบัวก้าน  เลาสูงเนิน
2. นางสาวบุญบังอร  ลมสูงเนิน
 
49 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สงวนทรัพย์
2. เด็กชายกรพล  เรียงสันเทียะ
3. เด็กชายธนวัฒน์   ดีกลาง
4. เด็กชายธนาธิป  มาลากุล ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงแก้วใจ  ดอกสันเทียะ
 
1. นายจิรพงศ์  โนมขุนทด
2. นายศิวณัฐ  เรตสันเทียะ
 
50 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นุขุนทด
 
1. นางกุลนารี  ชอบใจ
 
51 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 1. เด็กหญิงกฤษณา   จำพันดุง
 
1. นางสาวชนากานต์  หีบขุนทด
 
52 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันดุง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สีสุข
 
1. นางสาวเพ็ญโพยม  ปรัชญาภูมิ
 
53 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายพีรณัฐ  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงอธิดาทิพย์  เจิมขุนทด
 
1. นางรัชนี  วุฒิพงศ์
2. นางเสน่ห์   เนียมสันเทียะ
 
54 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  มากเมือง
2. เด็กหญิงบุษบา  โสประดิษฐ์
 
1. นางนพรรณณพ  เพียรสูงเนิน
2. นางอุษา  ถ้ำแก้ว
 
55 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายทรงกลด  เข็มทอง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ซีกพุทรา
 
1. นางเกษิณี  ทูลกอง
2. นางสาวเปรมปราณี  สิริภูมินนท์
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
56 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กชายจักรินทร์   ธงสันเทียะ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ทอนสูงเนิน
3. เด็กหญิงชิโนรสา   เจิมขุนทด
4. เด็กหญิงฐิติมา   เคียวกลางดอน
5. เด็กหญิงณัชชา   พิมพ์เงิน
6. เด็กหญิงประริสา   มีทรัพย์
7. เด็กชายพงศธร   ทองคำ
8. เด็กหญิงพิมพ์พิชญาภา   มารักษ์
9. เด็กหญิงศิโรรัตน์   แปลนสันเทียะ
10. เด็กหญิงไอลดา   เดินสันเทียะ
 
1. นางสาวธิดาพร   เจิมขุนทด
2. นางสาวสุธิดา   อาจสูงเนิน
3. นางสาวอรพรรณ   สุวรรณแสน
 
57 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอสูงเนิน
2. เด็กชายฉันทพัฒน์  โกมารกุล ณ นคร
3. เด็กชายชญานิน  สินใหม่
4. เด็กหญิงชลธิชา  ไมสันเทียะ
5. เด็กหญิงชลิตา  แนมขุนทด
6. เด็กชายธนโชติ  เกศกรองทอง
7. เด็กชายธีรภัทร  ยิ่งมีมา
8. เด็กชายปฏิภาณ  เงินโพธิ์
9. เด็กหญิงพรรณวรท  แขชัย
10. เด็กหญิงสมัชญา  กายขุนทศ
 
1. นางสาวกนิษฐา  คงเพชรศักดิ์
2. นางสาวจารุกิตติ์  เจิมขุนทด
3. นายมงคล  เลาสูงเนิน
 
58 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กชายปัญญาโชติ   ปราณีตพลกรัง
2. เด็กชายอติคุณ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวควรพิจ  วรรณนิยม
2. นายสุรกิจ  วรรณนิยม
 
59 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายธีระเทพ  แทนพลกรัง
2. เด็กชายศุภกิจ  ธนศิริพันธ์
 
1. นายคเชนทร์  จันทรแสน
2. นางฉลวย  จันทรแสน
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
60 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายกษิกิจ  มืดคุ้ม
 
1. นางสาวเกณิกา  ปั้นสันเทียะ
 
61 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายธนกฤต   มาลากุลต๊ะ
 
1. นางสุวรรรณ์  ดวงแจ่มใส
 
62 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายศิลา  คะระนันท์
 
1. นางสาวจณิศศา  พรมไพร
 
63 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แดนสันเทียะ
 
1. นางเตือนใจ  คุณขุนทด
 
64 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อันไธสง
 
1. นางเตือนใจ   คุณขุนทด
 
65 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงอริสรา  มาโยธา
2. เด็กหญิงโชติรส  จิ๋ววิเศษ
 
1. นายบุญยัง  เจิมขุนทด
2. นางอรพิน  เจิมขุนทด
 
66 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ประสิทธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชาญสูงเนิน
 
1. นายบุญยัง  เจิมขุนทด
2. นางอรพิน  เจิมขุนทด
 
67 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เทียบใหม่
2. เด็กหญิงพิชญา  บุญหอม
 
1. นายบุญยัง  เจิมขุนทด
2. นางอรพิน  เจิมขุนทด
 
68 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงฐิติพร  แสนขุนทด
 
1. นางสาวปพิชญา  ปราณีตพลารักษ์
 
69 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กชายชัยอนันท์  ขุนทอง
2. เด็กชายเตรภล  วงค์ศรีชา
3. เด็กหญิงเบญจพร  ไพศาลจิตร
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กุลทนาวงษ์
2. นางสมประสงค์  เตียนพลกรัง
 
70 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชิดสูงเนิน
2. เด็กหญิงปริยากร  ดวงสุวรรณ์
3. เด็กชายอัมรินทร์  ปุยสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  หาญเสนา
2. นางสมประสงค์  เตียนพลกรัง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
71 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กชายปรมี  เรียงสันเทียะ
 
1. นางสุวรรณา  เอกนลินสุนทร
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. นายจิรพันธ์  พุ่มคำ
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร   เรียงสันเทียะ
 
1. นางเตือนใจ  คุณขุนทด
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กหญิงนิชาภัทร   เง็กสูงเนิน
 
1. นางสุจรรยา  พงษ์ไชย
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายศุกลวัฒน์  สุสุข
 
1. นางสาวกฤษณา  พัฒมะณี
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กชายเมธีชัย  เรียงสันเทียะ
 
1. นางสาวอรรณพ  ฐานวิเศษ
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงปาลิตา  แนมขุนทด
 
1. นางสาวกฤษณา  พัฒมะณี
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 1. เด็กหญิงพัชรา  ชาญสูงเนิน
 
1. นางสมประสงค์  เตียนพลกรัง
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กชายออมสิน  เขจร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ใจอาสา
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กชายพงศกร  เดสันเทียะ
 
1. นางสาวอภิญญา  โรจน์จรรยากิจ
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงวนิดา  แสนพิม
 
1. นางสาวกุสุมา  ภูพันดุง
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ชาพันดุง
 
1. นางสาวอภิญญา  โรจน์จรรยากิจ
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุตรดี
 
1. นางสาวสุภาพร  สมพงษ์พันธ์
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กชายศราวุฒิ  ดอนน้ำขาว
 
1. นายศิวณัฐ  เรตสันเทียะ
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงฑิตยา  นาคเกษม
 
1. นายวิริยาพน  ฉิมสันเทียะ
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  บรินันท์
 
1. นางสาวอรรณพ  ฐานวิเศษ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
87 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หิงสันเทียะ
2. เด็กชายนวพล  โผงสันเทียะ
3. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  สรุะพินิจ
4. เด็กชายพงศกร  เกมสูงเนิน
5. เด็กหญิงภานุมาศ  พรั้งกลาง
6. เด็กชายภูวดล  พลสว่าง
7. เด็กหญิงรินรดา  งัดสันเทียะ
8. เด็กชายศุภกฤต  ตากิ่มนอก
9. เด็กชายสันติสุข  พันแดง
10. เด็กหญิงอักษรา  ฉ่องสูงเนิน
 
1. นางสาวจณิศศา  พรมไพร
2. นางสาวอัจฉราพร  เฟื่อขุนทด
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองก้อน
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
88 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  จำพันดุง
 
1. นางสาวกมลชนก  บุญพุฒ
 
89 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธมนษ์  แซ่เฮง
 
1. นางสาวบุศยรินทร์  วรวัฒน์ธนากุล
 
90 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  ขันติธรรมบวร
 
1. นางสาวพิชา  กั้วพรหม
 
91 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงวรกานต์  แนมขุนทด
 
1. นางมนต์ชิต  ทิพย์สันเทียะ
 
92 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กหญิงนภัส  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นางสาวอภิญญา  โรจน์จรรยากิจ
 
93 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.ขามทะเลสอ) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   เนียมสูงเนิน
2. เด็กหญิงนวรัตน์   รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชนากานต์  หีบขุนทด
2. นางสาวปฐมา  เกตุสูงเนิน
 
94 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายธันวา  พัดขุนทด
2. เด็กชายเอกพงษ์  ปิงยศ
 
1. นางฉลวย  จันทรแสน
2. นางสาวปพิชญา  ปราณีตพลารักษ์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
95 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สัมมา
2. เด็กหญิงจุฑามณี  พงษ์ใหม่
3. เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  กาญจนดิลก
4. เด็กชายสมศักดิ์   สอสูงเนิน
5. เด็กชายอดิเทพ  หนอกกระโทก
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  หะขุนทด
 
1. นายจุฑานนท์  โพธิวรรณ
2. นางฉันทนา  แสงโม้
3. นางสาวพรศิริ  แสนประเสริฐ
 
96 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดือขุนทด
2. เด็กชายพัชรพล  หวังเงากลาง
3. เด็กชายภูวนันท์  เกิดเผือก
4. เด็กชายสงกรานต์  เปล่งสันเทียะ
5. เด็กชายสรชัย  ยองแก้ว
6. เด็กชายสุพจน์   เนียขุนทด
7. เด็กชายอนุกูล  มีมาก
8. เด็กชายเมธี  เรียงสันเทียะ
 
1. นายศิริพงษ์  โมสูงเนิน
2. นายอาทร  ชิงรัมย์
 
97 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงกรนันต์  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงชนิสรา  ช่อสูงเนิน
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  พงษ์ทรัพย์
4. เด็กหญิงธิญาดา  อ่องสันเทียะ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดงสันเทียะ
6. เด็กหญิงพิมชนก  ชามาตย์
7. เด็กหญิงสรุตา  ใช้ช่ำชอง
8. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เวินขุนทด
9. เด็กหญิงอลิชพรรณ  พ้นเคราะห์
10. เด็กหญิงเกศินี  นาคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์  สอบขุนทด
2. นางสาวปพิชญา  ปราณีตพลารักษ์
3. นางสาวเกษรินทร์  ดิบจันทึก
 
98 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมา  คิดถูก
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หมวดสันเทียะ
3. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  ปัญญาพูนตระกูล
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีพลเล่ห์
2. นางสาวภัททิรา  เสียนขุนทด
 
99 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา   นาคฤทธิ์
2. เด็กชายอนันตชัย   แดงเจริญ
3. เด็กหญิงอรทัย   เปพันดุง
 
1. นายศุภมิตร   กฤตเวทิน
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
100 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชา  คำเมืองคุณ
2. เด็กชายสุวพีชร  กิสันเทียะ
 
1. นางประมวล  พลชิงชัย
2. นางปัญจรัศม์  ศุภรานนท์
 
101 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายปฏิภาณ  มานุ
2. เด็กหญิงรุ้งรดา  แนมขุนทด
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ไชยอัฐทอง
2. นางสาวอารีย์  ทุนภิรมย์
 
102 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กชายทีปกร  พิไลพงษ์
2. เด็กชายธนวุฒิ  นาพุดซา
 
1. นายธนาธิป  พลอยขุนทด
2. นางเทวิกานต์  นิตภิรมย์
 
103 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กหญิงนันทิตา  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงอิสราภา  สร้อยสูงเนิน
 
1. นายธนาธิป  พลอยขุนทด
2. นางเทวิกานต์  นิตภิรมย์
 
104 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กชายณฐสิทธิ์  ฟุ้งสันเทียะ
2. นายทีปกร  โพธิ์ศรี
 
1. นายธนาธิป  พลอยขุนทด
2. นางเทวิกานต์  นิตภิรมย์
 
105 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายวิญญู  ถนอมพลกรัง
2. เด็กชายสุเมธา  หนองสี
 
1. นางณัชพร  งามจันอัด
2. นางสาวมินตรา  มีสง่า
 
106 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันดุง 1. เด็กชายยศพล  กิจดี
2. เด็กชายอนันต์  เดินสันเทียะ
 
1. นายปิติ  อินทร์นอก
2. นายศิระ  เรียงสันเทียะ
 
107 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นีขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐฑิการ์  เจิมขุนทด
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ไชยอัฐทอง
2. นางสาวอารีย์  ทุนภิรมย์
 
108 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชยพร  แก้วมณี
2. เด็กหญิงอังคณา  อันผักแว่น
 
1. นางณัชพร  งามจันอัด
2. นางปัญจรัศม์  ศุภรานนท์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
109 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายธนกร  นันป้อ
2. เด็กชายมาวิน  เดสันเทียะ
3. เด็กหญิงวรัชยาภรณ์  มะณี
 
1. นายธีรวุฒิ  เหวขุนทด
2. นางสมถวิล  ไวยมาตร์
 
110 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายชวัลวิทย์  เพลงสันเทียะ
2. เด็กชายปิยพัฒ  ถันสูงเนิน
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรอินทร์
 
1. นายธีรวุฒิ  เหวขุนทด
2. นางสาวพิชา  กั้วพรหม
 
111 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายธนาพิพัฒน์  ช่วยงาน
2. เด็กชายนฏกร  พันธุลี
3. เด็กชายภูริภัชร  ยาตาล
 
1. นางสาวกุสุมา  ภูพันดุง
2. นายธีรวุฒิ  เหวขุนทด
 
112 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. นางสาวรัตนา  แผ่วสูงเนิน
2. นายวีระวัตร  โนนพลกรัง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  การผลดี
 
1. นายธีรวุฒิ  เหวขุนทด
2. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
113 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงจิราภา  รอดพันดุง
2. เด็กหญิงพรพรรณ์  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีอาภัย
 
1. นางสาวพิชา  กั้วพรหม
2. นางสุวพัชร  หม้อปลัดชัย
 
114 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เนียดพลกรัง
2. เด็กหญิงพิมพิดา  แคล้วสูงเนิน
3. เด็กชายอริญชัย  ช่วยงาน
 
1. นายอภิศักดิ์  พรมมาอาจ
2. นางสาวเปรมปราณี  สิริภูมินนท์
 
115 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงจันทรกานต์   อ้นสมุทร
2. เด็กหญิงจิรภิญญา   สุขบุญเพ็ญ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   เชาว์สวัสดิ์จันทึก
4. เด็กชายวงศกร   สุขสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุชิตา   ภูพิงคาร
6. เด็กหญิงอริศรา   ต่อมสูงเนิน
 
1. นางสาวสมมาตร   ศรีเมือง
2. นางสาวแสงจันทร์   ช่างสาน
 
116 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีอภัย
2. เด็กหญิงพีรดา  รามัญอุดม
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ชื่นบัวทอง
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีพลเล่ห์
2. นางภัททิรา  เสียนขุนทด
 
117 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 1. เด็กชายธีรเดช  เดชะ
2. เด็กชายศุภกร  ปะสุข
3. เด็กชายสรวิชญ์   ภูสิทธิ์
 
1. นายธัญพัฒน์  นันทัชพรพงศ์
2. นายพินิจ  แสพลกรัง
 
118 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงญาณกร   เหยิดรัมย์
2. เด็กชายบรรพต   เก็บสำโรง
3. เด็กหญิงมาลินี   มากเจริญ
 
1. นางสาวธิดาพร   เจิมขุนทด
2. นางสาวเจนจิตร์   เดือนขุนทด
 
119 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงปาณิสรา   ม่วงจันทึก
3. เด็กหญิงหัตฤทัย   ไกรสูงเนิน
 
1. นางนวลจันทร์  บุญปอง
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
120 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กชายนพเกล้า  หมู่สูงเนิน
2. เด็กหญิงนันทิตา  ชูหมื่นไวย
3. เด็กชายรัชชานนท์  หกสูงเนิน
 
1. นางสาวพรพิมล  แซ่เฮง
2. นางอารีย์  จรโคกกรวด
 
121 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายทินภัทร  ธงสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรหมพร  ประเสริฐพงศ์ธร
3. เด็กชายภูริพัฒน์  ขวานอก
 
1. นางกรรณิกา  กัสนุกา
2. นางจิรัชญากานท์  หิรัญวีรานันท์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
122 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กหญิงชัญญา   แก้ววิจิตร์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ใหญ่โคกกรวด
 
123 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแฝก 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดาษพินิจ
 
1. นางสาวพรศิริ  แสนประเสริฐ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
124 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันดุง 1. เด็กชายธงชัย  หอมสันเทียะ
2. เด็กหญิงนิตย์รดี  โดนสันเทียะ
 
1. นางสมสิน  ขันตะคุ
2. นางสาวเพ็ญโพยม  ปรัชญาภูมิ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
125 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายธนวัฒน์   ปานแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชารัมย์
 
126 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  ธงสันเทียะ
 
1. นางสาวอรชพรกานท์  หิรัญวีรานันท์
 
127 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแขวน 1. เด็กชายนพรัตน์  แห่งสันเทียะ
 
1. นางสาวพิมพ์พนิต  กามขุนทด
 
128 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายจิรพงศ์   ศรีสูงเนิน
 
1. นายวิริยาพน  ฉิมสันเทียะ
 
129 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 1. เด็กชายศิวกร  เกวียนสูงเนิน
 
1. นางสุจรรยา  พงษ์ไชย
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
130 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายบดินทร์  ชัยทิพย์
2. เด็กชายบพิตร์  ชัยทิพย์
 
1. นางสาวอารีย์  ทุนภิรมย์
2. นางสาวเกษรินทร์  ดิบจันทึก
 
131 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัชราวิสุทธิ์
2. เด็กชายภาคิน  วงศ์วิไลย์
 
1. นายศุภกรณ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวสุกัญญา  นันขุนทด
 
132 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายกิตติพล   อิ่มใจ
2. เด็กชายชัยชนะ   ฉัตรสูงเนิน
3. เด็กชายวีรภัทร  เลิศวิลัย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชารัมย์
2. นายเรืองโรจน์  รัตนโกมุท
 
133 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 1. เด็กหญิงประกายเพชร  กบสูงเนิน
2. เด็กชายภาคิน  ใจสูงเนิน
3. เด็กชายอัมรินทร์  บุญกลาง
 
1. นางสาวธนัชญา  ใจสูงเนิน
2. นางสาวสุภาวดี  ใจสูงเนิน
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
134 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ช่วยงาน
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
135 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายภูรินทร์  สมสันเทียะ
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
136 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายสุวนัย  โมพันดุง
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
รวม 136 300 210