หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2562   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู ชั้น 2 ห้อง 221 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู ชั้น 2 ห้อง 221 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู ชั้น 2 ห้อง 221 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
-
00.00
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
-
00.00
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้อง 212 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้อง 212 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
00.00
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
-
00.00
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องสมุด 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องสมุด 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง 322 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง 322 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
-
00.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
-
00.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
-
00.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
-
00.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
-
00.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง 323 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง 323 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง 323 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องสมุด 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องสมุด 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง 324 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง 324 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
-
00.00
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
-
00.00
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้อง 224 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้อง 225 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระจรเข้ โดมโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจรเข้ โดมโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระจรเข้ โดมโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจรเข้ โดมโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระจรเข้ โดมโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารปาริชาติ 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
-
00.00
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 112 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
-
00.00
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
-
00.00
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
-
00.00
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
-
00.00
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู (ห้องภาษาไทย) ชั้น 1 ห้อง 215 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู (ห้องภาษาไทย) ชั้น 1 ห้อง 215 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
-
00.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
00.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
00.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
00.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
-
00.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
00.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
00.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
00.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
00.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
00.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
00.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู (ห้องพระพุทธ) ชั้น 1 ห้อง 213 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู ชั้น 1 ห้อง 214 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู ชั้น 1 ห้อง 214 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารธุรการ (ห้องดนตรี) 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
-
00.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
-
00.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
-
00.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
-
00.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
-
00.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู (ห้องวิทยาศาสตร์ประถม) ชั้น 2 ห้อง 222 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารพวงชมพู (ห้องวิทยาศาสตร์ประถม) ชั้น 2 ห้อง 222 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) โรงอาหารประถม 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
-
00.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
00.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) โรงอาหารประถม 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) โรงอาหารประถม 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
-
00.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
-
00.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
00.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
-
00.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) โรงอาหารประถม 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) โรงอาหารประถม 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
-
00.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) โรงอาหารประถม 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) โรงอาหารประถม 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
-
00.00
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
00.00
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
00.00
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
00.00
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
00.00
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
00.00
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
00.00
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
00.00
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
00.00
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
-
00.00
21 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
-
00.00
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
00.00
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
00.00
24 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
-
00.00
25 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
00.00
26 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
00.00
27 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
00.00
28 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
00.00
29 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
00.00
30 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
00.00
31 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
00.00
32 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
-
00.00
33 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
00.00
34 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
-
00.00
35 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
00.00
36 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
00.00
37 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
00.00
38 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
-
00.00
39 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
00.00
40 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
-
00.00
41 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
00.00
42 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
-
00.00
43 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
00.00
44 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
-
00.00
45 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
-
00.00
46 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
00.00
47 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
00.00
48 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
00.00
49 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
00.00
50 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
00.00
51 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
00.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
00.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
00.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
00.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
-
00.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
00.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
-
00.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
00.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
-
00.00
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารปาริชาติ (ห้องซาวน์แล็ป) 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
-
00.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
-
00.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
-
00.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
-
00.00
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
00.00
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง 125 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง 125 9 ต.ค. 2562 08.30-16.00
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
-
00.00
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
00.00
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระจรเข้ โดมโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
-
00.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
00.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
00.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
-
00.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
00.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
-
00.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
-
00.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
-
00.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
00.00
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
-
00.00
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
-
00.00
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
-
00.00
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
-
00.00
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
-
00.00
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
-
00.00
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
-
00.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
-
00.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
-
00.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
-
00.00
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
-
00.00
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
-
00.00
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
-
00.00
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารปาริชาติ ชั้น 1 ห้อง 111 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
-
00.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
-
00.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
00.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
-
00.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
-
00.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
-
00.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
-
00.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
-
00.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
00.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
-
00.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
00.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
-
00.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
-
00.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
-
00.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
-
00.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
-
00.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารอนุบาล 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) อาคารอนุบาล 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
-
00.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
2 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00
3 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00
4 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
6 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00
7 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
8 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
9 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
10 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
11 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
12 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
13 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
14 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
15 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
16 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00
17 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00
18 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
-
00.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
-
00.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
-
00.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
-
00.00
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
-
00.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
-
00.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
-
00.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
-
00.00
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
-
00.00
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
-
00.00